Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�
Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

�airlerin �iirlerinde Mehdi

R�SALE-� NUR K�LL�YATINDA MEHD�

Her Y�zy�l Ba�lar�nda M�ceddid G�nderilmesi

M�ceddid: Yenileyen, yenileyici. Sahih hadislerle bildirilen, her y�zy�l ba��nda dini hakikatleri devrin ihtiya�lar�na g�re a��klamak �zere g�nderilen b�y�k alim ve peygamberimizin (s.a.v.) varisi olan zat.

Ashab/i K�t�b-i Sitteden Imam-� Hakim, "M�stedrek"inde ve Ebu davud "Kitab-� S�nen'inde; Beyhaki, "Suab-i Iman"da tahri� buyurdular: "Her y�z senede Cenab-� Hak bir m�ceddid-i din g�nderiyor." Hadisi �erifine mazhar ve masadak ve m�zhir-i tam olan Mevlana essehir kutb�'l-arifin, gavs�'l vasilin, varis-i Muhammedi, kamil�'t-tarikat�'l-aliyye ve-l m�ceddidiyye  Halid-i Z�lcenaheyn Kuddise sirruhu ... ilh...
(Barla Lahikas� , 119)

Her y�zy�l ba��nda bir m�ceddid (dini canland�ran, yenileyen) g�nderilece�ini Resulullah (s.a.v.) efendimiz hadisleriyle m�jdelemektedir. K�fr�n, fuh�un, sapk�nl���n ve dalaletin had safhaya ula�t��� hicri 1400 senesinde (1979-1980) Yani 14. asr�n ba��nda da hadisin haber verdi�i gibi bir m�ceddidin g�nderilmesi gerekmektedir. Bu da hadislerin ve alimlerin izahlar�na g�re, �slam aleminin 1400 senedir bekledigi Mehdi'dir.

Ebu H�reyre'nin rivayetine g�re; Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurmu�: Ger�ekten Aziz ve Celil olan Allah her y�z sene ba��nda �u �mmetin dinini bidatten ay�racak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zat� g�nderir.
S�nen-i Ebu Davud, 5/100

Her y�z sene ba��nda bu �mmetin ulemas� aras�ndan bir m�ceddid gelecek ve �eriat�  ihya edecektir. Bilhassa, aradan bin sene ge�tikten sonra..Zira, b�yle aradan bin senenin ge�ti�i vakit, ge�en �mmetlerde ul�l'azm bir peygamberin geldi�i vakittir.
(Mektubat-i Rabbani, 1/520)

Bedi�zzaman Said Nursi Hicri 13. Asr�n M�ceddididir

Samli Hafis Tevfik efendi bir risalesinde, Mevlana Halid Ba�dadi  ile Bedi�zzaman Said Nursi hazretlerinin hayatlar�n� mukayese etti�ini ve d�rt m�him tevafukla kar��la�t���n� ��yle izah ediyor:

Birincisi: Hazret-i Mevlana 1193'te d�nyaya gelmi�. �stad�m ise, Arabi 1293'te. Tam Mevlana Halid'in y�z senesi hitam bulduktan sonra d�nyaya gelmi�. 

�kincisi: Hazret-i Mevlana'n�n tecdid-i din m�cahedesine ba�lang�c� ve m�kaddemesi, Hindistan'�n payitaht�na 1224'te girmi�. �stad�m ise; aynen y�z sene sonra, 1324'te Osmanl� Saltanat�n�n payitaht�na girmi�, m�cahede-i maneviyesine ba�lam��.

���nc�s�: Ehl-i siyaset, Hazret-i Mevlana'n�n fevkalade ��hretinden tevehh�m ederek diyar-� Sam'a nakl-i mekan ettirilmesi, 1238'de vaki olmu�tur. �stad�m ise, aynen y�z sene sonra 1338'de Ankara'ya gidip, onlarla uyu�amay�p, onlar� reddederek - k�serek-tekrar Van'a gidip, bir da�da inziva ederken 1338 senesini m�teakip, �eyh Said hadisesinin vukuu m�nasebetiyle ehl-i siyasetin vehmine dokunmu�. Ondan korkarak Burdur ve Isparta Vilayetlerinde dokuz sene ikamet ettirilmi�.

D�rd�nc�s�:  Hazret-i Mevlana Halid, ya�� yirmiye bali� olmadan evvel allame-i zaman h�km�nde, fuhul-i uleman�n �st�nde g�r�nm��, ders okutmu�. �stad�m ise; tarih�e-i hayat�n� g�renlere ve bilenlere malumdur ki; on d�rt ya��nda icazet al�p, a'lemi ulema-i zamanla muarazaya giri�mi�; on d�rt ya��nda iken, icazet almaya yak�n talebeleri tedris etmi�tir.

Elhasil: Ba�taki Hadis-i �erifin "her y�z sene ba��nda dini tecdid edecek bir m�ceddidi g�nderiyor" m�jdesinin ihbar�na m�vazi olarak Hazret-i Mevlana Halid, -ekser ehl-i hakikatin tasdikiyle -1200 senesinin yani on ikinci asr�n m�ceddididir. Madem tam y�z sene sonra, aynen d�rt cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczalari ayni vazifeyi g�rm�s.. Kanaat verir ki - nass-i Hadis ile - Risale-i Nur tecdid-i din hususunda bir m�ceddid h�km�ndedir.
(Barla Lahikas� 119-121)

Yukar�daki izahlarda Mevlana Halid'in 12.asr�n, Bedi�zzaman Said Nursi'nin de 13.asr�n m�ceddidi oldu�u anla��lmaktad�r. Mehdi'nin ise 14. asr�n m�ceddidi olarak Hicri 1400 y�l� ba�lar�nda ��kmas� beklenmektedir.
Bedi�zzaman Hazretleri, hem kendisinden sonra gelecek m�ceddid olmas�, hem de �mmetin 1400 senedir �evk ve heyecan kayna�� olmas� nedeniyle, Hz. Mehdi'den �ok a��k teferruatl�ca bahsetmi�tir.

Mehdi Hicri 14. As�rda Gelecektir

Ta ahir zamanda, hayat�n geni� dairesinde as�l sahibleri, yani Mehdi ve �akirtleri, Cenab-� Hakk'�n izniyle gelir, o daireyi geni�lendirir ve o tohumlar s�nb�llenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a ��krederiz.
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138-Kastamonu Lahikas�, 72)

�ok zaman evvel bir ehl-i velayetten i�ittim ki; o zat, eski velilerin gayb� i�aretlerinden istihrac etmi� ve kanaati gelmi� ki; "�ark taraf�ndan bir nur zuhur edecek, bid'atlar zul�mat�n� da��tacak." Ben, b�yle bir nurun zuhuruna �ok intizar ettim ve ediyorum. Fakat �i�ekler baharda gelir. �yle kudsi �i�eklere zemin haz�r etmek laz�m gelir. Ve anlad�k ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz.
(Sikke-i Tasdik-i Gaybi- 189 Mektubat, 345)

O ileride gelecek acib �ahs�n bir hizmetkar� ve ona yer haz�r edecek bir d�mdar� ve o b�y�k kumandan�n pisar bir neferi oldu�unu zannediyorum.
(Barla Lahikas�, 162)

Bedi�zzaman hazretleri yukar�daki izahlar�nda; yapt��� �al��malarla Mehdi'ye uygun ortam haz�rlad���n� ve Mehdi geldi�inde kendisinin vefat etmi� olaca��n�, Mehdi'nin hizmetlerini kendi kabrinden seyredece�ini ifade etmektedir.

Risale-i Nur K�lliyat'�nda, Mehdi'nin m�cadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili verilen ebcedler:

9/32- A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor.

ayetindeki .... "Allah , kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor"
c�mlesi hakk�nda Bedi�zzaman hazretleri ��yle demektedir.

�imdi hat�ra geldi ki, e�er seddeli "lamlar" ve "mimler" iki�er say�lsa bundan bir as�r sonra zul�mat� da��tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin �akirdleri olabilir.
(Sualar / 605)

Bu ayetin ebced de�eri ile (1424-Miladi: 2004) Mehdi �nderli�inde �slam�n D�nya hakimiyeti devrelerine dikkat �ekilmektedir.

2/257- ... inkar edenlerin velileri ise ta�ut'tur...

ayetindeki  “tagut”  (k�fr�n fikir sistemi) kelimesinin kendi i�inde ��k�� ve y�k�l�� tarihini de Bedi�zzaman (ebced de�erini) 1417 (miladi 1995) olarak vermektedir.

Bu zamanda �yle fevkalade hakim cereyanlar varki, her�ey'i kendi hesab�na ald��� i�in, faraza hakiki beklenilen ve bir as�r sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse, harekat�n� o cereyanlara de�i�tirecek diye tahmin ediyorum.
(Kastamonu Lahikas�, 57)

Bedi�zzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir as�r sonra gelecek o zat" diyerek Mehdi'nin hen�z gelmedi�ini, m�sl�manlar tarafindan beklendi�ini ve kendi ya�ad��� devirden bir as�r sonra gelece�ini bildirmektedir. Bedi�zzaman hazretleri Hicri 13. as�rda ya�am��t�r. Kendisinden sonra gelecek as�r Hicri 14.as�rd�r. Bu as�r Mehdi'nin ��k�� zaman�d�r.

"��te bu hakikat� bilmiyen insafs�z derler ki: "Ahiretin tafsilat�n� ders alan m�teyakkiz kalbli, keskin nazarl� olan sahabelerin fikirleri ni�in bin sene hakikattan uzak olarak fikirleri d��m�� gibi, istikbal-i d�nyevide bin d�rty�z sene sonra gelecek bir hakikati as�rlar�nda karib zannetmi�ler?” 
(S�zler, 318)

"1400 sene sonra gelecek bir hakikati" 

Burada ne 1373, ne 1378, ne de 1398 denmemi�, tam 1400 denmi�tir. Yani Hicri 14. y�zy�l. Hicri 1400 y�l� �mmetin ba�s�z kald���, fuh�'un azg�nl���n, k�fr�n son safhaya ula�t���, m�sl�manlar�n maddi ve manevi b�y�k kay�plara u�rad��� bir y�zy�l ba�lang�c�. Madem her y�zy�l ba��nda bir m�ceddid (dinin yenileyicisi, dini bid'atlerden, sapmalardan �nleyici) g�nderilmi�, bu �mmetin fesad� zaman�nda da bunu dag�tacak, k�fr� yok edecek m�sl�manlar�n birle�mesine sebep olacak bir m�ceddidin gelmesi gerekiyor. Bu da m�sl�manlar�n 1400 senedir bekledi�i Hz. Mehdi'dir.

Bedi�zzaman Hazretlerinin �am Hutbesi

Bedi�zzaman hazretleri (hicri) 1327'de �am'da Emevi Camii'nde onbin ki�ilik bir cemaate verdi�i hutbesinde, 1371'den sonraki �slam aleminin gelece�ine y�nelik izahlar yapmakta, ahir zamandan �e�itli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin m�cadele zamanlar�na ve sonunda onlar� yenece�i tarihe dikkat �ekmektedir.

Ta 1371 senesinden sonraki alem-i �slam�n mukadderat�na nazar eden Hutbe-i Samiyedeki hakikatlar...
Evet �imdi olmasa da otuz-k�rk sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehas�n�  o �� kuvveti tam te�hiz edip, cihazat�n� verip o dokuz manileri ma�lup edip da��tmak i�in taharri-i hakikat meyelan�n� ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz d��man taifesinin cephesine g�ndermi�, in�aallah yar�m as�r (elli y�l) sonra onlar� darmada��n edecek.
(Hutbe-i Samiye, 25)

Evet �imdi (1371) olmasa da otuz -k�rk (30-40) sene sonra...

1.Fen: M�sbet ilimler, biyoloji, fizik, kimya v.s.

2.Hakiki marifet: h�ner, sanat , ilem ve fenlerle ��renilen bilgi.

3.Medeniyetin mehas�n�; medeniyetin iyiliklerini
o �� kuvvetle donat�p, gerekli ihtiyac�n� kar��lay�p o dokuz engelleri yenip, da��tmak i�in,

1. taharri-i hakikat meyelani; Hakikati ara�t�rma meyli
2.�nsaf
3.Muhabbet-i insaniyeyi: insan sevgisini.

O dokuz d��man s�n�f�n�n cephesine gendermi� in�allah yar�m as�r sonra (50 sene) onlar� darmada��n eder.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com