MEHD� VE RESUL FARKLILI�I

Hz. Mehdi'nin geli�ini haber veren yaz�larda kullan�lan �el�i� ifadesi, peygamberlik anlam�nda de�ildir. "� Ancak o, Allah'�n Res�l� ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40) ayetiyle bildirdi�i gibi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), Allah'�n insanlara g�nderdi�i son peygamberidir.

Ahir zamanda gelece�i m�jdelenen Hz. Mehdi'nin el�ilik vasf� ise, Kuran'da bildirilen �tebli�ci� anlam�ndad�r. Kuran'da her M�sl�man bu tebli� g�revini yerine getirmekle y�k�ml� tutulmu�tur. Dolay�s�yla bu anlamda her M�sl�man Allah'�n el�isidir, Hz. Mehdi de t�m M�sl�manlar gibi Kuran'�n bu h�km�n� yerine getiren bir tebli�ci konumundad�r. �nsanlar� g�zel ahlaka �a��rmakta, Kuran�la uyarmakta, insanlara Kuran hakk�nda bilmediklerini bildirmektedir. Yery�z�nde �slam ahlak�n�n hakim olmas�na vesile olup t�m M�sl�manlar�n manevi liderli�ini �stlenecektir.

Ancak Hz. Mehdi'nin �stlendi�i el�ilik g�revi, vahiy ile bildirilmi� bir resull�k de�ildir. Vahiy ile bildirilen resull�k anlam�nda bir el�ilik anlam� ta��maz, tebli�ci anlam�nda bir el�iliktir. N�b�vvet anlam�na gelmemektedir. Zaten, vahiy ile bildirilmedi�i s�rece, bir ki�inin Kurani anlamda vahye dayal� bir resul oldu�unu iddia etmesi hi�bir �ekilde m�mk�n de�ildir. Vahiyle de bildirilemeyece�ine ve Kuran'dan sonra ba�ka bir kitap gelmeyece�ine g�re, b�yle bir ihtimal s�z konusu de�ildir.

Ama tebli�ci anlam�nda her M�sl�man resuld�r. Bu anlamda, �Allah��n dinini tebli� eden el�i� anlam�na gelen �resul� kelimesi, Hz. Mehdi i�in de kullan�labilir. T�m M�sl�manlar gibi, Hz. Mehdi de Kuran'daki bu tebli� y�k�ml�l���n� yerine getirmekle, Allah'�n bir el�isi; Allah'�n ve Kuran'�n bir tebli�cisi olmu� olur. Bu anlamda her M�sl�man i�in el�i ya da resul denebilece�i gibi, Hz. Mehdi'ye de el�i ya da resul denebilir.

 

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com