Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�
Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

�airlerin �iirlerinde Mehdi

MEHD�'N�N F�Z�KSEL �ZELL�KLER�

Sa� Baca��nda Siyah Bir �z Vard�r

(Mehdi'nin) Sa� baca��nda S�YAH B�R �Z VARDIR. (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)

Aln�nda Bir Ben Vard�r

Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in iki al�meti (veya al�metleri) vard�r. BA�INDA B�R BEN ve bir iz vard�r ve iki k�rek kemi�inin aras�nda bir ben vard�r.
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

Aln�nda Bir �z (Yara �zi) Vard�r

Humr�n bin A'y�n der ki: �mam Muhammed B�k�r aleyhisselam'a ��yle arzettim: ... ALNINDA �Z VARDIR, y�z�nde ise ben.
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)


Humran bin A'y�n der ki: �mam Muhammed B�k�r aleyhisselam'a: ... ALNINDA �Z VARDIR, y�z� g�zellerin evlad�d�r. (Yani y�z� g�zeldir)... "
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)


Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in iki al�meti (veya al�metleri) vard�r. BA�INDA bir ben ve B�R �Z VARDIR...
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

�ekik G�zl�d�r

Humr�n bin A'y�n der ki: �mam Muhammed B�k�r aleyhisselam'a ��yle arzettim: ... Mehdi'nin G�ZLER� �EK�KT�R, ...
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

S�rt�nda Yaprak �eklinde Bir Ben Vard�r

Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "... iki k�rek kemi�inin aras�nda bir ben vard�r. SOL K�REK KEM���N�N SOL ALT TARAFINDAN B�R YAPRAK VARDIR, t�pk� mersin yapra�� gibi."
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

Burada kastedilen, yaprak gibi kenarlar� olan ben, ten rengi olaca��, fakat zeminden y�ksekte kenarl�kl� bir ben oldu�u ve yap�s�yla yapra�� and�ran, solmu� yaprak renginde bir ben olaca�� anla��lmaktad�r.

Soyu (Nesebi)

Hz. Ali'nin (r.a.) rivayetine g�re Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurdu:
K�yametin kopmas� i�in zaman da sadece bir g�nden ba�ka vakit kalmam�� da olsa Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden bir zat� (Mehdi'yi g�nderecek.)
S�nen-i Ebu Davud, 5/92

Hz. Ali (r.a.) den rivayet edilmi�tir; Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
El-Mehdi , bizden Ehl-i Beyt'tendir.

Said b. el M�seyyeb (r.a.) dan, Peygamberimiz (s.a.v.) ��yle buyurdu:
Mehdi, k�z�m Fatima'n�n neslindendir.
S�nen-i Ibn Mace, 10/348

Mehdi ile m�jdelenin. O Kurey�'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir ki�idir.
Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , 13

�bnu Mes'ud: "Resulullah yahut da ��yle buyurmu�tu der: "...Ehl-i beytimden birini, ki bu zat�n ismi benim ismime uyar, babas�n�n ismi de babam�n ismine uyar. Bu zat, yery�z�n�, -eskiden cevr ve zul�mle dolu olmas�n�n aksine- adalet ve hakkaniyetle doldurur."
Tirmizi, Fiten 52, (2231, 2232)


B�t�n peygamberler birbirinin neslindendir. Mehdi (a.r.) de bu nesilden gelmektedir. Halk aras�nda bu nesilden gelenlere Seyyid denmektedir. 

��ari manada ayet mealleri:

 
2/128- "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmu� (m�sl�manlar) k�l ve soyumuzdan sana teslim olmu� (m�sl�man) bir �mmet (ver).  Bize ibadet y�ntemlerini (yer veya ilkelerini) g�ster ve tevbemizi kabul et. ��phesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin."

 3/33- Ger�ek �u ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, �brahim ailesini ve �mran ailesini alemler �zerine se�ti;


 6/87- Babalar�ndan, soylar�ndan ve karde�lerinden, kimini (bunlara katt�k); onlar� da se�tik ve dosdo�ru yola y�neltip-ilettik.


G�zel Olmas�

O (Mehdi) g�zel bir delikanl�d�r, g�zel y�zl�d�r. Y�z�n�n nuru ba��na ve sa�lar�n�n siyah�na kadar y�kselir.
Mehdilik ve Imamiye, 153 (Ikd�d, D�rer'den)

Y�z� parlayan y�ld�z gibi nurludur.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33
Kitab-�l Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 22


��ari manada ayet mealleri:

12/31- (Kad�n) Onlar�n d�zenlerini i�itince, onlara (bir davet�i) yollad�, oturup dayanacaklar� yerler haz�rlad� ve her birinin eline (�nlerindeki meyveleri soymalar� i�in) b��ak verdi. (Yusuf'a da:) "��k, onlara (g�r�n)" dedi. B�ylece onlar onu (ola�an�st� g�zellikte) g�r�nce (insan�st� bir varl�km�� gibi g�zlerinde) b�y�tt�ler, (�a�k�nl�klar�ndan) ellerini kestiler ve: "Allah'� tenzih ederiz; bu bir be�er de�ildir. Bu, ancak �st�n bir melektir" dediler.


Omuzunda N�b�vvet M�hr� Vard�r

Mehdi'nin omuzunda peygamber efendimizdeki n�b�vvet m�hr� bulunacakt�r.
El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,41

Omuzunda peygamberin alameti vard�r.
K�yamet Alametleri,165
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 23

Omuzunda peygamberin ni�an� vard�r.
K�yamet Alametleri,163

Hadis-i seriflerden anlasilacagi �zere Hz. Mehdi'nin iki omuzu aras�nda Resulullah (s.a.v.) efendimizdeki gibi a�ikare g�r�lebilecek bir n�b�vvet m�hr� olacakt�r. 


Rengi

Rengi arab rengidir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,24

Not: Arap �rk�n�n ten rengi k�rm�z�yla 
kar���k beyazd�r.

Hz. Mehdi 'nin rengi arabidir.
(K�yamet Alametleri 163)
(El - Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,29)
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,24)

Enes b. Malik (r.a.) Peygamberin (s.a.v.) rengi hakkinda s�yle dedi:
Beyaz (renkli) idi. Fakat beyaz� esmere �al�yordu.
Ibni Kesir, Semail-�r - Resul, 28

Esmerden (Siyahtan) maksat bembeyaz olmay�p az k�rm�z�l��� ispat etmektir. ��nk� Resul-� Ekrem Hazretlerinin rengi, hamamdan hen�z yeni ��km�� ve kendisine k�z�ll�k gelmi� olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-� Ekrem Hazretlerinin m�barek rengi, k�rm�z� ile kar���k nurani beyaz idi.
Ibni Kesir, Semail-�r - Resul, 28

G�ne� ve r�zgarlar�n tesiri ile v�cuda gelen renge k�rm�z�ya �alan renk; esmer, hi� g�ne� y�z� g�rmeyen elbise alt�ndaki tenin rengine de parlak beyaz renk denir. 


Endam�

Hz. Mehdi 'nin boyu, posu sanki Beni �srail ricalindedir.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 36 29

Cismi, �srail cismidir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 24

Mehdi sanki Beni �srail 'den bir adamd�r. (Tavr� onlara benzer yani heybetli ve acar.)
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 23 30


Boyu

Mehdi, orta boylu olacakt�r.
K�yamet Alametleri
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41

Enes B. Malik rivayetler buyurdu ki : Resulullah (s.a.v) orta boylu idi.

Bilindi�i gibi hadiste ge�en Rab 'a kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy i�in uzun olan �ahsa g�re bir s�n�r vard�r. ��nk� boyun sahibi kendi kar��� ile yedi kar�� kadar olan boya normal boy denilir.
Tirmizi, Semail-i Serif, 15


Ya��

Ya�� 30 ile 40 aras�nda oldu�u halde g�nderilecektir.

Mehdi benim evlatlar�mdand�r. 40 yaslar�ndad�r.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41

40 ya��ndad�r. Di�er bir rivayete g�re 30 ile 40 ya��ndad�r. 
K�yamet Alametleri, 163 


Sakal� .

Sakal� bol ve SIK olacakt�r.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 23

 Sakal� SIKTIR.
 K�yamet Alametleri, 163

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."