Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�

Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Mehdi'nin �stanbul'u Manen Fethetmesi
T�rk Milleti ve 700-1400 Y�llar�
Mehdi''nin Zuhur Etti�inde Tan�nmas�
Mehdi'nin ��k�s�n�n �lan�
Mehdi'nin ��kt��� Yer
Mehdi'ye Kendi �stemedi�i Halde Biat Edilmesi
Mehdi Kendisinden �mit Kesildi�i S�rada Zuhur Edecektir
Mehdi'nin Kaybolma Meselesi Nedir?
12 Halife Meselesinin Asl�
Mehdi Muhalifi �ah�slar
Mehdi'nin Gericilerle M�cadelesi
Mehdi'nin Dini Asl�na D�nd�rmesi
Mehdi'nin Yak�n Yard�mc�lar�
K�yamete Kadar M�cadele Edecek Cemaat
Mehdi'nin Yery�z�nde Kal�� S�resi

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

�airlerin �iirlerinde Mehdi

MEHD� HAKKINDAK� �E��TL� KONULAR

Mehdi'nin �stanbul'u Manen Fethetmesi

 Allah O�nun eli ile Konstantiniyye�i fethedecektir. .

Naim b. Hammad, Cafer�den tahric etti: 
Hz. Mehdi ordusunu her tarafa g�nderir. Zul�m ve zalimlerin hepsini yok eder. Beldeler onun emrine girer. Allah teala O�nun elindeki Konstantiniyye�nin fethini m�yesser k�lar. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 56

 Allah Konstantiniyye�yi �ok sevdi�i dostlar�n�n ehline fethedecek
K�yamet Alametleri, 181

 �Muhtelif �lkelerden bir�ok alim, birbirlerinden habersiz �ekilde Mehdi�yi aramak �zere yollara ��kacak ve herbirisine 310 kadar insan refakat edecek. Sonunda hepsi de Mekke�de bulu�urlar ve birbirlerine, buraya ne i�in geldiklerini sorduklar�nda hepsi de: 
�Bu fitneyi �nleyecek ve Konstantiniyye�yi fethedecek olan Mehdi�yi ar�yoruz, ��nk� biz onun babas�n�n, anas�n�n ve ordusunun isimlerini ��rendik. �eklinde cevap verdiler.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 52
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 42 
K�yamet Alametleri, 169

Ebu H�seyin Ahmed bin Cafer-el M�nadi �Kitab-ul Melahim�inde Ebu Hureyre�den tahric etti: 
Do�ruyu, yanl��� ay�rd eden, aldatmayan �almayan ve dinine ba�l� emiriniz Konstantiniyye�yi fethedecektir. 
Mehdilik ve Imamiye , 196 

Mehdi Konstantiniyye ve Deylem da��n� fethedecektir.
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27

�bni Mace, Ebu Hureyre�den (r.a.) rivayet etmi�tir:
D�nyadan hi�bir zaman kalmay�p ancak tek bir g�n kalsa bile o g�nde benim ailemden bir zat�n  Deylem da��na (yahut eyaletine) ve Konstantiniyye �ehrine sahip olmas� i�in Allah (c.c.) muhakkak o g�n� uzatacakt�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman ,74
�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 440

Mehdi Konstantiniyye�nin fethi s�ras�nda sabah namaz� i�in abdest al�rken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayr�larak su kendili�inden uzakla�acak ve a��lan yolu takibeden Hz.Mehdi kar�� k�y�ya ge�ecektir.
K�yamet Alametleri, 181
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 57

Allah Konstantiniyye�yi �ok sevdi�i dostlar�n�n ehline fethedecek
K�yamet Alametleri, 181 

Hz. �bni Amr�dan (r.a.) rivayet edilmi�tir: Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki: Ey �mmet! Alt� �ey vard�r ki; onlar olmadan k�yamet kopmaz� (alt�nc�s�) medinenin fethi.
-Denildi ki : Hangi medine? (Hangi �ehir?)
-Buyurdu ki: Konstantiniyye.
(*) Bu Konstantiniyye�nin Mehdi tarafindan yap�lacak fethidir.
K�yamet Alametleri , 204
Ramuz-el Ehadis, 296

Hatip, M�ttefek ve M�fterek�inde Ebu Hureyre�den tahric ettiler:
Rumlar benim soyumdan ve ismi ismime uygun bir vali (Mehdi) ye gadr ettikten sonra Amik denilen yerde sizinle sava�acaklard�r. Burada m�sl�manlar�n ��te biri �ld�r�l�r. ���nc� g�n ise sava� Rumlar aleyhine d�ner. M�sl�manlar b�ylece sava�a devam ederler ve Konstantiniyye�yi fetheder ve oradaki mallar� taksim ederler. Tam bu s�rada �Deccal sizin evinize girmi� ve �ocuklar�n�z� esir alm��t�r� �eklinde bir ses duyacaklard�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 73

(Mehdi) Rumlarla 3 g�n sava�acak 3. g�n galibiyet onun olacak. Konstantiniyye fetholana kadar sava�a devam edecektir.
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 29


Mehdi �etin bir harple Rumla sava�acakt�r, Konstantiniyye�yi fethedecektir.

 Rumlar A�mak veya Dabik denilen yerlere inmedik�e k�yamet kopmaz. O vakit medine (�ehir) den yery�z� halk�n�n en hay�rl�lar�ndan bir ordu Rumlara kar�� ��kar. Rumlar m�sl�manlara : �Bizimle, bizden esir olanlar aras�n� bo�alt�n�z da onlarla harp edelim.� deyince M�sl�manlar da �-Hay�r asla bo�altmay�z, size yol vermeyiz� diye cevap verirler. Akabinde iki ordu b�y�k bir sava� yaparlar. Sonunda islam ordusunun; ��te biri bozularak ka�ar ki Allah onlara ebediyen tevbe ilham etmez, ��te biri �ehit olur. Onlar Allah nezdinde �ehitlerin en faziletlisidirler. ��te biride d��man� bozguna u�rat�p fethe devam eder ve hi�bir zaman fitneye d��mezler. ��te bu muzaffer ordu Konstantiniyye�yi fetheder.
�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 443

�bni Cerir tefsirinde Sudiy�den tahric etti:
Allah-u Teala�nin �Onlar�n d�nyadaki zilleti, Mehdi�nin ��k�p Konstantiniyye�yi fethetmesi ve Rumlar� yenmesidir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 76

Amr b. Avf�dan (r.a.) rivayet edilmi�tir.
Siz muhakkak Ben��l-Asfar ile sava�acaks�n�z. Sizden sonra gelenler de onlarla sava�acaklar. Nihayet Allah yolunda hi�bir k�nayan�n k�namas�ndan korkmayan se�kin m�sl�manlar onlarla sava�a ��kacaklar ve tesbihler ve tekbirlerle Konstantiniyye�yi fethedecekler.
S�nen-i Ibni-i Mace, 10/359


Konstantiniyye�ye Neresidir?

Konstantiniyye �ehrini bir k�s�m raviler kendi i�tihatlar�na binaen, Roma olarak anlam��larsa da hadis-i �eriflerde Konstantiniyye�nin bug�nk� Roma �ehri oldu�una dair a��k bir ifade yoktur. Aksine deliller Konstantiniyye�nin �stanbul �ehri oldu�unu g�stermektedir. 

Konstanniyye : �slam d�nyas�nda �stanbul �ehri i�in kullan�lm�� isimlerden biri. 
B�y�k Lugat, T�RDAV

�stanbul tarih boyunca �e�itli adlarla an�lm��t�r. En eski bilinen adi Bizantion�dur. 196 y�l�nda imparator Septimus�un o�lu Antonius�un izafeten Antoninia �eklini alm��, fakat 330 y�l�nda imparatorluk merkezi Roma�dan buraya nakledilince, �ehre �kinci Roma ad� verilmi�tir. V. Y�zy�lda bu ad Yeni Roma olarak de�i�tirilmi�tir. Fakat sonralar� o zamana kadar halk�n kulland��� Konstantinopolis=Konstantin �ehri, genellikle kabul edilmi�tir. 
Cumhuriyet Ansiklopedisi

Bu �ehir (Bug�nk� �stanbul) IV. y�zy�ldan itibaren buradaki imparatorun ad�na izafeten Constantinopolis ad�n� ald�. 
Meydan Larousse

325�te Roma imparatoru olan Constantinus�dan sonra bu kent onun ismi ile an�lmaya ba�land�. 
Gelisim Hachette Ansiklopedisi

�mparator Constantin eski Bizans�� kendi ad�yla an�lmaya ba�layan yeni bir ba�kent yapm��t�r. 
D�nya Tarihi ve �ag. Uyg. Ansk.

Bir k�s�m rivayetler ise Roma ve Konstantiniyye (�stanbul) �yi do�ru bir �ekilde ayr� �ehirler olarak ele alm��lard�r.

 Mehdi maiyetindeki kuvvetlerle birlikte Roma�y� Konstantiniyye�yi ve Alt�n kiliseyi fethetmek i�in yola ��kar.

�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 441 


Ayr�ca ba�ka rivayetlerden de Konstantiniyye�nin �stanbul �ehrine i�aret etti�ini anlamaktay�z. Bu �ehir deniz sahilinde ve bir hali� �zerinde kurulmu�tur. 

Bu ordunun hareket etmesi ve g�nderilmesi, Magrib da��ndaki Masine denilen mevkideki deniz sahilinden olacakt�r.
�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, 439 

�Ikdid-d�rer�isimli eserde s�yle ge�er: 
Konstantiniyye�nin yedi suru vard�r. O Rum denizine d�k�len Hali� �zerinde kurulmu�tur. Denizi Rum illerine ve End�l�s�e do�ru uzan�r gider.
K�yamet Alametleri, 181


Rumiyye Neresidir ?

Hz. Mehdi (a.r.) ve ashab�n�n fethedece�i yer baz� rivayetlerde Konstantiniyye, baz� rivayetlerde de Rumistan olarak ge�mektedir. 

Huzeyfe b. Yemani Mehdi k�ssas� ve Rumiyye�nin fethi hakk�nda Resulullah �dan (s.a.v.) rivayet etti. 
Mehdi�nin askerleri 4 tekbir getirdi�i zaman Rumiyye�nin duvarlar� yerle bir olacakt�r�
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 74 

Hz.Mehdi Rumistan�� 4 tekbirle fethedecek� 
(Mehdi) Rum kalelerini ve Rumistan�� tekbirlerle fethedecektir. 
�Hz. Mehdi ve ordusu i�inde Y�zba�� �ar��n�n ve her bir �ar��da y�zbin esnafin bulundu�u Rumistan beldesine gelir. 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 35-46-36 


Rumistan olarak adland�r�lan bu �ehrin neresi oldu�unu �bn-i Hacer-i Mekki ��yle izah ediyor. 
 

Tarih�iler Rumistan olarak isimlendirilen bu beldeyi d�nya �zerindeki hi�bir �ehirde bulunmayan bir tak�m hususlarla vas�fland�r�yorlar. Bu �zelliklere en yak�n olan da Konstantiniyye�dir.

El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 31
 

G�r�ld��� gibi Rumistan ve Konstantiniyye ayn� �ehre verilen farkl� isimlerdir, her ikisi de �stanbul�dur. 

Kur�an-� Kerim�de m�barek beldelerden ve memleketin ana merkezlerine , yani ba� �ehirlerine g�nderilen el�ilerden bahsedilmektedir: 

28/59- Senin Rabbin, 'ana yerle�im merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir el�i g�ndermedik�e �ehirleri y�k�ma u�rat�c� de�ildir. Ve biz, halk� zulmeden �ehirlerden ba�kas�n� da y�k�ma u�rat�c� de�iliz.

T�rk Milleti ve 700-1400 Y�llar�

Tarihin seyri i�inde 700 y�l� ve onun katlar� olan y�llar, T�rkler i�in �ok �nemli hadiselerin baslang�� y�llar� olmu�tur. Mesela; 

Oguz Han��n ortaya ��k��� : Hicretten   1400   y�l �nce 
T�rklerin �in�i istilas� : Hicretten   700   y�l �nce 
Sel�uklular�n M�sl�man olmas� : Hicretten   350   y�l �nce 
Sel�uklular�n h�k�m s�rmesi : Hicretten   350   y�l �nce 
Osmanl� Devletinin kurulu�u : Hicretten   700   y�l �nce 

 

��ari manada ayet meali: 

15/87- Andolsun, sana �iftlerden yediyi ve b�y�k Kur�an-� verdik. 

�lk b�y�k k�yamet alameti say�lan Mehdi hazretleri, Bedi�zzaman ve Suyuti gibi k�ymetli alimlerin izah etti�i gibi Hicri 1400 (Miladi: 1979-80) y�l�nda ��kacakt�r, dolay�s�yla Mehdi ve onun �nderli�inde �slam��n d�nya hakimiyetine ilk ad�m bu y�llarda at�lm�� olacakt�r. 

Mehdi�nin 1400�de ��kmas�, ilk ordusunu T�rklerden kurmas� yine bu orduyu T�rklere yollayarak (*) Konstantiniyye�yi (bug�nk� �stanbul) manen fethetmesi, yukar�da s�yledi�imiz meseleye daha ayr� bir anlam kazand�rmaktad�r. 

(*) (Bak�n�z, Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 42.50.72 sahifeler) 
.
Mehdi'nin Zuhur Etti�inde Tan�nmas�.

�bni Ebu Seybe, Asim b. �mer Beceli�den tahric etti. 
Bir adam (Mehdi) semadan ismiyle mutlaka �ag�r�lacak ve delil onu inkar etmeyecek, zelil ona mani olmayacakt�r. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 52 

Asim b. Amr Beceli�den rivayet edilmi�tir : 
G�kten bir ses gelecek, onu ne delil inkar edecek ve ne de delil olmaktan o al�konacak.
K�yamet Alametleri, 200

Onun ismiyle semadan nida olunacak ve hi� kimse onun Mehdili�ini inkar etmeyecektir. 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 47 

.
Bir tevili �udur ki: 

Hz. Mehdi (a.r.) tam manas�yla zuhur etti�inde, Resulullah (s.a.v.) efendimizin bildirdi�i �ekil ve sureti, m�cadelesi, ordusu, fethedece�i yerler� ile ilgili b�t�n hadis-i �eriflerle uygunluk g�sterecek, bu konuda ��phe ve teredd�t olmayacakt�r. Herkes tam kanaat getirerek onun Mehdi�li�ini tasdik edecektir.


Mehdi'nin ��k���n�n �lan�

Semadan zuhur eden bir el ve �Emiriniz Mehdi�dir� �eklinde bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. 
El-Kavlu�l Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 55

O g�n�n alameti : Semadan bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve g�receklerdir. 
El-Kavlu�l Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 55

Esma binti Umeys�ten (r.a.) rivayet edilmi�tir : 
O g�n�n alameti semada uzat�lm�� ve insanlar�n kendisine bak�p durdu�u bir el�dir. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 69


Hadis-i �erifte ge�en �el� keyfiyeti bilinmeyen bir g�c� remzediyor. Hz. Allah��n c.c. el(yed)inden Kur�an-� Kerim�de bahis var ve bu el�in bizim bildi�imiz manada bir el olmad���n� biliyoruz. 

48/10- ��phesiz sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmi�lerdir. Allah'in eli, onlar�n ellerinin �zerindedir. �u halde, kim ahdini bozarsa, art�k o, ancak kendi aleyhine ahdini bozmus olur. Kim de Allah'a verdi�i ahdine vefa g�sterirse, art�k O da, ona b�y�k bir ecir verecektir.


Bu ayette bahsedilen �el� (Allah�in eli); 

3/7- Sana Kitab� indiren O'dur. O'ndan, Kitab�n anas� (temeli) olan bir k�s�m ayetler muhkem'dir; di�erleri ise m�te�abihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne ��karmak ve olmad�k yorumlar�n� yapmak i�in ondan m�te�abih olan�na uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan ba�kas� bilmez. �limde derinle�enler ise: "Biz ona inand�k, t�m� Rabbimizin kat�ndand�r" derler. Temiz ak�l sahiplerinden ba�kas� ���t al�p-d���nmez.

Ayetinde bahsedilen m�te�abih ayetlerden bir tanesidir. Allah��n Kudreti, tasarrufu manas�na gelmektedir. Ayn� �ekilde yukar�daki hadislerde bahsedilen �el� de bunun gibi farkl� manada m�te�abih bir ifadedir. 

Allahualem Semadan yay�lan televizyon yay�n�na ait dalgalar bir nevi el gibi bir g�c� olu�turuyor. Bu el hemen her eve uzan�yor ve herkes tarafindan g�r�lebiliyor. ���nsanlar ona bakacak ve g�receklerdir.� C�mlesi de bu hususa i�aret ediyor. Bu konuda di�er rivayetler de ��yledir : 

Semadan bir ses onu ismiyle �a��racak ve do�uda, bat�da hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacakt�r. 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 56 

Onun ismiyle semadan nida olunacak ve hi� kimse onun Mehdi�li�ini inkar edemeyecektir. 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 49 

Bir adam semadan ismiyle mutlaka �a�r�lacak ve delil onu inkar etmeyecek, zelil ona mani olmayacakt�r. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 52

.
�lk hadis ���nsanlar ona bakacak ve g�receklerdir� ifadesi ile televizyon yay�n�na dikkat �ekilece�i gibi bu hadiste de �Semadan bir ses onu ismiyle �a��racak�� ifadesiyle ayn� zamanda  radyolardan da yay�nlanabilen sesli bir ne�riyata dikkat �ekmektedir. (Allahualem) Ve yine semadan Mehdi�yi �a��racak bu ses hem do�uda hem bat�da d�nyan�n her tarafinda duyuluyor, bu sesi her kavim kendi lisan�nda i�itiyor. 
 

�kdid-Durer�de der ki: Bu ses b�t�n yery�z�ne yay�lacakt�r, her kavim kendi dilinden duyacakt�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 51 
K�yamet Alametleri, 201

Semadan, arz ehline samil olan bir ses ki, herkes bunu kendi lisan�nda i�itir. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 37 

Rivayetlerden anla��l�yor ki Hz. Mehdi (a.r.) zuhur etti�inde,  radyo ve televizyon gibi haberle�me vas�talar� ile do�u-bat� b�t�n d�nyaya ilan edilecek ve her millet bu sesi kendi diline �evirerek i�itecektir. (Allahualem) 

Bedi�zzaman Said Nursi (a.r.) hazretleri de ayn� manada Deccal�in ��k��� hakk�nda �unlar� s�ylemektedir. 

Rivayette var ki: Deccal ��kt��� g�n b�t�n d�nya i�itir� 
Allahu a�lem, bu rivayetler tamamen sahih olmak �art�yla te�villeri �udur: Bu rivayetler mu�cizane haber verir ki: 
�Deccal zaman�nda vas�ta-i muhabere (haberle�me vas�talar�) � O derece terakki edecek ki, bir hadise bir g�nde umum d�nyada i�itilecek. Radyo ile ba��r�r, �ark-garb i�itir ve umum ceridelerinde (gazetelerde) okunacak�diye zuhurundan on as�r evvel telgraf, telefon, radyodan .. mu�cizane haber verir.

Sualar, 496 


Bu konuya i�aret eden di�er hadis-i �erifler ��yledir: 

Naim Hz.Ali�den (r.a.) rivayet etti ki: 
Semadan bir m�nadi �Hak Al-i Muhammed�dedir.� �eklinde ba��rd��� zaman Mehdi zuhur eder, herkes sadece O�ndan konu�ur. O�nun sevgisini i�er ve O�ndan ba�ka bir�eyden bahsetmezler.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 33 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 40 
K�yamet Alametleri, 200

�ok yayg�n ve sona ermesi m�mk�n g�r�lmeyen bir fitne ��kacak, ve bu fitne semadan 3 kez �Emir Mehdi�dir, ger�ek O�dur��eklindeki nidaya kadar s�recektir.
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 55 
K�yamet Alametleri, 200

G�kten ��yle bir ses duyulacak: �Ey insanlar, art�k Allah, Cebbarlar�, M�naf�k ve yard�mc�lar�n� sizden uzakla�t�rd�. �mmet-i Muhammed�in en hay�rl�s�n� ba��n�za getirdi..� 
K�yamet Alametleri, 165Mehdi'nin ��kt��� Yer

"Yak�nda size Horasan tarafindan siyah bayrakl�lar gelecek. Kar �zerinde emekliyerek olsa da onlara iltihak ediniz. Zira onlar�n aras�nda Allah'in halifesi 'Mehdi' vard�r."
(Hz. Sevban r.a. / Ramuz El-Ehadis 1. Cilt, Sayfa 298, No 2)

��yle rivayet edilmi�tir: "�u muhakkak ki ahir zamanda ma�rib memleketinin en uzak mevkiinden Mehdi denilen bir zat ��kacak. Ve �n tarafinda k�rk mil mesafe olarak yard�m y�r�yecek. Mehdi'nin bayraklar� beyaz ve sar�dir. ��inde �izgiler bulunur. Bayraklar�nda Allah'�n ism-i azam� yaz�lm��t�r. Onun bayra�� alt�ndaki hi�bir birli�i ma�lup edilmez�
(�mam �arani, �l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri Muhtasaru, (Tezkireti'l-Kurtubi), sf. 438)


Mehdi'ye Kendisi �stemedi�i Halde Biat Edilmesi

�mm� Seleme (r.a.)den rivayet edildi�ine g�re Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurmu�tur. 
Halifenin �l�m� an�nda ihtilaf olur. Medine halk�ndan bir ki�i ko�arak Mekke�ye ��kar. Mekke halk�ndan bir grup onu, istememesine ra�men (bulundu�u yerden) ��kar�rlar. Hacer-i Esved�le Makam� �brahim aras�nda ona biat ederler. 
S�nen-i Ebu Davud, 5/94 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 20

Hz. Mehdi insanlar�n �E�er kabul etmezsen, senin boynunu vururuz.� �eklindeki zorlamalar�ndan sonra R�k�n ve Makam aras�nda biatleri kabul edecektir. Onun yan�na, b�y�k bir fitneden sonra kendilerine h�kmetmesi i�in gidilecek ve ancak �l�mle tehdit edildikten sonra ba�a ge�meye raz� olacakt�r. Ondan sonra insanlar aras�nda bir damla kan d�k�lmeyecektir. 
Hz.Mehdi istemedi�i halde ona biat edeceklerdir. Daha sonra Hz. Mehdi, onlara 2 rekat namaz k�ld�racak ve Makam��n yan�nda minbere ��kacakt�r. 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 34,50 44

Naim b. Hammad, �bni Mesud�dan tahric etdi:
Ticaret ve yollar�n kesildi�i ve fitnelerin �o�ald��� zaman, muhtelif beldelerden yedi alim her birinin beraberinde ��y�z on k�sur ki�i oldu�u halde, birbirlerinden habersiz bir �ekilde Mekke�de bir araya gelirler. Biri di�erine �Burada ne ar�yorsun?� diye sorar. Ona ��yle derler: �Biz O �ahs� aramak i�in geldik ki, fitneler Onun eliyle s�nebilir. Konstantiniyye O�nunla fethedilir. Biz O�nun Mekke�de oldu�unu da biliyoruz. �Bu yedi alim bu konuda birle�irler. O�nu ararlar ve Mekke�de bulurlar. Ve kendisine �Sen falan o�lu falans�n� derler. O ise �Ben sadece Ensar�dan birisiyim� der. Onlar�n elinden kurtulur. O�nu tan�yan ve bilenlere anlat�rlar, bunun �zerine �arad���n�z sahibiniz O�dur ve Medine�ye gitmi�tir� denilir. Bu defa O�nu ararlar, halbuki O tekrar Mekke�ye d�nm��t�r. O�nu  tekrar Mekke�de bularak yine, �Sen falan o�lu falans�n, annen de filan k�z� filanedir, sende �u �u alametler vard�r, birinci defa bizden kurtuldun uzat elini sana biat edelim� derler. Bunun �zerine O �Ben arad���n�z de�ilim� der ve tekrar Medine�ye gider . Medine�de yine aran�nca tekrar Mekke�ye d�ner. Mekke�de kendisini R�k�n da bularak ��yle derler: �E�er biatlar�m�z� kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve ba��nda Haddam�dan birisinin bulundu�unu S�fyani ordusuna kar�� korumazsan, g�nahlar�m�z Senin �zerine ve kanlar�m�z da boynuna olsun� derler. Bunun �zerine Mehdi, R�kun ile Makam aras�na oturur ve elini uzatarak biatlar� kabul eder. 

Dani, Katade�den tahric etti: 
Fitne i�indeki insanlar kan ak�t�ld��� bir zamanda evinde oturmakta olan Mehdi�ye gelir ve �Bizim i�in kalk art�k�der. O ise kabul etmez, ancak �l�mle tehdit edildikten sonra onlar i�in kalkar. Ondan sonra art�k kan d�k�lmez. 

Naim b. Hammad, Z�hri�den tahric etti: 
Hz.Fatima�n�n soyundan gelen Mehdi, Mekke�de meydana ��kar�l�r ve istemedi�i halde kendisine biat edilir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 52,53


Hadis-i �eriflerde Mehdi�ye biat�n kendisi istemedi�i halde yap�laca�� bildiriliyor. Bu da g�steriyor ki Mehdi kendisini hi�bir zaman Mehdi olarak ilan etmeyecektir, hatta insanlar ona gelip �alametler sende mevcut, sen Mehdi�sin� dedikleri halde o gene reddedecektir. Ancak ��l�mle tehdit� edildikten sonra Mehdi ba�a ge�meyi kabul edecektir. 

Mehdi�nin (aleyhirridvan) nefsani bir arzu ile halife olmay� isteyece�ini d���nemeyiz. Bu g�rev, pek a��r ve zorluklarla doludur. Halife, b�t�n m�sl�manlardan hatta korumas� alt�nda ya�ayan ehli kitaptan Allah-u Teala�ya kar�� sorumludur. Resulullah (s.a.v.) efendimiz bu sebeple g�reve talip olanlar� dikkatlice uyarm��t�r. 

Ebu Said, Abdurrahman b. Sem�re (r.a.) den: G�n�n birinde Resulullah (s.a.v.) efendimiz bana hitaben ��yle buyurdu: 
Ey Abdurrahman, memuriyet isteme; ��nk� kendin istemeden memuriyete tayin olunursan Allah�dan yard�m g�r�rs�n. E�er kendi arzunla tayin olunursan o vazife ile ba�ba�a b�rak�l�rs�n. 
Buhari ve M�slim�den Riyaz�-s-Salihin, 2/89 

Ebu Zer (r.a.) den: Ya Resulullah! Beni memur tayin etmez misin? Dedim. M�barek elini omuzuma koydu sonra ��yle buyurdu: 
Ebu Zer, sen zay�fs�n; memuriyet bir emanettir. O k�yamette r�svayl�k ve pi�manl�kt�r. Yaln�z o emaneti ehil olup alan ve hakk�yla ba�aran m�stesnad�r. 
(M�slim�den) Riyaz�-s -Salihin, 2/90

Mehdi�nin (a.r.) halife olaca��, bizzat Allah�u Teala tarafindan peygamberine bildirilmi�tir. Resulullah (s.a.v) efendimiz de bunun �zerine Mehdi i�in �Halifetullah�t�r. (Allah��n Halifesidir) buyurmu�tur. Hz.Mehdi (r.a.) tam manas�yla zuhur etti�inde alimlerin icmas� (oybirligi) ile halifeli�e se�ilecektir. Bundan sonra da biatler kabul edilecektir. (Allahualem) 

Kur�an-� Kerim�de 12. surede Yusuf (a.s.)��n da, kendi iste�i olmaks�z�n bulundu�u �lkenin kral� tarafindan do�rulu�u, adaleti, bilgisi, g�venilirli�i sayesinde ba�a getirildigi haber verilmektedir. 

12/54- H�k�mdar dedi ki: "Onu bana getirin, onu kendime ba�l� k�lay�m." Onunla konu�tu�unda da (��yle) dedi: "Sen bug�n bizim yan�m�zda (art�k) �nemli bir yer sahibisin, g�venilir (bir dan��man-y�netici)sin."

MEHD�, KEND�S�NDEN �M�T KES�LD��� SIRADA ZUHUR EDECEKT�R

... ONUN (MEHD�'N�N) ZUHURU �M�TS�ZL�K VE YE�S ESNASINDADIR. (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.274)

HALK TAM ZUHURDAN �M�D�N� KEST��� ANDA O ZUHUR EDECEKT�R! Onun zaman�nda ya�ay�p ona yard�m edenlere ne mutlu! Ona d��manl�k besleyip, ona ve onun emrine kar�� ��kanlara ve onun d��manlar�ndan olanlara eyvahlar olsun! (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.301)

.
Mehdi'nin Kaybolma Meselesi Nedir?

Ebi Abdullah H�seyin bin Ali�den rivayet edildi:

Mehdi 2 kez insanlar�n g�z�nden kaybolacakt�r. Bir seferinde o kadar uzun bir zaman g�r�lmeyecek ki, kimisi onun �ld���n�, kimisi de b�rak�p gitti�ini zannedecek, yak�n arkada�lar� d���nda hi� kimse onun yerini bilemeyecektir.

.
Bu hadis, Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli kitab�n S�leymaniye K�t�phanesinde bulunan el yaz�l� bir n�shas�nda mevcuttur. 

Yukar�daki hadis-i �erif Hz. Mehdi�nin (a.r.) zuhurundan sonra biri k�sa di�eri uzun bir s�re olmak �zere 2 kez insanlardan ayr� kalaca��n� bildiriyor. Ayr�ca bu hadis-i �erifte Mehdi�nin ikinci kaybolu�unun daha a��r �artlarda ve daha uzun s�reli oldu�una, o devrede onunla g�r��menin g��l���ne ve sadece yak�nlar� ile g�r��me imkan� oldu�una da dikkat �ekilmi�tir. (Allahualem) 

Hz. Mehdi (a.r.) di�er hadis-i �eriflerin tariflerine g�re ��k��� ile birlikte m�cadelesine ba�layacak, insanlar� Hak ve  hakikata davet edecektir. Hz. Mehdi�nin en �nemli bir ibadet olan cihad� b�yle en gerekli bir devrede bilerek terketmesi d���n�lemeyece�ine g�re onun insanlardan ayr� ve uzak kalmas� kendi iradesi d���nda ger�ekle�ecektir. (Allahualem) 

Dani, Seleme b. Z�fer�den tahric etti: 

Bir g�n Huzeyfe�nin yan�nda Mehdi�nin ��kt��� s�ylendi. O dedi ki: Siz e�er aran�zda Hz.Muhammed�in (s.a.v.) ashab� oldu�u halde o ��karsa felah buldunuz. Muhakkak ki, O, insanlar�n kar��la�t�klar� �erler sebebi ile Gaib�in (Mehdi�nin) kendilerine insanlar�n en sevgilisi olmad�k�a ��kmayacakt�r.

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 27

Bu hadis ayn� zamanda �ii�likteki �Kay�p Mehdi� inanc�n�n as�ls�zl���n� da ortaya koyuyor. Yani, Mehdi�nin kay�pl���; efsane �eklinde y�zlerce y�l s�ren bir kay�pl�k de�il, fakat belli aral�klarla insanlar aras�ndan ayr�lma, zorunluluklar neticesinde onlardan uzak kalma �eklinde ger�ekle�ecektir. Hadisin son k�sm�nda da bu kay�pl�k devresinde insanlar�n �e�itli �erlere (fenal�klara) maruz kalmas� sebebiyle Mehdi�ye kar�� olan sevgi ve �zlemlerinin artaca��na i�aret ediliyor. 

Kur�an-� Kerim�de anlat�lan Yusuf k�ssas� ile Mehdi hadisesi aras�ndaki yak�n ba�lant�, ileride ayr� bir b�l�m halinde anlat�lacakt�r.Yaln�z burada yeri gelmi�ken bir benzerli�e dikkat �ekmek istiyoruz. 

Yusuf aleyhisselam da Mehdi gibi, biri k�sa di�eri uzun s�re iki defa insanlar�n g�z�nden kaybolmaktad�r. Birincide, Yusuf (a.s.) kuyuya b�rak�lm��, k�sa bir s�re sonra oradan ge�en kafile onu oradan ��karm��, ikincide ise haks�z yere zindana at�lm��, uzun bir m�ddet orada kalm��t�r. Fakat sonradan masumlu�u anla��larak, zindandan da ��kart�lm��t�r.   

12/15- Nitekim onu g�t�rd�kleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrand�klar� zaman, biz ona (��yle) vahyettik: "Andolsun, sen onlara kendileri, fark�nda de�ilken bu yapt�klar�n� haber vereceksin."

12/35- Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ili�kin) delilleri g�rmelerinin ard�ndan, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (g�r���) a��r bast�. 

.
12 Halife Meselesinin Asl�

�iilik�te Mehdi�nin kayboldu�u ve 12.imam�n sonuncusu olarak d�nyaya tekrar d�nece�i inanc� vard�r. Bu yanl�� inan� peygamberimizin s�yledi�i iki ayr� hadisin yanl�� anla��larak tahrif edilmesinden kaynaklanmaktad�r. Birincisi, �nceki sayfada a��kl��a kavu�turdu�umuz Mehdi�nin kay�pl���, ikincisi de yery�z�ne 12 halife geleceginden bahseden hadislerdir. Bu iki hadisin asl� vard�r, fakat tahrif edilmi�tir. 
 

Cabir b. Semura�nin (r.a.) rivayetinde Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurdu: 12 halifeye kadar bu dinin �st�nl��� devam edecektir. Bu halifelerin hepsi Kurey��ten (peygamber soyundan) olacakt�r. 

S�nen-i Ebu Davut, 5/90

�iiler, ilk olarak hadisteki halife kelimesini imam olarak de�i�tirmi�ler ve bu imamlar�n masum (g�nahs�z) oldu�unu savunmu�lard�r. Bu iki �arp�tma d���nda, Halbuki peygamberimiz, �Halifeler Kurey��lidir� diyerek onlar�n peygamber soyundan olmalar� �zelli�ine dikkat �ekmi�tir. 

�slam alimlerinin ekserisi bu hadisteki 12 halifeden ilk d�rd�n�n peygamberin (s.a.v.) halifeleri (Ebu Bekir, �mer, Osman, Ali r.a) oldu�unu s�ylemi�lerdir. Mehdi de bu salih halifelerden biridir. Ba�ka bir hadiste ise Mehdi�den sonra ba�a ge�ecek olan �� salih halifeden bahsedilmektedir. (Allahualem) Geri kalan di�er d�rt halife  ise tam olarak bilinememektedir. Fakat onlar�n da �nceki devirlerde islam aleminin ba��nda bulunmu� salih halifeler olmalar� muhtemeldir. (Allahualem) 

��ari manada ayet meali: 

5/12- �Onlardan oniki g�venilir- g�zetleyici g�ndermi�tik.� 


Mehdi Muhalifi �ah�slar

Allah�u Teala, Kur�an-� Kerim�de her peygamberin bir ba� d��man� oldu�unu haber vermektedir. Musa (a.s)�a Firavun, �brahim (a.s.)�a Nemrud ba� d��mand�. Peygamberimizin de (s.a.v.) en b�y�k d��man� kavminin lideri Ebu Cehil�di. 
 

 25/31- ��te b�yle; biz, her peygambere su�lu-g�nahkarlardan bir d��man k�ld�k. Yol g�sterici ve yard�mc� olarak Rabbin yeter.

 2/258- Allah, kendisine m�lk verdi, diye Rabbi konusunda �brahim'le tart��maya gireni g�rmedin mi? Hani �brahim: "Benim Rabbim diriltir ve �ld�r�r" demi�ti; o da: "Ben de �ld�r�r ve diriltirim" demi�ti. (O zaman) �brahim: "��phe yok, Allah g�ne�i do�udan getirir, (hadi) sen de onu bat�dan getir" deyince, o inkarc� b�ylece afallay�p kalm��t�. Allah, zalimler toplulu�unu hidayete erdirmez.

 Hadis-i �eriflerde Mehdi�nin d��manlar� olarak birka� isim zikredilmektedir. S�fyaniler, Deccal bunlardand�r. S�fyanilerin en �nemli �zelli�i Mehdi�nin inkisaf eden davas�n� engellemeye �al��malar�d�r. 

S�fyaniler   

�bni M�navi kitab�nda ��yle anlat�yor: 
S�fyan�lar ve Mehdi�ler 3 tanedir. 1.S�fyan i�in 1.Mehdi, 2.S�fyan i�in 2.Mehdi, 3.S�fyan i�in 3.Mehdi gelecektir. 

El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 64


Bu hadiste 3 tane S�fyan ve bunlara kar�� 3 tane Mehdi olaca�� bildirilmektedir. 3. S�fyan i�in 3. Mehdi yani as�l ve b�y�k Mehdi gelecektir. 
 

Ebu Hureyre�den (r.a.) rivayet edilmi�tir: 
Sam��n ortas�nda ad�na S�fyani denilen ve kendisine tabi olanlar�n �o�unun Kelb kabilesinden olaca�� biri ��kar. O insanlar� �ld�r�r, hatta kad�nlar�n kar�nlar�n� de�ip �ocuklar�n� katleder. 

Hz.Ali�nin (r.a.) rivayetinde ise (ilave olarak): 
S�fyani�nin kafas� olduk�a b�y�kt�r. Y�z�nde kas�nt�l� bir hastal�ktan eser vard�r. G�z�nde de beyaz bir nokta  bulunur. Kendisine kar�� toplanan Kays kabilesini de iyice yok eder. (��te o zaman) Ehl-i Beyt�imden bir adam ��kar. Onun haberi S�fyani�ye ula��nca, S�fyani ona kar�� bir ordu g�nderir. Ancak bu ordu Beyda�ya vard���nda yere bat�r�l�r. Kendilerinden haber getirenler d���nda hi� kimse sa� kalmaz. 

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 40

Hafiz Esad, 1970 y�l�nda darbeyle ba�a ge�mesinden sonra kurdu�u bask�c� rejimle �lkesini ad�m ad�m kom�nizme yakla�t�rm��t�r. 

�lkede �slam d��manl��� b�y�k boyutlara varm��t�r. M�sl�manlar�n inan�lar�n�n gereklerini yapmalar� engellenmekle kalmay�p, bizzat canlar�na kastedilmektedir. Sadece 1982�de Hama katliam�nda 30 bin m�sl�man �ld�r�lm��t�r. 

Ba�ka bir hadiste de S�fyan��n yapaca�� di�er i�ler anlat�lmaktad�r. 

�Ci�erlerini yiyenlerin o�lu� olan S�fyani kuru bir vadiden ��kar. Kelp kabilesinden abus �ehreli, sert kalpli adamlardan kurulu bir ordu d�zenler. 
Ve bunlar her tarafa zulmederler. O; medrese ve mescidleri y�kar, r�ku ve secdeye giden herkesi  cezaland�r�r. Zul�m, fesad ve f�sk ��kar�r. Alim ve zahidleri katleder, pek �ok �ehri de i�gal eder. Kan ak�tmay� helal k�larak Ali Muhammed�e d��man kesilir. Kendi zul�m ve keyfine kar�� geleni �ld�rt�r. 

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , 37

�Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman� kitab�n�n 52. ve 53.sayfalar�nda anlat�lan uzun hadiste, yard�mc�s� Haddam olan S�fyan�dan bahsedilmektedir. Hafiz Esad��n yard�mc�s� da General Abd�lhalim Haddam�d�. 

�S�fyani Sam tarafindan (Yabis vadisi denilen) bir yerden ��kacakt�r. 
S�fyani K�fe�den yola ��kacakt�r. 
Yerle bir olan askerin Sam�dan gelecegine dair rivayetler oldugu gibi Irak�tan olduklarina dair rivayetler de vard�r.� 
K�yamet Alametleri, 172

 �Hz. Ali�nin neslinde olan S�fyani�ye gelince; (1) O b�y�k c�sseli bir �ah�st�r. (2) Bu adam Mehdi�den �nce etraf�n� yak�p y�kacakt�r. (3) B�t�n �ark �lkelerini dola�acak. (4) Bir�ok melikle harb edecek (5) Ve herkesi ma�lub edecektir.� 
Mehdilik ve Imamiye, 82 (el-Isa�a, li Esrat�s Saa, 167 �den nakil) 

Bir tevili �udur ki; 

(1)  B�y�k c�sseli olmas�, S�fyan��n belki de kendisi gibi suretlerinin b�y�kl���ne veya �e�itli vas�talarla �ahs�n�n ola�an�st� bir insanm�� gibi g�sterilmesine i�aret etmektedir. 

(2)  Bu adam Mehdi�den �nce etraf�n� yak�p y�kacakt�r�Demek ki S�fyani Mehdi�den �nce ��kacak, bir�ok sava�larda bulunacak, ortal��� sava� silahlar�yla yak�p y�kacakt�r 

(3)  B�t�n do�u �lkelerini dola�acak�Hadisin bu k�sm� S�fyani�nin bir�ok memlekete seyahat etmesine isaret edebilece�i gibi, fikir sisteminin bu �lkelerde de yay�lmas�na i�aret edebilir. 

(4)  Bir�ok melike harb edecek�S�fyani, zaman�nda bir�ok devletin ordusu ile silahl� sava�a girecektir. 

(5)  Ve herkesi ma�lub edecektir. S�fyani sava�t��� b�t�n ordular� yenilgiye u�ratacak, kesin bir zafer kazanacakt�r. (Allahualem)

Hadis-i �eriflerde bildirildi�i �zere Mesih�i Deccal daha ileriki senelerde Yahudiler aras�ndan ��kacak, bizzat kendisi de Yahudi olacakt�r. Deccal sihir ve hipnotizma t�r�nden �e�itli istidrac� haller g�stererek, �nce beklenen Mesih oldu�unu iddia edecek, sonra ilahl���n� ortaya s�recektir. Dinsizli�i ve her t�rl� ahlaks�zl��� te�vik ederek kendisine b�y�k taraftar toplayacakt�r. Fakat sonunda Hz.�sa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.r.) tarafindan �ld�r�lecektir. 

Selef ve halef ulemas� aras�nda �u husus pek ��hret bulmu�tur: 
Ahirzamanda mutlaka bir adam zuhur edecektir. Bu ki�i benim Ehl-i Beyt�imden olacakt�r. Buna Mehdi denecektir. Daha sonra da Deccal�i �ld�receklerdir. 

Ta� Hadis Kitab�


Kenane ve Sahari�nin ��k���   

Mehdi Sam ile Hicaz hududuna gelince orada duracak. Kendisine �Ne duruyorsun. Y�r�! Denilince �u cevab� verecek. ��nce amcazademe (Sahari�ye) yazay�m, e�er bana boyun e�mezse �zerine y�r�r�m.� 
Mehdi�nin mektubu ona ula��nca yan�ndaki arkada�lar� ��yle dediler ���te Mehdi ��km��t�r. Ya ona uyacaksin ya seni �ld�recegiz.� Bunun �zerine Kud�s�e gelecek� 
Sonra Kelp kabilesinden Kenane isimli bir adam ��k�p Sahari�ye gelecek ��yle diyecek �Biz sana biat ettik yard�mda bulunduk. F�rsat tam eline gelince bu adama (Mehdi�ye) biat ettin. Yaz�klar olsun sana! Allah sana bir g�mlek giydirdi, sen ise ��kard�n onu! � 
�Yani verdi�im s�z� bozay�m m� dersiniz� Evet� 
Di�er bir rivayette ��yle denmi�tir: O aradan �� y�l ge�tikten sonra ahdini bozacak ve anla�may� kald�racak. 

K�yamet Alametleri, 175

Mehdi'nin Gericilerle M�cadelesi

�Dini ayakta dimdik durduracak, eski h�viyetine kavu�turacakt�r. �slama yeniden ruh �fleyecek, zelil hale geldikten sonra onunla �slami eski, g��l� haline sokacaktir. O, islam �ld�kten sonra Mehdiyle islami tekrar diriltecektir. �nsanlar� Allah��n dinine davet edecektir.

Hatta Resulullah yasamis olsaydi, kendisine hi�bir sey yapmayacakti. Onunla h�km� ise baglayacakti. Yani Resulullah bile onun isine m�dahale etmeyecektir. Onun d�neminde din tamamen reyden ar�nm�� olarak eski h�viyetini kazanacakt�r. Verecegi bir �ok h�k�mlerde ulemanin fikirlerine muhalefet edecektir. Bundan dolayi ondan uzak duracaklar.� 

Hadis-i Seriflerde Mehdi�ye de bir�ok yobaz�n kar�� ��kaca�� bildirilmektedir. Onlar, Mehdi�nin dini bidatlardan kurtar�p, asl�na d�nd�rme �abas�ndan ho�nut kalmayacakt�r, hatta �bu adam dinimizi mahvetmek istiyor� diyecek kadar ileri gideceklerdir.  Ancak Mehdi Kuran ayetlerinin ve Peygamber Efendimizin s�nnetinin isiginda h�kmedecek, bu fikri m�cadelesinde �ok kararli ve ba�ar�l� olacakt�r. Mehdi d�neminde, Allah'�n izniyle, �slam dini Peygamberimizin d�neminde ya�and��� �ekline, yani �z�ne d�necektir.

Kur'an-� Kerim'de, peygamberlerin inkarc�larla ve puta tapanlarla yapt��� m�cadeleleri d���nda onlar�n yobaz zihniyetle olan m�cadelelerinden de bahsedilmektedir. Bu zihniyetin peygamberimiz devrinde kaybolmad���n� ve g�n�m�zde de varl���n� s�rd�rd�g�n� bilmekteyiz. Kur'an'da bir �ok ayette yobaz insanlar�n �zellikleri verilmi�, bu zihniyet �iddetle ele�tirilmi�tir.

Kur�an-� Kerim, peygamberlerin inkarc�larla ve puta tapanlarla yapt��� m�cadeleleri d���nda onlar�n yobaz zihniyetle olan m�cadelelerinden de bahsetmektedir. Bu zihniyetin peygamberimiz devrinde kaybolmad��� ve g�n�m�zde de varl���n� s�rd�rd���n� bilmekteyiz. Kur�an�da bir �ok ayette yobaz insanlar�n �zellikleri verilmi�, bu zihniyet �iddetle ele�tirilmi�tir. 

1. Dini zorla�t�r�rlar. Bunun neticesi dinin ana temas� olan Allah�a iman ve ibadetin esas� ihlas unutulur. Ger�ekte ise dinin kolay oldugunu ve a��r�l�ktan ka��n�lmas� gerekti�ini bizzat Kur�an-� Kerim emretmektedir. 

22/78- ��O, sizleri se�mi� ve din konusunda size bir g��l�k y�klememi�tir�� 

 2/286- �Allah, hi� kimseye g�� yetireceginden ba�kas�n� y�klemez�� 

4/28- Allah (a��r y�kleri) sizden hafifletmek ister: (��nk�) insan zay�f olarak yarat�lm��t�r.

5/6- ��Allah size g��l�k ��karmak istemez, ama sizi temizlemek ve �zerinizdeki nimeti tamamlamak ister. Umulur ki ��kredersiniz�

7/157- Onlar ki, yanlar�ndaki Tevrat'ta ve �ncil'de (gelece�i) yaz�l� bulacaklar� �mmi haber getirici (Nebi) olan el�iye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyili�i) emrediyor, m�nkeri (k�t�l���) yasakl�yor, temiz �eyleri helal, murdar �eyleri haram k�l�yor ve onlar�n a��r y�klerini, �zerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yard�m edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; i�te kurtulu�a erenler bunlard�r. 

Ebu Musa�dan rivayet edildi. Peygamberimiz buyurdu ki: 
Kolayla�t�r�n�z, g��le�tirmeyiniz. M�jdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. 
El-L��l�� Vel-Mercan, 2/296 

�bni Abbas��n (r.a.) rivayetinde Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: Dinde a��r�l�ktan sak�n�n�z. Sizden �ncekiler ancak bu y�zden helak oldular. 
Ramuz-El Ehadis, 1/176 

Hz.Ay�e�nin (r.a.) rivayetinde Peygamberimiz: 
Allah beni ruhbaniyetle g�revlendirmedi. Allah yan�nda dinin hay�rl�s� kolay tevhid yoludur. 
Rumuz El Ehadis, 2/498

. .
2. Helal oldu�u halde bir�ok �eyi haram yaparlar, (yiyecek, i�ecek, teknoloji vs.) Allah ad�na onlar� insanlara yasaklarlar. 
 

16/116- Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolay�s�yla �una helal, buna haram demeyin. ��nk� Allah'a kar�� yalan uydurmu� olursunuz. ��phesiz Allah'a kar�� yalan uyduranlar kurtulu�a ermezler.

10/59- De ki: "Allah'�n sizin i�in indirdi�i sizin bir k�sm�n� haram ve helal k�ld���n�z r�z�ktan, haber var mi? S�yler misiniz?" De ki: "Allah m� size izin verdi, yoksa Allah hakk�nda yalan uydurup iftira m� ediyorsunuz?" 

6/140- ��Allah'�n kendilerine r�z�k olarak verdiklerini haram k�lanlar elbette h�srana u�ram��lard�r. Onlar, ger�ekten �a��r�p sapm��lard�r ve dogru yolu bulamam��lard�r. 

5/87- Ey iman edenler, Allah'�n sizin i�in helal k�ld��� g�zel �eyleri haram k�lmay�n ve haddi a�may�n. ��phesiz Allah, haddi a�anlar� sevmez. 


 3. Takva ad� alt�nda  hi�bir ilahi kayna�� olmayan teferruat ve ayr�nt�y� Dinin emriymi� gibi takdim ederler. 

Kur�an-� Kerim bu konu �st�nde �nemle durmaktad�r. 

Hz.Musa devrinde Allah�u Teala inananlara bir s���r kesmelerini emretmi�, bunu �ok a��k, k�sa ve net bir �ekilde bildirmi�ti. Fakat o devrin yobaz zihniyetli insanlar� bununla yetinmemi� defalarca Allah�tan teferrutl� izah istemi�ti. 
.

2/71- (Bunun �zerine Musa, �Rabbim) diyor ki: O, yeri s�rmek ve ekini sulamak i�in boyunduru�a al�nmayan, salma ve alacas� olmayan bir inektir" dedi. (O zaman): "�imdi ger�e�i getirdin� dediler. B�ylece ine�i kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklard�.

.
 Kur�an-� Kerim�de hi�bir k�ssa bo�una anlat�lmam��t�r. Dikkat edilirse bu k�ssada insanlar�n teferruat ve ayr�nt� ile me�gul olmalar� hi� ho� kar��lanmamaktad�r.��nk� teferruat, insanlar�n ibadetlerini zorla�t�rd��� gibi, as�l maksad�n� da unutturur. 

4. Dinin basitli�i ve kolayl���yla yetinmeyip, bir s�r� ilaveler uydururlar, bat�l inan�lar� da bunlara dahil ederler. Kur�an-� Kerim onlar i�in hi�bir zaman yeterli bir kaynak olmaz. 
 

��ari Manada Ayet Meali: 

68/36, 37- Size ne oluyor? Nas�l h�k�m veriyorsunuz? Yoksa (elinizde) ders okumakta oldu�unuz bir kitap m� var?

5. Kendilerine ula�an bilgileri, do�rulu�unu ara�t�rmaya gerek g�rmeden k�r� k�r�ne kabul ederler. Yanl�� da olsa ayn� bilgileri �ocuklar�na aktar�rlar. 
 

��ari manada ayet mealleri: 

31/21- Onlara; "Allah'�n indirdiklerine uyun" denildi�inde, derler ki; "Hay�r, biz atalar�m�z� �zerinde buldu�umuz �eye uyar�z." �ayet �eytan, onlar� ��lg�nca yanan ate�in azab�na �a��rm��sa da m� (buna uyacaklar)?

 2/170- Ne zaman onlara: "Allah'�n indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hay�r, biz, atalar�m�z� �zerinde buldu�umuz �eye (gelene�e) uyar�z" derler. (Peki) Ya atalar�n�n akl� bir �eye ermez ve do�ru yolu da bulamam�� idiyseler?

6.  �ekilcili�e �ok �nem verirler, dinlerini bu �ekilde tebli� etti�ini san�rlar. 

7.  Onlar i�in ahlak ikinci planda gelir. �nsanlarla ge�inememek, k�r�c� olmak, i�neleyici konu�ma tarz�, ho�g�r�den anlamamak, kaba-sabal�k genel vas�flar�d�r. Halbuki peygamberimiz �Ben ancak g�zel ahlak� tamamlamak i�in g�nderildim� buyurmaktad�r. 

8.  Nezaket ve kibarl�k ile aralar� pek iyi de�ildir. 

9.  Kad�nlar�, a�a��lamak, onlar� ikinci s�n�f varl�k g�rmek de �nemli �zelliklerinden say�l�r. Kad�n sevgisi, kad�na h�rmet ve itibar hi� bilmedikleri konulard�r. 

10.  Sanattan anlamazlar, g�zel sanatlar�n hi�bir dal�na ilgi duymazlar, yetmezmi� gibi haram deyip i�in i�inden ��karlar. 

11.  Her t�rl� yenili�e kapal�d�rlar. Bu; teknolojik bir yenili�i kabullenme de oldu�u gibi, dini yeni bir metodla a��klama (*) giri�iminde de g�r�l�r. 

12.  Her yobaz yaln�z i�inde bulundu�u grubun-f�rkan�n hakl�l���n� savunur. Di�er grublar�n d��man� olur. Koyu taassubundan dolay�, di�er din karde�lerini k�rmaktan �ekinmez, onlardan gelen bir bilgiyi g�zel de bulsa kabul etmez, hemen reddeder. Onlar�n ba�ar�lar�n� k�skand���  gibi hizmetlerini de engellemeye �al���r. 

Asl�nda b�t�n insanlar iman etmeye, ahlakl� olmaya ve dini ya�amaya fitraten (yarat�l��tan ) e�ilimlidirler. 

49/7- ��Allah size iman� sevdirdi, onu kalplerinizde s�sleyip-�ekici k�ld� ve size inkar�, f�sk� ve isyan� �irkin g�sterdi�� 

Fakat halk ne zaman �slam�� ��renmeye veya ��renip de uygulamaya niyetlense kar��lar�nda yobazlar� �rnek g�rmektedir. Onlarda g�rd��� her olumsuz davran���n dinden kaynakland���n� zannederek daha ba�lang�c�nda bu niyetinden vazge�er. Bu arada dine kar�� so�ukluk ba�lar, hatta d�smanca bir tav�r g�zlenir. B�t�n m�sl�manlar halk nazar�nda �hac�-hoca tak�m�� diye k�t�lenir, her fenal���n arkas�nda m�sl�man biri aran�r hale gelir. 

Anlatt���m�z konunun �nemi buradan gelmektedir. Halk, �slam�� ger�ek manas�yla tan�mad��� i�in yobazlar�n �ahs�nda dini yarg�lamaya ba�lar. Din d��man� bas�n ve yay�n organlar�n�n da kas�tl� bir �ekilde �slamiyet�i yobazl�k ve gericilik �eklinde takdim etmelerinin de bu i�te b�y�k pay� oldu�u bir ger�ektir. Asl�nda halk�n nefret etti�i �slamiyet de�il, yobaz zihniyettir. Halk en �ok �Acaba ben de dinimi ya�amaya ba�larsam bu insanlar gibi mi olaca��m?� d�s�ncesiyle bu i�te �ekingen davranmaktad�r. Bu sebeple m�sl�man�m diyen herkesin dinini �ok iyi tan�mas� , okuyup ara�t�rmas� ve bilmediklerini ihtisas sahiplerinden �grenmesi gerekir. Her m�sl�man ayd�n ve k�lt�rl� olmaya gayret etmelidir. Ho�g�r�y� hi� elden b�rakmayarak halk� Allah�� tan�maya davet etmeli, dini ya�amaya ve ahlakl� olmaya �zendirmelidir. 

Mehdi Dini Asl�na D�nd�rmesi

"F�t�hat-�l Mekkiye" isimli eserinde Muhyiddin Arabi ��yle bildirmektedir: ...Mehdi, dini peygamberin (s.a.v.) zaman�nda oldu�u gibi aynen tetbik edecek. Yery�z�nden mezhepleri kald�racak. Halis ve hakiki dinden ba�ka hi� bir mezhep kalmayacak. 
Onun d��manlar� i�tihad alimlerinin taklid edenleri olacak. ��nk� onlar Mehdi'nin mezhep imamlar�n�n tersine h�kmetti�ini g�rd�klerinde bundan ho�lanmayacaklar, fakat kar�� da gelemeyecekler... 
Onun a��k d��manlar� fukaha (fikih alimleri) olacak. ��nk� halk aras�nda bir imtiyazlar� kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imam�n geli�iyle alimlerin h�k�mlerdeki anla�mazl�klar� da giderilecek.. �ayet elinde k�l�n� (ilim) olmasayd� onun �l�m�ne fetva verirlerdi.

K�yamet Alametleri, 186-187

.
Mehdi, dini peygamberimizin (s.a.v.) uygulad��� gibi aynen tatbik edecektir. Yani onun rehberi Allah'in y�ce kitabi Kur'an-� Kerim ve peygamberimizin s�nneti olacakt�r. Peygamberimizin uygulamalar�, s�zleri, a��klamalar� ve tavsiyeleri Mehdi'nin fikri m�cadelesinde �ok �nemli bir yer tutacakt�r. Bunun yan�s�ra Mehdi, M�sl�manlar aras�ndaki sadece vahiy kaynakli Allah'�n y�ce kitab� Kur�an-� Kerim ile h�k�m ve amel edecektir. M�sl�manlar aras�nda mezhep ayr�l�klar�n� giderecek, dinin asl�nda olmayan, sonradan ilave edilmis bir�ok inanis ve ibadet sekillerini ortadan kaldiracaktir. Bid'at ehli simdiye kadar hi� kar��la�mad�klar� bu durum kar��s�nda �ok �a��racaklar, hatta bir k�s�m Mehdi'nin dinlerini kald�rmaya �al��t���n� zannedecekler. 
 

�Hz.Mehdi hi�bir bidati birakmaycak.� 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 43 

�Mehdi kald�rmad�k bid'at b�rakmayacakt�r. Ahir zamanda ayn� peygamber gibi dinin icablar�n� yerine getirecektir.� 
K�yamet Alametleri, 163 


Bid'at: Dinin asl�nda olmad��� halde, dine sokulan adetler.
 

�mam Rabbani bu konuda ��yle demektedir: 
Gelece�i vaad edilen Mehdi dinin tervicini  (de�erini art�rmay�), s�nnetin ihyas�n� (yeniden canland�rmas�n�) murad ettigi (istedi�i) zaman; bid'at ehl-i ile ameli adet edinen, hasene zann� ile dini kar��t�ran (dinin asl�nda, �z�nde olmayan seyleri, dinin emri oldugunu zanneden baz� insanlar) hayretle s�yle diyecektir: 

-Bu kimse (yani Mehdi) dinimizi kald�rmak ve �eriat�m�z� izale (mahvetmek) istiyor. 
Mektubat-i Rabbani, 1/535 

Hz.Peygamber (s.a.v) en ba�ta �slam� nas�l ayakta tuttuysa, Hz.Mehdi de en sonunda ayn� �ekilde �slami ayakta tutacakt�r. 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27

 Naim b. Hammad Hz. Ali'den rivayet etti. Peygamberimiz buyurdu ki; Mehdi bizdendir. (Soyumuzdand�r) Allah bu dini nasil bizimle baslatm��sa onunla sona erdirecektir. Ve onlar bizimle nas�l �irkten kurtulmu�larsa, onunla da fitneden kurtulacaklard�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 20

Mehdi'nin "mezhep imamlarinin tersine h�kmedecegi" nin bildirilmesi, onun kendi reyi ile i�tihat edece�ini g�stermekterir. Bedi�zzaman hazretleri, Mehdi i�in "en b�y�k bir m��tehid" hem en b�y�k m�ceddid, hem hakim, hem mehdi, hem m�rsid, hem kutb-u azam, olan bir zat'i nuraniyi g�nderecek ve o zat da ehl-i beyt-i nebeviden olacakt�r.
Mektubat, 411

Dinde Ayr�l�k Olmamal�

��ari manada ayet mealleri: 

43/65- Sonra, i�lerinden birtak�m f�rkalar ihtilafa d��t�. Art�k, ac� bir g�n�n azab�ndan vay o zulmetmi� olanlara.

23/53- Ancak onlar, i�lerini kendi aralar�nda (farkl�) kitaplar halinde b�ld�ler; her bir grup, kendi ellerinde olanla yetinip sevinmektedir. 

3/85- Kim �slam'dan ba�ka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba u�rayanlardand�r.

15/91- Ki onlar Kur'an� par�a par�a k�ld�lar. 

2/176- Bu, Allah'�n Kitab� ��phesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anla�mazl��a d��enler ise uzak bir ayr�l�k i�indedirler. 

Mehdi devrinde Kur�an-� Kerim'e gereken �nem verilecektir. O devirde Kur�an ara s�ra bak�lan, ezbere okunan bir kitap olmaktan kurtar�lacak, hayat�n her safhas�n� d�zenleyen en �nemli ba�vuru kitab� olacakt�r. "Mehdi dini, peygamberin zaman�ndaki gibi tatbik edecektir" s�z�n�n manas� budur.


Mehdi'nin Yak�n Yard�mc�lar�

Bu vezirler ondan a�a�� ve fakat be�ten yukar� olacakt�r. 
K�yamet Alametleri, 

Memleket i�lerinin a��rl�klar�n� onunla payla�acaklar. Dokuz ki�iden ibaret olacakt�r. 
K�yamet Alametleri, 187

Ebu Cafer Muhammed b.Ali'den rivayet edildi: 
Mehdi daha ��kmadan �nce onun bir arkada�� ona tabi olan baz� insanlarla kar��la�acak  ve "Siz burada ka� ki�isiniz?" diye soracakt�r. Onlar da "40 ki�iyiz" cevab�n� verecekler "Siz Mehdi'yi g�rd���n�z zaman ne yapacaks�n�z?" �eklinde tekrar soracak ve "O, da�lar�n ba��nda kalsa biz de kal�r�z" cevab�n� alacakt�r. Bunun �zerine o ki�i gidecek, ertesi gece tekrar gelerek "Reislerinizden 10 ki�iyi ay�r�n�z" diyecek ve Mehdi de onlarla bulu�acakt�r. 

Ertah'tan rivayet edildi ki: 
...(mehdi'nin S�fyani ile sava��nda en b�y�k ordusu 100 (y�z) ki�iden m�te�ekkildir. 
Not: Bu iki rivayet, "Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman" adil eserin S�leymaniye k�t�phanesinde bulunan n�shas�nda mevcuttur. 

Bedir sava��ndaki askerler gibi 313 ki�inin kumandas�n� elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. ��nk� bu 313 ki�i gece abid g�nd�z kahraman niteli�ini ta��maktad�rlar.
K�yamet Alametleri, 169

Muhammed b. Hanefi (r.a.)'dan rivayet edildi ki: 
...Bulutlar�n semada topland��� gibi, Allah O'nun etrafina bir kavim toplar. Onlar�n kalblerini uzla�t�r�r. Onlar i�lerinden �ehit d��ene �z�lmez, kendilerine kat�lana da sevinmezler. Say�lar� Bedir ashab� (313) kadard�r. Evvelkilerin onlar� ge�medi�i gibi, sonrakiler de onlara yeti�emezler ve onlar�n say�lar� Talud ile nehri ge�enler kadard�r. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 57

Hz. Mehdi'ye aralarinda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�i biat edecektir. 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 25

Hz. Mehdi'nin (a.r.) ordusu; talebelerinin haslar�, haslar�n havas� �eklinde farkl� tabakalarla olabilir. Belki de bu farkl� rivayetler, muhtelif geli�me safhalar�ndaki say�lara i�aret etmektedir. 

Hz. Mehdi'ye ilk anda biat edenlerin bu kadar az say�da (313) olmas� makul kar��lanmal�d�r. Tarihin her d�neminde hep b�yle olmu�tur. Nuh (a.s.) Musa (a.s.) zaman�nda da b�yleydi. �sa (a.s.)'a inananlar 12 ki�iydi. Peygamber efendimize (s.a.v.) dahi ilk inananlar �ok az say�da kimseydi. Baz� rivayetlerden ��rendi�imize g�re n�b�vvetin ilk alt� y�l�nda ona inananlar sadece 40 ki�iydi. 
 

2/249- Talut, orduyla birlikte ayr�ld���nda dedi ki: "Do�rusu Allah sizi bir �rmakla imtihan edecektir. Kim bundan i�erse, art�k o benden de�ildir ve kim de -eliyle bir avu� alanlar hari�- onu tadmazsa bendendir. K���k bir k�sm� hari� (hepsi sudan) i�ti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (�rma�i) ge�ince onlar (geride kalanlar): "Bug�n bizim Calut'a ve ordusuna kar�� (koyacak) g�c�m�z yok" dediler. (O zaman) Muhakkak Allah'a kavu�acaklar�n� umanlar (��yle) dediler: �Nice az bir topluluk, daha �ok olan bir toplulu�a Allah��n izniyle galip gelmi�tir; Allah sabredenlerle beraberdir.�


11/40- Sonunda emrimiz geldi�inde ve tand�r feveran etti�i zaman, dedik ki: "Her birinden iki�er �ift (hayvan) ile aleyhlerinde s�z ge�mis olanlar d���nda, aileni ve iman edenleri ona y�kle." Zaten onunla birlikte �ok az�ndan ba�kas� iman etmemi�ti.

26/53- Bunun �zerine Firavun �ehirlere (asker) toplay�c�lar g�nderdi. 

26/54- "Ger�ek �u ki bunlar az�nl�k olan bir topluluktur;" 


10/83- Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir z�rriyetinden (gen�lerinden) ba�ka -Firavun ve �nde gelen �evresinin kendilerini belalara �arpt�rmalar� korkusuyla- iman eden olmad�. ��nk� Firavun, ger�ekten yery�z�nde b�y�klenen bir zorba ve ger�ekten �l��y� ta��ranlardand�.K�yamete Kadar M�cadele Edecek Olan Cemaat

Hz.Muaviye�den (r.a.)rivayet edilmi�tir. 
K�yamet kopmaz, �mmetimden bir taife herkes �zerinde hakim olmad�k�a. Onlar kendilerini terk edenlerin terk etmesine ald�rmazlar ve kendilerine yard�m edene de ald�rmazlar. 
Ramuz El-Ehadis,  472 (Hanbel�in M�sned'i  - Buhari -M�slim)

Hz. Muaviye b. Kirra (r.a) dan rivayet edilmi�tir: 
�mmetimden bir taife k�yamet koyuncaya kadar yard�m g�rmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr�lmalar� da onlara bir zarar vermez. 
Ramuz El-Ehadis, 472 (Hakim�in M�stedrek�i)

�mmetimden bir cemaat devaml� olarak Allah��n emri �zerine d��manla kahredercesine sava�acak muhalifleri kendilerine hi�bir zaman veremeyecek. Bu (hal k�yamete kadar b�yle devam edecek.)
K�yamet Alametleri, 286


Yukar�daki hadis-i �erifte �mmetten bir taifenin k�yamet kopuncaya kadar hak �zere m�cadele edece�i bildiriliyor. Ba�ka hadis-i �eriflerden de biliyoruz ki k�yamet kopmas�ndan bir s�re �nce m�minlerin ruhu kabzedilecek ve k�yamet kafirlerin �zerine kopacakt�r. O halde burada k�yamet kopmas�ndan kastedilen ba�kad�r. Bu konuda di�er bir rivayet bu hususu a��kl��a kavu�turuyor. 
 

Hz.Muaviye b. Curre�den (r.a.) rivayet edilmi�tir: 
�Deccal�la sava� oluncaya kadar �mmetimden bir taifenin �hak �zere� galip olmas� devam edecektir. 

Ramuz Em-Ahadis, 65 (Ibni Asakir Tarihi -Ebu Muaym) 

G�r�ld��� gibi k�yamet  kopmas�ndan kastedilen �Deccal�le sava��n ba�lamas�� anlam�d�r. Bir ba�ka hadis-i �erif de bu m�barek taifenin Deccal�le m�cadele edecek olan mehdi ve yard�mc�lar� oldu�unu haber veriyor.   

Ahmet, M�slim, �bni C�reyr ve �bni Hibban, Cabir b. Abdullah(r.a.) tahric ettiler: 
K�yamete (Deccal ile sava�a) kadar benim �mmetimden bir grub hak �zere galip olarak �arp��acakt�r. Ve �sa b. Meryem g�kten n�zul etti�inde onlar�n emiri (Mehdi) kendisine, �Gel bize namaz� k�ld�r� der. Ancak O su �mmete Allah��n bir ikram� olarak �Sizin biriniz, di�erlerinize emridir� cevab�n� verir. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 80

Hz.�mran�dan (r.a.) rivayet edilmi�tir: 
�mmetimden bir taife, kendilerine d��manl�k edenlere galib olduklar� halde Hak �zerine m�cadelede devam ederler. Hatta onlar�n sonuncusu mesih deccal ile harp eder. 
Ramuz El-Ahadis, 472 (Hanbel�in M�sned�i -Ebu Davud-Tabarani -Hakim)

Mehdi'nin Yery�z�nde Kal�� S�resi

 �bni Ebil Caad da, �Mehdi 21 veya 22 y�l kald�ktan sonra, gelecek olan kimselerin sonuncusu, salih bir ki�i olacak ve 9 y�l adil bir �ekilde h�kmedecektir.
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 28

Naim bin Hammad, Bakayye bin Velid�den tahric etti: 
Mehdi�nin hayat� 30 senedir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 83

Ebu Said El-Hudri (r.a.)den rivayet edilmi�tir: 
�mmetimde Mehdi vard�r, ��kacak ve 5 veya 7 veya 8 (��phe eden, ravilerden Zeyd�dir) ya�ayacakt�r. Ebu Said diyor ki: �Bu m�ddet nedir? Diye sorduk ve Rasul-u Ekrem �senedir!� buyurdu. 
S�nen-i Tirmizi , 4/93
Ramiz El �Ahadis, 508 (Hanbel�in M�sned�i)

 Ebu Said El-Hudri (r.a.)dan, Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurdu: 
Mehdi bendendir�yedi sene h�kmeder�
S�neni-i Ebu Davud, 5/93

�O zat yery�z�nde 7 sene kal�r, sonra vefat eder ve M�sl�manlar onun �zerine namaz k�larlar. 
S�nen-i Ebu Davud, 5/95

Naim bin Hammad, Hz. Al�den tahric etti: 
Mehdi insanlar�n i�lerini 30 ile 40 y�l �zerine alacakt�r.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 83 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 50

 Ebu Ya�la, Ebu Hureyre�den tahric etti. Dedi ki, dostum Ebu kas�m (s.a.v.) buna ��yle buyurdu: 
Ehli beytimden birisi ��k�p insanlar� Hakk�a d�nene kadar m�cadele etmedik�e k�yamet kopmaz. Ben dedim, �Onun h�km� ne kadar devam eder?� Buyurdu: 5 ve 2 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 82

Bir �nce ge�en, �u hadis-i �erif Katade�den rivayet olundu. Katade (Mehdi�in yery�z�nde kal�� m�ddesi) 7 senedir, dedi. 
Ebu Davud ��yle dedi: Hisam�dan rivayet eden ravilerden Muaz�dan ba�kalar� 9 senedir, dedi. 
S�nen-i Ebu Davud, 5/95
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 9 
(Ramuz-El Ahadis 346 �Tabarani�nin Kebir�i - Ibni Adiy El Kamil) 


Yukar�da Hz. Mehdi�nin (a.r.) yery�z�nde kal��, g�rev ve h�k�m s�releri ile ilgili �e�itli rivayetler nakledildi. Dikkat edilirse bu rivayetlerde ge�en 5, 7, 8, 9, 20-21, 30, 40 senelerinin ifade etti�i manalar net ve a��k bir �ekilde belirtilmemi�tir. Hadis tasnif�ileri, farkettikleri bu eksikli�i gidermek i�in, ya �e�itli a��klamalar yapm��lar ya da tevil cihetine gitmeyi uygun g�rm��lerdir. 

�7 sene ile tahdid edilme, b�t�n �lkelere tam manas�yla yedi sene hakim olmas� itibariyledir. 9 sene ile tahdid edilmesi, Kostantiniyeyi fethetme m�ddedi itibariyledir. 19 y�l ile tahdidi, S�fyani ile sava� yapmas� onu �ld�r�p hakim olmas� ve b�t�n insanlar�n emrinin alt�na girmesi itibariyledir� 
K�yamet Alametleri, 184

 7 sene d�nyaya malik olacakt�r. Me�hur pek �ok rivayete g�re b�yledir, ancak buna muhalif ba�ka nakiller gelmi�tir. Bunlara g�re, bu s�re baz�lar�nda 19 sene ve birka� ay, 20 sene, baz�lar�nda 40 sene, 24 sene, 30 sene �eklindedir. Bir nakilde de onun hilafeti s�ras�nda 9 sene ehli Rum�la bar�� i�inde kalaca�� belirtilmektedir. Kanaatimce, bu rivayetlerin hepsinin de sahih olmas� m�mk�nd�r. ��yleki, onun d�nyada kal��� 40 sene olur, herkes�e zuhuru ve kuvveti 7 sene olur, bu zuhur ve kuvvet, ba�lang�� ve sonu� itibariyle 20 sene s�rebilir. 
El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 22 

Yukar�da anlatt���m�z, Mehdi�nin 7 veya 9 senelik hilafeti, �sa(a.s)��n zaman�nda olmas� ihtimaline peygemberimizin �u m�barek s�z� ayk�r� d��mez: �Ba�lang��ta ben, ortas�nda Mehdi, sonunda �sa�n�n i�lerinde bulunaca�� bir �mmet asla helak olmayacakt�r..� ��nk� �sa (a.s.)�dan 30 k�sur sene evvel inecektir. Nitekim Mehdi�nin 40 y�l kalaca��na, �sa�n�n (a.s.) ise 45 y�l kalaca��na dair hadisler varit olmu�tur. Biz bundan anl�yoruz ki, her ikisinin bir arada kalmas� 7 veya 9 senelik bir m�ddet alm�� oluyor. Meteakip seneler ise ayr�l�k s�residir. 
K�yamet Alametleri, 191

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com