Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�
Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

Hadislerde Mehdi'nin ��k���
Mehdi'nin Geldi�i D�nem
Konstantinye'de Mesih'le Birlikte Bulunmas�
Hz. �sa Mehdi'nin Arkas�nda Namaz K�lacakt�r
Mehdi Olarak Adland�r�lmas�n�n Sebebi
Mehdi'nin Di�er �simleri
Ya�am�n� Gizli S�rd�rmesi
Aniden ��kmas�
Mehdi, kendisinden �mit kesildi�i s�rada zuhur edecektir
Mehdi'nin Ashab�n�n Kendisine S���nmas�
Mehdi'nin Geli�inde Hi� ��phe Yoktur
Mehdi'nin ��k���n� G�kten Bir Ses Haber Verecektir
Mehdi'nin Efdaliyeti
"O Batt��� Yerden Do�an G�ne�tir"
Arza Varis Olacaklar Mehdi Ve Ashab�d�r
M��rikler �stemese De Hak Dini Yery�z�ne Hakim K�lacak
Yery�z�ne Miras�� K�l�nanlar Ehl-i Beyt Ve Mehdi'dir
G�klerde Ve Yerde Herkesin Ona Teslim Olmas�
Mehdi'nin Korunan Bir Ashab� Vard�r
�blis'in S�resinin Bitti�i G�n Mehdi'nin Geldi�i G�nd�r
�eytan�n Eziyet Vermesi
Allah'�n Mehdi'yi G�r�nmez Ordularla Desteklemesi
Mehdi'nin Ashab�
Mehdi Yery�z�n� E�itlik Ve Adaletle Dolduracakt�r
Mehdi D�neminde Ya�anacak Baz� Olaylar
Mehdi�nin �nkar Edilmesi
Mehdi�nin Fiziksel �zellikleri
Mehdi�nin ��k���ndan �nce Halk�n Durumu
Kendisinden �mit Kesildi�i Bir D�nemde ��kacakt�r
Mehdi�nin ��k���n�n Baz� Alametleri
Mehdi�nin Halka �a�r�s�

�airlerin �iirlerinde Mehdi

�E��TL� KAYNAKLARDA MEHD� �LE �LG�L� R�VAYETLER

Hadislerde Mehdi'nin ��k���

� El-Ayya�i kendi senediyle Ali b. H�seyin (�mam Zeynelabidin)den, Resullullah (SAV)��n ��yle buyurdu�unu rivayet ediyor:

E�er d�nyan�n �mr�n�n (sona ermesine) sadece bir g�n kalm�� olsa, Allah bu g�n�, ailemden ismi benim ismimle ayn� olan bir ki�inin zuhur edip zul�m ve haks�zl�kla dolmu� olan d�nyay� adaletle dolduraca�� kadar uzatacakt�r.


� Ebu Besir �mam Cafer Sad�k�tan rivayet ediyor:

�..(Allah-u Teala�n�n �Ta ki kendilerine vaadedileni g�r�nceye kadar� buyru�una gelince; O Kaim�in k�yam�d�r, o da saattir� buyurdu. 

Saat yak�nla�t�... (Kamer Suresi, 1)

� Ebu b. �brahim Kummi, rivayet etmektedir:

�Allah��n: �O zaman yak�nla�t�� buyru�u hakk�nda soruldu. �mam; Kaim�in zuhurudur, buyurdu.�

� Hazzaz Kumni: Ammar b. Yasir rivayeti: Resulullah (S) Burak��n huzuruna vard���mda arzettim ki: �Ali, Allah i�in (yolunda) hakk�yla cihat etmi�tir.� (Efendimiz) buyurdu:

�...Onun bir gaybeti olur, halk�n bir k�sm� ondan vazge�erken, di�er bir k�sm� sabit kal�r. Ahir zamanda ortaya ��kar, d�nyay� adalet ve hakkaniyetle doldurur, (Kuran��n) te�vili hakk�nda sava��r; benim, tenzili hakk�na sava�t���m gibi, ad� benim ad�md�r ve insanlar i�inde bana en �ok benzeyendir...�

� Tabersi: Alkeme b. Muhammed el- Hazemi rivayeti, �mam Muhammed Bak�r buyuruyor: Resulullah (S) hac etti ve d�nerken Gadir-i Hum�da (halka hitaben) �nce Allah�a hamd etti ve sonra buyurdu ki:

�Ey insanlar! �nan�n Allah�a, el�isine ve... onunla indirilen nura... Biz baz� y�zleri silip arkalar�na d�nd�rmeden... Ey insanlar! Allah (Azze ve Celle)��n nuru bana yerle�tirilmi�tir, sonra Ali�ye, sonra ondan Kaim�e kadarki nesle. O (Mehdi) ki, Allah��n hakk�n� al�r ve bize ait olan t�m haklar� (al�r)... Biliniz ki, bizden olan son �mam Mehdi Kaim�dir. Onunla olmayan Hak ile olmaz ve onun yan�nda (indinde) bulunmayan nur olmaz.�

Mehdi'nin Geldi�i D�nem

� �slam Peygamberi (SAV):

�Ne zaman, adaletsiz hakimlerin eliyle zul�m ve haks�zl�k, hile ve doland�r�c�l�k, t�m insanlar� ezmeye ba�larsa, benim temiz ailemden, benim isim ve ni�an�m� ta��yan Semavi bir kurtar�c� k�yam edecek ve huzur her yere yay�lacakt�r.�

Am�re bint-i Nufeyl der ki: �mam H�seyn aleyhisselam��n ��yle buyurdu�unu duydum: �Sizler birbirinizden ber� (uzak) oldu�unuzu s�ylemedik�e, birbirinizin y�z�ne t�k�rmedik�e birbirinizi tekfir etmedik�e ve birbirinize l�net okumad�k�a bekledi�iniz (Hz. Mehdi�nin zuhuru) vuku bulmayacakt�r. Arzettim ki: �yleyse o zamanda hi�bir hayr yoktur. Buyurdu ki: �Hayr�n hepsi o zamandad�r. K�im�imiz k�yam edecek ve bunlar�n hepsini ortadan kald�racakt�r.�

S�leyman bin Bil�l der ki: �mam Cafer-i Sad�k aleyhisselam babas�ndan o da dedesinden nakleder ki Hz. H�seyin aleyhisselam ��yle buyurdu: Birg�n adam�n biri Emir�lm�minin Ali aleyhisselam��n yan�na gelerek: �Ey Emir�lm�minin! Bize �u Mehdi�nizden bahseder misin? Diye arzedince ��yle buyurdu: �Gitmesi gerekenler gidip de m�minler azald���nda ve fitneciler gitti�inde i�te orada (yani uzak bir yerde zuhur edecektir).

Konstantiniye'de Mesih'le Birlikte Bulunmas�

� Mecma'�l-Bahreyn ve Matla'�n-Neyyireyn, Yaz: Fahrettin et-T�reyhi (-1085 H./1674 M.)

Mehdi Allah'�n hak yola erdirdi�i kimsedir. Mehdi Peygamber'in son zamanda gelece�ini m�jdeledi�i, kendi ailesinden olan kimsenin ad�d�r. Yery�z�n� adalet ve e�itlikle dolduracak; zul�m ve haks�zl�kla dolmu�, iken. O Konstantaniye'de Mesih ile birlikte olacak. Araba ve Arap olmayan herkese h�kmedecek, Deccal'i �ld�recek.

...Onlar i�in d�nyada bir a�a��lanma (r�svayl�k), ahirette b�y�k bir azab vard�r. (Bakara Suresi, 114)

� Muhammed b. Carir Taberi: Esbat, S�ddi�den �Onlar i�in d�nyada r�svayl�k vard�r� buyru�una dair:

�D�nyada rezil-r�sva olu�lar� �udur ki: Mehdi k�yam edip Konstantiniyye�yi fethedince...�


Hz. �sa Mehdi'nin Arkas�nda Namaz K�lacakt�r

� �bni Arabi, Muhammed b. Ali et-Tani: (-638H.1241 M.) Teorik irfan�n babas� say�lan bu zat yukar�daki ayetin tefsirini yaparken �nceki rivayet kaynaklar�na ve c�mlelere yer verdikten sonra �u a��klamay� eklemektedir:

�(�sa�n�n) Beyt��l mukaddes�e giri�i ve m��ahade yerine var���, kutub makam�ndan ayr�d�r. Namaz� geciktiren �mam ise Mehdi�dir. Zaman�n kutbu oldu�u halde namaz� geciktirmesinin sebebi; velayet sahibinin N�b�vvet sahibine kar�� sayg� g�stermesidir. �sa�n�n onu �ne ge�irmesinin sebebi ise, �mam��n zaman�n kutbu oldu�unu bilmesidir. Muhammed (AS) dini �zerine onun arkas�nda namaz k�lmas� ise; ona iktida ederek zahiren ve bat�nen feyz elde etmek istedi�indendir. Allah daha iyi bilir.�

Mehdi Olarak Adland�r�lmas�n�n Sebebi

� Cabir b. Yezid el-Co'fi, �mam Muhammed Bak�r-dan rivayet ediyor:

... Mehdi'nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi �udur ki; gizli bir i�e do�ru y�nlendirilecek, Tevrat ve di�er Semavi kitaplar� Antakya'da bir ma�aradan ��kartacak ve Yahudiler aras�nda Tevrat'la, H�ristiyanlar aras�nda �ncil'le h�kmedecektir.

� Harun b. Maruf; Zamra b. Rabia'dan, Abdullah b. �evzeb'den rivayet ediyor:

Ku�kusuz ki, Mehdi, Mehdi diye adland�r�lm��t�r. ��nk� O, �am da�lar�ndan bir da�a do�ru hidayet olunur (y�nlendirilir) "Tevrat" kitaplar�n� oradan ��kart�r ve onlara dayanarak Yahudilerle m�nzara eder ve (sonu�ta) bir grup Yahudi O'nun eliyle M�sl�man olur.

� Muhammed b. Ali es-S�lemi, �mam Muhammed Bak�r'dan rivayet ediyor:

Mehdi'nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi �udur ki; gizli bir i�e do�ru y�nlendirilecek, halk�n g�nl�nde olan �eylere do�ru hiyadet olacak... Tevrat'� Antakya'da bir ma�aradan ��kartarak...

� Ma�mar b Hi�am, Matar��l- Verrak�dan, Kab��l- Ahbar�dan rivayet ediyor:

O Mehdi diye adland�r�lm��t�r, ��nk�; O gizli bir i�e hidayet edilir (gizli bir i�i g�revlendirilir), Tevrat ve �ncil�i, Antakya denilen bir yerden ��kart�r...

Cabir bin Abdullah� Ensari der ki:

Herkim ona itaat ederse Allah�a itaat etmi�, her kim de ona kar�� ��karsa Allah�a kar�� ��km�� olur. O gizli bir emre do�ru hidayet edece�i i�in, onun ad� Mehdi�dir. Tevrat�� ve Allah azze ve celle�nin sair kitaplar�n� Antakya�daki bir ma�aradan ��karacak, Tevrat ehli olanlar aras�nda Tevrat ile, �ncil ehli olanlar aras�nda �ncil ile, Zebur ehli olanlar aras�nda Zebur�la, Kur�an ehli olanlar aras�nda ise Kur�an ile h�kmedecek.

Mehdi'nin Di�er �simleri

� �mer b. Zahir rivayet ediyor:

�Birisi, �mam Cafer Sad�k�a; �Kaim�e, Emirel-m�minin, diye selam g�nderebilir miyiz�, diye sordu. �mam buyurdu; �Hay�r Allah-u Teala bu lakab� sadece Hz. Ali�ye vermi�, ondan �nce ve sonra kimse bu lakapla an�lamaz.� Adam sordu: �Peki onu ne diye selamlayay�m?� Hazretleri: �Selam olsun sana ey Bakiyetullah diyerek� buyurdu.

Ya�am�n� Gizli S�rd�rmesi

� Sakr b. Ebi Delf rivayet ediyor, duydum �mam Muhammed Taki buyuruyordu:

Sordum: Ey Allah'�n Resul�'n�n torunu, ni�in 'Kaim' ad�n� alm��t�r?

Buyurdu: ��nk� o, unutulmu� oldu�u ve �maml��� kabul edenlerin �o�u kendilerine s�rt �evirdikleri bir s�rada k�yam edecektir.

Sordum: Onun "muntazar" (beklenen) diye adland�r�lmas�n�n sebebi nedir?

Buyurdu: ��nk� o, ya�am�n� gizli s�rd�recek, bu pek uzun s�recek, geli�i pek uzayacak. �hlasl� kimseler ortaya ��k���n� bekleyeceklerdir...

G�rm�yor musunuz ki, ��phesiz Allah, g�klerde ve yerde olanlar� emrinize amade k�lm��, a��k ve gizli sizin �zerinizdeki nimetlerini geni�letip-tamamlam��t�r... (Lokman Suresi, 20)

� �eyh Saduk: Muhammed b. Ziyad el- Azdi rivayeti, Allah-u Teala�n�n �u:�... ve size zahir ve bat�n nimetlerini bol bol verdi� buyru�u hakk�nda �mam Musa Kaz�m�a sordum, buyurdu:

�Zahir (a��k) nimet: Zahir (g�r�nen/a��k) �mam�d�r. ��mamlar i�inde gaip olan var m�d�r?� dedim, Buyurdu: �Evet kendisi insanlar�n g�z�nden gaip olur (fakat) zahiri m�minlerin kalbinden gaip olmaz... Allah onunla b�t�n zorluklar� kolayla�t�r�r, b�t�n sertlikleri yumu�at�r. Onunla yerin hazinelerini ortaya ��kart�r, onunla b�t�n uzakl�klar� yak�nla�t�r�r, inat�� b�t�n zalimleri onunla ortadan kald�r�r, t�m k�t� �eytanlar� onun eliyle yok eder... Ortaya ��k�p zul�m ve haks�zl�kla dolan d�nyaya adalet ve hakkaniyeti hakim k�l�ncaya kadar.�

�man edip salih amellerde bulunanlar, ne mutlu onlara. Var�lacak yerin g�zel olan� (onlar�nd�r). (Ra�d Suresi, 29)

� �eyh Saduk: Ebu Besir rivayeti, �mam Cafer Sad�k buyurdu:

��Ne mutlu bizden olan Kaim�in gaybet d�neminde bizim i�imize tutunana, (b�yle birinin) kalbi hidayete erdikten sonra sapmaz.... ��te Allah��n buyru�u ���te mutluluk ve g�zel gelecek� buna i�arettir�.

� �eyh Saduk :Buna benzer bir haberi ayn� �mamdan, ayn� ravi ile fakat ba�ka bir senetle ��yle aktarmaktad�r: (sf. 401)

��mam buyurdu: �yi bir �ey sordun ey �mm� Hani; bu zaman�n sonunda ortaya ��kacak biridir, o bu Ehl-i Beyt�ten olan Mehdi�dir. Onun bir gaybeti (d�nemi) olur. O d�nemde baz�lar� sap�t�r, baz�lar� hidayet bulur. Ne mutlu sana e�er onu g�r�rsen ve ne mutlu onu g�renlere ...

Hz. Ali aleyhisselam daha sonra rabbine and i�erek ��yle buyuruyor: �Ali�nin rabbine andolsun ki h�ccet (Hz. Mehdi) ayakta olacak, d�nyan�n yollar�nda y�r�yecek, evlere ve saraylara girecek bu yerin do�usunda ve bat�s�nda gezecek, s�zleri duyacak, cemaate selam verecek, g�recek ama g�r�nmeyecek.�

Bu hadisin do�rulunun bir delili ise bundan �nce nakletti�imiz �u hadistir: ��phesiz yery�z�nde Allah��n h�cceti mutlaka vard�r. Ama halk�n zulm�, cefas� ve nefisleri i�in yapt�klar� israflar� sebebiyle Allah onu halk�n g�zlerinden uzakla�t�r�r.� Sonra Hz. Mehdi aleyhisselam Hz. Yusuf�a benzetmekte ve onun halk� g�rd���n� ama halk�n onu g�remedi�ini ve Hz. Ali�nin de buyurdu�u gibi g�kten nida olunana dek onun g�r�lmeyece�i kesindir.

��phesiz Mehdi, Ali�nin evlad�d�r. Onun gaybeti, t�pk� Yusuf�un gaybeti gibidir ve onun d�n��� t�pk� �sa bin Meryem�in d�n��� gibidir. Gaybetinden sonra k�z�l y�ld�z�n do�u�u ile birlikte zuhur edecektir. Zevr� mahvolacakt�r ve o, Rey�dir (Bug�nk� Tahran��n g�neybat�s�).

Abdullah bin At� der ki: �mam Ebu Cafer-i Bak�r aleyhisselam�a ��yle arzettim: Bize Kaim aleyhisselam�dan haber ver. Buyurdu ki: �Vallahi o ben de�ilim ve sizlerin �mid etti�iniz de de�ildir. Onun d�nyaya geli�i anla��lmayacak. Dedim ki: Hangi yolu izleyecek. Buyurdu ki: Resulullah��n yolunu izleyecek; �nceki �eyleri iptal edip yeni �eylerle gelecek.�

MEHD�, KEND�S�NDEN �M�T KES�LD��� SIRADA ZUHUR EDECEKT�R

Hani, m�naf�k olanlar ve kalplerinde hastal�k bulunanlar:
"Allah ve Resul�, bize bo� bir aldan��tan ba�ka bir �ey vadetmedi" diyorlard�.

(Ahzab Suresi, 12)

Allah Kuran'da, kalplerinde hastal�k olan kimselerin "Allah ve Resul�, bize bo� bir aldan��tan ba�ka bir �ey vadetmedi" diyeceklerini bildirmi�tir. Bu ayet i�ari manada, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin geli�inden �mit kesen kimselerin durumuna da i�aret etmektedir. Zira bu kimseler, Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle haber verdi�i "Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin geli�ini inkar etmekte" ve Peygamberimiz (sav)'in de bu konudaki s�zlerinin s�zde "as�ls�z oldu�unu" �ne s�rmektedirler. G�n�m�zde de, pek �ok yerde Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin gelmeyece�i ile ilgili yaz�lar ��kmakta, daha da �nemlisi �slam alimi olarak bilinen kimi ki�iler bu y�nde fikir beyan etmektedirler.

Oysa ki bu insanlar�n bu �ekilde "Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin geli�inin ger�ek olmad���na" ve s�zde "bo� bir vaat" oldu�una inanmalar� da Peygamberimiz (sav)'in ger�ekle�ece�ini vaadetti�i olaylardan biridir. Zira Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin geli�lerinin yakla�t���n� g�steren ahir zaman alametlerinden birinin, "Hz. Mehdi gelmeyecekmi�, Hz. Mehdi yokmu�" s�zlerinin yayg�nla�mas� oldu�u bildirilmi�tir. Bu konudaki hadislerden baz�lar� ��yledir:

"�nsanlar�n �mitsiz oldu�u ve "H�� MEHD� FALAN YOKMU�" dedi�i bir s�rada Allah Mehdi'yi g�nderir..." 1

"... Mehdi, Resulullah'�n bayra�� ile, insanlar�n ba�lar�na bela �zerine bela ya�d��� ve �IKI�INDAN �M�T KES�LD��� B�R SIRADA �IKAR..." 2


... Onun (Mehdi'nin) zuhuru �mitsizlik ve yeis esnas�ndad�r.3


Halk tam zuhurdan �midini kesti�i anda O (Mehdi) zuhur edecektir!
Onun zaman�nda ya�ay�p ona yard�m edenlere ne mutlu! Ona d��manl�k besleyip, ona ve onun emrine kar�� ��kanlara ve onun d��manlar�ndan olanlara eyvahlar olsun!4
Davud bin Kesir-i R�kki der ki: �mam Ebu Abdullah aleyhisselam'a ��yle arzettim: ... Bu emir (yani k�yam) (Mehdi)�ok uzad� �yle ki, kalplerimiz darald� ve derin h�z�nden dolay� �l�yoruz. Buyurdu ki: "Bu zuhur, daha �mitsiz ve h�z�n�n daha �ok oldu�u bir zamanda vuku bulacakt�r.5

Ahir zaman alametlerinin birbiri ard�nca ger�ekle�ti�i i�erisinde bulundu�umuz bu d�nem, Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�inin ve Hz. Mehdi'nin ortaya ��k���n�n �ok yakla�t���n� g�stermektedir. Allah'�n izniyle bu iki mubarek �ah�s, tam olarak Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde belirtildi�i �ekilde zuhur edecek ve t�m yery�z�nde �slam ahlak�n� yerle�ik k�lacaklard�r.

1 Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55
2 Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55
3 (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 274)
4 (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 301)
5 (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 208)


Aniden ��kmas�

� Ahmed b. Muhammed �mam Hasan M�cteba'�n ��yle buyurdu�unu rivayet ediyor.

"Dedem Resullullah'a sordum: Biz Ehl-i Beyt'ten Kaim ne zama k�yam edecektir? Buyurdu: Ey Hasan! O, yere ve g��e pek a��r gelen "o saat" e benzer, aniden / birdenbire zuhur edecektir."

� Kumeyt b. Zeyd el-Esedi, �mam M. Bak�r'dan rivayet ediyor.

"Allah'�n Resul�nden bir konuda (yani Mehdi'nin k�yam� hakk�nda) soruldu; buyurdu: O, "saat" e benzer, ancak aniden zuhur edecektir."

� D�'bil b. Ali el-H�zai, �mam R�za'dan rivayet ediyor:

"Resullullah'a; Ey Allah'�n Resul�, soyunuzdan olan Kaim ne zaman k�yam edecek, diye soruldu. (Efendimiz) buyurdu; O, 'O saate' (k�yamet olaca�� ana) benzer, onun zaman�n� Allah'tan ba�kas� bilmez.. Ancak aniden vuku bulur."

� Hazzaz Kummi: Ahmed b. Muhammed b. M�nzir, rivayet ediyor:

Ali o�lu Hasan buyurdu: Dedem Resulullah�a sordum: Biz Ehl-i Beyt�ten olan Kaim ne zaman zuhur edecektir? Buyurdu: �Ya Hasan, ku�kusuz ki onun zuhuru k�yametin olu�una benzer: �� O g�klere de, yere de a��r gelmi�tir. O size ans�z�n gelecektir��

� �eyh Saduk: D��bil H�zai rivayet ediyor: �mam R�za buyurdu: Bana babam aktard�, ona da babas�, ona da babalar�ndan aktar�lm��t�r:

Peygamber�e soruldu: Ey Allah��n Resul� soyunuzdan olan Kaim ne zaman zuhur edecek, buyurdu: �Onun benzeri k�yamettir, ��yle ki: �� onu tam zaman�nda ortaya ��karacak olan, yaln�z O (Allah)�dur. O g�klere de, yere de a��r gelmi�tir, o size ans�z�n gelecektir��

� �Ey Resulullah��n o�lu peki o ne zaman zuhur edecek?� diye sordum, buyurdu:

�Andolsun ki bunu Allah��n Resul� (S)�ne sordular, buyurdu ki; Onun benzeri k�yamettir: Aniden meydana gelir. (K�yamet aniden meydana geldi�i gibi Mehdi de aniden zuhur edecektir)

� Z�raret b A�yur rivayet ediyor:

��mam Muhammed Bak�r�a; Allah-u Teala�n�n: �Aniden / birdenbire gelecek olan saatten ba�kas�n� beklemezler ki,� buyru�u hakk�nda sordum. Buyurdu: Maksat Hz. Kaim�in zuhur �zaman�n�� beklemektedir...�

Mehdi'nin Ashab�n�n Kendisine S���nmas�

� Ebu Said Hudri Resulluh'dan rivayet ediyor:

"Mehdi'nin izleyicileri ona s���n�rlar, bal ar�lar�n�n Krali�e ar�ya s���nd�klar� gibi (onun yan�nda g�ven ve huzur bulurlar), o yery�z�n� adalet ve d�r�stl�kle dolduracakt�r."

Mehdi'nin Geli�inde Hi� ��phe Yoktur

� Alaeddin Ali b. Hi�am Muttaki Hindi (975 H.): "er-Redd�..." kitab�nda ��yle diyor:

"Allah'�n rahmeti sana olsun bil ki; vaadedilen Mehdi'nin var olu�uda hi� ku�ku yoktur. �� y�z hadi ve eserde hatta daha fazlas� ile bu kan�tlanm��t�r.

� �erif Muhammed b. Resul Berazenci: "el-��aet�..." kitab�nda (s. 184 ve 305) ��yle yaz�yor:

"Mehdi'nin varl��� ve ahir zamanda zuhur edece�i, Peygamber ailesinden ve Fat�ma o�ullar�ndan olu�u, tevat�r �l��s�ne ula�an hadislerle a��klanm��t�r ve bu hadisleri inkar etmenin hi�bir anlam� yoktur... Tevat�r �l��s�n� a�an, do�ru ve a��k hadislerde, Mehdi'nin Fat�ma soyundan olup, d�nya sona ermeden zuhur edece�i, zul�m ve haks�zl�kla dolmu� olan d�nyaya, adalet ve hakkaniyet getirece�i, onun zaman�nda �sa Mesih'in g�kten inece�i ve onun �nderli�inde namaz k�laca�� kan�tlanm�� bulunmaktad�r."

� �emseddin Muhammed b. Ahmed Sefareyni; Bu konuda bir manzume yazm�� ve kendisi de bu manzumeye "Levaih'�l-Envar'�l-Behiyye" ad�nda bir �erh yazm��t�r. A�a��daki �zet a��klamas� bu �erhden al�nm��t�r: (C.2, s.74, 76, 86)

"K�yamet g�n�n�n en b�y�k alametlerinden birisi de, hakk�nda tevat�r derecesini a�acak derecede hadis bulunan bir ki�inin zuhur edece�idir. Bu ki�i imamlar�n sonuncusudur. Hz. Peygamber'den sonra Peygamber olmayaca�� gibi, ondan sonra da �mam olmayacakt�r. Bu imam, Fat�ma o�ullar�ndand�r... Bir�ok hadis haf�zlar�, Mehdi'nin Peygamber soyundan oldu�unu kabul etmi�lerdir, b�yle m�tevat�r bir konuya s�rt �evirmek yak���k almaz. Hak ehlinin inanc�na g�re, Mehdi �sa Mesih'ten ayr�d�r. Mehdi, Mesih'ten �nce zuhur edecektir. Bu konu S�nni bilginlerin aras�nda, onlar�n inanc�ndan say�lacak kadar yayg�nl�k kazanm��t�r."

� Hasan b. Abdullah er-Razi et-Tamimi, �mam R�za babalar�na dayanarak Peygamber (SAV)��n ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

�Hakk� ifa etmek i�in bizden olan Kaim k�yam etmedik�e saat (k�yamet) vuku bulmayacakt�r. Bu da b�y�k Allah izin verince olacakt�r. Allah(a bak�n), Allah(a bak�n) ey Allah��n kullar�! Suyun, kar�n �st�nde, d��e kalka olsa bile Mehdi�ye ko�un, ��nk� o, Allah��n halifesidir.�

� Asim b. Ebi en- N�cud, Zerr b. H�bey��ten, Abdullan b. Mes�ud�dan, Resullullah��n ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

�Ehl-i Beyt�imden Mehdi denilen bir ki�i gelip, �mmetime h�kmetmeden d�nya sona ermeyecektir.

��phesiz o, k�yamet-saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan (k�yametten) yana hi� bir ku�kuya kap�lmay�n ve bana uyun. Dosdo�ru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

� El-Kenciyy���-�afii: Mukatil bin S�leyman ve onu izleyen m�fessirler �... ve o k�yamet i�in bir bilgidir� ayeti hakk�nda demi�lerdir ki:

�O, Mehdidir, zaman sona ermeden zuhur eder ve onun hurucundan (��k���ndan) sonra k�yamet olur...�

�Ve istiyoruz ki, yery�z�nde zay�flat�lanlara l�tfedelim, onlar� �nderler yapal�m, onlar� miras�� k�lal�m.� (Kasas Suresi 5)

� Abd�lhamid b. ebi�l-Hadid: Hz. Ali (A)��n yukar�daki buyru�unun �erhine ��yle yazmaktad�r:

��ia, buyru�un, ahir zamanda zuhur edip d�nyaya h�k�m s�recek olan gaip imam� vaadetti�ini d���n�yor. Bizimkiler (s�nniler) de diyorlar ki: Bu t�m �lkelere sahip olup yery�z�ne h�k�m s�recek olan �mam��n vaadedildi�ine dairdir. Bundan ��kard���m�z sonu� �u ki: B�yle bir imam kesin olarak vard�r, gaip olup sonra zuhur etse bile. Zaman�n sonunda b�yle bir �mam��n zuhur edece�i s�z�n� do�rulamak noktas�nda bu buyruk yeterlidir.�

� Muhammed �eybani: �Haberlerimizde �mam Muhammed Bak�r ve �mam Cafer Sad�k�dan rivayet edilmi�tir:

Bu ayet (Kasas Suresi, 5); ahir zamanda zuhur ederek zalim ve firavunlar� yok edip yery�z�nde do�udan bat�ya kadar h�k�m s�recek, zul�mle dolmu� iken adaletle dolduracak olan Emir Sahibi�ne aittir (onun hakk�nda nazil olmu�tur).�

� �Kaim aleyhisselam ondokuz y�l ve birka� ay h�k�met s�recektir.�

Mehdi'nin ��k���n� G�kten Bir Ses Haber Verecektir

��stesek onlar�n �zerine g�kten bir mucize indiririz de boyunlar� ona e�ilir.� (�uara Suresi,4)

� El-Mukaddesi es-Silmi: Ebu �shak Salebi, ebu Hamza S�mali�nin bu ayet hakk�nda ��yle dedi�ini rivayet etmektedir:

�...Allah daha iyisini bilir ya bize ula�ana g�re: O (Mucize) Ramazan ay�n�n ortas�nda g�kten duyulacak bir sestir, o ses duyuldu�unda �ense yerinden ��kar�. (bu tabir, insan�n duyaca�� korkunun �iddetine dair bir kinayedir)

� Nu�mani: Abdullah b. Sen�an rivayet ediyor: �mam Cafer Sad�k��n yan�nda idim Hamdan �dan bir ki�inin konu�tu�unu duydum, adam diyordu ki: �u insanlar bizi ay�playarak: Siz, Sahib� haze�l-Emr ad�na birisinin g�kten seslenece�ini mi san�yorsunuz? diyorlar. �mam Sad�k arkas�na yaslanm��t�, do�ruldu ve ��yle buyurdu�una bizzat tan�k oldum:

�Andolsun ki bu Allah��n kitab�nda mevcuttur: ��stersek onlar�n �zerine g�kten... onlar boyun e�erler� buyru�u ile a��klam��t�r. Buna g�re o g�n boyun e�meyen tek ki�i bile kalmaz. D�nya halk� g�kten gelen sesi duyunca iman ederler...�

� �bn��l-Mahyar: Hannan b. S�deyr rivayet ediyor: Bu ayet hakk�nda �mam Cafer Sad�k�a sordum buyurdu:

�(bu ayet) Muhammed o�ullar� Kaim�i hakk�nda nazil olmu�tur, onun hakk�nda g�kten �a�r�da bulunulur.�

� �eyh Tusi: Hasan b. Ziyad Seykal rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k (A) buyurdu:

�Kaim k�yam etmeden �nce g�kten biri seslenir, (bu sesi) perde arkas�ndaki kad�nlar, do�udaki ve bat�daki t�m insanlar duyar. �u ayet bu konuda nazil olmu�tur. ��stersek onlar�n... ve onlar boyun e�erler.�

� �eyh Saduk: H�seyin b. Halid rivayet ediyor: �mam R�za kendisine y�neltilen; siz Ehl-i Beyt�ten olan Kaim kimdir? sorusunu ��yle yan�tlad�:

�O�ullar�mdan d�rd�nc�s�, cariyelerin han�mefendisinin o�lu, onun ad�na g�kten nida edilir ve bu niday� t�m yery�z� halk� duyar ve bu ses (insanlar�) ona �a��r�r: Biliniz ki; Allah��n H�cceti Allah��n beyti yan�nda zuhur etmi�tir ona tabi olun ��nk� hak onunlad�r ve ondad�r. Allah��n ��stesek g�kten... ve onlar ona boyun e�erler� ayeti buna i�aret etmektedir.

Mehdi'nin Efdaliyeti

� Ebu Besir �mam Cafer Sad�k (A)�dan o da babalar�ndan rivayet ediyor, Resullah (SAV) buyurdu:

�Hakikat �u ki, ...o en �st�nleridir, k�yam edecek oland�r.

� Salman-i Farisi rivayet ediyor;

�...i�lerinde en iyi yol g�sterici, en bilgini ve en �st�n�d�r.

� Cabir b. Abdullah Ensari rivayet ediyor:

�Peygamber buyurdu: ... En bilginleri, en hikmetlisidir.�

K�yam edecek (K�im) olan Mehdi, Ali�n�n soyundand�r. O bu yery�z�n�, yery�z�nden ba�ka bir hale getirecektir. Rum ve �in�in H�ristiyanlar�n�n aleyhinde �sa bin Meryem ile delil getirecektir. K�im Mehdi, Ali�nin neslindendir. Hay�rda, g�r�n��te ve ahlakta en �ok Hz. �sa�ya benzeyen odur. Allah peygamberlere verdi�i (azameti) ona da verecektir. Ona faziletler ve ziynet verecektir.

O esnada Mezure yani Ba�dat ��kecek. S�fyani ortaya ��kacak. Abbaso�ullar�, Ermeni ve Azerbaycan gen�leriyle sava�acak. Bu �yle bir sava�t�r ki onda binlerce insan �ld�r�lecek. Herkesin k�l�c�n�n kabzas� s�sl�d�r. O s�rada siyah bayraklar g��e y�kselecek. Bu sava�la birlikte tehlikeli taun ve k�z�l �l�m gelecektir.�

Dedi ki: Ey Emir�lm�minin! Bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Ben� Ha�im�dendir, Araplar�n y�ce da��n�n zirvesinden. O �yle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine s���nanlar i�in amand�r, halk kinle doldu�unda onlar� p�k k�lan m�dendir, �l�m nazil oldu�unuda korkmaz, �l�m ona vard���nda sars�lmaz, sava� meydan�nda sald�rd���nda asla geri �ekilmez. Tecr�belidir, galiptir, muzafferdir, arsland�r, sa�lamd�r, kavminin dire�idir, cesurdur, Allah��n k�l��lar�ndan bir k�l��t�r, reistir, herkesi etraf�nda toplar, y�celik ve �erefin kayna�� olan evde b�y�m��t�r, onun y�celi�i en asil y�celikten kaynaklan�r. Hi�bir�ey seni ona biat etmekten al�koymas�n, seni engelleyenler her zaman fitneye s���nanlard�r. E�er konu�urlarsa �err konu�urlar, e�er susarlarsa fasit ve fas�kt�rlar.�

Sonra Mehdi aleyhisselam��n s�fatlar�n� sayarak buyurdu ki: ���inizdeki en geni� s���nakt�r, i�inizde ilmi en �ok oland�r, ve s�l�-i rahimi en fazla oland�r. Allah�m! Onun zuhurunu, h�z�nlerin giderilmesine vesile k�l ve �mmetin da��n�kl���n� onunla topla! E�er Allah seni muvaffak k�larsa onun biat�na ko� ve ondan asla vazge�me. E�er muvaffak olurda ona ula��r ve hidayet olursan ondan asla vazge�me. �h � ve eliyele g��s�n� g�stererek � onu ne de �ok g�rmek isterdim.�

Ebu�l Carud der ki:

�mam Muhammed Bak�r aleyhisselam�a: Ehli Beytten olan herhangi bir Kaim imamdan sonra gelecek olan imam ne ile tan�n�r? Diye arzedince ��yle buyurdu:
�Hidayet ve heybeti ile ve Ali Muhammed�in onun faziletlerini ikrar� ile. Ayr�ca do�u ile bat� aras�ndak� �eyler hakk�ndaki t�m sorulara cevap verir.�

"O Batt��� Yerden Do�an G�ne�tir"

� �eyh Saduk: Nezzal b. Sabret'�l-Kufi'den rivayet ediyor: M�minlerin emiri Hz. Ali Sa'aa b. Sevhan ve Esba� b. N�bate'nin sorular�na cevaben Deccal ve Dabbet�larz hakk�nda geni� bir hutbe beyan etmi�tir. Bu hutbenin bir k�sm�nda ��yle buyuruyor:

"... Deccal'� ise... Allah �ld�r�cektir... Bir ki�inin eliyle ki Meryem o�lu �sa Mesih o ki�inin arkas�nda namaz k�lacakt�r.. Bu, g�ne� batt��� yerden do�duktan sonra olacakt�r, b�yle bir zaman tevbe kald�r�lacak, kabul edilmeyecek, amel kabul edilmeyecek ve "sonradan iman eden bir fayda elde etmeyecek..."

Arza Varis Olacaklar Mehdi Ve Ashab�d�r

Andolsun, biz Zikir'den sonra Zebur'da da: "��phesiz Arz'a salih kullar�m varis�i olacakt�r" diye yazd�k. 21/105

� �bni Mahyar: Muhammed b. Abdullah b. Harran rivayet ediyor: �mam Muhammed Bak�r buyurdu:

"... Allah'u Teala'n�n "... salih kullar�m varis olacakt�r" buyru�undaki 'salih kullar' Muhammed o�ullar�d�r."

� �eyh Tusi: �mam Muhammed Bak�r bu ayetin tefsirine dair buyurdu:

"Bu, m�minlere yery�z�n�n tamam�na varis olacaklar�na dair verilmi� bir s�zd�r."

� Tabersi: �mam Muhammed Bak�r bu ayetin tefsine dair buyurdu:

"Onlar ahir zamanda Mehdi'nin ashab�d�r."

� S�leyman Kunduzi: �mam M. Bak�r ve �mam C. Sad�k buyuruyorlar:

"Ayetteki 'salih kullar�m'dan maksat Kaim ve ashab�d�r."

� Taberi: Abdullah b. Abbas �u rivayetini aktarmaktad�r:

�Allah-u Teala ezeli ilmine dayanarak Tevrat ve Zebur�da; yery�z�ne Muhammed �mmetinin varis olaca��n� ve onlar� cennete g�t�rece�ini, onlar�n iyi kullar oldu�unu bildirmi�tir.�

� Kummi: eb�il-Carud rivayeti: �mam M.Bak�r yukar�daki ayetle ilgili olarak buyurmu�tur:

�...Allah, Mehdi ve ashab�na yery�z�n�n do�ular�n�n ve bat�lar�n�n hakimiyetini verir, dini ortaya ��kart�r ve Allah, o ve ashab�n�n arac�l��� ile bat�l bidatlar� ortadan kald�r�r, aynen hakk�n �ld�r�lm�� oldu�u gibi, �yle ki zul�mden hi�bir eser kalmaz.�

M��rikler �stemese De Hak Dini Yery�z�ne Hakim K�lacak

M��rikler istemese de O dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. 9/33

Ki O, el�ilerini hidayetle ve hak din ile, di�er b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lmak i�in g�nderdi. �ahid olarak Allah yeter. 48/28

El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. 61/9

� �eyh Saduk: Ebu Besir, �mam Cafer Sad�k'�n bu ayetle (9/33) ilgili olarak ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

"... Bu ayetin te'vili ancak Mehdi zuhur etti�inde ger�ekle�ecektir. Kaim ortaya ��kt���nda Allah'a kar�� kafir veya m��rik olan bir ki�i bile kalmaycakt�r... Hatta bir kafir veya m��rik bir kayan�n i�ine gizlenmi� olsa bile o kaya: Ey m�min benim i�imde bir kafir saklanm��t�r, beni k�r ve onu �ld�r diye hayk�racakt�r."

� Fazl b. �azan: Kendi senediyle �mam Muhammed Bak�r'�n ��yle buyurdu�unu rivayet ediyor:

"Kaim bizdendir... (Allah'�n) yard�m� ile m�eyyed olup Tayy'�l-Arz edecektir. Yer alt� hazineleri onun i�in ortaya ��kacak ve Allah onunla dinini, m��rikler istemese de t�m dinlerin �st�ne ��karacakt�r."

� K�leyni: Muhammed b. F�zeyl'den rivayet etmektedir: �mam Musa Kaz�m'a bu ayet (9/33) hakk�nda sordum, buyurdu:

"... O Allah ki, Emretti Resul�ne vasisinin velayetini, velayet ise hak dindir... O dini Kaim k�yam etti�i zaman t�m dinlerin �st�ne ��kartacakt�r..."

� el-Kenci �afii: Bu ayetin (yukar�daki ayetler) tefsiri ile ilgili olarak Said b. C�beyr�in ��yle dedi�ini aktarm��t�r:

�...O Fat�ma (A) soyundan Mehdi�dir.�

� �eyh Saduk: Abdurrahman b. Selit rivayeti, �mam H�seyin bu ayetin (yukar�daki ayetler) tefsirine dair ��yle buyuruyor:

�...O hak �zere kaim olan imamd�r. M��rikler istemese de, onun eliyle hak dini t�m dinlerin �st�ne ��kacakt�r.�

� Suyuti: Said b. Mansur, ibn�el �M�nzir ve Beyhaki Cabir b. Abdullah Ensari�nin bu ayet (yukar�daki ayetler) hakk�nda ��yle dedi�ini rivayet etmi�lerdir:

�...Yahudi, Hristiyan veya ba�ka milletten, �slam�� kabul etmeyen tek bir ki�i bile kalmaz... Ve bu Meryem o�lu �sa indi�i zaman olur....�

Yery�z�ne Miras�� K�l�nanlar Ehl-i Beyt Ve Mehdi'dir

Biz ise, yery�z�nde g��ten d���r�lenlere l�tufta bulunmak, onlar� �nderler yapmak ve miras��lar k�lmak istiyoruz. 28/5

� �eyh Saduk: Mufazzal b. �mer rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k buyurdu:

Resullulah Ali, Hasan ve H�seyin'e bak�yordu, g�zleri ya�ararak buyurdu:

"Benden sonra sizler zay�flat�lacaks�n�z."

Mufazzel diyor: Ey Allah Resul�'n�n o�lu bunun anlam� nedir diye sordum. Buyurdu:"Manas� �u ki: "Ve istiyoruz ki.. ve onlar� miras�� bulal�m" i�te bu ayet k�yamet g�n�ne kadar bizim i�in ge�erlidir."

� �eyh Tusi: H�seyin b. Ali b. H�seyin dedesi Ali b. Ebi Talib'in s�z konusu ayetin tefsirine dair ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

"Onlar Muhammed o�ullar�d�r, Allah, onlardan olan Mehdi'yi (uzun) �abalar�ndan sonra g�revlendirecek, onlar�n aziz (sayg�n) ve d��manlar�n� zelil k�lacakt�r."

G�klerde Ve Yerde Herkesin Ona Teslim Olmas�

� Ayya�i: �bni B�keyr rivayet ediyor; �mam Musa Kaz�m�a:

Peki onlar, Allah'�n dininden ba�ka bir din mi ar�yorlar? Oysa g�klerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmu�tur ve O'na d�nd�r�lmektedirler.� (3/83)

ayetiyle ilgili sordum, buyurdu:

Kaim hakk�nda nazil olmu�tur. Zuhur etti�i zaman yery�z�n�n do�usunda ve bat�s�nda (her yerde) Yahudi, H�ristiyan, Sabii, Z�nd�k, M�rted ve kafirleri �slam dinine davet edecektir, kendi iste�i ile teslim olanlara namaz, zekat ve m�sl�manlara emredilen Allah��n vacip k�ld��� amelleri emredecektir. Teslim olmayanlar�n ise boyunlar�n� vuracak �yle ki do�uda ve bat�da Allah�I birlemeyen hi� kimse kalmayacakt�r.

Mehdi'nin Korunan Bir Ashab� Vard�r

� Nu�mani: S�leyman b. Harun el-�cli rivayet ediyor. �mam H�seyin�dan duydum buyurdu:

�Bu emirin sahibinin (�mam Mehdi�nin) korunan bir ashab� vard�r. �nsanlar�n hepsi onu terketse bile, Allah bu ashab�n� ona g�nderecektir, i�te bunlar�n haklar�nda Allah:

Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. E�er bunlar� tan�may�p-k�fre sap�yorlarsa, andolsun, biz buna (kar��) ink�ra sapmayan bir toplulu�u vekil k�lm���zd�r.� (6/89) ayetini nazil buyurmu� ve yine onlar hakk�nda: �Ey iman edenler, i�inizden kim dininden geri d�ner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onlar� sevdi�i, onlar�n da kendisine sevdi�i m�'minlere kar�� al�ak g�n�ll�, kafirlere kar�� ise 'g��l� ve onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve k�nay�c�n�n k�namas�ndan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'�n bir fazl�d�r, onu diledi�ine verir. Allah (rahmetiyle) geni� oland�r, bilendir.� (5/54) buyurmu�tur.

S�leyman bin Haruni �cli ��yle der: �mam Caferi Sad�k aleyhissalam��n ��yle buyurdu�unu duydum: �Bu emrin sahibinin ashab� mahfuzdurlar, e�er halk�n hepsi �lse dahi Allah onun ashab�n� getirir. Allah azze ve celle onlar hakk�nda ��yle buyurmu�tur: �Onlar ona kar�� kafir olsalarda, ona �yle bir kavim vermi�iz ki ona kar�� kafir olmazlar.� (Enam Suresi 89. ayet) Allah onlar hakk�nda ayr�ca ��yle buyurmu�tur: �Allah �yle bir kavim getirecek ki Allah onlar� sever, onlarda Allah�� severler. M�minlere kar�� al�ak g�n�ll�, k�firlere kar�� azizdirler.� (Maide Suresi, 54. ayet)

�blis'in S�resinin Bitti�i G�n Mehdi'nin Geldi�i G�nd�r

(Allah) dedi: "Sen muhakkak ki, m�hlet verilenlerdensin, o bilinen vakit g�n�ne kadar." (15/37-38)

� Ayya�i: �shak bin Ammar��n k�lesi Vehb b. Cumay� rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k�a sordum; �u �Muhakkak ki, sen m�hlet verilenlerdensin, o bilinen vakit g�n�ne kadar� ayetindeki g�n hangi g�nd�r? Buyurdu:

�Ey Vehb! O g�n�n, Allah��n insanlar� diriltece�i g�n oldu�unu mu san�yorsun? Muhakkak ki, Allah ona bizden olan Kaim�in k�yam edece�i g�ne kadar m�hlet vermi�tir. Allah Kaimimizi g�revlendirdi�i zaman Kufe Mescidi�nde iken iblis gelip �n�nde amuda kalkar ve: Yaz�klar olsun bug�ne der. (�mam) �blis�in sa�lar�ndan tutup boynunu vurur. ��te o g�n bilinen vakittir.

�eytan�n Eziyet Vermesi

� Fazl b. �azan: Cabiri b. Abdullah Ensari rivayet ediyor:

�Hayber Yahudisi olan C�nbel b. C�nade, Resulullah��n huzuruna vard�� Dedi ki: �mrano�lu Musa bize; sizi ve sizin soyunuzdan vasileri m�jdelemi�tir. (Bunun �zerine) Resullullah �Allah sizden inan�p�� (Nur /55) ayetinin tilavet buyurdu. C�ndel nedir korkular�? Diye sorunca (efendimiz) buyurdu: Ya C�ndel! Onlar�n her birinin zaman�nda bir �eytan olur, onlara eziyet eder, s�k�nt�ya sokar. Fakat Allah H�ccet�e (�mam Mehdi�ye) zuhur izni verdi�inde yery�z�n� zalimlerden temizler ve zul�m ve haks�zl�k ile dolmu�ken, adalet ve hakkaniyetle doldurur.�

Allah'�n Mehdi'yi G�r�nmez Ordularla Desteklemesi

Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca bana ibadet ederler ve bana hi� bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

� Ebu Mensur Tabersi: M�rsel olarak m�minlerin emiri Ali�nin ��yle buyurdu�unu kaydediyor:

�� Ve Hakk��n va�di yakla��r, o va�d ki; Allah kitab�nda: �Allah inan�p iyi i�ler yapanlara va�detti�� buyru�u ile a��klam��t�r. Bu; �slam��n sadece ismi ve Kuran��n sadece resmi kald��� zaman ger�ekle�ir� Bu ger�ekle�ti�inde Allah g�r�nmez ordular� ile ona yard�m eder ve Peygamber�in dinini onun elleriyle (onun vesilesi ile) t�m dinlere �st�n k�lar, m��rikler ho�lanmasa bile��

� Hz. Mehdi (a.s) uzun bir gaybetten sonra Mekke�de Kabe�nin kenar�nda zuhur edecektir. Peygamber�in bayra��, k�l�c�, sar��� ve g�mle�i ondad�r. Melekler vas�tas�yla ona yard�m edilecek, �slam d��manlar�n� �ld�recek ve zalimlerden intikam alacakt�r. (Bihar�ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12, �kmal�ud-Din, c.2, s.367)

� Ayya�i: Z�reys b. Abd�lmelik rivayeti, �mam Muhammed Bak�r buyuruyor:

�Bedir g�n� yery�z�nde Muhammed (S)�e yard�m eden, bir daha da bulunmayan melekler, bu i�i sahibi (Mehdi) ne yard�m edinceye kadar ba�ka yard�mda bulunmayacaklar, bunlar be� bin tanedir.�

Mehdi'nin Ashab�

Nerede olsan�z, Allah sizi bir araya getirir. Bakara /148

� Taberi Sagir: Ebu Besir rivayet ediyor. �mam Cafer Sad�k buyurdu:

�Bunu Allah��n Resul� m�minlerin emirine imla etmi�tir ve Mehdi�nin ashab�n�n say�lar�n� ve isimlerini belirleyerek kendisine emanet etmi�tir.

� Bedir ehli (sava���lar�)nin say�s� kadar; ��y�z on �� ki�idirler. Allah onlar� bir cuma gecesi Mekke�ye toplayacak. O cuman�n sabah� hepsi Mescid��l-Haram�da bir araya geleceklerdir. ��te (s�z konusu) ayetin yorumu budur� Onlar necip ki�ilerden, hakimlerden, y�neticilerden ve din bilginlerinden olu�ur��

� Fazl b. �azan: Abdullah b. Sinan rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k buyurdu:

Yataklar�ndan (evlerinden) kaybolanlar ��y�zon�� ki�idir, Bedir ehlinin (Bedir sava��na kat�lan m�sl�manlar�n) say�s� kadard�r; Mekke�de sabahlarlar. Allah��n �u (yukar�daki) ayeti buna i�arettir, onlar Kaim Mehdi�nin sahabeleridirler.

� Ayya�i: Cabir b. Yezid C��fi, �mam Cafer Sad�k��n �u buyru�unu rivayet etmi�tir:

�Allah�a andolsun ki; aralar�nda ellisi kad�n olan ��y�zon k�s�r ki�i daha �nce aralar�nda s�zle�meden, son bahar bulutu gibi bir araya toplan�rlar� ��te Allah��n: ��Nerede olsan�z, sizi bir araya toplar�� buyru�u buna i�arettir.

� Ayya�i: Mufazzel b. �mer rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k buyurdu:

��mam Mehdi�ye izin verildi�inde Allah�a �branice�deki b�y�k ad�yla (�barince isim A�zam ile) seslenir, kendisine ��y�zon�� ki�ilik sahabe g�nderilir, son bahar bulutu gibi bir araya toplan�rlar. Onlar velayet ehlidirler. ��lerinden kimi bir gece yata��ndan kaybolur Mekke�de sabahlar� Onlar kaybolmu�lard�r ve �u ayet onlar�n hakk�nda nazil olmu�tur: � nerede olsan�z Allah sizi bir araya getirir�

� �eyh Saduk: Abd�lazim Hasani rivayet ediyor: Muhammed b. Ali b. Musa (�mam M. Taki)�a; sizin, Muhammed Ehl-I Beyti�nin, yery�z�n�n, zul�m ve haks�zl�kla dolmu� iken adalet ve hakkaniyet ile dolduracak olan Kaim olman�z� diliyorum, dedim, buyurdu ki:

�Allah��n, kendisiyle yery�z�n� k�f�r ehlinden temizleyip adalet ve hakkaniyetle dolduraca�� Kaim�in d�nyaya geli�i gizli olur ve insanlar�n g�z�nden gaip olur� Allah, Bedir ehli say�s� kadar olan ��y�zon�� ki�ilik ashab�n� d�nyan�n uzak b�lgelerinden bir araya toplar. ��te Allah��n bu ayeti (yukar�daki ayet) buna i�arettir. O (Kaim)�nun bu say�daki ashab� topland���nda Allah emrini a��klayacak� Duyuru�u tekmil olunca da Allah��n izniyle onbinki�i (birden) toplanacak�

Andolsun, onlardan azab� say�l� bir toplulu�a (veya belirli bir s�reye) kadar ertelesek, mutlaka: "Onu al�koyan nedir?" derler. Haberiniz olsun; onlara bunun gelece�i g�n, onlardan geri �evrilecek de�ildir ve alaya almakta olduklar� �ey de kendilerini �epe�evre ku�atacakt�r. Hud /8

� Kummi: Hi�am b. Ammar babas�ndan naklen rivayet ediyor, Hz. Ali bu ayet (yukar�daki ayet) hakk�nda buyurdu:

Say�l� �mmet, Kaim sahabeleridir. ��y�zonk�s�r (ki�ilerdir).�

� Ayya�i: Abd��l-A�la Cebeli rivayeti, �mam Muhammed Bak�r buyurdu:

�Kaim�in ashab ��y�zonk�s�r ki�idir, Allah�a andolsun ki, onlar, Allah��n kitab�nda buyurdu�u (Hud/8) say�l� �mmettirler. Bir saat i�inde bir araya toplan�rlar, aynen son bahar bulutlar� gibi��

� Tabersi: �mam M. Bak�r ve imam C. Sad�k buyuruyorlar:

�Muhakkak ki, say�l� �mmet Mehdi�nin ahir zamandaki ��y�zonk�s�r ki�ilik ashab�d�r. Bedir ehli gibidirler. Son bahar bulutunun k�sa s�rede bir araya geldi�i gibi, bir saat i�inde bir araya toplan�rlar.�

� Nu�mani: �shak b. Abd�laziz rivayeti, �mam C. Sad�k bu (s�z konusu) ayetle, ilgili buyurdu:

Azab: Kaim�in zuhurudur, say�l� �mmet: Bedir ehlinin say�s�d�r ve (onlar da) Mehdi�nin sahabeleridir.�

� Dostlar� yi�it, �ecaatli, salih, imanl� ki�ilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi i�e y�nelseler mutlaka zafere ula��rlar... (Bihar�ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 �kmal�ud- Din, c.2, s.367)

Haris-i Hemd�n� der ki: Hz. Ali aleyhisselam minberde ��yle buyurdu: Haks�z yere hil�feti isteyen helak olup da asr�n sahibi y�z�n� �evirdi�inde, insanlar�n kalpleri alt�st olacakt�r. Baz� kalpler hay�rl� ve bereketli, baz�lar� ise hay�rs�z ve bereketsizdir. Acele edenler helak olacak, da��lanlar da��lacak, geride sadece m�minler kalacak. Say�lar� ne de azd�r. ��y�zden biraz fazla. Resulullaha birlikte Bedir�de sava�an topluluk (melekler) onlarla birliktedir. Ne �ld�r�l�rler ne de �l�rler.�

Buyurdu ki: Allah onun ��y�zon�� ki�i olan ashab�n� onun etraf�nda toplayacak. Allah onlar� �nceden haber vermeden toplayacakt�r. T�pk� da��n�k sonbahar bulutlar�n�n biraraya toplanmalar� gibi. ��te ey Cabir bu, Allah��n kitab�nda buyurdu�u �u ayettir: �Nerede olursan�z olun Allah hepinizi birlikte toplar. ��phesiz Allah her�eye kadirdir.� Onlar Mehdi�ye Kabe ile makam aras�nda biat edecekler. Yan�nda bulunan Resulullah�tan ula�an ahiti evlatlar babalar�ndan miras alm��lard�r. Ve ey Cabir! Kaim, H�seyn�in evlatlar�ndan olan birisidir. Allah onun durumunu bir gecede �slah edecektir. Halka (kabullenmesi) zor gelen �udur ki ey Cabir o Resulullah��n o�ludur ve birbiri ard�nca gelen alimlerin varisi olmas�d�r. T�m bunlar(� kabullenmek) zor olsa dahi, g�kten gelen ses(i kabullenmek) onlara zor gelmeyecektir. O zamanda onun ad�, babas�n�n ve annesinin ad� nida olunacakt�r.�

Mufazzal bin �mer ��yle der: �mam Caferi Sad�k aleyhisselam ��yle buyurdu: ��mama izin verildi�inde Allah onu �branice ismi ile �a��racak ve ashab� onun i�in haz�rlanacak. T�pk� sonbahar bulutlar� gibi da��n�k ��y�z on�� ki�idirler.

Ab�n bin Ta�lib ��yle der: �mam Caferi Sad�k aleyhisselam ile birlikte Mekke�de bir mescitte idik. O, benim elimden tutarak ��yle buyurdu: �Ey Aban! Allah ��y�zon�� ki�iyi bu mescitte biraraya toplayacak. Mekke�liler onlar�n kendi babalar�ndan ve dedelerinden yarat�lmad���n� bilecekler. Onlar�n k�l�c� vard�r, her k�l�ca adam�n ismi, babas�n�n ad�, k�nyesi ve lakab� yaz�lacakt�r. Sonra bir m�nadiye emredecek ve o ��yle nida edecek: Bu Mehdi; S�leyman ile Davud gibi h�k�m verecek. Verdi�i h�k�mde delil ve �ahit istemeyecek.�

Ebu C�rud�un nakline g�re �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam ��yle buyurdu: �Kaim�in ��y�zon�� ki�ilik ashab�, acem (arab olm�yanlar�n) evlatlar�d�r. Baz�lar� g�nd�zleri bulutlar �zerinde ta��nacak, ismi, babas�n�n ismi, k�nyesi ve lakab� tan�nacak. Baz�lar� ise yata��nda yatarken birdenbire Mekke�ye getirtilecek.�

H�keym bin Sa�d ��yle der: �mam Emir�lm�minin Ali aleyhisselam��n ��yle buyurdu�unu duydum: �Kaim aleyhisselam��n ashab� gen�tir ve i�lerinde ya�l� yoktur; Ancak g�zdeki s�rme veya az�ktaki tuz kadar d�rlar. Ve az�ktaki en az �ey, tuzdur.�

Mehdi Yery�z�n� E�itlik Ve Adaletle Dolduracakt�r

� �Size Mehdi�yi m�jdeliyorum; halk birbiriyle anla�mazl�k ve kavga i�inde iken g�nderilecek ve yery�z�n�, zul�m ve haks�zl�k ile dolmu� iken, e�itlik ve adaletle dolduracakt�r.�

� Fazl b. �azan: Cabir b. Abdullah Ensari rivayet ediyor:

�Hayber Yahudisi olan C�ndel b. C�nade, Resullullah (S)��n huzuruna vard�... Dedi ki: �mrano�lu Musa bize; sizi ve sizin soyunuzdan vasilerini m�jdelemi�tir. (Bunun �zerine) Resulullah (S) �Allah sizden inan�p...� (Nur Suresi, 55) ayetini tilavet buyurdu. C�ndel, �Nedir korkular�?� diye sorunca, (Efendimiz) buyurdu: Ya C�ndel! Onlar�n her birinin zaman�nda bir �eytan olur, onlara eziyet eder, s�k�nt�ya sokar. Fakat Allah H�ccet�e (�mam Mehdi�ye) zuhur izni verdi�inde yery�z�n� zalimlerden temizler ve zul�m ve haks�zl�k ile dolmu�ken, adalet ve hakkaniyetle doldurur.

� Ebu Ali Tabersi: Ayya�i kendi senediyle rivayet ediyor: Hz Ali b. H�seyin (Zeynelabidin) (A) bu ayeti okuyarak ��yle buyurdu:

�Onlar (andolsun Allah�a ) biz Ehl-i Beyt�i izleyenlerdir, Allah; bunu onlara bizden bir ki�inin eliyle yapacak, O bu �mmetin Mehdisi�dir. Resulullah (S) onun hakk�nda buyurmu�tur ki: D�nyan�n sona ermesine sadece bir g�n kalm�� olsa bile, Allah o g�n� o kadar uzat�r ki; �trat�mdan ismi benim ismimle ayn� olan bir ki�i ortaya ��kar ve yery�z�n�, zul�m ve haks�zl�k ile dolmu� iken adalet ve hakkaniyetle doldurur.�

� �eyh Saduk: H�seyin b. Halid rivayeti, �mam R�za�ya: �Ey Resulullah��n o�lu! Siz Ehl-i Beyt�ten olan Kaim kimdir?� diye soruldu, buyurdu ki:

�O�ullar�m�n d�rd�nc�s�, cariyelerin han�mefendisinin o�ludur. Allah onun arac�l��� ile yery�z�n� her t�rl� haks�zl�ktan temizleyecek ve her t�rl� zul�mden ar�nd�racakt�r. Onun do�umu hakk�nda (do�up do�mad���na dair) insanlar ku�ku duyacaklard�r. Ortaya ��kmadan �nce gaip olacakt�r. Ortaya ��kt��� zaman da yery�z� onun nuru ile parlayacakt�r. �nsanlar aras�nda adalet terazisi kurulacak kimse kimseye zulmetmeyecektir....�

Peki onlar, Allah'�n dininden ba�ka bir din mi ar�yorlar? Oysa g�klerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmu�tur ve O'na d�nd�r�lmektedirler. (Al-i �mran Suresi, 83)

� Fazl b. �azan: Hi�am b. Hekem rivayet ediyor �mam Cafer Sad�k buyuruyor:

�Kaim (�mam Mehdi) k�yam edece�i zaman adaletle h�kmedecek... B�t�n haklar� sahiplerine geri verecek, m�sl�man olup iman�n� itiraf etmeyen hi�bir din ehli kalmayacak. Allah-u Teala �u buyru�unu duymad�n m�?: �...ve ona teslim olacakt�r...�

De ki: "Herkes g�zetlemektedir; siz de g�zleyip durun. Sonunda, d�md�z (dosdo�ru) yolun sahipleri kimlermi� ve do�ru yola ula�an kimlermi�, pek yak�nda ��reneceksiniz." (Taha Suresi, 135)

� �bni Mahyar: �sa b. David el- Neccari, rivayeti �mam Musa Kaz�m buyuruyor:

�Allah��n: �....D�zg�n yolun sahipleri kimlerdir ve do�ru yolda olan kimdir bileceksiniz� buyru�u hakk�nda babama sordum, buyurdu ki: �D�zg�n yol Kaim�dir ve do�ru yolda olan Mehdi�dir.�

Orada apa��k ayetler (ve) �brahim'in makam� vard�r. Kim oraya girerse o g�venliktedir... (Al-i �mran Suresi, 97)

� �eyh Saduk: Ebu Z�heyr b. �abib, �mam C. Sad�k��n ashab�ndan baz�lar�, hazretlerinin ��yle buyurdu�unu rivayet ediyor:

�Allah��n: �...Ona giren g�vene erer� buyru�u: �Kim onunla (Mehdi Kaim ile) biat eder, onun ashab� aras�na kat�l�r, elini onun eline s�rerse g�vende olur.�

Bilin ki ger�ekten Allah, �l�m�nden sonra yery�z�ne hayat verir. ��phesiz Biz, umulur ki akl�n�z� kullan�rs�n�z diye size ayetleri a��klad�k. (Hadid Suresi, 17)

� Nu�mani: Ahmed el-Meysemi rivayeti, ashab�ndan biri �mam Cafer Sad�k��n ��yle buyurdu�unu aktarm��t�r:

�Biliniz, muhakkak ki, Allah yery�z�n� �l�m�nd�n sonra canland�racakt�r... Yani Allah yery�z�n�, zuhur etti�i zaman Kaim�in adaleti ile canland�racakt�r; sap�k y�neticilerin zulme ile �l� (haline) getirilmi� iken.�

Cabir bin Abdullah� Ensari der ki:

Adam�n biri �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam��n huzuruna giderek ��yle arzetti: Allah seni korusun. Benim mal�m�n zekat� olan bu be�y�z dirhemi al�r m�s�n? �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam ise buyurdu ki: Bu paray� al ve m�sl�man kom�ular�na ve m�min karde�lerinden olan miskinlere ver. Sonra buyurdu ki: Ehli Beyt�in Kaimi k�yam etti�i zaman e�it olarak taksim edecek ve halk�n i�inde adaleti sa�layacak. ..

Yerin i�indeki ve d���ndaki d�nya mallar� ona do�ru toplanacak ve halka diyecek ki: U�runda akrabal�k ba�lar�n� kesti�iniz, haram kanlar d�kt���n�z ve u�runda Allah azze ve celle�nin haram k�ld��� �eyleri i�ledi�iniz bu d�nya mallar�na do�ru gelin. Ve onlara �nceden hi� kimsenin vermedi�i mallar� verecek. Ve yery�z� zul�m, haks�zl�k, �err ile doldu�u gibi onu adalet, e�itlik ve n�r ile dolduracakt�r.�

Mehdi D�neminde Ya�anacak Baz� Olaylar

� �mam Sad�k (a.s) ��yle buyurmu�tur:

���phesiz ki Kaim (Hz. Mehdi) zaman�nda bir m�min do�uda olsa bat�da olan karde�i kendisini g�r�r. Hakeza, bat�da olsa do�uda olan karde�i kendisini g�r�r. (Bihar�ul-Envar, c.52, s.391)

� �mam (a.s) d�nyan�n do�u ve bat�s�n� fethedip �slam�� d�nyan�n d�rt bir yan�na egemen k�lacakt�r... Allah Teala insanlara �yle bir g�� verecek ki, herkes oldu�u yerde onun s�zlerini duyacak ve �mam (a.s) �slam�a hayat verecektir... (Bihar�ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 �kmal�ud- Din, c.2, s.367)

� Resulullah ��yle buyurdu:

�Yery�z�nde hi�bir �ad�r veya ev kalmaz, illa ki Allah izzetle veya zilletle �slam kelimesini (Kelime-i �ehadeti) ona sokar.� (Mecma-ul Beyan, c.4, s.152)

"E�er m�'minseniz, Allah'�n b�rakt��� (Bakiyyetullah) sizin i�in daha hay�rl�d�r. Ben, sizin �zerinizde bir g�zetleyici de�ilim." (Hud Suresi, 86)

� Fazl b. �azan: Muhammed b. Hamran rivayeti: �mam Cafer Sad�k buyurdu:

�...B�yle bir durumda bizden olan Kaim ortaya ��kar, ��kt��� zaman arkas�n� Kabe�ye yaslar ve yan�na ��y�z on�� ki�i toplan�r. �lk s�yleyece�i ayet �u olur: �E�er inanan insanlar iseniz Allah��n b�rakt��� (Bakiyyetullah) sizin i�in daha hay�rl�d�r.� Sonra der ki: �Allah��n b�rakt��� benim, ben O�nun h�cceti ve halifesiyim.� Ona teslim olan herkes: �Selam olsun sana ey yery�z�ndeki Bakiyyetullah� diye selam verir.�

� �eyh Tusi: H�seyin b. Ali H�seyin dedesi Ali b. Abi Talib (A)��n s�z konusu ayetin tefsirine dair ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir:

�Onlar Muhammed (SAV) o�ullar�d�r, Allah, onlardan olan Mehdi�yi (uzun) �abalardan sonra g�revlendirecek, onlar� aziz (sayg�n) ve d��manlar�n� zelil k�lacakt�r.�

�Abdullah bin Ata-i Mekki�den:

Fakihlerden bir �eyh-yani �mam Cafer-i Sad�k aleyhisselam-a Hz. Mehdi aleyhisselam hangi yolu izleyecek? Diye sordu�umda ��yle buyurdu:

�Resulullah sallallahu aleyhi ve alih�in yapt���n� yapacak. T�pk� Resulullah��n cahiliyet d�nemini y�kt��� gibi kendinden �nceki �eyleri y�kacak. �slam dinini yeni ba�tan ortaya koyacak.�

�Abdullah bin Ata�dan:

�mam Muhammed Bak�r aleyhisselam�a Kaim aleyhisselam k�yam etti�inde halk�n i�inde hangi �slubu uygulayacak? Diye sorunca ��yle buyurdu:
�Resulullah��n yapt��� gibi kendisinden �ncekileri y�kacak ve islam� yeni ba�tan ortaya koyacak.�

Ve buyurdu ki: Zuhur etti�inde yeni bir emir, yeni bir kitap, yeni bir s�nnet ve yeni bir h�k�mle zuhur edecektir.

�mam Caferi Sad�k aleyhisselam��n o�lu Muhammed�in nakline g�re �mam aleyhisselam ��yle buyurdu: �Kaim aleyhisselam k�yam etti�inde her memlekete bir sefir g�nderecek ve her bir sefire ��yle buyuracak. �Senin ahdin elindedir. Anlamad���n bir durumla kar��la��r ve h�k�m vermekte zorlan�rsan eline bak ve elinde yazan uygula.� ��yle buyurdu: Daha sonra bir orduyu Kostantiniye (�stanbul�a) g�nderecek. Ordu Hali�e vard���nda ayaklar�na bir�eyler yazarak suyun �zerinde y�r�yecekler. Onlar�n suyun �zerinde y�r�d�klerini g�rer Rum�lar ��yle diyecekler: E�er Mehdi�nin ashab� suyun �zerinde y�r�yebiliyorlarsa kendisi nas�ld�r acaba? Sonra da �ehirin kap�lar�n� Mehdi aleyhisselam��n ashab�na a�acaklar. Onlar da �ehire girecek istedikleri gibi h�k�m verecekler.�

Mehdi�nin �nkar Edilmesi

Ali bin Ebu Hamza der ki: �mam Ebu Abdullah Cafer-i Sad�k aleyhisselam ��yle buyurdu: �K�im aleyhisselam k�yam etti�inde halk�n �o�u onu inkar edecektir. ��nk� o re�it bir gen� olarak zuhur edecetir. Onu, sadece zerr aleminde Allah�n ahit ald��� m�minler kabullenecektir.�

Z�rare der ki: �mam Ebu Cafer aleyhisselam��n ��yle buyurdu�unu duydum: �Kaim aleyhisselam gaybete �ekilecek ve yak�nlar� onu ink�r edecekler.� (yak�nlar�n�n onu inkar etmeleri, onun �ld�r�lmesinden korktuklar� i�indir)

�brahim bin �mer-i Yem�ni der ki: �mam Ebu Abdullah aleyhisselam ��yle buyurdu: �K�im k�yam etti�inde, boynunda hi� kimsenin biat� olmadan zuhur edecektir.�


Mehdi�nin Fiziksel �zellikleri

Ebu V�il der ki: Emir�lm�minin aleyhisselam H�seyin aleyhisselam�a bakarak ��yle buyurdu: �Benim bu o�lum seyyid (efendidir) ve Resulullah da onu seyyid diye adland�rm��t�r. Ve Allah onun neslinden bir adam getirecek ki ad� peygamberin ad�d�r. Hem y�z� hem de ahlak� peygambere benzer. Halk�n gaflette oldu�u ve hakk�n �l�p zulm�n ortaya ��kt��� zamanda zuhur edecek. Vallahi e�er vaktinden �nce zuhur ederse, onu �ld�r�rler. G�kte olan ve ya�ayanlar onun zuhuruyla ferahlayacaklard�r. O �yle bir adamd�r ki aln� geni�tir, burnu hafif uzundur, karn� geni�tir. V�cudu m�nasiptir. Sa� baca��nda siyah bir iz vard�r. Di�lerinin aras� a��kt�r. Yery�z� zul�m ve cefa ile doldu�u gibi, onu ad�letle dolduracakt�r.�

Arzettim ki: Peki o kimdir, anam ve babam sana fed� olsun. ��yle buyurdu: O kumral renklidir, g�zleri �ekiktir, hil�l ka�l�d�r, iki omuz aras� geni�tir. Aln�nda iz vard�r, y�z�nde ise ben. Allah Musa peygambere rahmet etsin.�

Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: �Ey Ebu Muhammed! Kaim�in iki al�meti (veya al�metleri) vard�r. Ba��nda bir ben ve bir iz vard�r ve iki k�rek kemi�inin aras�nda bir ben vard�r. Sol k�rek kemi�inin sol alt taraf�nda bir yaparak vard�r, t�pk� yapra�� gibi.


Mehdi�nin ��k���ndan �nce Halk�n Durumu

Fazl bin Yesar ��yle der: �mam Caferi Sad�k aleyhisselam��n ��yle buyurdu�unu duydum: �Do�rusu Kaim�imiz k�yam etti�inde, Resulullah��n cahiliyet d�nemindeki halktan g�rd��� muamelelerden daha �iddetlisi ile kar��la�acakt�r. ��yle arzettim: Bu nas�l olacak? ��yle buyurdu: Resulullah halka geldi�inde halk ta�lara, kaya par�alar�na ve tahta par�alar�na tap�yordu. Ama Kaim�imiz k�yam etti�inde halk Allah��n kitab�n� kendilerine g�re yorumlayarak onu delil olarak g�sterecekler. Sonra ��yle buyurdu: Allah�a andolsun ki t�pk� s�cak ve so�u�un evlerine girdi�i gibi, onun adaleti de onlar�n evine girecektir.�

Muhammed bin Hamza�n�n baz� ricalden nakletti�ine g�re �mam Ebu Abdullah Caferi Sad�k aleyhisselam ��yle buyurdu: �Kaim, sava�larda Resulullah��n �ekti�i eziyetlerden daha fazlas�yla kar�la�acakt�r. Do�rusu Resulullah halka geldi�inde halk yontulmu� ta� ve tahta par�alar�na tap�yordu. Ama K�im geldi�inde halk Kur�an-� ona kar�� yorumlayacak ve ona kar�� Kur�an �zerinde sava�acaklar.�


Kendisinden �mit Kesildi�i Bir D�nemde ��kacakt�r

... ONUN (MEHDݒN�N) ZUHURU �M�TS�ZL�K VE YE�S ESNASINDADIR. (Gaybeti numani, s. 274)

HALK TAM ZUHURDAN �M�D�N� KEST��� ANDA O ZUHUR EDECEKT�R! Onun zaman�nda ya�ay�p ona yard�m edenlere ne mutlu! Ona d��manl�k besleyip, ona ve onun emrine kar�� ��kanlara ve onun d��manlar�ndan olanlara eyvahlar olsun! (Gaybeti numani, s.301)

Halk tam zuhurdan �midini kesti�i anda O zuhur edecektir! Onun zaman�nda ya�ay�p ona yard�m edenlere ne mutlu! Ona d��manl�k besleyip, ona ve onun emrine kar�� ��kanlara ve onun d��manlar�ndan olanlara eyvahlar olsun!


Mehdi�nin ��k���n�n Baz� Alametleri

Bedr bin Halil-i Esedi ��yle der: �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam��n yan�nda oturmu�tum. Kaim aleyhisselam��n zuhurundan �nce vuku bulacak olan iki alamet s�yledi. Bu alametler Allah Adem�i yere indirdi�inden beri asla vuku bulmam��t�r. O ikisi �udur ki, Ramazan ay�n�n yar�s�nda g�ne� tutulacak ve son g�n�nde ise ay tutulacak Adam�n birisi �mam�a ��yle arzetti: Ey Resulullah��n o�lu! Tam tersine Ramazan ay�n�n sonunda g�ne�, yar�s�nda ise ay tutulmal�d�r. �mam Muhammed Bak�r aleyhisselam ona buyurdu ki: Ben ne s�yledi�imi daha iyi bilirim. Bu iki alamet Adem�den beri vuku bulmam��t�r.

Sonra ��yle buyurdu: Kaim zuhur etmeden hemen �nce halkta �iddetli korku olacak, halk�n ba��na felaketler, fitneler ve belalar gelecek. Ve ondan �nce ta�n hastal��� yay�lacak. Araplar�n i�inde keskin bir k�l�� ��kacak, halk �iddetli ihtilaflara d��ecek, dinlerinde tefrikaya d��ecekler ve halleri �ok de�i�ecek. �yleki durumun korkun�lu�unu ve halk�n birbirini yedi�ini g�renler sabah-ak�am �l�m� arzulayacaklar.

Sonra Hz. Ali uzun bir hikayeden sonra ��yle buyurdu: ��te binlerce insan te�hizat�n� ku�an�p da herkes gruplara ayr�l�nca ve bir ko� �ld�r�ld���nde orada bir ba�kas� k�yam edecek ve fitneler ��karacak, kafirler helak olacak. Sonra arzulanan Kaim ve me�hul imam k�yam edecek. Onundur �eref ve fazilet. O senin o�lundur ey H�seyin. Onun gibi evlat yoktur. �ki r�kn�n aras�nda zuhur edecek ve iki eski elbisenin aras�nda insanlara ve cinlere galip gelecek. Ve hi�bir yeri ekilmemi� b�rakmayacak. Onun zaman�na ula�anlara ve ona kat�l�p onun g�nlerini g�renlere ne mutlu.�


Mehdi�nin Halka �a�r�s�

Buyurdu ki: Kaim-aleyhisselam-o g�n Mekke�dedir. S�rt�n� Beyt�ullah-� Haram�a dayam�� olarak ��yle nida edecek: Ey halk! Biz Allah�tan yard�m istiyoruz. Halktan kim bize icabet edecek? Biz, sizin peygamberiniz Muhammed�in Ehli Beyt�iyiz. Ve biz Allah�a ve Muhammed�e halk�n en evla olan�y�z. Kim benimle Adem hakk�nda tart���rsa, ben halk�n Adem�e en evla olan�y�m. Kim benimle Nuh hakk�nda tart���rsa, ben halk�n Nuh�a en evla olan�y�m. Kim benimle �brahim hakk�nda tart���rsa, ben halk�n �brahim�e en evla olan�y�m. Kim benimle Muhammed sallallahu aleyhi ve alih hakk�nda tart���rsa, ben halk�n Muhammed�e en evla olan�y�m Ve kim benimle peygamberler hakk�nda tart���rsa, ben peygamberlere halk�n evla olan�y�m. Allah kitab�n�n muhkem ayetinde ��yle buyurmuyor mu: �Do�rusu Allah; Adem�i Nuh�u, �brahim ailesini ve �mran ailesini se�ti ve alemlere �st�n k�ld�. Birbirlerinden t�remi� soylard�r onlar ve Allah duyand�r, bilendir.� (Al-i �mran Suresi 34. ayet) Ben Adem�den geride kalan, Nuh�dan zahire olan, �brahim�den se�ilen ve Muhammed�in se�kiniyim Allah�n salat� hepsinin �zerine olsun.

Her kim benimle Allah��n kitab� hakk�nda tart���rsa bilin ki ben Allah��n kitab�na halk�n en evlas�y�m. Her kim benimle Resulullah��n s�nneti hakk�nda tart���rsa bilin ki ben Resulullah��n s�nnetine halk�n en evlas�y�m.

 

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com