Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�
Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

�airlerin �iirlerinde Mehdi

�A�RLER�N ���RLER�NDE MEHD�

�nsanl���n Al�nyaz�s� Bir �ocuk


O �ocu�u bekliyoruz.
D�nyay� de�i�tirecek, yenileyecek, me�hur kelimemizle s�yleyelim, diriltecek �ocu�u.
O �ocu�u ki, reklam ve propaganda edilenleri de�il, edilmeyenleri bilsin.

Kendine verileni a�an bir �ocuk olsun o �ocuk.
Verilmeyeni alabilen bir �ocuk. Gizliyi, s�r olan� kurcalayan, tarihin �ifrelerini ��zen bir gen�.
Derleyi�leri da��tan, da��lm��lar� derleyen bir gen� adam.

Kay�plar�n, kaybolanlar�n �rpertti�i bir ruh.
Tayflar�, g�lgeleri heceleyen bir espri.
Kabuk bilgilerin sa�na�� alt�nda �slanmayan anlay�� ve kavray�� ki�ili�i.

Bir mu�tu olan bir �ocuk. Mu�tu gibi gelen. Mu�tu getiren.
I��kla gelen �ocuk. Umut �����n� getiren �ocuk.
Kapitalizmin ve kom�nizmin karanl���n� delen umut ���klar�n� ta��yan g�n�l eri.

Erenlerden bir i�aret olan er. Dirili� eri.
Do�unun ve bat�n�n �zlemini �ekti�i haberci.
Yollarda g�zlenen, tozlar�n gerisinde hayal edilen yolcu.

Uygarl�klar�, tarihi ve tabiat�, insan� ve e�yay� yeniden tart� kefelerine yerle�tiren ele�tiri eri.
Ele�tiri i�inde �zele�tiri tohumlar�n� ye�ertmesini bilen d���nce tar�mc�s�.

Yuvalara, evlere yeniden fizik�tesi bir anlam kazand�ran h�z�rl�k �aban�n adam�.

Tanr� eri. Semboller halinde kafalar�n ve ruhlar�n i�ine dikilen ve dikili�leriyle insanlar�
ve t�m insanl��� onursuz k�lan putlar�n k�r�c�s� inan� yi�itti.

A�a��l�k duygusu alt�nda ezilen duyarl�klar� sa�l���na kavu�turan ve
b�ylece s�z�nden �ok ruhuyla do�acak �zg�rl���n, ger�ek �zg�rl���n sava���s� olacak kahraman.

Bu �ocuk elbet gelecek.
�nsanl�k, beklenmedik her vakitte oldu�u gibi yeni bir at�l�m yapacakt�r.
Bu at�l�m�n temel ta�� olacak olan yeni insan zuhur edecektir elbet.

Dirili� ger�ekle�ecektir.
G�ze g�r�nmez evrensel tabut par�alanacakt�r ku�kusuz.

Ku�kusuz, bu, b�y�k �al��malar ister.
Asl�nda, �al��malar, da��n�k bir bi�imde ve her yerde ayn� bilin� yo�unlu�unda olmaks�z�n, ba�lam��t�r, s�r�p gitmektedir.

Bir g�n derleni� toparlan�� ve bilin�leni� de g�zle g�r�l�r bir d�zeye ula�acakt�r.

�nsan kendi barikatlar�n�n mahkumu ve kendi zincirlerinin tutsa�� olmu�tur.
Ama bu k�yamete kadar s�r�p gidecek de�ildir.
Dirili� nesli, bu mahkumlu�a, bu tutsakl��a ba�kald�rman�n cesaretini g�sterecek
ve bu ba�kald�rmay� yeni uyuma d�n��t�rmenin y�ntemini kestirecektir.

�nsan, yeniden erdem s�nav�n�n ate�i i�ine at�lacakt�r, cehennemleri yar�p
cennetine ula�acak �st�n semender yarad�l���ndad�r ��nk� o�

�artlar ne kadar a��r olursa olsun, �rkmeyiniz.
�nsan�n al�nyaz�s�, a��rl���yla, �artlar�n �tesindedir.

Topra��n vebams� kaynay���na aldanmay�n�z.
G�k, y�kl�, esintiler, elveri�li, ufuklar, ele�imsa�malarla beneklidir.

Ruhun ilham seferi, Cebrail solu�uyla desteklidir.

Ruhulk�dd�s yaln�z ge�mi�te insan� yoklamad���n�,
geleceklerde de onu kutlu g��s�ne bast�raca��n� ispat edecektir.

Ruh, kutsal ruh taraf�ndan s���nacakt�r.

Ak�amla birlikte, sofralar�n �st�ne yine kutsal ruhun kanatlar� gerilecektir.

�ocuk, kuzey ve bat� r�zgarlar�n� k�l�c�yla ikiye b�lecektir.
Selleri ve ���lar� omuzlar�yla durduracakt�r. F�rt�nalar� ters y�z edecektir.

Zaten o, b�t�n bunlar i�in geliyor.

Azg�n bir k��� ya��yoruz.
Gelece�in erleri onun �zerine dirili� kemerlerini ve kubbelerini oturtacakt�r.

Ruhun ayasofyalar�, s�leymaniyeleri y�kselecektir yeniden.

Dirili� mehteri, d�nyan�n ufkunu, metafizi�in mar��yla ��nlatacakt�r.

Pandorun kutusu kapan�rken ruhun �ifa m�cevherleri, sakl� olduklar� mahfazalar�n�n kapaklar�n� zorlayacaklard�r,
d��ar� ��kma g�n� gelen civcivin yumurtan�n kabu�unu gagas�yla t�k t�k d��mesi gibi.

Kutlu �ehirlerin ruhlar�, geceleri g�zlere g�r�nen yat�rlar� gibi uyanacaklard�r.
Bursa�n�n, �stanbul�un, Konya�n�n, Diyarbekir�in, Erzurum�un, �am��n Ba�dat��n,
Buhara�n�n, Semerkand��n ve be� safta Mekke�nin, Medine�nin
ve hepsiyle birlikte Kahire�nin, Kuala-Lumpur�un, Bingazi�nin,
�slam-Abad��n, Dar�sselam��n ruhlar� dirilecektir.

Elinde bir me�ale, bu k�� gecesinde dola�acak olan o �ocu�un ula�t��� her kent, dirili�e erecektir.

Kentler, �l�m�n k�r�l���ndan t�ten alevlerde y�kanacaklar
ve kutlu sanca��n alt�nda diri k�mbetler olarak toplanacaklard�r.

Bu �ehirler mah�erinin �n�nde kim durabilir?
�Kalk ve Korkut� sesiyle aya�a f�rlam�� ilahi sitelere kar�� hangi �elik veya demir bent dayanabilir?

SEZA� KARAKO�

H�z�rla K�rk Saat

K�yamet g�n�nden �nce

H�z�r �ekilecektir yery�z�nden

Sonra ye�illikleri yaylalar�n

Eski zaman duvarlar� gibi y�kselen ��narlar�n

�inilerin minyat�rlerin duay� ans�tan boyalar�n

G�ne�te bir ku� gibi ��rp�nan kasabalar�n

G�z a�r�s� getiren tozlar�n

Ye�ili k�rm�z�s� sar�s� �ekilecek �nce

Evlerde avlularda duyulacak bir eksilme

Yoldan bir �l� g�t�r�yorlarm�� ta sezmi�ler gibi

��kacaklar d��ar�ya ama

Yollar �ss�zd�r sonsuzca

H�z�r�n gidi�iyle birlikte

Yol �ss�zl��� geli�ecektir

Ya�am��t� bunu bir anda

Darac�k bir odada

Peygamberin ba� ucunda

Ali

Peygamberi y�karken buru�mu�tu d�nya

Deniz gibi vah�i mercanlar gibi yak�yordu elini s�cak su

�mer bir horoz sand� d�nyay�

Bo�az�nda keskin b��ak

�l�m�nde peygamberin

Ebubekir d�rt yan�nda ��rp�n���n� duydu kanad�n� Cebrail�in

Topraktan y�kseli�ini surun

�� odalarda

�ar�af arkalar�nda

A�larken peygamber kad�nlar�

Duydular k�yameti bir anda

Darac�k bir saatta

Sonra Ali odan�n yaln�zl���ndan

D�rt duvardan bir f�s�lt� duydu

G�r�nd� sancaklar�n en ye�ili

Ve ordusuyla birlikte Mehdi

Belirli bir s�re geciktiren k�yameti

K�yamet elinde bir belge

Bir t�y gibi hafifleten k�yameti

Mehdi

�ehitlik yapan �l�m� k�yameti

Mehdi

Bereketin geri geli�i

K�yametin birinci fecri

H�z�r�n ete kemi�e kavu�mas�

Bir kadir gecesinde

Se�ilenler se�ildiler

Bir kadir gecesinde

D�n��meye ba�lad� kaderi

Yery�z�nde

Kar�nca azab�na u�rat�lm�� m�sl�manlar�n

En yoksulu insanlar�n

En �ok ezilmi�i

Ezilmi�lerin bile ezdi�i

Ac�malar�ndan yenilgileri

Susan susturulan

De�i�tirilip d�n��t�r�len

Tarihi ek�itilen

Faydalan�lan �elalesinden

Ama i�ecek sudan yoksun edilen

S�k�l�p at�lan co�rafyas�ndan

Ba�bozumu mant���ndan

�ocuklar�na d���nce tozu serpilen

Ku�lukta ku�kulu

��lede e�lenen

Bir k�me yap�lan halk�

G�t�r�l�p u�urum k�y�s�na

Bir �l� kuzgun gibi b�rak�lan kenti

G�ne�in batmakta erken davrand���

Her g�n son ak�am gibi gelen bir ak�amda

Cam kesmesi bir konakta

�l�m dirim toplant�s�nda

Bir g�l ans�z�n patlay�p a��lacak bir saks�da

Ve kalkacak bir insan aya�a

Ve ���k ���k ���k

Arkas�nda solunda ve sa��nda

Ve uzatacak ellerini d��ar�ya

Ah bu ne beyaz ne beyaz

Musan�n elleri

Ve y�z� �sa y�z�n�n benzeri

Sonra bir de�i�im daha

Bir de�i�im daha

Kendinde �zetleyen b�t�n peygamberleri

Son peygamberin kendisi sanki

H�z�r da i�i bitip te aradan ��kan k�pr�lerin en y�kse�i

Mehdi

Konu�acak Mehdi

Geldi derleni� g�n�

Derleni� toparlan�� vakti

Art�k her g�n her gece

Bir kadir g�n� ve gecesi

Kur�an iniyor da�lardan tepelerden

Ya�mur onun yede�inde

Horozlar en keskin sesleriyle �tmede

Koyunlar ���ld�yor y�nlerinde

Yeni ve keskin bir bilgelik ke�ilerde

Do�udan bat�ya bir �im�ek atlardan

Heyamolalarla inip ��kan

Bir ele�imsa�ma develerden

Kad�nlar �rt�n�rler meryem �rt�lerini

Bacalar yeniden t�ter

Odunlar�n en sertinin yan���ndan

B�rakarak g�ky�z�nde bir ocak sisi

Da�larda bir ba�ka co�kunluk �a�l�yor

Menek�ede �i�de kekikte ses var

Bir vahiy u�ultusu ar�larda

Kar�ncalarda hikmet suskunlu�u

Bar��� ve �al��kanl��� sa�duyunun

Derleni� toparlan�� dirili� saati

Geldi

Y�kseldi bir a�art� m�sl�man ufuklardan

M�sl�man mevsim ve iklimlerden

Kelimeler s��rad� y�llarca beklemi�lerdi ta�larda

Bir ba�kala��m oldu yaz�larda

Seslerin durdu�u yerde

Gizlice s�ren bir ayet sonu yumu�akl���

Duru�lar bir s�reden inmi�cesine a��rba�l�

Davran��lar �l��l� tart�l�

B�y�k d�n�� ba�lamadan �nce

Kendini b�rakarak evrenin ko�tu�u o B�t�ne

Bir kanat ��rpmas�yla kar��t��� Varl��a

D�zeltip d�nyay� yeniden

Toplumu dirilten insan� erdiren

�eytan� bir duvar ucunda s�k��t�ran

Dam sa�aklar�nda ko�alay�p

Eski s�n�r�na iten

Kentlere mutlulu�u

Bir ikindi an�t� gibi getiren

Her eve mermer da��tan

�elale payla�t�ran

Kan kanal� uzatan

Engebeli bir gebelikte

Yata��ndan korkan kad�nlara

S�t verin s�t verin �ocuklara

Alarak nar incir gibi yemi�lerden

�it evi s���na�� zeytinlerden

Meryemin dayana�� hurmadan

T�kenin var olun varl���yla Varl���n

Ki g�receksiniz kesin kesin

Y�z�n�z� nereye �evirirseniz �evirin

Odur var olan var eden

Bi�im veren de�i�tiren

Da��tan toplayan

Hi� olmam��a �eviren

Bir ��rp�da gelip

Ge�mi�e d�nd�ren zaman�

Sesi seslendiren yeri yerlendiren

Sonra a��p yeli y�r�yen bir kabir gibi

��ine yeri yerle�tiren g�men

Bir kan p�ht�s�ndan meniden

Bir insan t�reten

Sonra onu b�y�ten

S�z�ne kulak yapan a��z yapan

��ine onda bir yetenek �z� mayaland�ran

�nan�� veren sab�r veren

Kuran�a da �eytana da

E� yapan yolda� yapan s�ras�nda

Bir �rt� gibi birden a�an d�nyay�

Sonra birden toplayan ortal���

En b�y�k kolleksiyon sahibi

Kafataslar�ndan kemiklerden

G�ne�ten aydan y�ld�zlardan

Cennet ve cehennemlerin

Kayboldu�u do�du�u girdab�ndan

Her �a� bir ba�ka ses

Duyulan m�zrab�ndan

Do�mam�� ve �lmeyen

Gelmemi� ve gitmeyen

SEZA� KARAKO�


�Karde�in sen kande, ��k ey Mehdi-i sahip zuh�r!

Millet-i �slam� pamal eyledi �ey�-i f�tur.

Kalmad� �slam i�inde bir yerde aram-� huzur

Kaplad� m�lk� serapa le�ker-i zulm-� ��rir...

Z�YA PA�A


SON G�NE�

Hicri 1390 ay ramazan gece kadir gecesi

Nakka��n nak�etti�i dirili�in hecesi

Ki terenn�me ba�lad� bir anda b�t�n alem

Darac�k bir odada g�z� ya�l� bir adem

Kapanm�� secde�aha ha�yetle inliyorken

T�kenmi� g�zde ya�lar �imdi a�l�yor kalbden

��te o an parlad� ufukta lem�ay� nur

Sonra bir g�ne� do�du ziyas�yla dura dur

Alem de g�rd���m�z �slami dirili�in

Sebebi i�te bu �ems bunu b�ylece bilin

On sene evvel do�du parlar bu y�zy�l ba��

Miladi sanmay�n�z hicri y�zy�l�n ba��

Evet buydu beklenen islam�n son ferdas�

Silinir gider art�k k�fr�n leyli yeldas�

Seni beklemekten d�nm��t�k biz �a�k�na

Do�dun bir daha batma, batma Allah a�k�na

�u milletin nasibi as�rlar var ki Celal

�lahi tecelli etsin kurban oldu�um Cemal

Ey �mmet dikkat edin hicri y�zy�l ba��na

�ahit olacaks�n�z g�ne�in do�u�una

Ba�r� yan�k islama esecek badi saba

��itin �u m�jdeyi ��vetubalil gureba��

AD�L G�KBURUN


D�NYA �LE HASB�HAL

Hey gidi fani d�nya senin de soyun geldi

Y�k�n� ald�n art�k, ya�sa kemale erdi

Zevalini g�steren k���k alametlerden

Hangisidir ��kmad�k hangisidir s�ylesen

Zinalar, binalar, pavyon kad�nlar� m�?

��kiler kumarlar �arap d�kkanlar� m�?

Vurmalar, k�rmalar, insan �ld�rmeler mi?

Binbir �e�it hileler dolap d�nd�rmeler mi?

Zul�mler, cefalar hak�k�n kovulmas� m�?

H��k�rarak a�larken garip bo�ulmas� m�?

�n bin d�nyas� derler �imdi s�ra sendedir

Hatemennebiy ile Resuller t�keneli

Nemrut yeti�tirmekten sen de b�kt�n de�il mi?

�z�lme pek yak�nda gelecek olan Mehdi

Kararm�� surat�n� ayd�nlat�r g�ne�i

O Mehdi ki zevalin ilk b�y�k alameti

Sonunu haber veren k�yametin ilk fecri.

AD�L G�KBURUN


�MAM MEHD�

Y�ld�zla do�acak islam g�ne�i

�manla s�necek k�fr�n ate�i

�mmeti muhammed bekliyor seni

Ne olur k�yam�et imam�ul mehdi

M�minin �ilesi senle son bulur

K�r�l�r zincirler iman kurtulur

Ufuklar nurlan�r zulmet kaybolur

Beklenen g�ne�sin imamul mehdi.

Yakla�t� zaman�n titrer ta�utlar

Sallan�r y�z �st� devrilir putlar

Ad�ndan �ok korkar �a�da� nemrutlar

Bir yal�n k�l��s�n imamul mehdi.

Atomlar kar��nda susarlar senin

Emini olursun g�klerle yerin

Fat�ma evlad� son peygamberin

Halifetullahs�n imamul mehdi

Aylar�n i�inde tekdir ramazan

Cebrail sesini duydu�un zaman

Belki k�yam etti sahibuzzaman

�ntizar�m�zs�n imamul mehdi.

AD�L G�KBURUN

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com