Mehdi'nin �e�itli �zellikleri

Cennetle M�jdelenmesi
Zaman�n En Hay�rl�s� Olmas�
�sminin Peygamberlere Gelen Kitaplarda Ge�mesi
G�zel Ahlakl� Olmas�
Herkes Taraf�ndan �ok Sevilmesi
M�cadeleci Olmas�
Irsad� (Tebli� G�c�)
Vehbi �lmi
Cifr (Ebced) �lmini Bilmesi
Islah Edilmesi
N�b�vvet Yolunda Olmas�
S�k�nt� Ve Zorluklarla Kar��la��lmas�
G�zetlenmesi - Takib Edilmesi
Deccal'�n Mehdi'ye Eziyet Etmeye Cal��mas�
Hakk�nda Olumsuz Propaganda Yap�lmas�
Hicreti
Hilyesi
Konu�mas�

Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri

Mehdi'nin ��k�� Zaman�
Mehdi Hakk�ndaki �e�itli Konular

Risale-i Nur K�lliyatinda Mehdi

Hz. �sa Aleyhisselam ve Mehdi

�e�itli Kaynaklarda Mehdi ile �lgili Rivayetler

�airlerin �iirlerinde Mehdi

MEHD�'N�N �E��TL� �ZELL�KLER�

Cennetle M�jdelemesi

...Enes b. Malik (r.a.) den, ��yle demi�tir: Ben, Resulullah (s.a.v.)'dan i�ittim, buyurdu ki: Biz Abdulmuttalib'in �ocuklar� cennet halk�n�n b�y�kleriyiz. Ben, hamza, Ali, Cafer, Hasan, H�seyin ve Mehdi. 

S�nen-i �bni Mace, 10/349 

Zaman�n En Hay�rl�s� Olmas�

�bn-i Cerir, Tehzib-il Asar'da ��yle tahric etti: 
Muhammed �mmetinin en hay�rl�s� ve sizin zorluklar� gideren veliniz olan kimseye kat�l�n.. O Mehdi'dir. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 57 

Devrinde yery�z�n�n en hay�rl�s� kendisi olacakt�r. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, 27

Naim b. Hammad, Kab'dan tahric etti, buyurdu ki: 
Mehdi (zaman�ndaki) insanlar�n en hay�rl�s�d�r. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 58 

�sminin Peygamberlere Gelen Kitaplarda Ge�mesi

Naim buyurdu ki:  Ben Mehdi'yi Peygamberlerin suhufunda ��yle bulurum: "Mehdi'nin amelinde ne zul�m ne de ay�p yoktur."
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 21 

Peygamberlere dair olan kitaplarda, "Mehdi'nin i�i zul�m ve k�t�l�k de�ildir" �eklinde i�aret edilmi�tir. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, 49


�bni  M�navi diyor ki: "Danyal (a.s.)in kitab�nda ��yle yaz�l�d�r" S�fyanlar 3 tanedir, Mehdiler de 3�t�r. 1. S�fyan ��k�p ad� san� yay�ld���nda ona kar�� 1. Mehdi, 2. S�fyana kar�� 2. Mehdi, 3. S�fyana kar�� da Hz. Muhammed Mehdi ��kacak ve Allah-u Teala daha �nce fesada u�rayanlar� ve iman ehlini onunla kurtaracakt�r. S�nnetler onunla ihya edilecek bidat ate�leri de onunla s�necektir. Onun zaman�nda insanlar aziz olacak ve kendi muhaliflerine galip geleceklerdir. G�zel bir hayat s�r�lecek, yer ve g�k bereketini art�racak, bu durum 7 y�l s�rd�kten sonra Mehdi
vefat edecektir. (*)

(*)Bu hadis Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli kitab�n S�leymaniye K�t�phanesinde bulunan el yaz�l� bir n�shas�nda mevcuttur. 

Peygamberimiz ashabinin (r.a.) Tevrat ve �ncil'de m�jdelenmeleri gibi, Mehdi (a.r.) da di�er peygamberlere indirilmi� kitaplarda m�jdelenmektedir, ondan �vg�yle bahsedilmektedir. 

G�zel Ahlakl� Olmas�

Mehdi Allah'a kar�� son derece boyun e�icidir. Ahlak bak�m�ndan Peygambere benzer. 
K�yamet Alametleri, s.163

�bni Mesud'un rivayetinde, Resulullah ��yle buyurdu: Ahlak� benim ahlak�m olan bir evlad�m ��kacak.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,21 


��ari manada ayet meali: 

3/159- Allah'tan bir rahmet dolay�s�yla, onlara yumu�ak davrand�n. E�er kaba, kat� y�rekli olsayd�n onlar �evrenden da��l�r giderlerdi..." 

 68/4- Ve ��phesiz sen, pek b�y�k bir ahlak �zerindesin.

Herkes Taraf�ndan �ok Sevilmesi

Allah (c.c.) b�t�n insanlar�n kalplerini onun muhabbetiyle dolduracakt�r.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, 42 

�mmet'i Muhammed'den memnun olmad�k hi�bir fert kalmayacakt�r. 
K�yamet Alametleri, 163 

Mehdi zuhur eder, herkes sadece O'ndan konu�ur, O'nun sevgisini i�er ve O'ndan ba�ka bir �eyden bahsetmezler.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 33 

Onun hilafetinden yer ve g�k ehli, hatta havadaki ku�lar bile raz� olacakt�r. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, 29 


M�cadeleci Olmas�

Mehdi i�i s�k� tutacak.
K�yamet Alametleri , 175 

�nsanlar hakka d�n�nceye kadar m�cadelesine devam edecektir.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, 23

Fitneleri �nlemenin kendisine zor gelmeyece�i ve �ld�rmenin de onu vazge�iremeyece�i Ehli Beytime mensup birisi (Mehdi) sahip olmadan g�nler geceler bitmeyecektir. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 12 

Mehdi hesab�n� �ok seri bir �ekilde g�recek ve vaadinden d�nmeyecektir. 
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 24 

Mehdi Do�u tarafindan ��kacak. Kar��s�na da�lar bile dikilse onlar� ezip ge�ecek, o da�larda kendisine yol bulacakt�r. 
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, 39


��ari manada ayet  meali: 

15/94- �yleyse sen emrolundu�un �eyi a��k�a s�yle ve m��riklere ald�r�� etme. 

25/52- �yleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) b�y�k bir cihad ver. 


3/172- Kendilerine yara isabet ettikten sonra, Allah ve el�isinin �a�r�s�na icabet edenler, i�lerinden iyilik yapanlar ve sak�nanlar i�in b�y�k bir ecir vard�r.

. .

�r�ad� (Tebli� G�c�)

Hz. Mehdi,  kuru bir a�ac� dikti�inde de aga� hemen ye�illenip yapraklanacakt�r.
El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, 43 

O (Mehdi) kuru bir kam�� a�ac�n� kuru bir yere dikecek, an�nda ye�illenip yaprak verecek.
K�yamet Alametleri, 165

Mehdi bir yere kuru bir dal� diker ve dal yapraklan�p ye�illenir.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 67


.
Bir tevili �udur ki: 

Hz. Mehdi (a.r.) "kuru bir aga�'a benzetilen bir insana tevecc�h�yle ve onu ir�ad etmesiyle; �nceleri ayn� kuru bir a�a� gibi etraf�na faydal� olamayan b�yle bir insan�n, bu sefer ye�illenmi� ve meyve vermi� bir a�a� gibi etraf�na, yani dinine ve b�t�n insanl��a faydal� hale gelece�ine i�aret edilmi�tir. (Allahualem) 

A�a��daki hadis-i �erifte de benzer bir �ekilde; �nceleri cahil, cimri ve korkak olan bir insan�n, ahir zaman�n b�y�k m�r�idinin ir�ad ve tedrisiyle bilgili, c�mert ve cesur bir hale gelece�ine, adeta �nceleri kuru ve faydas�z olan bir a�ac�n ye�erip yaprak vermesi gibi  �ahsiyetini de�i�tirece�ine i�aret edilmi�tir. (Allahualem) 
 

Asr�nda cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, c�mert ve cesur olacak.

K�yamet Alametleri, 186 


�mam Rabbani hazretleri de ir�ad esinde kendisine verilen g�c� ayn� te�bihle ifade etmektedir. 

Allah-� Taala, hidayet i�inde; bana b�y�k bir g�� verdi. O kadar ki: Kuru bir a�aca tevecc�h etsem; o kuru aga� hemen filizlenir.

Mektubat-i Rabbani, 1/18


��ari manada ayet mealleri:

16/125- Rabbinin yoluna hikmetle ve g�zel ���tle �a��r ve onlarla en g�zel bir bi�imde m�cadele et. ��phesiz senin Rabbin yolundan sapan� bilendir ve hidayete ereni de bilendir. 

2/83- Hani �srailo�ullar�ndan, "Allah'tan ba�kas�na kulluk etmeyin, anneye-babaya, yak�nlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davran�n, insanlara g�zel s�z s�yleyin, namaz� dosdo�ru k�l�n ve zekat� verin" diye misak alm��t�k. Sonra siz, pek az�n�z hari�, d�nd�n�z ve (hala) y�z �eviriyorsunuz. 


20/43-44 "�kiniz Firavun'a gidin, ��nk� o, azm�� bulunuyor. Ona yumu�ak s�z s�yleyin, umulur ki ���t al�p-d���n�r veya i�i titrer-korkar."


Vehbi �lmi

Kab'dan rivayet edildi ki: 
O, kimsenin bilemedi�i gizli bir g�c�n sahibi oldu�u i�in kendisine Mehdi denilmi�tir. 

Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman

Bir tevili �udur ki: 

B�t�n zahiri ilimler, istenildi�inde herkes taraf�ndan okuyarak, ara�t�r�larak ��renilebilir. Bir de �al���larak elde edilemeyen, ancak Hz. Allah'�n bir l�tfu olan ve onu istedi�i kuluna verdi�i "Vehbi" ilim vard�r. Yukar�daki rivayette "kimsenin bilemedi�i" denilerek Mehdi'nin b�yle bir ilme sahip oldu�u anlat�lmak istenmi�tir. (Allahualem) 

Bu ilmin "Led�n ilmi"  olmas� da muhtemeldir. Kehf suresinde Musa (a.s.) ile ismi verilmeyen m�barek bir �ahis aras�nda ge�en k�ssada, benzer bir ilimden bahsedilmektedir. (Rivayetlerde bu �ahs�n H�z�r a.s. oldu�u anlat�l�r.) 

18/65- Derken, kat�m�zdan kendisine bir rahmet verdi�imiz ve taraf�m�zdan kendisine bir ilim ��retti�imiz kullar�m�zdan bir kulu buldular.

18/66- Musa ona dedi ki: "Do�ru yol (r��d) olarak sana ��retilenden bana ��retmen i�in sana tabi olabilir miyim?" 


18/67- Dedi ki: "Ger�ekten sen, benimle birlikte olma sabr�n� g�stermeye g�� yetiremezsin." 


18/68- (B�yleyken) "�z�n� kavramaya ku�at�c� olamad���n �eye nas�l sabredebilirsin?" 


18/69-(Musa:) "�n�aallah, beni sabreden (biri olarak) bulacaks�n. Hi� bir i�te sana kar�� gelmeyece�im" dedi. 


18/70- Dedi ki: "E�er bana uyacak olursan, hi� bir �ey hakk�nda bana soru sorma, ben sana ���tle-anlat�p s�z edinceye kadar." 


 Led�n: Garip bir ilim ismidir. Ona vak�f olan �ah�s, giz ve s�rlar� Allah'�n izin verdi�i �l��de ke�fedece�i gibi, �e�itli ilahi esrarlardan da haberi olur. (T�R-DAV, B�y�k Lugat , 558)  Bu k�ssada Musa (a.s.)'�n birlikte ya�ad�klar� �� olay anlat�lmaktad�r. Hz. Musa, bu ilmi bilmemesi sebebiyle  H�z�r (a.s.) '�n ilk anda hatal� ve garip gibi g�r�nen �� davran���na itirazda bulunarak, ona kar�� ��kmaktad�r. Fakat ayr�lacaklar� vakit H�z�r (a.s.)'dan yapt�klar�n�n i�y�z�n� ��renince (18/78-82. ayetler) itirazlar�nda aceleci davrand���n� anlayarak, ona hak vermektedir.  Bu k�ssan�n Kehf suresinde anlat�lmas� pek manidard�r. ��nk� bu surede anlat�lan di�er iki k�ssan�n (Ashab-� Kehf ve Z�lkarneyn k�ssalar�n�n) Mehdi ile olan yak�n ilgisine peygamberimiz (s.a.v.) �e�itli hadisleriyle dikkat �ekmi�tir. Musa (a.s.) ve H�z�r (a.s) k�ssas�n�n da �zellikle yine bu surede yer almas�, aralar�nda ge�en olaylar�n yukar�daki hadislerde oldu�u gibi Mehdi ile yak�ndan ilgisi olabilece�ine, ayr�ca H�z�r (a.s.)'�n ilminin Mehdi'de de bulunabilece�ine bir i�arettir.  Muhyiddin Arabi a�a��daki izah�nda Mehdi'nin 9 �zelli�ini saymaktad�r. Dikkat edilirse bunlar�n hi�biri nakil ilminde olmayan, daha ziyade hikmet, anlay��, led�n gibi vehbi ilme ait �zellikleri ta��maktad�r. 

1. Basiret sahibi olmas� 

2. �lahi Kitab� anlamas� 

3. �lahi Kelam'�n manas�n� bilmesi 

4. Tayin edece�i kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi 

5. �fkelendi�inde bile merhamet ve adaletten ayr�lmamas� 

6. Varl�klar�n s�n�flar�n� bilmesi 

7. ��lerin girift taraflar�n� bilmesi 
��nk� bunlardan haberi olan bir lider verece�i h�k�mlerde yan�lmaz. Mehdi k�yas ilmini onunla h�kmetmek i�in de�il, ondan ka��nmak i�in bilir. ��nk� verdi�i h�k�m do�ru bir ilham neticesi olacak. Yani Muhammed (s.a.v.) getirdi�i �eriat �zere h�kmedecek. Bu sebepledir ki peygamber (s.a.v.) onu  vasfederken "Benim izimi takip edecek, hataya d��meyecek" demi�tir. Bundan anl�yoruz ki, Mehdi, �eriat sahibi de�il �eriata uyand�r. 

8. �nsanlar�n ihtiyac�n� iyi anlamas� 
��nk� onlar�n her t�rl� i�lerini g�rmek i�in Allah onu di�er insanlar �zerine se�mi�tir. Liderlerin davran�� ve faaliyetleri de kendilerinden ziyade halk�n menfaatine g�re olmal�d�r.. 

9. Bilhassa kendi zaman�nda ihtiya� hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunmas�. ��nk� ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir

K�yamet Alametleri, 189

Mehdi'nin vehbi ilme ait bir ba�ka �zelli�i de ebced hesab�n� ve ona ait s�rlar� bilmesidir. 

 
Cifr (Ebced) �lminin Bilinmesi

Ta�k�pr�l�zade Ahmet Efendi "Mevzuatu'l-Ulum" isimli eserinde (11/246) Mehdi'nin cifr ilmine vak�f olaca��n� kaydetmi�tir: 
 

Baz�lar� dediler ki, bu kitab� kemal-i vukuf ahirzamanda hurucu muntazar Hz. Mehdi'nin hurucuna mevkuftur ki, onlar cifr ilmine vak�f ve s�rlar�na arif olurlar. Kitab-� enbiyay�  salifeden dahi bu ilim varid olmu�tur. 

Mehdilik ve �mamiye , 252

Islah Edilmesi

Hz. Ali'nin rivayetine g�re, Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurdu. 
Mehdi bizden Ehl-i Beyttendir. Allah onu bir gecede �slah eder (yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donat�r.) 
S�nen-i �bni Mace, 10/348 

Naim Ebu Said-il Hudri'den tahric etti. Peygamber (s.a.) buyurdu: 
Allah, Mehdi'yi bir gecede �slah eder. (olgunla�t�r�r) 
Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman,54/19 

Ebu Nuaym'in rivayetinde Resul-i Ekrem (s.a.v.) ��yle buyurmu�tur: 
Ey Ehl-i Beyt! Mehdi bizdendir. Aziz ve celil olan Allah onu bir gecede �slah ve ir�ad edecek.
�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, 437


��ari manada ayet meali: 

93/7 "Ve seni yol bilmez iken, 'dogru yola y�neltip iletmedi mi?"

.
N�b�vvet Yolunda Olmas�

Hz. Huzeyfe'den rivayet edilmi�tir: 
Aran�zda "N�b�vvet" Allah'�n istedi�i kadar s�rer sonra onu kald�rmay� istedi�i zaman da kald�r�r. Ve Allah'�n murad etti�i kadar devam eden "�iddetli bir Meliklik" idaresi gelir. Sonra  onu kald�rmay� istedi�i zaman kald�r�r. Sonra zorba bir idare gelir. Sonra da "N�b�vvet yolu �zere bir hilafet" gelir. 
Ramuz El-Ehadis, 1/257 (Ebu Davud "Tayalisi" -Ahmet b. Hanbel "M�sned"inden) 

�sa aleyhisselam ve Mehdi aleyhirridvan ise, birinci yoldan vas�l olmaktad�rlar. Birinci yol ise, kurb-� n�b�vvetten ibarettir. Tavassut muamelesi orada yoktur. Her kim bu yoldan vas�l olur ise, onun i�in arada bir hail ve bir vas�ta yoktur. Hatta o, feyizleri ve bereketleri herhangi bir kimsenin tavassutu olmadan al�r. Zira tavassut ve hail, ancak di�er yoldad�r. Bu yerin muamelesi ise, di�erinden ayr�d�r. 
Mektubat-i Rabbani, 534 Mektup, 2/763-764

Sual: M�ceddid i�in b�yle nas�l s�ylenebilir? ��nki, Hazret-i �sa g�kten inecek ve m�ceddid olacakt�r. Hazret-i Mehdi de, ��kacak ve m�ceddid olacakt�r. Bunlar�n, verecekleri feyzleri ve bereketleri herhangi bir kimsenin tavassutu olmadan al�r. Zira tavassut ve hail, ancak di�er yoldad�r. Bu yerin muamelesi ise, di�erinden ayr�d�r. 

Cevap: Feyz i�in vas�ta olmak, yukar�da bildirdi�imiz iki yoldan yaln�z ikincisindedir. Birinci yolda, yani (kurb'i n�b�vvet) denilen yolda, feyz ve hidayet, vas�ta ile gelmez. Bu yolda y�kselen, arada vas�ta ve perde olmadan vasil olur. Hi�bir kimse vas�ta ve perde olmaks�z�n feyzlere ve bereketlere kavu�ur. Vas�ta olmak ve perde olmak  (Kurb-i vilayet) denilen yoldad�r. Bu iki yolu birbirine kar��t�rmamal�d�r. Hazret-i �sa (a.s.) ve Hazret-i Mehdi (a.r.) n�b�vvet yolu ile vas�l olurlar. Seyhayn, yani hazret-i Ebu Bekir ile hazret-i �mer (r.a.) da, n�b�vvet yolu ile kavu�mu�lard�r. Resulullah�n (s.a.v.) himayesi alt�ndad�rlar. �anlar� �ok y�ksekdir. 
Saadet-i Ebediye H.Hilmi Isik, 836 (Mektubat-i Rabbani'den 123.Mektup) 

N�b�vvet "nebi" k�k�nden gelip, peygamberlerin Allah'�n emriyle vazifeli olarak insanlar� do�ru yola davet etmeleri g�revini tarif eder. 

Allah diledi�i kuluna N�b�vvet vazifesi verir. Peygamberlik �al��ma ve istemeyle elde edilmez. Mehdilik g�revi de ayn� �ekilde Allah'�n dilemesiyle onun istedi�i �ahsa verilir. Mehdi bu makama kendi gayreti ile gelmeyecektir. Velayet makam�ina ula�mak i�in bir gayret ve �aba gerekirken N�b�vvet yolu i�in b�yle bir �art yoktur, burada se�ilmek s�zkonusudur.  N�b�vvet yolunun Velayet yolundan di�er farklar� ise: 

1. Bu yolda hidayetler, feyzler dogrudan onlara  ula��r, arada herhangi bir vas�ta (m�r�id) yoktur. 

2. N�b�vvet yolu peygamberlerin yoludur, onlar�n tebli� metodu ve m�cadele tarz� bu kelime ile ifade edilir. Mehdi de bu yoldan olaca��na g�re onun m�cadele �ekli de aynen peygamberler gibi olacakt�r. 

3. Velayet yolunda genellikle i�e d�n�k bir yap� mevcuttur. Tarikatlar bu gruba girer. Ba�l�lar�n kendi nefislerini �slaha �al��malar�, bu yolun esas�d�r. N�b�vvet yolu ise peygamber yolu oldugu i�in devaml� m�cadele ve tebli� ile yani b�t�n insanlara y�nelik sosyal bir yap� ile kar��m�za ��kar. 

S�k�nt� ve Zorluklarla Kar��la�mas�
.

Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt'tendir. 
 ...Abdullah b. Mesud (r.a.) dan; Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurmu�tur: 
 ...Biz �yle bir ev halk�y�z ki; Allah bizim i�in ahireti d�nyaya tercih etmi�tir. Benim Ehl-i Beytim muhakkak benden sonra bela, ka��r�lma ve s�rg�ne u�rayacakt�r. 

 Benden sonra Ehl-i Beytim bela ve mihnetlerle kar��la�acaklar ve darbe maruz kalacaklard�r. 

Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 14 

.
B�t�n enbiya (a.s.) ve evliya (r.a.) Allah-u Teala'n�n g�nderdi�i dini tebli� etmek ve yaymak y�z�nden insanlar tarafindan anla��lamam��, onlar�n �e�itli itham ve iftiralar�na maruz kalm��lard�r.

Allahu alem Ehl-i Beyt'ten gelecek olan Hz. Mehdi (a.r.) de bu gibi eziyet ve s�k�nt�larla kar��la�acakt�r. A�a��daki peygamberimizin hadisi b�yle bir durumu "Mehdi'nin biat s�ras�nda kendisinin bir�ok kahr ve haks�zl��a u�rad���n� insanlara a��klayaca��n�" haber vermektedir. 

Naim b. Hammad Hz.Ali'den (r.a.) rivayet etmi�tir: 
 ...Mehdi, Resulullah'�n bayra�� ile, insanlar�n ba�lar�na bela �zerine bela ya�d��� ve ��k���ndan �mit kesildigi bir s�rada ��kar. �ki rekat namaz k�lar. Namazdan d�n�nce ��yle der: "Ey insanlar! �mmet-i Muhammed ve bilhassa onun ehl-i beyti �ok belalar g�rd�, ve bizler kahr ve haks�zl��a maruz kald�k." 
 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 55 

Resulullah (s.a.v.) efendimiz ��yle buyurmu�lard�r:
 - Dininde kavi, g��l� olan�n ba��na gelecek belalar b�y�k olur.(1) 
 -Hak Teala bir kulunu sever veya kendine yakla�t�rmak isterse, �zerine bela ve musibetleri ard� ard�na g�nderir.(2) 
 -Hak Teala bir kimseye bir hay�r diledimi, ona bela ve musibet verir (3) 
 (1) Ibni Hibban (2) Ibni Ebi'd D�nya (3) Imam Malik ve Buhari 


A�a��daki hadis-i �erifte de �stanbul'u fethedecek Hz.Mehdi (a.r.) ve yard�mc�lar�nda, fetihten �nceki devrede hastal�k s�k�nt� ve �z�nt�lerin bulunaca�� ve daha sonra bu s�k�nt�n�n kald�r�laca�� bildirilmektedir. 
 

Allah Konstantiniyye'yi (Istanbul'u) �ok sevdi�i dostlar�n�n ehline fethedecek... Onlardan hastal��� ve �z�nt�y� kald�racak 

K�yamet Alametleri, 181 


Allah-u Teala Kur�an-� Kerim'de bir�ok peygamberin yalanlanmak, delilik ve b�y�c�l�kle su�lanma, hastal�k, haks�z yere zindana at�lma... gibi �e�itli s�k�nt� ve eziyetlerle kar��la�t���n�, fakat b�t�n bunlara sab�r edilmesi gerektigini haber vermektedir. 
 

��ari manada ayet mealleri:

6/34- "Andolsun senden �nce de el�iler yalanland�; onlara, yard�m�m�z gelinceye kadar yalanland�klar� ve eziyete u�rat�ld�klar� �eye sabrettiler..." 

44/14- Sonra, ondan y�z �evirdiler ve dediler ki: "(Bu,) ��retilmi�tir, bir delidir."


51/52- ��te b�yle; onlardan �ncekiler de bir el�i gelmeyiversin, mutlaka: "B�y�c� ve cinlenmi�" demi�lerdir. 


23/25- "O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan ba�kas� de�ildir, onu belli bir s�re g�zetleyin." 


26/29- (Firavun) dedi ki: "Andolsun, benim d���mda bir ilah edinecek olursan, seni mutlaka hapse ataca��m." 


33/69- Ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmay�n; ki sonunda Allah onu, demekte olduklar�ndan temize ��kard�. O, Allah kat�nda vecihti. 


37/97- Dediler ki: "Onun i�in (y�ksek�e) bir bina in�a edin de onu ��lg�nca yanan ate�in i�ine at�n." 


68/51- O inkar edenler, zikri (Kur'an'i) i�ittikleri zaman, seni neredeyse g�zleriyle devireceklerdi. "O, ger�ekten bir delidir" diyorlar. 


46/35- Art�k sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi, Onlar i�in de acele etme..."


G�zetlenmesi-Takip Edilmesi

Ebu Said El-Hudri'nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (s.a.v.) ��yle buyurmu�tur: 
Deccal ��k�nca, ona kar�� m�minlerden bir adam (Mehdi) y�nelir. Derken o m�min kimseye bir�ok silahl�lar, Deccal'�n merkezlerde g�zetleme yapan silahl�lar� kar�� ��karlar.

Mehdilik ve Imamiye 37, (Sahih-i M�slim, 11/393'den nakil) 


Not: Bu hadis uzun bir hadistir, tamam� ileride izah edilecektir. 

Hadisin ba�lang�c�nda Mehdi'nin Deccal 'in silahl� adamlar� tarafindan g�zetlendi�i ve takip edildi�i bildirilmektedir. �nceki devirlerde de tevhid m�cadelesinde bulunmu� baz� peygamberlerin de benzer �ekilde g�zetlendi�ini b�ylece kontrol alt�nda tutulmak istendi�ini Kur�an-� Kerim'den ��renmekteyiz. 

23/25- "O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan ba�kas� de�ildir, onu belli bir s�re g�zetleyin."


"Mehdilik ve �mamiye" isimli ara�t�rman�n sahibi bu hadisin tamam� hakk�nda �u izahlar� yapmaktad�r.  Ebu �shak ve Ma'mer gibi raviler bu zattan maksad H�z�r (a.s.)d�r demi�lerse de , biz Hz.Mehdi (a.s.) oldu�u kanaatindeyiz. Hadis-i �erifin siyah ve sibaki bunu g�stermektedir. Hadis-i �erifin ba� tarafinda deccalin merkezde g�zetleme yapan silahl� askerlerinden bahsediliyor. �u halde deccal b�y�k bir orduya veya h�k�met kuvvetine sahip olacakt�r. Kendi anlay���na kar�� ��kan Mehdi'ye kuvvetini kullanarak eziyet etmekte ve tesirsiz hale getirmeye �al��maktad�r. Hadis-i �erifin ifadesine g�re art�k o zat�n s�rt� ve  karn� d�ve d�ve geni�letilir. Yani durmadan etrafa ilan edilip yay�lmaktad�r. Bu arada Mehdi'yi tesirsiz hale getirdi�ini zanneden Deccal kar��s�nda Mehdi'nin ordusu �i� gibi geli�ini g�r�r. Art�k Deccal Mehdi'yi mahkum edemiyor, bu noktay� hadis-i �erif ��yle ifade ediyor: "Ey insanlar �u muhakkak ki, art�k Deccal bana yapt��� bu i�i insanlardan hi�bir kimseye yapamayacakt�r. Tam bu s�rada o m�minin boynu ile k�pr�c�k kemi�i aras� bir bak�r levha haline gelir de, art�k Deccal onu kesmeye hi�bir yol bulamaz."  Su son ifadeler �ok dikkate de�erdir. Boyun ile k�pr�c�k kemi�ine gelince, hepimiz biliriz ki, idam edilecek adam�n su�lar� bir ka��da yaz�l�p boynuna as�l�r. �u halde  hadiste bu k�s�m bak�r levha haline geliverir dedi�ine g�re Deccal Mehdiye art�k k�l�� ge�iremeyecektir (ona hi�bir�ey yapamayacakt�r) demektir. (Mehdilik ve Imamiye 39)

Deccal'in Mehdi'ye Eziyet Etmeye �al��mas�

Ebu Said El-Hudri'nin (r.a.) rivayetinde, Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: Deccal ��k�nca, ona kar�� m�minlerden bir adam (Mehdi) y�nelir. Derken o m�min kimseye bir�ok silahl�lar, Deccal'in merkezlerde g�zetleme yapan silahl�lar� kar�� ��karlar. Ve kendisine: Nereye gitmeyi kasdediyorsun? diye sorarlar. O da: �u ��kan kimseyi (yani Deccal'e) kar�� gitmeyi kasdediyorum, der. Deccal'in taraftar� ona: Sen bizim Rabbimize inanm�yor musun? derler. O zat da: Bizim Rabbimiz de hi�bir gizlilik yoktur der. �tekiler de: 
Bunu �ld�r�n, derler. Bu s�z �zerine taraftarlar�n bir k�sm� di�erlerine: 
Sizin Rabbiniz, kendi izni olmadan herhangi bir kimseyi �ld�rmekten sizleri men etmi� de�il midir? M�teakiben o zat� Deccal'in yan�na g�t�r�rler: 

Mehdilik ve Imamiye 37


Deccal, kendi anlay���na kar�� ��kan Mehdi'yi �ld�rmek istemez, ona s�k�nt� verir eziyet eder. �nce onu insanlar�n g�z�nde karalayarak tesirsiz hale getirmeye �al���r, ba�ar�s�z oldu�unu g�r�nce bu sefer onu insanlardan ay�rarak uzakla�t�r�r, hadisin ifadesiyle firlat�p atar. 

"Mehdilik ve �mamiye" yazar� izah�na ��yle devam ediyor: 
Ayr�ca onu zindanlar�na atmakla bir ate� i�ine att���n� zanneder. Halbuki onu cennete atm��t�r. Zira m�min cehennemde olsa bile g�nl� cennettedir. M�slim-i �erif'in m�tercimi Mehmed Sofuo�lu buradaki cennetin d�nya bah�elerinden bir bah�e oldu�unu s�yler. �u halde anla��l�yor ki, Deccal Mehdiyi �ss�z yerlere s�recek ama onun s�rd��� yerler ba�l�k yerler olacakt�r. 

Mehdilik ve Imamiye 40


Hakk�nda Olumsuz Propaganda Yap�lmas�

M�min �ah�s (Mehdi) Deccal'i g�r�nce: 
Ey insanlar! Resulullah'�n zikretti�i Deccal i�te budur, der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de, o zat karn� �zerine uzat�l�r ve arkas�ndan: 
Onu al�n da yaralay�n! der. Art�k o zat�n s�rt� ve karn� d�ve d�ve geni�letilir. 
Bu sefer onu iki eli ve iki aya�� ile yakalar da firlat�r atar. �nsanlar Deccal'in onu bir ate� i�ine att���n� san�rlar. Halbuki o bir cennet i�ine at�lm��t�r.

Mehdilik ve �mamiye 40


Hadiste Mehdi'nin "s�rt� ve karn�ndan d�v�le d�v�le geni�letilmesi" m�te�abih olarak (benzetme yap�larak ) s�ylenmi�tir. Mehdilik ve �mamiye kitab�n�n yazar� buras� i�in; Mehdi'nin �n� "Durmadan etrafa ilan edilip yay�lmaktad�r" demektedir. Fakat bunu Deccal taraftarlar� yapaca�� i�in bu propagandan�n Mehdi'yi k�t�leme �eklinde olaca��n� s�yleyebiliriz. 

Peygamberimiz devrinde �slam d��manlar�, onu k�t�lemek i�in o devrin yay�n organ� say�lan �airleri kullan�yordu. �airler, panay�rlarda, �ar��larda peygambere �e�itli hakaretler ediyor, ona deli, b�y�c�, kahin diyorlard�. �imdi de �slam d��man� olan Deccal yanl�lar� yaz�l� ve s�zl� yay�n organlar�yla Mehdi'yi k�t�leyecekler, halk�n nazar�nda itibar�n� sarsmaya �al��acaklard�r. (Allahualem)  Hadislerde Mehdi'nin ba�lang�� y�llar�n�n s�k�nt� ve zorluklarla dolu m�cadele y�llar� oldu�unu g�rd�k. "Alt�n �a�" olarak anlatt���m�z devre, Mehdi'nin halife oldu�u son d�nemlerine aittir. Mehdi ve m�sl�manlar ancak bu devrede rahata, bollu�a, huzura kavu�acaklar ve sevgiye, bar��a, karde�li�e dayal� bir hayat� bu devrede ya�ayacaklard�r. 

��ari manada ayet meali: 

93/4-5 " ��phesiz senin i�in son olan, ilk olandan (ahiret d�nyadan) daha hay�rl�d�r. Elbette Rabbin sana verecek, b�ylece sen ho�nut kalacaks�n."

Hicreti

O Kud�s'te hicret edecektir. Bu hicretten sonra Medine tahrip edilip vah�ilerin s���na�� olacakt�r.

(�mam Suyuti, K�yamet Alametleri, �l�m ve Dirili�, s.1699, sf.174)

Hilyesi

O, a��k al�nl�, k���k burunlu, iri g�zl�, di�leri parlak ve seyrek bir ki�idir. Sa� yana��nda, inciyi and�ran, bir y�ld�z gibi y�z�n� ayd�nlatan bir i�aret vard�r....

(�mam Suyuti, K�yamet Alametleri, �l�m ve Dirili�, s.1699, sf.174)


Konu�mas�

Dilinde a��rl�k vard�r. Yava� ve a��r konu�tu�u zaman sa� elini sol dizine vurur. K�rk ya��ndad�r.

(�mam Suyuti, K�yamet Alametleri, �l�m ve Dirili�, sf.1699, sf.174)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com