Ahir zaman, k�yamete yak�n bir vakitte Kuran ahlak�n�n t�m d�nya �zerinde hakim olaca�� ve insanlar aras�nda yayg�n olarak ya�anaca�� bir d�nemdir. Ge�mi� d�nemlerde ya�anan ahlaks�zl�klar, bask�lar, zul�mler, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu d�nemde ortadan kalkacak, her t�rl� s�k�nt�n�n yerini bereket, bolluk, zenginlik, g�zellik, bar�� ve huzur alacakt�r. Teknolojide �ok b�y�k geli�meler ya�anacak ve bunlar t�m insanlar�n hayr� ve rahatl��� i�in kullan�lacakt�r.

Peygamber Efendimizden nakledilen hadislerde ahir zaman�n pek �ok �zelli�i tarif edilmektedir. Bu d�nemde, Allah, Hadi (hidayet veren) s�fat�n� ta��yan bir �ahs� (Mehdi) vesile edecek, inkarc� felsefe ve ideolojileri ortadan kald�racak ve d�nyan�n d�rt bir yan�nda devam eden zul�m ve karga�ay� sona erdirecektir. Mehdi'nin en �nemli g�revi, dinin Peygamberimiz d�nemindeki �ekliyle ya�anmas�n� sa�lamak, Kuran ahlak�n� insanlar aras�nda hakim k�lmak, t�m d�nyada huzuru ve bar��� tesis etmektir.

G�n�m�zde ger�ekle�en olaylar� ahir zaman alametleri ile k�yaslad���m�zda, ahir zaman�n, i�inde ya�ad���m�z d�nem oldu�unu g�steren ve ayn� zamanda Alt�n�a�'�n geli�ini m�jdeleyen pek �ok i�aret g�rmekteyiz.

Ahir zaman�n ba�lang�c�, hadislerde, fitnelerin �o�ald���, sava� ve �at��malar�n artt���, d�nya �zerinde �ok b�y�k bir ahlaki yozla�man�n ba� g�sterdi�i din ahlak�ndan uzakla��ld��� bir kaos ortam� olarak tan�mlanm��t�r. S�z konusu d�nemde, d�nyan�n d�rt bir yan�nda do�al felaketler olacak, fakirlik hi�bir d�nemde olmad��� kadar artacak, su� oranlar�nda �ok b�y�k bir t�rmanma g�r�lecek, cinayetler ve katliamlar birbirini takip edecektir. Ancak bu ahir zaman�n sadece ilk a�amas�d�r; ikinci a�amada Allah Mehdi'yi vesile k�larak insanl��� bu kaos ortam�ndan kurtaracakt�r.

Elbette burada say�lan olaylar tarih boyunca bir�ok kez ya�anm��t�r. �nsanl�k tarihi boyunca pek �ok sava�, do�al felaket ya da deprem ger�ekle�mi�tir. Ahlaki dejenerasyon her d�nemde farkl� toplumlarda g�r�lm��, fakirlik ve a�l�k d�nyan�n d�rt bir yan�nda as�rlard�r s�regelmi�tir. Ahir zaman alametlerini bu olaylardan ay�ran fark ise bu alametlerin hepsinin ayn� d�nem i�inde, birbiri ard�na ve hadislerde belirtilen baz� �zel �ekillerde ger�ekle�mesidir. Burada �unu da m�jdelemeliyiz ki; Peygamberimizin hadislerinde anlat�lan bu b�y�k kaos sadece ge�ici bir d�nem ya�anacak ve Alt�n�a�'�n ba�lang�c� bu �alkant�l� d�nemi sona erdirecektir.

Alt�n�a� sava�lar�n ve �at��malar�n son buldu�u, insanl��a b�y�k belalar getiren dinsiz ideolojilerin tarihin karanl�klar�na g�m�ld��� ve d�nyan�n bolluk, bereket ve adaletle dolup ta�t��� bir d�nem olacakt�r. �slam ahlak� t�m d�nyaya yay�lacak, insanlar ak�n ak�n dine y�neleceklerdir.

Bu sitenin amac� da t�m insanlar� ahir zaman�n bu m�jdesi �zerinde d���nmeye ve bunun �evk ve heyecan�n� birbirleriyle payla�maya te�vik etmektir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com