Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�
Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

�airlerin �iirlerinde Mehdi

MEHD�'N�N �IKI� ZAMANI

Enes Malik 'den tahric etti. O dedi ki, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:
D�nyan�n �mr�, ahiret g�nlerinde yedi g�nd�r. Allah-u Teala buyurdu ki: Rabbin kat�nda bir g�n sizin sayd�klar�n�zdan bin y�l gibidir.

Enes b. Malik 'den O dedi ki Resulullah (s.a.v) buyurdu:
Kim bir din karde�inin Allah yolunda bir ihtiyac�n� g�r�rse, Allah Teala onun i�in g�nd�zlerini oru�la, gecelerini de ibadetle ge�irmi�cesine �u d�nyan�n yedi bin y�ll�k �mr� m�ddetince sevap yazar.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 88

Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, ge�mi�le, gelecekle ve ahiret hayat� ile ilgili meseleler hakk�nda haber verirken tesbihler kullanm��t�r. 

Burada 7 bin y�ldan kas�t, d�nyan�n ger�ek ya��n�n 7 bin y�l oldu�u de�ildir.

(Allahualem Arap�a) O zaman, 7 bin y�l ile ilgili  rivayetler, bir takvim ba�lang�c� gibi insanl�k tarihinde �ok �nemli bir olaya, mesela tufandan sonra insanlar�n yerle�ik hayata ge�melerine ve d�nya hayat�n�n bariz bir veche ile yeniden ba�lamas�na ait ba�lang�� olabilir.Yani, o tarihten itibaren, insanl�k tarihi adeta yeniden ba�lam�� gibi, say�lar� artmaya, �ehirle�meye ba�lam�� olabilir.  Baz� ulemalar, Hazret-i Nuh aleyhisselamdan sonraki devreyi D�nyada insanl�k tarihinin yeniden ba�lamas� olarak adland�rm��lard�r. Nas�l H�ristiyanlar, Miladi 1987 y�l �ncesinde �nemli bir olay olmu� kabul edip, bir tarih ba�lang�c� meydana getirip ondan evvel, ondan sonra diyerek bir zaman belirlemesi yap�yorlarsa, ayn� o �ekilde rivayette, belirli bir vakti tesbit i�in, takvim ba�lang�c� gibi  7 bin y�l evveli ve sonras� �eklinde bir tarih zamanlamas�na i�aret ediyor olabilir. Yani, d�nyan�n �mr� 7 bin y�l olsa, ben onun �u tarihindeyim dense, belirli bir tarih zamanlamas� yap�lm�� olur. 

�mam Rabbani Hazretleri Mektubat 'ta �u rivayeti nakletmi�tir. 

Takriben 124 bin tane peygamberimiz gelip ge�ti.

Mektubat-i Rabbani, 1/354


Hz. Ademden itibaren Resullah efendimize kadar 124 bin peygamber gelip ge�mi�tir. Ba�ka bir rivayette �mam-� Rabbani hazretleri ��yle buyurmu�tur: 
 

B�yle aradan "1000 senenin" ge�ti�i vakit, ge�en �mmetlerde Ul�'l azm bir peygamberin geldi�i vakittir. . 

Mektubat-i Rabbani, 1/495 

Normal olarak her 100 sene de bir peygamber, 1000 sene de de Ul� 'l azm bir peygamber gelmi�tir.  Her 100 senede bir peygamber geldi�ini kabul etsek, Hz. Adem aleyhisselam efendimizden, Hz. Resulullah efendimize kadar: 

124.000x 100= 12.400.000 (onikimilyon d�rty�zbin= sene olmas� gerekir.)  Demek ki peygamberimiz (s.a.v.) d�nyanin �mr� 7 bin y�ld�r derken d�nyan�n ger�ek ya��n� de�il, insanl�k tarihi i�in �nemli bir hadisenin baslang�� zaman�n� kasdetmi�tir (Allahualem) 

Ahmet �bni Hanbel ilel inde nakletti. 
D�nyadan be� bin alt� y�z y�l ge�mi�tir. 

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Ahir zaman, 89 


Daha �nceki hadislerle d�nyan�n �mr�n�n 7 bin y�l oldugunu g�rm��t�k. Burada ise Efendimize kadar 5 bin 600 y�l ge�ti�i belirtiliyor. Bu rivayete g�re �mmet-i Muhammed 'in �mr� Hicri 1400 y�l�na kadard�r. (7000-5600=1400)(Allahualem) 
 

 Abdullah (r.a) dan rivayet edilmi�tir: Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: Ehl-i beytimden ismi ismime mutab�k olan bir ki�i ba�a ge�ecektir... 
D�nyan�n ancak bir g�nl�k �mr� kalm�� olsa, onun ba�a ge�mesi i�in Cenab-� Allah O g�n� behemehal uzat�r. 
S�nen-i Tirmizi 4/92

Hz.Ali 'den rivayet oldu�una g�re Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurdu: 
K�yametin kopmas� i�in zamanda sadece bir g�nden ba�ka vakit kalmam�� ta olsa, Allah (cc) benim Ehl-i beytimden bir zat� g�nderecek. 
S�nen-i  Ebu Davud, 5/92

�bn-i Mace ve Ebu Naim, Ebu H�reyre 'den tahric ettiler, o dedi, Peygamber (s.a.v) buyurdu: 
E�er d�nyadan bir g�n kalsa, Allah o g�n� uzat�r ve Ehl-i Beytimden birisini Melik k�lar. 
Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Muntazar, 10 
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27 
�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.437 


Biraz �nceki rivayetlerden ve �artlardan anlad���m�z kadar�yla Hicri 1400 y�l� ayn� zamanda Hz. Mehdinin ��k�� y�l�d�r. Hicri 1400 y�l�na girmeye d�nya g�n� olarak 1 g�n! bile kalsa, vazifeye haz�r bekleyen Mehdinin vazifesini yapmas� i�in, k�yamet belirli bir zaman ertelenecektir. (Allahualem)  �bni Abbas 'dan sahih olarak nakledilen ��yle bir rivayet vard�r, O dedi ki; D�nya yedi g�nd�r, Her bin g�n bin y�l gibidir ve Resulullah (s.a.v.) 'de onun sonunda g�nderildi. 
 

 Dakkak b. Zeyd-� C�heni 'den rivayet ettiler. 
Ben g�rd���m bir r�yay� Resul�llah (s.a.v.) 'e anlatt�m. Bu r�yada Peygamber (s.a.v.) yedi basamakl� bir minberin en �st basama��nda idi: O buyurdu ki, Yedi basamakl� g�rd���n minber �u d�nyan�n �mr� olan yedi bin senedir. Ben de O 'nun son bininde olaca��m.

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 89 

Bu rivayetlerden de anlad���m�z kadar�yla �mmetin �mr� Hicri 1400 y�l�na kadard�r. Hicri 1400 y�l�nda O (bin y�ll�k) bir g�n bitmi� oluyor. Halbuki �mmet o biti� g�n�nde halen vaadedilen Hz. Mehdi (a.r.)yi bekliyordu. O zaman O (bin y�ll�k) bir g�n uzat�larak, Hz. Mehdi (a.r.)nin vazifesini yapmas�na m�sait hale getirilecektir. 

�mam Rabbani, Mehdi'nin peygamberimizin vefat�ndan 1000 (bin) sene ge�tikten sonra ikinci binin i�inde gelece�ini bildirmektedir. 

  Ancak beklenen odur ki; aradan bin sene ge�tikten sonra bu sakl� devlet tecid edile (yenilene). Ona bir �st�nl�k verilip suyu bulmas�, artt�r�la... B�ylece kemalatin asl� zuhur edip onun zilletini �rte.. Ve nisbet-i aliyyenin m�revvici Mehdi gelsin.
Allah ondan raz� olsun. 
Mektubat-i Rabbani, 1/569

�eriat�n teyit hasletleri, milleti tecdidi bu ikinci bindedir. 
Bu davan�n do�rulu�una adil �ahid: �sa'n�n (a.s.) Mehdi'nin (r.a.) bu bin i�inde var olu�lar�d�r.
Mektubat-i Rabbani 1/611

Resulullah (s.a.v.)in �mmeti aras�ndan ��kanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (s.a.v.)in irtihali �zerinden binsene ge�tikten sonra isterse az olsunlar. Onlar�n pek kemalli olmalar� �unun i�indir ki: �eriat�n takviyesi, pek tamam tekliyle has�l ola. 
Aradan bin sene ge�tikten sonra, Mehdi'nin geli�i de bunun i�indir. Onun m�barek kud�m�n� (geli�ini), Hatem'�r-r�s�l Resul�ll�h (s.a.v.) m�jdelemi�tir. �sa (a.s.) dahi aradan bin sene ge�tikten sonra n�zul edecektir. 
Mektubat-i Rabbani 1/440


Peygamber Efendimiz'in vefat�ndan bin sene ge�tikten sonra ikinci bin y�l�na girilir. �mam-� Rabbani Hazretlerinin yukar�daki izahlar�na g�re ikinci bin y�l� i�erisinde Hz.Mehdi (a.r.) gelecektir. Bunun i�in en uygun zaman 1400-1600 y�llar� aras�d�r. Bu seneler ikinci bin y�l�n�n tam ortas�d�r. 1400'den 1500'e kadar �slam�n hakimiyeti, 1500-1600 y�llar� aras�nda da bozulma ve k�yamet beklenecektir. 
 

Bu �mmetin �mr� bin (1000) seneyi ge�ecek fakat bin be�y�z (1500) seneyi a�mayacakt�r. 

K�yamet Alametleri, 299


Celaleddin Suyuti'nin "El-Ke�fu Fi M�cazeveti Hazin el-�mmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar"isimli kitab�ndan nakil  Beddi�zaman Said Nursi Hazretleri de, �mmetin galibiane �mr�n�n 1506 y�l�na kadar olaca��n� bildirmektedir. 
 

"... Birinci c�mle, binbe�y�z (1500) makamiyle ahir zamanda bir taife-i m�cahidinin (din i�in �al��anlar�n, cihad edenlerin) son zamanlar�na; ve ikinci c�mle, binbe�y�zalt�(1506) makamile galibane m�cahedenin tarihine.... i�aret eder. 
(...) bu tarihe kadar (1506) zahir ve a�ikarane, belki galibane devam edece�ine remze yak�n ima eder." 

Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 46


�mam Suyuti (r.a) dahil bir k�s�m ulema bu �mmetin icabet �mr�n�n (Hicri) 1500 y�llar�na kadar devam edece�ine daha sonra da bozulman�n ba�layaca��na (Allahualem) diyerek i�aret etmektedirler.  Sahih kaynakl� Hadis-i �eriflere g�re Hz.Mehdi (a.r.) zuhur ettikten sonra 40 sene ya�ayacakt�r. Hz.�sa (a.s.) efendimiz hakk�ndaki Hadis-i �eriflerde de O'nun yery�z�nde kal�� m�ddedinin 40-45 sene olaca�� bildirilmektedir. Bunun bir k�sm�n� Hz.Mehdi (a.r.) ile Hz. �sa (a.s.) efendilerimiz beraber ya�ayacaklard�r; bu da yakla��k 7-10  senedir. Bu bilgilere g�re Hz.Mehdi (a.r.) ve Hz.�sa (a.s.) efendimizin vefat�na kadar olan 1475-1480 senelerine gelinmi� olacakt�r. Bu tarihten 1500'e kadar devam eden 20-25 y�ll�k bir s�re de vaziyetin muhafazas�na �al���ld��� bir devre olacakt�r.  Bu rivayette de Mehdi'nin y�zy�l ba��nda zuhur edece�i bildirilmektedir. 

Zira onun (Hz. Mehdi'nin ) zuhuru, y�z ba�lar�nda olacakt�r.

Mektubat-i Rabbani 

Yukar�da izah edildi�i gibi, �mam Suyuti hazretlerinin rivayetine g�re �mmet-i Muhammed'in �mr� 1500 (binbe�y�z) seneyi a�mayacakt�r. Hicri 1500 y�l�na ula�maya bir y�zy�l ba�� kalm��t�r. O da Hicri 1400 y�l� ba�lar�d�r.
 

Resulullah (s.a.v.) buyurdu: 
K�yamet, yery�z�nde Allah'a ibadet edilmeyen bir y�z sene ge�medik�e kopmaz.

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiiyy-il Ahir Zaman , 92 


Yukar�daki rivayetlerin i�aretlerinden saadetli bir y�zy�l ge�tikten sonra ve yakla��k bir y�zy�l zulm�n, k�fr�n hakim oldu�u devre ge�tikten sonra k�yamet beklenecektir.  Yap�lan hesaplar, Mehdi ancak Hicri 14. asr�n ba�lar�nda ��kt��� taktirde do�rulanacakt�r. �mmetin �mr� Hicri 1500 senesini a�mayaca��na g�re, Mehdinin Hicri 1400'�n ba�lar�nda gelmesi gerekmektedir.  El-Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar 
Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman 
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 494 
Ramuz: El -Ahadis 508 (Ibni Mace-Tabaranai 'nin Kebiri) 

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com