Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�
Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�sa (A.S.)'�n �nmesine Dair Hadisler Tevatur Derecesindedir
�sa (A.S.)'�n Gelece�ini Bildiren Sahih Hadisler
�sa (A.S.) ve Mesih Deccal
�sa (A.S.) Zaman�nda Yery�z� Bar��la Dolacak
�sa (A.S.) Zaman�nda B�y�k Bolluk Olacak
�sa (A.S.) Yeni Bir Din Getirmeyecektir
�sa (A.S.)'�n Hilyesi
�sa (A.S.) Peygamberimizin (S.A.V) Kabri Yan�na Defnedilecektir
Risale-i Nur K�ll�yat�nda �sa Aleyhisselam

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

�airlerin �iirlerinde Mehdi

HZ. �SA (A.S.) ALEYH�SSELAM VE MEHD� (A.S.)

�sa (a.s.)'�n inmesine Dair Hadisler Tevat�r Derecesindedir

Tevat�r: Kuvvetli haber, i�inde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber. (B�y�k Lugat-Tur-Dav, 3003)
 

�evkani de �sa (a.s.)'�n inece�ine dair hadislerin say�s�n�n 29'a ula�t���n� s�yleyerek bunlar� bir bir nakletmi� ve sonunda : Bizim nakletti�imiz hadisler g�r�ld��� gibi tevat�r haddine ula�t�. Bu beyan�m�zla �u sonuca var�l�yor ki, beklenen Mehdi hakk�ndaki hadisler, Deccal hakk�nda hadisler ve �sa (a.s.)'�n inmesine dair hadisler m�tevatirdir demi�tir.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/338

K�yametin b�y�k alametlerinden biri olmak �zere ahir zamanda Hz.�sa (Aleyhisselam)'�n g�kten yere inece�ini bildiren hadisler tevat�r derecesindedir.
Sahih-i M�slim, 2/58

Allah Resulu (sav)'den m�tevatir olarak rivayet edilen hadislere g�re Allah'�n Resulu (s.a.v.) Hz.�sa (a.s.)'�n k�yamet g�n�nden �nce adaletli bir imam ve hakem olarak inece�ini haber vermi�tir.
Ibn-i Kesir, Hadislerle Kur'an Tefsiri, 13/7163


�sa (a.s.)'�n Gelece�ini Bildiren Sahih Hadisler


Ebu Hureyre ��yle demi�tir : Resulullah (sav) buyurdu ki:
Hayat�m elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem o�lu (�sa Aleyhisselam)'�n adil bir hakim olarak sizin i�inize inmesi muhakkak yak�nd�r. O, salibi (ha��) k�racak, domuzu �ld�recek, cizyeyi kald�racakt�r, mal o kadar �o�al�p ta�acak ki, hi� kimse mal kabul etmez olacakt�r.
Sahih-i M�slim, 6/532

Ebu H�reyre (r.a.)'den rivayet edilmi�tir : Resulullah (sav) buyurdu ki:
Benli�ime hakim olan zata yemin ederim ki, Meryem'in o�lunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yak�nd�r. O, Ha�'� k�racak, domuzu �ld�recek, cizyeyi kald�racak; mal �o�alacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir.
S�nen-i Tirmizi, 4/93

Ebu H�reyre'den rivayet edildi�ine g�re; Peygamber (s.a.v.) ��yle buyurdu :
�sa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir imam (devlet ba�kan�) olarak (g�kten yere) inmedik�e k�yamet kopmayacakt�r. O, (indi�inde) ha�� k�racak, domuzu �ld�recek, cizyeyi kald�racakt�r. Mal da o kadar �o�alacakt�r ki hi� bir kimse mal kabul etmeyecektir.
S�nen-i Ibni Mace, 10/340

. .

Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

�sa bin Meryem (a.s.) benim �mmetim i�inde;

1- adaletli bir hakim ve (y�netimde) adil bir imam olacak,

2- ha�� k�r�p ezecek ve domuzu �ld�recektir.

3- (Zimmilerden) Cizyeyi kald�racak,

4- ve zekat� terkedecektir. Art�k ne koyun, ke�i, s���r s�r�s� ne de deve s�r�s� �zerine zekat memuru �al��t�r�lmayacakt�r.

5- Kap su ile doldu�u gibi yery�z� bar��la dolacakt�r.

6- Din birli�i de olacak, art�k Allah'tan ba�kas�na tap�lmayacakt�r.
S�nen-i Ibni Mace, 10/334

1- Hz. �sa (a.s.) adaletli bir y�netici olacakt�r.

2- Hadiste Hz. �sa (a.s.)'�n ha�� k�r�p, domuzu �ld�rece�i belirtilmi�tir. Serh�'s S�nne'de ve ba�ka hadis kitaplar�nda; Hz.�sa (a.s.)'�n tahrif olmu�, asl�ndan uzakla�m�� olan H�ristiyanl��� iptal ederek Ser-i �erifimizle (�slamiyetle) h�kmedece�i belirtilmi�tir. Hz.�sa (a.s.) tekrar geldi�i zaman teslis inanc� ha�a tap�nma, ruhbaniyet... gibi H�ristiyanl���n da esas�nda bulunmayan hurafeleri kald�racak, bu dini indirildi�i ilk haline d�nd�recektir.
�sa (a.s.)'�n domuzu �ld�rmesine dair c�mlenin manas� da ��yledir : O, domuz beslemeyi ve yemeyi yasaklayacak ve �ld�r�lmesini emredecektir. Art�k yery�z�nde domuz b�rakmayacak ve b�ylece domuzun yenilmesini de tamamen �nleyecektir.

3- �sa (a.s.)'�n cizyeyi, yani Ehl-i Kitab'tan al�nan vergiyi kald�rmas�na dair c�mle de ��yle yorumlanm��t�r : Yani Hz. �sa (a.s.), Ehl-i Kitap olan insanlar� �slam dinine davet edecek ve b�ylece cizye vermelerini kabul etmeyecektir.

Di�er bir yorum �ekli de ��yledir : Cizye hi� bir gayr-i m�slimden al�nmayacakt�r. Bu nedenle cizye almaya da gerek kalmayacakt�r. ��nk� cizye m�sl�manlar�n ihtiya�lar�nda kullan�lmak �zere al�n�r. �htiya� kalmay�nca cizye almaya da gerek kalmaz.

4- �sa (a.s.)'�n zekat� terketmesi de mal�n bollu�u ve zekata m�stahak fakirin kalmamas� sebebiyledir. Bu h�k�m de cizye ile ilgili h�k�m gibidir. Yani �sa (a.s.) �slam dininin koymu� oldu�u zekat h�km�n� kald�racak de�ildir. B�yle bir mana d���n�lemez. Maksad �udur : Y�ce dinimiz, zekat m�essesesini o d�neme kadar tatbik edilmek ve o d�nemde gerek kalmayaca��ndan tatbik edilmemek �zere koymu�tur. �sa (a.s.) da �slam'�n konulmu� h�k�mlerini tatbik edecektir.

5- Hz. �sa (a.s.) zaman�nda, b�t�n d�nyay� hakimiyeti alt�na alm�� olan Mesih-i Deccal�in fikir sistemi yok edilecek ve d�nyadaki hakimiyeti tam anlam�yla son bulacakt�r. Masonluk v.s. gibi nifak odaklar� tamamen yok edilecek, b�t�n d�nya huzur i�inde ya�ayacakt�r.

6- Bir hadis-i �eriflerinde Resul-i Ekrem (sav) Efendimiz ��yle buyurmu�tur :

Muhakkak O yery�z�ne inecektir... �nsanlar� �slama davet edecektir. O'nun zaman�nda Allah Teala �slam d���nda b�t�n dinleri kald�racak.
Tezkiret-il Kurtubi, 499


Yukar�daki hadislerde Hz.�sa (a.s.)'�n yery�z�ne indirili� alameti olarak bildirilen durumlar�n hi�birisi ger�ekle�memi�tir. H�ristiyanl�k bozulmus, tahrif edilmi� �eklini muhafaza etmekte, teslise (��leme) inan�lmakta, haram olmas�na ra�men domuz eti yenmektedir. D�nya kar���kl�klar i�indedir; huzur, g�ven, bar�� ortam� yoktur, sava�lar, i� sava�lar devam etmektedir. Bollu�un aksine yokluk hakimdir. Bu durumda �sa (a.s.)�n hen�z zuhur etmedi�i anla��lmaktad�r. Fakat bu �st�n Peygamber�in geli� zaman� �ok yak�nd�r. Peygamberimiz (sav)�den rivayet edilen hadisler ve din alimlerinin verdikleri bilgiler, Hz. �sa (a.s.)��n, Hz. Mehdi (a.s.) ile Hicri 14. y�zy�lda d�nyaya tekrar gelece�ini m�jdelemektedir. ��inde bulundu�umuz y�zy�l, Hicri 14. y�zy�ld�r.

�sa (a.s.) Ve Mesih Deccal

Mesih-i Deccal: Hakki bat�l, bat�l� hak g�steren. Sahih hadislerin haberleriyle, ahir zamanda gelecek ve Allah'� (c.c.) inkar edip kendisinin ilah oldu�unu iddia edecek, d�nyay� fesada verecek tek g�zl� bir �ah�st�r.
B�y�k LUGAT T�R-DAV

Her biri Allah'�n resulu oldu�unu iddia eden otuza yak�n yalanc� deccal g�nderilmedik�e k�yamet kopmayacakt�r.

S�nen-i Tirmizi, 4/82


Hz. �sa (a.s.) ��kmadan �nce bir�ok sahte Mesih (deccal) ��kacakt�r:

Hz.�sa (a.s.) ilk defa g��e al�nd��� haliyle yery�z�ne b�rak�laca��ndan, O'nun zaman�nda annesi, babas� olan; do�up b�y�yen 33 ya��na gelmi� bir kimsenin Hz.�sa (a.s.) olma ihtimali yoktur. Ondan evvel ��kan sahte Mesihlerin (deccallerin), o devirde anne ve babalar� olacakt�r. Do�up, b�y�y�p belli bir ya�a geldikten sonra sahtekarca kendilerinin Hz. �sa (a.s.) oldu�unu iddia edeceklerdir. Fakat dikkatli, ferasetli, k�lt�rl�, ak�ll� insanlar bu yalanlar� farkedip, onlara aldanmayacaklard�r. Bu, deccalin, d�nyaya hakim olmak i�in materyalist-marksist stratejiyi kulland��� d�neme denk gelmektedir.

Deccal, bu sefer d�nyaya hakim olmak i�in tekrar strateji de�i�tirecek, d�nyada materyalizme galip gelmi� olan "Yarat�l��" inanc�n� kendi menfaati do�rultusunda kullanmak isteyecektir. �Yarat�l�� inanc�n� insanlara kar�� kullanacak, Allah ad�na ortaya ��kacak, hatta peygamber oldu�unu iddia edecek, fakat ortaya ��kan fitneden onun deccal oldu�u anla��lacakt�r.


Mesih-i Deccal hipnotizma, manyetizma ve sihir t�r�nden baz� y�ntemleri kullanarak bir�ok istidrac� (*) harikalar g�sterecek, kendisinin Beklenen Mesih [yani Hz. �sa (a.s.)] oldu�unu iddia edecektir. (Mesih, Hz. �sa (a.s.)��n lakab�d�r.)

De�erli �slam alimi Bedi�zzaman Said Nursi, Mesih-i Deccal�in aldat�c� y�n�n� �u �ekilde belirtmi�tir:

Ve onlar�n ba��na ge�en en b�y�kleri, ispirtizma (hipnotizma) ve manyetizman�n hadisat� nev'inden m�dhi� harikalara mazhar olan deccal ise daha ileri gidip cebbarane suri h�k�metini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder.
Mehdi ve Deccal, �aban D��en, s. 74-75

�stad'�n da s�z�nde belirtti�i gibi, Deccal hipnotizma ve b�y� g�sterileri gibi aldatmacalarla yeterince bilgi sahibi olmayan veya imanen zay�f olan pek �ok ki�iyi kand�rabilir. �zellikle de b�t�n H�ristiyan d�nyas�n�n Hz. �sa'y� ve Yahudilerin de Mesihi bekledikleri bir d�nemde, Deccal'in g�sterdi�i yalanc� mucizeler ve hileleri, pek �ok ki�inin Deccal'e aldanmas�na neden olabilir. 

Kendisine Mesih diyen Mesih-i Deccal, halen d�nyan�n pek �ok �lkesinde te�vik edilen ve me�ru g�sterilen ahlaks�zl���, cinsi sap�kl���, homoseks�elli�i daha da te�vik edecektir. �Onun kendilerine fayda getirdi�ini zanneden, onun oyununa aldanan, g�sterdi�i cehennem hayat�n� cennet zanneden pek �ok ki�i O'na kat�lacaklard�r. Deccal, sahte peygamber g�r�n�m� ile dindarlar� da etkilemeye �al��acak ama ger�ekte onlar aras�nda ayr�l�k ��karmaya, onlar� g��s�z d���rmeye, hatta onlar� b�y�k m�sibetlere u�ratmaya �al��acakt�r. Deccal, samimi dindar M�sl�man, H�ristiyan ve Musevilerin en b�y�k d��man� olacakt�r.

Yanl�� y�nlendirilmi� baz� H�ristiyanlar o devirde Hz. �sa (a.s.)'� beklediklerinden dolay�, O'nu tahrif edilmi�, de�i�tirilmi� �ncil'deki vas�flar� ile bekleyeceklerdir. Mesih-i Deccal de tam onlar�n hayal ettikleri gibi istidrac� harikal�klar g�sterecektir. �rne�in, Hz. �sa (a.s.)�a Y�ce Rabbimiz�in bah�etti�i �st�n mucizevi �zelliklere sahip oldu�unu iddia edecek, bir �ahsa hipnoz telkini ile �lm�� annesini konu�ur halde g�sterecektir. Ayr�ca yine sihir ve hipnozla, annesinin O'na kat�lmas�n� tavsiye etti�ini kendisine i�ittirecektir. G�rme ve i�itme hal�sinasyonlar� olacakt�r. (D��ar�dan bakan sihirin etkisinde olmayan bir ki�i ise o g�r�nt�y� g�remeyecektir.)

Deccal, �nce beklenen Hz. �sa (a.s.) oldu�unu iddia edecek, ard�ndan da H�ristiyanl���n teslis inanc�ndaki gibi Allah'�n kendisine hul�l etti�ini (i�ine girdi�ini) s�yleyerek ilahl���n� ilan edecektir (Allah�� tenzih ederiz). Bu sapk�n y�ntemi kullanarak d�nyada muazzam bir taraftar kitlesi kazanacakt�r. Daha �ok keyfe ve zevke y�nelik, ahlaks�zca �gretileri ve tavsiyeleri olaca�� i�in taraftarlar�n�n say�s� daha da artacakt�r.

B�yle azg�nl���n artt��� bir devrede �slam alemi de Hz. Mehdi (a.s.)��n liderli�inde birle�mi� olacakt�r. Hz. Mehdi (a.s.), her ne kadar H�ristiyan alemini "Sahte Mesih"e kar�� uyaracaksa da, H�ristiyanlar, tam bekledikleri tarzda iddialarda bulunmas�ndan, bekledikleri zamanda zuhur etmesinden ve �stidrac nevinden bir�ok harikal�klar g�stermesinden dolay� bu izahlara ald�rmayacaklard�r.

Hz. Mehdi (a.s.), deccalin g�sterdi�i istidrac� harikal�klar� bozma konusunda bir �nc� olacak ama deccalin kirli oyunu yine de sona ermeyecektir.. O hal�sinasyonlardan olu�an istidrac� harikal�klar� ve deccalin bu sinsi oyununu tamamen ortadan kald�racak, onun fikir sistemini yok edecek olan Hz. ��sa (a.s.) olacakt�r.

Bedi�zzaman, bu ger�e�i ��yle izah eder:

Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidrac� harikalar�yla kendini muhafaza eden ve herkese teshir eden (etkisi alt�na alan) o deh�etli Deccal'i �ld�rebilecek, mesle�ini de�i�tirecek; ancak harika ve mu'cizatl� ve umumun makbulu bir zat olabilir ki; O zat, en ziyade alakadar ve ekser insanlar�n peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhisselamd�r. 
Mektubat, 53

��ari manada ayet mealleri

26/32- Bunun �zerine asas�n� b�rak�verdi, bir de (ne g�rs�nler) o, a��k�a bir ejderha oluverdi.

7/117- Biz de Musa'ya: "Asan� f�rlat�ver" diye vahyettik. (O da f�rlat�verince) bir de bakt�lar ki, o b�t�n uydurduklar�n� derleyip-toparlay�p yutuyor.

Hz. Musa (a.s.) o zaman�n deccallerinin isdidraclar�n� ancak mucize ile yok etmi�ti.

...O'nun [Hz. �sa (a.s.)'�n] nefesinin kokusunu duyan hi�bir kafirin �lmemesi m�mk�n de�ildir. Deccal'in yalanc� oldu�u etrafa dalga dalga yay�lacakt�r. Deccaliyet peri�an olacak fikir sistemi yok edilecektir.

S�nen-i Ibn-i Mace, 10/323

 

�sa (a.s.) Deccal'a nihayet Lud kap�s� yan�na yeti�ecek ve onu �ld�recektir.

S�nen-i Tirmizi, 4/105


Hz. �sa (a.s.) Lud kap�s�nda Mesih-i Deccal ile kar��la�acak, onu tart��arak yenecektir; Deccali �ld�rmesinden kas�t onun fikir sistemini yok etmesidir. Hz. Musa (a.s.)�da ayn� �ekilde Firavun'un fikir sistemini yok etmi�ti. Hz. �brahim (a.s.) ise Nemrud'un fikir sistemini yok etmi�ti. Hz. Mehdi (a.s.) s�fyan�n �ahs�n� de�il fikir sistemini yok edecek, Hz. �sa (a.s.) da, Mesih-i Deccal'in fikir sistemini ortadan kald�racakt�r. �nemli olan da, ebette ki bu �ah�slar�n yayd��� sapk�n ideolojinin, toplumlar� helake g�t�ren kirli fikir sisteminin ortadan kalkmas�d�r.

Deccali yenip fikir sistemini ortadan kald�racak olan Hz. �sa (a.s.)'�n ger�ek Mesih oldu�unu anlayan H�ristiyan alemi, Allah��n izniyle, b�y�k bir s�ratle Allah��n takdir etti�i do�ru yola yani hak din olan �slam'a girecektir. �Andolsun, Kitap Ehlinden, �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur,� (Nisa Suresi, 159) ayetinde belirtildi�i gibi, bundan sonra t�m d�nya Allah��n hak dinine tabi olacak ve dinsizlik tamamen ortadan kalkacakt�r.

�sa (a.s.) Zaman�nda Yery�z� Bar��la Dolacak

Kap su ile doldu�u gibi yery�z� bar��la dolacakt�r.
-Hi�bir kimse aras�nda bir d��manl�k kalmayacakt�r.
-Ve b�t�n d��manl�klar, bo�u�malar, hasetle�meler muhakkak kaybolup gidecektir.
Sahih-i M�slim, 1/136

Sava� (erbab�) da a��rl�klar�n� (silah ve malzemelerini) b�rakacak.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/334

Harp (erbabi) a��rl�klar�n� (yani silah ve saireyi) b�rak�r.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 496


Hz. Mehdi (a.s.) ve Hz. �sa (a.s.) Mesih-i Deccal'in t�m fikir sistemini ortadan kald�r�p, sistemini da��tt�ktan sonra d�nyaya hakim olacaklard�r. O zaman tek bir dinin yani �slamiyetin yery�z�ne yay�lmas� ile �rk��l�k, milli egoizm yok olacak; sevgi, karde�lik, g�zel ahlak ana d���nce haline gelecek; ayr�ca masonluk, siyonizm, materyalist felsefe, kom�nizm, fa�izm, kapitalizm gibi di�er sapk�n ideolojiler de tarih sahnesinden silinecek; egoistlik, bencillik, kin, d��manl�k gibi her t�rl� sapk�nl�k anlam�n� kaybederek yok olacakt�r.� Sava�lar�n, �at��malar�n sebepleri yok olaca�� i�in, sava� sanayine harcanan tirilyonlarca para, bu sefer me�ru ihtiya�lara, g�da, imar, teknoloji, bilim, k�lt�r, sa�l�k harcamalar� gibi son derece gerekli ve �nemli ihtiya�lara ve bunun yan�nda da insanlar�n mutlulu�u i�in gerekli di�er yat�r�mlara harcanacakt�r. Elbette do�rusunu Allah bilir.

�sa (a.s.) Zaman�nda B�y�k Bolluk Olacak

...Mal da o kadar �o�alacakt�r ki, hi�bir kimse mal kabul etmeyecektir.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/340

Meryem o�lu (�sa) iner ve Deccal'i �ld�r�r. Ondan sonra k�rk y�l bol nimet i�inde ya�ars�n�z.
Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, 90

�sa (Aleyhisselam)'�n zekat� terketmesi de mal�n bollu�u ve zekata muhta� fakirin kalmamas� sebebiyledir.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/339


Hz. �sa (a.s.) zaman�nda, bilimin geli�mesiyle hayvansal ve bitkisel g�dalar�n �retimi artt�r�lacak, ilim ve teknoloji son safhaya ula�acak, d�nya kuruldu�undan bu yana teknolojik olarak en geli�mi� �a� ya�anacakt�r. �nsanlar teknolojinin imkanlar�yla �ok rahat ve bolluk i�inde ya�ayacaklard�r. Hz. �sa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)��n �nc�l���n� yapt��� bu kutlu d�nem, insanlar�n rahatl�k, huzur, g�ven ve mutluluk i�inde ya�ad�klar� bir refah d�nemidir. Bu d�neme bu y�zden "Alt�n �a�" ad� verilmi�tir.

�sa (a.s.) Yeni Bir Din Getirmeyecektir

Ebu  Seyh, Kitab-�l Fiten'de Ebu Hureyre'den tahric etti, Resulullah buyurdu: �sa bin Meryem iner, Deccal'i �ld�r�r ve k�rk (40) y�l Allah'�n kitab� ve benim s�nnetimle h�kmeder, vefat eder.
Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, 92

�mam Nevevi: Hz. �sa �mmeti Muhammed'e Peygamber olarak de�il; �eriat-� Muhammediyyeyi tatbik etmek i�in gelecektir,  demektedir.
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 68

Kadi Iyaz: "�sa (a.s.) �n inmesi, Deccal'i �ld�rmesi hakt�r ve ger�ektir. Ehl-i S�nnet mezhebi ve yolu bu konuda varid olan hadisler nedeniyle budur. Ne akli y�nden ne de Ser-i �erif'te bu g�r��� iptal edebilecek hi�bir delil yoktur. Bu itibarla bu h�k�m sabittir. M�tezile ve Cehemiye mezheplerine mensub baz� kimseler ve onlara kat�lanlar bu konudaki hadislerin, Allah'�n 33/40- "Muhammed, ... ancak o, Allah'�n Res�l� ve peygamberlerin sonuncusudur." mealindeki ayete, Peygamber Efendimizin "Benden sonra hi�bir peygamber yoktur" mealindeki hadisine ve Peygamberimizden (s.a.v.) sonra hi�bir peygamberin olmad���na ve �eriat�n�n k�yamete dek ebedi olup, h�k�mlerinin y�r�rl�kten kalkmayaca��na dair M�sl�manlar�n icma'�na ters d��t��� gerek�esiyle reddedilmi� oldu�unu ileri s�rmekteler ise de; Bu iddia ve gerek�e bat�ld�r. ��nk� �sa (a.s.) '�n inmesinden maksad onun �eriat�m�z� y�r�rl�kten kald�r�c� bir �eriatla ve Peygamber olarak inmesi de�ildir. Ne bu hadislerde ne de ba�ka hadislerde b�yle bir�ey yoktur. Bilakis �sa (a.s.)'�n �eriat�m�zla h�kmedecek adil bir hakim ve halk�n terketti�i �eriat�m�z�n h�k�mlerini ihya edici olarak inece�i sahih hadislerle sabittir." demi�tir.
S�nen-i Ibn-i Mace, 10/338

Hz. �sa (a.s.) inecek ve hatem'�r r�sul Resulullah (s.a.v.) efendimizin �eriatina tabi olacakt�r.
Mektubat-i Rabbani, 2/1309

Hz. �sa (a.s.) Efendimiz ahirzamanda yery�z�ne  indirildi�i vakit, peygamberlikle vazifeli olarak yeni bir �eriat getirmeyecektir. Sahih hadislerin ve �mam-Rabbani Hazretleri'nin izah�nda belirtildi�i �ekilde, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) �eriat�n� uygulayacakt�r. Kur-an-� Kerim ayetlerine g�re h�kmedecektir.

�sa(a.s.)'�n Hilyesi

Peygamber efendimiz (sav) buyurmu�tur ki:
Onu [Hz. �sa (a.s.)��] g�rd���n�z zaman �u alametlerle tan�y�n�z:
1.Uzuna yak�n orta boylu
2.Rengi k�rm�z� ile beyaza yak�n
3.�zerinde herd boyas� ile boyanm�� iki elbise vard�r.
4.O derece temiz ki kendisine �slak dokunmad��� halde ba�� su damlat�r gibidir.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 499

Ebu Hureyre (r.a.) ��yle dedi: Peygamber (s.a.v) buyurdu ki: Geceleyin y�r�t�ld���m zaman Musa Aleyhisselam'a kavu�tum. (Peygamber onu tavsif ederek:) Bir de g�rd�m ki, O Sen�e kabilesi erkeklerinden biri gibi kara ya��z, uzun boylu, bal�k etli, d�z sa�l� bir zatt�r. �sa'ya da kavu�tum (Peygamber onu da tavsif ederek: ) �sa, orta yap�l�, sanki hamamdan ��km�� gibi al �ehreliydi.
Sahih-i M�slim, 2/1053

Yine Abdullah Ibn-i �mer (r.a.) dan rivayet olunduguna g�re Nebi (sav) demi�tir ki:
Ben bu gece kendimi r�yamda Kabe'de buldum. Ans�z�n esmer bir ki�i g�rd�m. Sanki o esmer insanlardan en g�zeli, ba��n�n sa�� iki omuzu aras�nda sark�yordu. (Yeni) taranm�� ve ar�nm��t� da bas'inin sa�)� su damlat�yordu. �ki elini iki ki�inin iki omuzuna koyarak Beyt'i tavaf ediyordu. (Orada bulunanlara) Bu kimdir? diye sordum. Onlar : Bu Meryem'in o�lu Mesih (�sa)'d�r, dediler.
Sahih-i Buhari, 9/177


�sa (a.s.) Peygamberimizin (s.s.v) Kabri Yan�na Defnedilecektir


�bni Asakir Abdullah b. Selamdan: "Tevrat'ta Peygamberin s�fat� anlat�l�yor ve orada �sa aleyhisselamin onunla beraber defn edilece�i yaz�l�yor. 
Buhari Tarihinde, �bni Asakir Ondan (Abdullah b. Selam) dan nakl ettiklerine g�re, �sa aleyhisselam Resul�llah ile iki Sahabisi (Ebu Bekr ve �mer (r.a.) 'n�n yan�nda defn edilip kabir adedi d�rde ��kacakt�r.
�bni Cevzi'nin Abdullah bin �mer (R. Anh�ma)'dan merfuan nakl etti�i bir rivayette ��yle buyurulmaktad�r:
"�sa aleyhisselam yery�z�ne inecek, evlenecek �oluk �ocuk sahibi olup k�rk be� sene ya��yacak, sonra �lecek, benimle ayr� kabire g�m�lecek, sonra ben ve �sa ayn� kabirden Ebu Bekr ile �mer (r.a.) aras�ndan kalkaca��z!
K�yamet Alametleri, 246/247

Hz. �sa, yery�z�nde iken evlenecek ve bir �ocu�u olacakt�r. �l�nce, M�sl�manlar onun namaz�n� k�ld�ktan sonra Ravza-i Mutahhare'ye defnedeceklerdir.
El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 65

Muhakkak ki, Meryem o�lu, �sa yery�z�ne indi�i zaman evlenecek, �ocu�u olacak, yery�z�nde 45 y�l kalacakt�r.
Miskat�-l Mesabih, 3/47

�sa (a.s.) yery�z�nde indikten ve 40 y�l kal�p ya�ad�ktan sonra �l�r. M�sl�manlar, O'nun cenaze namaz�n� k�larak O'nu topra�a verirler. (Bu hadis, ebu Davud et Tayalisi'nin M�sned'inden rivayet edilmi�tir.)
Hazreti �sa (a.s.) yery�z�nde  k�rk sene ya�ad�ktan sonra vefat edecektir. M�sl�manlar O'nun cenaze namaz�n� k�larak defnedecekler.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 498-499

.
Hz. �sa (a.s.) yery�z�nde yakla��k 40-45 sene kald�ktan sonra vazifesini tam yapm�� olarak vefat edecektir. M�sl�manlar cenaze namaz�n� k�l�p, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kabri yan�na defnedeceklerdir.


Risale-i Nur K�lliyat�nda �sa Aleyhisselam


Hz. �sa (a.s.) D�nyaya Tekrar G�nderilecektir:

S�fyan ve mehdi hakk�ndaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki, ahir zamandan dinsizli�in iki ceryan� kuvvet bulacak.

Birisi: Nifak perdesi alt�nda Risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) inkar edecek s�fyan nam�nda m�dhi� bir �ah�s ehl-i nifak�n ba��na ge�ecek, �eriat-� �slamiyenin tahribine �al��acakt�r. Ona kar�� Al-i Beyt-i Nebevinin silsile-i nuranisine baglanan, ehl-i  velayet ve ehl-i kemalin ba��na ge�ecek Al-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir zat-� nurani, o S�fyanin �ahs-� manevisi olan cereyan-i m�nafikaneyi �ld�r�p da��tacakt�r.
(Mektubat, 53)

****


Hadis-i �eriflerde �sa (a.s.)'dan �nce gelece�i bildirilen Hz.Mehdi; S�fyan'�n �slam aleminde yapt��� manevi tahribat� tamire �al��acak, �slamiyetin yeniden canland�r�lmas�na ve d�nya �ap�nda yay�lmas�na gayret edecektir.

Hz.Mehdi (a.s.), Allah'� inkar �zerine kurulmu� b�t�n felsefe ve teorileri tam anlam�yla susturacak, ba�ta S�fyan'dan kaynaklanan b�t�n fitne ve fesad odaklar�n�, kurumlar�n� kapatacakt�r. Mehdi, Halife �nvan�yla �slam aleminin ba��na ge�ecek, Kur-an-� Kerim'i ve iman esaslar�n� g�n�n �artlar�n� da dikkate alarak ilmi bir �ekilde insanlara a��klayacak, m�minlerin imanlar�n� g��lendirecektir.

�kinci cereyan ise: Tabiyyun, maddiyyun felsefesinden tevell�d eden bir cereyan-i nemrudane, gittik�e ahirzamanda felsefe-i maddiye vas�tasiyle intisar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Nas�l bir padi�ah� tan�mayan ve ordudaki zab�tan ve efrad onun askerleri oldu�unu kabul etmiyen vah�i bir adam, herkese, her askere bir nevi padi�ahl�k ve bir g�na hakimiyet verir. �yle de : "Allah'� inkar eden o cereyan efradlar� birer k���k Nemrud h�km�nde nefislerinde birer rububiyet verir. Ve onlar�n ba��na ge�en en b�y�kleri, ispirtizma ve manyetizman�n hadisat� nev'inden m�dhi� harikalara mazhar olan deccal ise daha ileri gidip, cebbar�ne s�ri h�k�metine bir nevi rub�biyet tasavvur edip ul�hiyetini ilan eder. Bir sine�e magl�b olan ve bir sine�in kanad�n� bile icad edemeyen �ciz bir insan�n ul�hiyet d�v� etmesi, ne derece ahmakcas�na bir maskaral�k oldu�u malumdur.

��te b�yle bir s�rada (Mesih-i deccalin ortaya ��kt��� s�rada), o cereyan pek kuvvetli g�r�nd��� bir zamanda, Hazreti �sa (a.s)'in �ahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki �sevilik dini zuhur edecek, yani rahmet-i �lahiyenin semas�ndan n�zul edecek; hal-i haz�r H�ristiyanlik dini o hakikata kar�� tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan s�yr�lacak, hakaik-i �slamiye ile birle�ecek; manen H�ristiyanl�k bir nevi �slamiyete inkilab edecektir... Ve Kur’an'a iktida ederek, o �sevilik , �ahs-� manevisi, tabi; ve �slamiyet, metbu' makam�nda kalacak. Din-i hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacakt�r. Dinsizlik cereyan�na kar�� ayr� ayr� iken ma�lub olan �sevilik ve �slamiyet; ittihad neticesinde, dinsizlik cereyan�na galebe edip da��tacak istidad�nda iken alem-i semavetta cism-i ba�erisiyle bulunan �ahs-� �sa Aleyhisselam, o din-i hak cereyan�n�n ba��na ge�ece�ini bir Muhbir-i Sad�k, bir Kadir-i K�lli Sey'in vadine istinad ederek haber vermi�tir. Madem haber vermi�, hakt�r, madem Kadir-i K�lli Sey "va'detmi� elbette yapacakt�r.
(Mektubat, 53-54)

****

Mesih'i Deccal'in �ok kuvvetli oldu�u bir devrede, H�ristiyanl�k dini, i�inde bulundu�u hurafelerden, sapk�nl�klardan (teslis, ha�, domuz eti yemek v.s.) temizlenecek, ilk nuz�l etti�i, orjinal haline d�necektir. �lahi dinler birbirinin devam� oldu�undan birisi bozulunca di�eri onu d�zeltmek ve yeni h�k�mler koymak i�in g�nderildi�inden, H�ristiyanl�k da hurafelerden, sapk�n inan�lardan kurtulduktan sonra manen bir nevi �slamiyet olacak, dolay�s�yla H�ristiyanlar da Kur-an-� Kerim'e uyacaklard�r. Ayn� durum Musevilik i�in de ge�erli olacak. M�sl�manl�k, H�ristiyanl�k ve Musevili�in birle�mesi sonucunda inananlar kuvvetlenip, dinsizlik cereyan�n� yok edecek bir g�ce gelecek; iman edenlerin ba��nda ise, Allah taraf�ndan cismani olarak d�nyaya g�nderilmi� olan Hz. �sa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.) bulunacakt�r. Bunu Peygamberimiz (sav) Allah'�n vaadine dayanarak haber vermi�tir. Allah elbette vaadini yerine getirecektir.

Sahih hadislerde m�jdelenen hususlar bunlard�r. Ahirzamanda gelmesi beklenen Hz. �sa(a.s.) efendimizi tek bir zat olarak de�il de "�ahs-� manevi veya cemaat" �eklinde d���nmek veya "gelmi�tir, g�revini yap�p vefat etmi�tir" iddias�nda bulunmak, m�tevatir haline gelmi� bu konuyu yalanlamak olur ki, manevi sorumluluk getirebilir, m�sl�manlara �ok b�y�k zarar verebilir. Allah bunu vaadetmi�tir ve vaadini elbette yerine getirecektir. Bedi�zzaman ba�ka bir eserinde de �sa (a.s.)'�n d�nyaya tekrar gelmesinin kesin oldu�unu bildirmektedir.

Evet, hadis-i �erifin ifadesiyle Hazret-i �sa'n�n semavi n�zulu kat'i olmakla beraber; mana-yi i�arisiyle ba�ka hakikatleri ifade etti�i gibi bu hakikata da mucizane i�aret ediyor.
(Kastamonu Lahikas�, 50)

�sa (a.s.) Mesih Deccal'i �ld�recektir:

Kat'i ve sahih rivayette var ki: "�sa Aleyhisselam b�y�k Deccal'i �ld�r�r."
Vel'ilm� indallah, bunun da iki vechi var:

Bir vechi �udur ki:
Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidrac� harikalar�yle kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden o deh�etli Deccal'i �ld�rebilecek, mesle�ini de�i�tirecek; ancak harika ve muc'cizatl� ve umumun makbul� bir zat olabilir ki: O zat, en ziyade alakadar ve ekser insanlar�n Peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhisselam'd�r.

�kinci vechi �udur ki: "�ahs-i �sa Aleyhisselam'�n k�l�nc� ve maktul olan �ahs-� Deccal'in, te�kil etti�i deh�etli maddiyunluk ve dinsizlik azametli heykeli ve �ahs-� manevisini mahvedecek ancak �sevi ruhanileridir ki; o ruhaniler, din-i �sevinin hakikat�n� hakikat-� �slamiye ile mezcaderek o kuvvetle onu da��tacak, manen �ld�recek. Hatta, "Hazret-i �sa Aleyhisselam gelir, Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur. " diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-� Kur-aniyenin mutbuiyetine ve hakimiyetine i�aret eder.
(Sualar, 493)

****

Sihir ve hipnotizma gibi harikulade kuvvetlerle herkesi etkileyerek varl���n� s�rd�ren deccal ve onun fikir sistemi, ancak, vahiyle hareket eden gerekti�inde mucizelerle desteklenen �sa (a.s.) taraf�ndan yok edilecektir.

Hz. �sa (a.s.) tekrar d�nyaya geldigi zaman yeni bir din getirmeyecek, Islam dinine uyacaktir. Fakat bir peygamber oldu�u i�in, kendisine vahiy gelecek ve mucize g�sterecektir.

Hz. �sa (a.s.)'�n idaresi alt�nda H�ristiyanl���n hakikati ile �slamiyeti birle�tiren talebeleri, bu birle�menin sa�lad��� g�� ile Mesih-i Deccal'in dinsizlik cereyan�n�, Allah'� inkar fikrini etkisiz hale getirip, yok edecektir.

Hem alem-i insaniyette inkar-� uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-� be�eriyeyi zir � zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i �sa (a.s.) '�n din-i hakikisini �slamiyetin hakikatiyle birle�tirmeye �al��an hamiyetkar ve fedakar bir �sevi cemaati nam� alt�nda ve "M�sl�man �seviler" �nvan�na lay�k bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hz. �sa (a.s.)'�n riyaseti alt�nda �ld�recek ve da��tacak; be�eri, inkar-� uluhiyetten kurataracak.
(Mektubat 413)

�sa (a.s.) Geldi�inde Ba�larda Tan�nmamas�:

Hazret-i �sa Aleyhisselam geldi�i vakit, herkes O'nun hakiki �sa oldu�unu bilmek laz�m de�ildir. Onun mukarreb ve havass�, nur-u iman ile O'nu tan�r. Yoksa bedahet derecesinde herkes O'nu tan�mayacakt�r.
(Mektubat, 54)

Bedi�zzaman hazretleri, Hz. �sa (a.s.) '�n d�nyaya geldi�inin ilk y�llar�nda ancak yak�n talebeleri taraf�ndan iman�n nuru ile tan�nabilece�ini, yoksa herkesin a��k�a onu tan�yamayaca��n� bildiriyor.

Hatta Hazret-i �sa Aleyhisselam'�n nuz�l� dahi ve kendisi �sa Aleyhisselam oldu�u, nur-u iman�n dikkatiyle bilinir, herkes bilemez.
(Sualar, 487)

Hz. �sa (a.s.) yery�z�ne ilk geldi�i vakit (n�zul etti�i vakit) imtihan s�rr� olarak kendisini bilmeyecek, daha sonra kendisinin fark�na varacakt�r. Talebeleri de iman�n nuru ile O'nu zann-� galiple (b�y�k zanla) sonradan tan�yacaklard�r. Herkes a��k�a O'nun Hz. �sa (a.s.) oldu�una hemen kanaat getiremeyecekdir. K���k bir H�ristiyan grup i�erisinde m�cadelesine ba�layacakt�r.

�sa (a.s.) tam anlam�yla zuhur ettikten sonra g�rebilen herkes onu g�recek ve hakiki �sa (a.s.) oldu�unu bileceklerdir. Fakat yine de "Acaba ger�ekten �sa bu mu?" diye ��phe edenler var olacakt�r. B�yle ��phesi olanlar k�f�rle su�lanamaz, ��nk� bu konu bir Akaid konusu de�ildir. Yaln�z b�yle ��phede olanlar bu m�barek �ahs�n feyzinden, bereketinden mahrum kalabilir.

�sa (a.s.)'�n K���k Bir Cemaati Olacak:

�sa Aleyhisselam'� nur-u iman ile tan�yan ve ona tabi olan cemaat-i ruhaniye-i m�cahidinin kemiyeti, Deccal'in mektep�e ve askerce ilmi ve maddi ordular�na nisbeten �ok az ve k���k olmas�na i�aret ve kinayedir.
(Sualar, 495)

Hz. �sa (a.s.) k���k bir cemaat i�erisinde vazifeye ba�layacakt�r. Daha ziyade �srail ve �srail'e yak�n b�lgelerde faaliyet g�sterecektir. Okullarda ve askeri birimlerde talebeleri olacak ilk ba�ta kendilerini gizleyeceklerdir. (Do�rusunu Allah bilir.) 
 

Hakim et-Tirmizi, "Nevdir�'l Usul"da ��yle nakletmi�tir. Peygamberimiz (sav): Meryem o�lu �sa �mmetim i�inde havarilerinden bir tak�m halk� bulacakt�r. Ba�ka rivayette ise Peygamberimiz (sav) �� defa: Muhakkak ki Mesih (�sa) aleyhisselam bu �mmetten birtak�m kavimlere yeti�ecek ki, onlar sizin gibidirler. Yahut sizden daha hay�rl�d�rlar. �lkinde benim sonunda Mesih (�sa)'n�n bulundu�u bir �mmeti Allah asla utand�rmaz, buyurmu�tur.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 501

Resulullah (sav) efendimiz ��yle buyurdu:
Yemin ediyorum ki Meryem o�lu �sa o g�n yery�z�n�n en hay�rl� 800 erkek ile 400 kad�n ki�ilerin yanlar�na inecektir.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 498


Hz. �sa (a.s.) Hakk�nda Baz� Hadisler M�ta�abihtir:

Bedi�zzaman Said Nursi, �sa (a.s.)'�n inmesine ve deccal'i �ld�rmesine aid hadislerin m�te�abih (benzetmelerle anlat�lan) hadislerden oldu�unu, muhakkak tevilinin yap�lmas�, yani m�te�abihat�n�n ��z�lerek a��klanmas� gerekti�ini izah etmektedir. Aksi takdirde, s�zde alimlerin bu hadislerin m�te�ab�hat�na ald�rmadan, zahirine bak�p ��pheye d��t���n� veya hadisi tamamen reddetme yoluna gittiklerini ifade etmektedir.

Ahir zamanda Hz. �sa (a.s.) n�zul�ne ve deccal'i �ld�rmesine ait hadis-i �ahihan�n ma'na-y� hakikileri anla��lmad���ndan, bir k�s�m zahir ulemalar, o rivayet ve hadislerin zahirine bak�p ��pheye d��m��ler; veya s�hhatini inkar edip, veya hurafevari bir mana verip adeta muhal bir sureti bekler bir tarzda avam-i m�slimine zarar verirler. M�lhidler ise, bu gibi zahirce ak�ldan �ok uzak hadisleri �err-i r��te ederek hakaik-i �slamiyeye tezyifkarane bak�p taarruz ediyorlar. Risale-i Nur, bu gibi ehadis-i m�te�abihenin hakiki te'villerini Kur'an feyziyle g�stermi�. �imdilik n�mune olarak bir tek misal beyan ederiz. ��yle ki:

Hz. �sa (a.s.) deccal ile m�cadelesi zaman�nda, Hz. �sa (a.s.) onu �ld�rece�i vakitte, on ar��n yukar�ya atlay�p sonra k�l�nc� onun dizine yeti�tirebilir derecesinde, v�cudda o derece deccalin heykeli Hz. �sa Aleyhisselamdan on, belki yirmi misli y�ksek kametli olmak laz�m gelir. Bu rivayetin zahiri ifadesi s�rr-� teklife ve s�rr-� imtihana m�nafi oldu�u gibi nev-i be�erde cari olan adetullaha muvaf�k d��m�yor.
(Kastamonu Lahikas�, 49)

****


Rivayette var ki: �sa Aleyhisselam deccal'i �ld�rd��� m�nasebetiyle "deccal'in fevkalade b�y�k ve minareden daha y�ksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i �sa aleyhisselam ona nisbeten �ok k���k bulundu�unu..." g�sterir.

Bunun tevili �u olmak gerektir ki:
�sa Aleyhisselam'� nur-u iman ile tan�yan ve tabi olan cemaat-i ruhniye-i m�cahidinin kemiyeti, deccal'in mektep�e ve askerce ilmi ve maddi ordular�na nisbeten �ok az ve k���k olmas�na i�aret ve kinayedir.
(Sualar, 495)

Bedi�zzaman Hazretleri, hadis-i �erifte �sa aleyhisselam'�n deccal ile m�cadelesinde onu �ld�rece�i vakitte on ar��n (5 metre) yukar�ya atlad�ktan sonra k�l�c� ancak onun dizine yeti�tirebildi�i derecesinde deccal'in �sa (a.s.)'a oranla boyunun on-oniki kat� (18-20 m) uzun olmas� gerekti�ini izah etmektedir. B�yle bir yarat�l��, Allah'�n kudreti dahilinde olmakla beraber adetullaha ayk�r�d�r.

Adetullah: Allah'�n kainatta koydu�u de�i�mez yasalar.

Ancak bu bekleni� tarz� deccal'in asker g�c�ne, e�itim kurumlar�na ve her alanda maddi bak�mdan �st�n ordular�na k�yasla �sa(a.s.) ve cemaatinin say�ca �ok daha az oldu�una i�aret etti�i �eklinde a��klan�rsa, mesele daha ak�lc� anla��l�r bir hale gelmi� olur.

 

 

 

 

s
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com