Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�
Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

�airlerin �iirlerinde Mehdi

MEHD�'N�N F�Z�KSEL �ZELL�KLER�

Sa� Baca��nda Siyah Bir �z Vard�r

(Mehdi'nin) Sa� baca��nda S�YAH B�R �Z VARDIR. (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)

Aln�nda Bir Ben Vard�r

Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in iki al�meti (veya al�metleri) vard�r. BA�INDA B�R BEN ve bir iz vard�r ve iki k�rek kemi�inin aras�nda bir ben vard�r.
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

Aln�nda Bir �z (Yara �zi) Vard�r

Humr�n bin A'y�n der ki: �mam Muhammed B�k�r aleyhisselam'a ��yle arzettim: ... ALNINDA �Z VARDIR, y�z�nde ise ben.
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)


Humran bin A'y�n der ki: �mam Muhammed B�k�r aleyhisselam'a: ... ALNINDA �Z VARDIR, y�z� g�zellerin evlad�d�r. (Yani y�z� g�zeldir)... "
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)


Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in iki al�meti (veya al�metleri) vard�r. BA�INDA bir ben ve B�R �Z VARDIR...
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

�ekik G�zl�d�r

Humr�n bin A'y�n der ki: �mam Muhammed B�k�r aleyhisselam'a ��yle arzettim: ... Mehdi'nin G�ZLER� �EK�KT�R, ...
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

S�rt�nda Yaprak �eklinde Bir Ben Vard�r

Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "... iki k�rek kemi�inin aras�nda bir ben vard�r. SOL K�REK KEM���N�N SOL ALT TARAFINDAN B�R YAPRAK VARDIR, t�pk� mersin yapra�� gibi."
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

Burada kastedilen, yaprak gibi kenarlar� olan ben, ten rengi olaca��, fakat zeminden y�ksekte kenarl�kl� bir ben oldu�u ve yap�s�yla yapra�� and�ran, solmu� yaprak renginde bir ben olaca�� anla��lmaktad�r.

Soyu (Nesebi)

Hz. Ali'nin (r.a.) rivayetine g�re Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurdu:
K�yametin kopmas� i�in zaman da sadece bir g�nden ba�ka vakit kalmam�� da olsa Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden bir zat� (Mehdi'yi g�nderecek.)
S�nen-i Ebu Davud, 5/92

Hz. Ali (r.a.) den rivayet edilmi�tir; Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu:
El-Mehdi , bizden Ehl-i Beyt'tendir.

Said b. el M�seyyeb (r.a.) dan, Peygamberimiz (s.a.v.) ��yle buyurdu:
Mehdi, k�z�m Fatima'n�n neslindendir.
S�nen-i Ibn Mace, 10/348

Mehdi ile m�jdelenin. O Kurey�'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir ki�idir.
Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman , 13

�bnu Mes'ud: "Resulullah yahut da ��yle buyurmu�tu der: "...Ehl-i beytimden birini, ki bu zat�n ismi benim ismime uyar, babas�n�n ismi de babam�n ismine uyar. Bu zat, yery�z�n�, -eskiden cevr ve zul�mle dolu olmas�n�n aksine- adalet ve hakkaniyetle doldurur."
Tirmizi, Fiten 52, (2231, 2232)


B�t�n peygamberler birbirinin neslindendir. Mehdi (a.r.) de bu nesilden gelmektedir. Halk aras�nda bu nesilden gelenlere Seyyid denmektedir. 

��ari manada ayet mealleri:

 
2/128- "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmu� (m�sl�manlar) k�l ve soyumuzdan sana teslim olmu� (m�sl�man) bir �mmet (ver).  Bize ibadet y�ntemlerini (yer veya ilkelerini) g�ster ve tevbemizi kabul et. ��phesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin."

 3/33- Ger�ek �u ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, �brahim ailesini ve �mran ailesini alemler �zerine se�ti;


 6/87- Babalar�ndan, soylar�ndan ve karde�lerinden, kimini (bunlara katt�k); onlar� da se�tik ve dosdo�ru yola y�neltip-ilettik.


G�zel Olmas�

O (Mehdi) g�zel bir delikanl�d�r, g�zel y�zl�d�r. Y�z�n�n nuru ba��na ve sa�lar�n�n siyah�na kadar y�kselir.
Mehdilik ve Imamiye, 153 (Ikd�d, D�rer'den)

Y�z� parlayan y�ld�z gibi nurludur.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 33
Kitab-�l Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 22


��ari manada ayet mealleri:

12/31- (Kad�n) Onlar�n d�zenlerini i�itince, onlara (bir davet�i) yollad�, oturup dayanacaklar� yerler haz�rlad� ve her birinin eline (�nlerindeki meyveleri soymalar� i�in) b��ak verdi. (Yusuf'a da:) "��k, onlara (g�r�n)" dedi. B�ylece onlar onu (ola�an�st� g�zellikte) g�r�nce (insan�st� bir varl�km�� gibi g�zlerinde) b�y�tt�ler, (�a�k�nl�klar�ndan) ellerini kestiler ve: "Allah'� tenzih ederiz; bu bir be�er de�ildir. Bu, ancak �st�n bir melektir" dediler.


Omuzunda N�b�vvet M�hr� Vard�r

Mehdi'nin omuzunda peygamber efendimizdeki n�b�vvet m�hr� bulunacakt�r.
El-Kavlu Fi Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,41

Omuzunda peygamberin alameti vard�r.
K�yamet Alametleri,165
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman 23

Omuzunda peygamberin ni�an� vard�r.
K�yamet Alametleri,163

Hadis-i seriflerden anlasilacagi �zere Hz. Mehdi'nin iki omuzu aras�nda Resulullah (s.a.v.) efendimizdeki gibi a�ikare g�r�lebilecek bir n�b�vvet m�hr� olacakt�r. 


Rengi

Rengi arab rengidir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,24

Not: Arap �rk�n�n ten rengi k�rm�z�yla 
kar���k beyazd�r.

Hz. Mehdi 'nin rengi arabidir.
(K�yamet Alametleri 163)
(El - Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar,29)
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,24)

Enes b. Malik (r.a.) Peygamberin (s.a.v.) rengi hakkinda s�yle dedi:
Beyaz (renkli) idi. Fakat beyaz� esmere �al�yordu.
Ibni Kesir, Semail-�r - Resul, 28

Esmerden (Siyahtan) maksat bembeyaz olmay�p az k�rm�z�l��� ispat etmektir. ��nk� Resul-� Ekrem Hazretlerinin rengi, hamamdan hen�z yeni ��km�� ve kendisine k�z�ll�k gelmi� olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-� Ekrem Hazretlerinin m�barek rengi, k�rm�z� ile kar���k nurani beyaz idi.
Ibni Kesir, Semail-�r - Resul, 28

G�ne� ve r�zgarlar�n tesiri ile v�cuda gelen renge k�rm�z�ya �alan renk; esmer, hi� g�ne� y�z� g�rmeyen elbise alt�ndaki tenin rengine de parlak beyaz renk denir. 


Endam�

Hz. Mehdi 'nin boyu, posu sanki Beni �srail ricalindedir.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 36 29

Cismi, �srail cismidir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 24

Mehdi sanki Beni �srail 'den bir adamd�r. (Tavr� onlara benzer yani heybetli ve acar.)
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 23 30


Boyu

Mehdi, orta boylu olacakt�r.
K�yamet Alametleri
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41

Enes B. Malik rivayetler buyurdu ki : Resulullah (s.a.v) orta boylu idi.

Bilindi�i gibi hadiste ge�en Rab 'a kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy i�in uzun olan �ahsa g�re bir s�n�r vard�r. ��nk� boyun sahibi kendi kar��� ile yedi kar�� kadar olan boya normal boy denilir.
Tirmizi, Semail-i Serif, 15


Ya��

Ya�� 30 ile 40 aras�nda oldu�u halde g�nderilecektir.

Mehdi benim evlatlar�mdand�r. 40 yaslar�ndad�r.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 41

40 ya��ndad�r. Di�er bir rivayete g�re 30 ile 40 ya��ndad�r. 
K�yamet Alametleri, 163 


Sakal� .

Sakal� bol ve SIK olacakt�r.
El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 23

 Sakal� SIKTIR.
 K�yamet Alametleri, 163

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com