AH�R ZAMANDA Y�NEL�K ��ARETLER

Peygamberimiz (sav), gerek kendi ya�ad��� d�nemle gerekse �slam aleminin gelece�iyle ilgili bir�ok haber vermi� ve Rabbimiz'in bir mucizesi olarak bu haberlerin hepsi do�ru ��km��t�r. Hz. Muhammed (sav)'in �slam aleminin gelece�iyle ilgili verdi�i haberlerin b�y�k bir k�sm�, ahir zamanla ilgili olaylar� kapsar. Ahir zamanda depremlerin artaca��, kurakl�k ya�anaca��, g�ky�z�nde ola�an�st� olaylar�n g�r�lece�i, b�y�k sava�lar olaca��, karga�a ve anar�inin artaca��, g�venli�in azalaca��, ihtilaller olaca�� Peygamberimiz (sav)'in verdi�i ve i�inde ya�ad���m�z d�nemde ger�ekle�ti�ine �ahit oldu�umuz haberlerdir. Peygamberimiz (sav), ahir zamanda M�sl�manlar�n ve iman edenlerin �e�itli s�k�nt�lar ya�ayaca��n�, bu s�k�nt�l� d�nemin ard�ndan Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne d�n��� ve Hz. Mehdi'nin zuhur edi�iyle birlikte t�m m�minleri ayd�nl�k bir d�nemin bekledi�ini de m�jdelemi�tir. Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin geli�i �ncesindeki alametleri �ok detayl� a��klayan Peygamberimiz (sav), bu m�barek zatlar�n zuhuruyla birlikte ya�anacak g�zellikleri de kapsaml� olarak tarif etmi�tir.

Hadislerde Deccal'in ��k�� alametleri ve bu d�nemde meydana gelecek geli�meler hakk�nda da �e�itli bilgiler verilmi�tir. Bu hadislerden g�n�m�ze i�aret etmesi muhtemel olalardan baz�lar� ��yledir:

YA�MUR BOMBASI

M�slim�in N�vvas b. Sem�an�dan nakl etti�i bir hadisde ��yle varit olmu�tur:
"G��e emredip ya�mur ya�d�racak..." (K�yamet alametleri  bask� 10 sf. 219)

Hadiste ahir zamanda istenildi�i zaman ya�mur ya�d�r�labilecek y�ntemler geli�tirilece�i bildirilmi�tir. Nitekim g�n�m�zde bu y�ntemler kullan�lmaktad�r. Ya�mur bombas� veya bulut tohumlama olarak bilinen bu y�ntem ��yle uygulanmaktad�r:

"Ya�mur bombas�, �ok so�uk bulutlara, buz kristalleri sa�arak ya�mur ve kar �eklinde ya����n sa�lanmas�d�r. �ok so�uk bulutlar s�k�a g�r�l�r. Bunlar 0�C'nin alt�nda veya hatta -40�C'nin alt�nda bulunan �ok k���k su damlac�klar�ndan ibarettir. B�yle bir buluta buz kristallerinin at�lmas� �artlar� de�i�tirir. Kristaller suya g�re daha d���k buhar bas�nc�na sahip oldu�u i�in, su damlac�klar�n�n buharla�mas�na sebep olurlar. Daha sonra bu nem, buz kristallerinin �zerinde yo�unla��r. B�ylece, buz kristallerinin b�y�kl��� a�a�� d��erken s�rekli artar. Bu �ekildeki bulut tohumlamas�, y�ksek seviyelerde buz kristallerinin olu�mas� ile tabii olarak meydana gelir. Buz kristallerinin buluta d��mesi veya atmosferdeki buzla�m�� tozlar�n bulunmas� olay� tamamlar. Sun'i bulut tohumlamas� havadan veya yerden yap�labilir. Bir u�ak kullan�larak, bulutlar�n i�ine kat� karbondioksit (kuru buz) tanecikleri sa��l�r. S�cakl�klar� �ok d���k oldu�u i�in bu taneciklerde �ok miktarda buz kristalleri vard�r." (http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/Ya�mur_Bombas�m)

Bu y�ntemin g�n�m�zde s�k kullan�ld��� yerlerden biri Kanada�d�r. Konuyla ilgili National Geographic dergisinin internet sitesinde �u bilgiler verilmi�tir:

"Kansas'ta (ABD) kimi zaman toplanan bulutlar ya�mur beklentisi yarat�r, ama bir t�rl� bo�almaz; bunun yerine hasada zarar veren doluya �evirdi�i zamanlar da olur. Bat� Kansas Hava Durumu Modifikasyon Program� bulutlar� yola getirmek i�in u�aklar g�nderir. Kanatlara tak�l� br�l�rlerin sald��� g�m�� iyod�r duman�, y�kselen havay�, belirli f�rt�na bulutlar�n� s�f�r derece alt�ndaki i� b�l�me do�ru y�neltir. O y�kseklikte g�m�� iyod�r par�ac�klar�, bulut suyunun etraf�nda donabilece�i birer �ekirdek i�levini g�r�r. Yeterli a��rl��a ula�an buz taneleri d��meye ba�lar ve ini� s�ras�nda eriyerek ya�mura d�n���r. Kuramsal olarak bak�ld���nda, bu strateji sadece ya��� miktar�n� art�rmakla kalmaz, nemin bulutlar i�inde yukar�ya s�r�klenerek dolu haline gelmesini de �nler� (http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/mercek.asp?Konu=2&Mercek=5&Yil=05&Ay=06)


Resimde Kansas�ta u�aktan g�m�� iyod�r duman� p�sk�rterek ger�ekle�tirilen bir bulut tohumlama i�lemi g�r�lmektedir. (Kaynak: National Geographic sitesi)

Ya�mur bombas� son 60 y�l i�inde geli�tirilmi� bir teknolojidir. G�n�m�zde i�lerinde ABD, �srail, Kanada, Rusya, Tayland, Fas, Avustralya�n�n da oldu�u yakla��k 24 �lke bu y�ntemi daha fazla ya��� sa�lamak i�in kullanmaktad�r. (http://www.aksam.com.tr/haber.asp?a=77081,10) A�a��daki resimlerde g�n�m�zde kullan�lan g�m�� iyod�r ve bulut tohumlama cihazlar�ndan baz�lar� g�r�lmektedir:


U�ak kanad�na tak�lm�� bulut tohumlama fi�ekleri

50 gr g�m�� iyod�r i�eren bulut tohumlama fi�ekleri

Bir bulut tohumlama cihaz�n�n deneme at���

S�T �RET�M�NDE ARTI�

Peygamber Efendimiz (sav)'in ahir zamana y�nelik hadislerinde Deccal'in ��k�� alametlerinden biri oldu�u belirtilen olaylardan biri de s�t �retimindeki art��t�r. Ya�ad���m�z bu d�nemde hayvanc�l�k alan�ndaki kaydedilen geli�meler, hadislerde i�aret edilen bu verim art���na sebep olmu�tur. (En do�rusunu Allah bilir)

Bu hadis �bnil-M�nadi Ali (K.V.) den rivayet etmi�tir.
M�slim�in N�vvas b. Sem�an�dan nakl etti�i bir hadiste ��yle varit olmu�tur:

�Bir k�s�m insanlara gelip davet edecek, onlar ona inanacaklar... G��e emredip ya�mur ya�d�racak... Yere emredip ekin bitirecek... Hayvanlar�n�  da bollatacak... Memelerini de s�tle dolduracak.  (K�yamet Alametleri  10. bask�, s. 219)

G�n�m�zde, k�sa bir s�re �nce kullan�lmaya ba�lanan hayvan pop�lasyonuna suni tohumlama uygulanmas�, embrio transferi ve y�ksek verimli hayvanlar ile hayvan kalitesinin art�r�lmas�, Hollanda ve Bel�ika ba�ta olmak �zere t�m �lkelerde s�t �retiminde b�y�k bir art��a sebep olmu�tur. �rne�in Hollanda da bir inekten al�nan g�nl�k s�t miktar� ortalama 35 lt'ye ��km��t�r. Hatta g�nl�k 53 lt s�t veren ineklerin de oldu�u bilinmektedir.

 

DEF�NE DEDEKT�R�

Ahir zaman� anlatan Deccal'in ��k���n� ve �zelliklerini anlatan bir hadis-i �erifte de, Deccal'in bir binan�n yan�ndan ge�erken bu binan�n alt�nda sakl� olan defineyi haber verdi�i anlat�lmaktad�r:

(Deccal) Y�k�lmaya y�z tutmu� bir harabenin yan�ndan ge�erken "Haydi alt�nda sakl� olan defineni ��kar!" diye emir verecek, an�nda define meydana ��kacak..." (M�slim, Nuvvas'dan nakl edilmi�tir) (K�yamet alametleri, sf 219)

Bilindi�i gibi, g�n�m�zde yer alt�ndaki metalleri tespit eden, de�erli ve de�erli olmayan metalleri ve metal ala��mlar�n� birbirinden ay�ran dedekt�rler yayg�n olarak kullan�lmaktad�r. Bu dedekt�rler sayesinde, bir binan�n, g�����n ya da topra��n alt�nda g�m�l� metal olup olmad��� hemen anla��lmaktad�r. G�m�l� olan alt�n, g�m��, bak�r, bronz gibi metallerin yerlerinin kolayl�kla tespit edilmesini sa�layan bu dedekt�rler m�hendislikte, in�aatta, askeriyede s�k�a kullan�ld��� gibi, baz� kimseler taraf�ndan da define dedekt�r� olarak kullan�lmaktad�r.

Yukar�daki hadiste de, define dedekt�r� gibi bir aletin kullan�lmas�na i�aret ediliyor olabilir. Bu yolla, y�k�lmak �zere olan binan�n alt�nda hazine oldu�u tespit edilmi� ve bu hazine yery�z�ne ��kar�lm�� olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.)


TROL AVCILI�I

Onun (Deccal�in) ak�llara hayret veren i�lerinden biri de �udur: G�nde �� defa denize dalacak; ellerinin biri uzundur. Uzun olan eliyle denizin dibine dayanacak, di�er eliyle denizin dibine dayanacak di�er elleriyle derinliklerdeki bal�klardan istedi�ini tutup ��karacak... (Ebu Nuaym H�zeyfe (r.a)�dan nakil edilmi�tir). (K�yamet Alametleri, 10. bask�, s. 216)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zamanda Deccal�in "denizin dibine uzanarak, derinlerdeki bal�klar�n tutup ��karaca��"na i�aret edilmi�tir. G�n�m�zde su �r�nleri avc�l���nda kullan�lan "trol a�lar�", hadisin i�aretiyle tam olarak mutab�k g�r�nmektedir (en do�rusunu Allah bilir).
Trol a�lar� ile avc�l�k, pek �ok t�r�n ayn� anda avlan�ld��� bir avc�l�k dal� oldu�undan "multi avc�l�k" da denilmektedir. Bir s�r�tme a�� olan trol, dip ve orta su bal�k��l���nda kullan�lmaktad�r. �elik halatlarla denizin dibini tarayan bu a�lar, �n�ne ��kan t�m bal�klar� i�ine almaktad�r. 

Trol a��, k�lah bi�iminde b�y�k bir torbaya benzer ve a�z� yakla��k 30 metre geni�li�indedir. A� at�l�rken a�z� a��k tutmak i�in her iki yan�na tahta levhalar yerle�tirilir. "Kap�" denen bu tahta levhalar da �elik kablolarla trol teknesine ba�lan�r. Deniz dibinin engebeli olmad��� yerlerde dip bal�klar�n� avlamak i�in genellikle dip trol� kullan�l�r. Trol teknesinden denize b�rak�lan trol a��, tekneyle s�r�klenir ve a� deniz dibini tarayarak yolunun �zerindeki bal�klar� toplar. A�� s�r�kleme i�i 1,5-3 saat kadar s�rer. Sonra a� bir vin� yard�m�yla �ekilir ve i�indeki bal�klar tekneye bo�alt�l�r. Bal�klar temizlenip y�kand�ktan sonra, teknenin ambar�nda buzlar�n aras�na g�m�lerek saklan�r. Baz� b�y�k ve geli�mi� trol teknelerinde bal�klar temizlendikten sonra so�utma ayg�tlar�nda dondurulur. Bu t�r tekneler denizde daha uzun s�re kal�p avlanmaya devam edebilir.


�M�RLER�N UZAMASI

Hadislerde de haber verildi�i gibi, ahir zaman�n ve Hz. Mehdi'nin zuhurunun alametlerinden biri de bu kutlu d�nemde "�m�rlerin uzayacak olmas�"d�r. Konuyla ilgili hadis ve rivayetlerden baz�lar� ��yledir:

Onun (Hz. Mehdi'nin) zaman�nda �m�rler uzayacak. �m�rlerin uzamas� onun (Hz. Mehdi'nin) da uzun �m�rl� olmas�n� gerektirir. ( K�yamet Alametleri, s. 184)

Onun (Hz. Mehdi'nin) zaman�nda... �m�rler uzayacak ve emanet zayi olmayacakt�r...
(El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

�m�rler uzayacak, emanetler yerine teslim edilecek.
(�mam Suyuti, K�yamet Alametleri, �l�m ve Dirili�, sf. 1699, Sf. 179)

Ge�ti�imiz d�nemlerde de insan �mr�nde nisbi olarak bir art�� ya�anm��, ancak hi�bir d�nemde 21. y�zy�lda oldu�u gibi g�zle g�r�l�r bir art�� olmam��t�r. Yap�lan ara�t�rmalar insan �mr�n�n bu y�zy�lda %50 oran�nda artt���n�, 100 ya��n� ge�en insanlar�n say�s�n�n �n�m�zdeki y�llarda �ok daha fazla olaca��n� ortaya koymu�tur.

Y�zy�llara g�re insan �mr�nde art��

1800'lerde ortalama ya�am s�resi 24 y�l
1900'lerde ortalama ya�am s�resi 48 y�l
2000'lerde ortalama ya�am s�resi 63 y�l

20. y�zy�l�n sonu ve 21. y�zy�l�n ba��nda gen teknolojisinde ya�anan geli�me ve genetikte yap�lan ara�t�rmalardan elde edilen sonu�lar, "�m�rlerin daha da uzayaca��n�" g�stermektedir. �rne�in, National Geographic dergisinde yer alan bir haberde, "Daha uzun ve sa�l�kl� bir �m�r sunmak i�in gerekli olan form�l�n �ok yak�nda eczanalerde bulunabilece�i" yazmaktad�r. �nsan�n uzun �m�rl� olmas�n� sa�layan geni tespit ettiklerini s�yleyen bilim adamlar�, yak�n bir gelecekte insan �mr�n�n 100 y�l� a�k�n olabilece�ini ifade etmektedirler. Yap�lan bir ba�ka ara�t�rma ise bu y�llarda do�an �ocuklar�n, 125-150 ya��na kadar ya�ayaca��n� s�ylemektedir. Pek �ok ara�t�rmac� da, 21. y�zy�l�n ikinci yar�s�nda "150 ya��ndaki insanlar�n garip kar��lanmayaca��n�" dile getirmekte ve insan �mr�n�n 21. y�zy�lda, ge�mi�le k�yaslanamayacak �l��de uzayaca��na dikkat �ekmektedirler.

Peygamberimiz (sav)'in bundan 1400 y�l� a�k�n bir s�re �nce haber vermi� oldu�u bir bilginin, b�ylesine a��k ve net olarak ger�ekle�mesi, ��phesiz m�minler i�in �ok k�ymetli bir m�jdedir. T�pk� bu haber gibi, Peygamber Efendimiz (sav)'in di�er haberler de birbir ger�ekle�ek, 21. Y�zy�lda insanl�k �ok kutlu olaylara �ahit olacakt�r. Allah'�n izniyle Hz. �sa yeniden d�nyaya gelecek, Hz. Mehdi zuhur edecek, bu m�barek zatlar�n vesilesiyle �slam ahlak� t�m d�nyaya hakim olacakt�r. �slam ahlak�n�n yery�z�ne hakim olmas�, Kuran'da da vaad edilmi� olan bir m�jdedir. Nur Suresi'nin 55. ayetinde, Rabbimiz �u �ekilde buyurmu�tur:

Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaad etmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir... (Nur Suresi, 55)

DAHA UZUN YA�AMAK M�MK�N


Radikal Gazetesi, 21 Nisan 2002
� 19. y�zy�l�n sonlar�nda 'Sanayi Devrimi' ve bilimdeki ilerlemeler, ge�en y�zy�lda t�pta ola�an�st� geli�melere yol a�t�. Bu durum, insan �mr�n� %50 oran�nda uzatt�... Orta ya� s�n�r� 40-50'lerden 60-70'lere geldi. Yeni biny�la girerken de insan ya�am�n�n s�rr� olan genlerdeki bozukluklar�n baz� hastal�klara neden oldu�u ortaya ��kt�. Biyoteknolojik geli�meler art�k genlerdeki bozukluklar�n giderilmesi noktas�na geldi.
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=35461

�NSAN �MR�N�N �ST SINIRI VAR MI?
H�rriyet Gazetesi, 18 Mart 2004

Baz� bilim adamlar�na g�re bug�n do�an �ocuklar 150 ya��na kadar ya�ayabilir, baz�lar� ise uzun ya�am�n �st s�n�r�n�n olmad��� kan�s�nda. Ya�am s�resi, her 10 y�lda �ok d�zenli olarak 2 y�l uzuyor. Buna g�re 2150 y�l�nda ortalama ya�am s�resi 122.5 olacak ve 150 ya��na ula�m�� insanlar normal kar��lanacak. ABD'de bug�n 100 ya��n�n �zerinde 40.000 insan var. Oysa bu say� 1950'lerde 2.300 civar�ndayd�. Almanya, Rostock'taki Max Planck Demografik Ara�t�rma Enstit�s�'nden James Vaupel, y�z ya��ndaki insan say�s�n�n sanayile�mi� �lkelerde her 10 y�lda bir ikiye katlanaca��n� ileri s�r�yor.
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/03/18/429832.asp

Tempo Dergisi, 25 Haziran 2004
9. y�zy�l�n sonundan bu yana insan �mr� neredeyse iki kat� uzad�. Genetik t�ptaki geli�meler sayesinde, insan �mr�n�n daha da uzayaca�� tahmin ediliyor. Anti-Aging t�p dergisinin yapt��� ara�t�rmada, 60 ya�l�l�k uzman�ndan, 2100 y�l�nda d�nyaya gelecek bir bebe�in ne kadar ya�aca��n� tahmin etmeleri istendi. Uzmanlar�n �o�u, soruya "en az 100 y�l" diye cevap verirken, baz�lar� ya�am s�resinin 150, hatta 200 y�l olabilece�ini s�ylediler.

 

G�NE� OCAKLARININ KE�F�

Havada u�an ku�u tutacak an�nda G�ne�'in alt�nda k�zartabilecektir. (1)

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen yukar�daki hadislerde, Deccal�in d�nemi ile ilgili "avlanan canl�n�n bulundu�u yerde hemen pi�irilip yenebilmesi"ne dikkat �ekilmektedir. Tariflerdeki bir di�er y�n de; bu eylemin "G�ne�li bir ortam"da ger�ekle�mesidir. Hadislerdeki bu a��klamalar, g�n�m�z teknolojisi ile kullan�lan "g�ne� ocaklar�"na  dikkat �ekiyor olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.)

G�n�m�zde LPG, do�algaz, elektrik, odun ve k�m�r�n yerine alternatif olarak �retilen "g�ne� ocaklar�" sayesinde, G�ne�'in alt�nda et gibi yiyeceklerin dahi hemen pi�irilip yenmesi m�mk�n olmaktad�r.

G�ne�ten gelen �s�, resimde g�r�ld��� gibi i� y�zeyi parlak plakalar sayesinde oca�a odaklanmaktad�r. Oca��n ortas�na yerle�tirilen yiyecek, yans�t�lan G�ne� ���nlar�ndan gelen y�ksek �s� sayesinde pi�mektedir. (2)

Ahir zamanla ilgili bu tarifler, i�inde bulundu�umuz d�neme bakan y�nleri itibariyle son derece manidard�r.

 

(1) K�yamet Alametleri,  8. bask�,  m�tercim: Naim Erdo�an, Pamuk Yay�nc�l�k, s. 216.

(2) Emily Krone, "Elburn-made solar ovens give hope to many Third World", Daily Herald, 26 Eyl�l 2004, ss. 1, 3.

DUMAN BULUTLARI

Deccal, "Ben Alemlerin Rabbi'yim... ��te bu g�ne� benim iznimle seyr eder, isterseniz onu haps edeyim! diyecek. Pekala haps et bakal�m diye m�kabele edecekler. Bunun �zerine g�ne�i haps edecek, bir g�n� bir ay gibi, bir haftay� da bir sene gibi yapacak." (Nuaym b. Hammad ve Hakim �bni Mes'uttan (R.A.) rivayet edilmi�tir) (K�yamet Alametleri, 10. bask�, s. 219, 220)

Peygamberimiz (sav)'�n hadislerinden birinde, Deccal'in g�ne�i hapsedece�ine i�aret edilmi�tir. G�n�m�zde �e�itli teknik y�ntemlerle duman bulutlar� olu�turulabilmekte ve bu bulutlar vesilesiyle g�ne� ����� engellenebilmektedir. Duman bulutlar�n�n olu�mas�n� sa�layan sis bombalar�, 1. ve 2. D�nya sava�lar�nda kullan�lm��, t�m g�ky�z�n� kaplam��, g�r��� tamamen kapatm�� ve g�ky�z�ndeki u�aklar�n ve para��tl� askerlerin tespit edilmesini engellemi�tir. Bu suni olu�um, hadiste i�aret edilen g�ne�in hapsedilmesi, yani g�ne�in �����n�n engellenmesi i�in kullan�lacak bir y�ntemdir ve hadisle mutab�k g�r�lmektedir. (En do�rusunu Allah bilir).

DECCAL, E��T�MS�Z CAH�L K���LER� ETK�S� ALTINA ALACAKTIR

Hadislerde i�aret edildi�ine ve �slam alimlerinin a��klamalar�na g�re ahir zamanda Deccal'in en �nemli fitnesi, dinsizli�i yayg�nla�t�rmas�, bu yolla insanlar aras�nda anar�i ve karga�a ��karmas� olacakt�r. �nsanlar� inkara, dinsizli�e, ahlaks�zl��a s�r�kleyen Deccaliyet bunu yaparken materyalizmi ve Darwinizm'i kullanacakt�r. Ancak hadislerde dikkat �ekildi�i �zere, Deccaliyetin materyalist propagandas� �zellikle e�itimsiz, cahil insanlar �zerinde olacakt�r.

Deccal'in bu y�n� �u �ekilde a��klanmaktad�r:

(Deccal) Bilhassa kad�n ve k�yl� cahilleri daha kolayca kand�rabilecek... (K�yamet Alametleri, sf. 216)

Yak�n ge�mi�te �in, Sovyetler Birli�i, Kuzey Kore, baz� G�ney Amerika �lkeleri gibi kom�nist ayaklanman�n ya�and��� yerlere bak�ld���nda bu hadisin i�aret etti�i bilginin ger�ekle�ti�i g�r�lecektir. Kom�nist liderler, genellikle k�rsal kesimde ya da da�l�k b�lgelerde ya�ayan, e�itim seviyesi y�ksek olmayan veya hi� olmayan ki�ileri materyalist telkinlerle aldatm��, b�y�k fitnelere sebep olmu�lard�r. Lenin Rus k�yl�lerini, Mao �inli k�yl�leri ayakland�rm��, Castro ihtilali K�ba'n�n k�rsal ve ormanl�k alanlar� i�inde, o b�lgede ya�ayan halk� etkisi alt�na alarak y�r�tm��t�r. Kuzey Kore'de ve baz� G�ney Amerika �lkelerinde, halen, k�rsal kesimlerde kom�nist gerilla hareketleri varl���n� devam ettirmektedir. �lkemizde de kom�nist b�l�c� ter�r �rg�t�n�n, faaliyet alan� olarak da�l�k b�lgeleri se�mesi, o b�lgede ya�ayan ve e�itim olanaklar�ndan yoksun insanlar� aldatmaya �al��mas� �ok dikkat �ekicidir. Elbette b�lgede ya�ayan feraset ve basiret sahibi halk�m�z b�l�c� ter�r �rg�t�n�n dinsiz bir yap�lanma i�inde oldu�unu her ge�en g�n daha iyi anlamaktad�r ve ter�ristlerin bu oyununa gelmeyecektir.

K���YE SES�N�N KONU�MASI

Nefsim yed-i kudretinde olan (Allah)�a kasem ederim ki, y�rt�c� hayvanlar insanlarla konu�mad�k�a, ki�iye sesi ve pabucu konu�mad�k�a ve ehlinin ne yapt���n� ona bildirmedik�e k�yamet kopmaz.� (�mam-� �a�rani, �l�m, K�yamet, Dirili�, sf.471 )

G�n�m�zde yayg�n olarak kullan�lan kaset ve CD �alarlarla ki�inin sesi kaydedilip sonra dinlenebilmektedir. Rivayette ge�en �ki�iye sesi konu�mas�� ifadesiyle bu cihazlar kastediliyor olabilir. �Ki�iye pabucu konu�mad�k�a� ifadesiyle de istihbarat uzmanlar�n�n ayakkab�lar�na yerle�tirdikleri dinleme cihazlar� akla gelmektedir. �zellikle So�uk Sava� d�neminde Romanyal� istihbarat uzmanlar�n�n geli�tirdi�i ayakkab� topu�una yerle�tirilen dinleme cihazlar� Bat�l� diplomatlar taraf�ndan kullan�l�yordu.

�Ki�iye ehlinin ne yapt���n� ona bildirmedik�e� ifadesi ise internet kameralar� ve g�r�nt�l� telefonlarla uzak mesafelerde ailelerin, arkada�lar�n birbirleriyle ileti�im kurup, birbirlerinin ne yapt���ndan haberdar olmalar�na i�aret etmektedir.

�Ki�iye kam��s�n�n ucu, ayakkab�s�n�n ba�� konu�mad�k�a, ki�i zekat�n� kabul edecek kimseyi bulamayacak derecede bollanmad�k�a, Arap topraklar�nda nehirler ve dereler akmad�k�a k�yamet kopmaz.�

 


Ayakkab� topu�una yerle�tirilen ses al�c�s�

Yukar�daki rivayette bildirilen �ayakkab�s�n�n ba�� konu�mad�k�a� ifadesi ile ayakkab�lara yerle�tirilen dinleme sisteminde �ayakkab� ba���n�n da anten g�revi g�rmesine i�aret etmektedir.

�Ki�iye kam��s�n�n ucu konu�mad�k�a� ifadesi ise yine g�n�m�z teknolojisine ait kam�� gibi �o�u zaman elde ta��nan antenli telsiz ve cep telefonlar�na i�aret ediyor olabilir. Antenleri de kam��n�n ucu gibi olan antenli telsiz ve cep telefonlar�yla ki�inin kar��daki ki�inin sesini duymas� rivayette bildirilen �ki�iye kam��s�n�n ucu konu�mad�k�a� ifadesine birebir benzemektedir.   

ARAP TOPRAKLARINDA NEH�RLER�N AKMASI

�Arap topraklar�nda nehirler ve dereler akmad�k�a k�yamet kopmaz� ifadesi bug�n Arabistan yar�madas�nda �zellikle �srail ve Suudi Arabistan gibi �lkelerde suyun bolca kullan�larak ��lde tar�m yap�lmas�na i�aret etmektedir.


�srail�in Hayfa kentindeki su f�skiyeleri


�srail�in Tel Aviv kentindeki s�s havuzlar�


Mur Vadisi, Suudi Arabistan


Kral Fahd F�skiyesi, Cidde, Suudi Arabistan

 

D��ER ��ARETLER...

�bnil M�nadi Ali (K.V.)den rivayet edilmi�tir:
"Bulutlar� sa� eliyle tutacak, g�ne�i batt��� yere kadar kavrayacak, denizde y�r�yecek, fakat su topu�una kadar gelecek... �n�nde duman, arkas�nda ye�il da� bulunacak... �yle bir nara atacak ki yer ile g�k aras�ndakilerin hepsi duyacak..."

(K�yamet Alametleri, 10. bask�, s. 219)

Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadiste, "Deccal'in bulutlar� sa� eliyle tutmas�na" i�aret edilmi�tir. G�n�m�zde g�ky�z�n�n �st tabakalar�na kadar y�kselebilen u�aklar, bu hadise i�aret ediyor olabilir. U�aklar, bulutlar�n seviyesine ��kmakta ve g�ky�z�ndeki bulutlar insan i�in ula��labilir olmaktad�r. Bu teknoloji, hadiste belirtilen "bulutlar� sa� eliyle tutacak" s�zleri ile mutab�k g�r�nmektedir. En do�rusunu Allah bilir.

Ayn� hadiste belirtilen "g�ne�i batt��� yere kadar kavrayacak" izah� da, g�n�m�z teknolojisi ile mutab�k anlamlar ta��maktad�r. G�n�m�zde teleskop ve uydu gibi teknolojik cihazlarla d�nyan�n her yan�ndaki g�nbat�m� izlenebilmekte, t�m detaylar� ile incelenebilmektedir. Uydu sistemleri, t�m �lkeleri g�r�nt�leyebilmekte ve bu g�r�nt�ler internet �zerinden yine t�m d�nya taraf�ndan izlenebilmektedir. Hadiste ge�en "Deccal'in g�ne�i batt��� yere kadar kavrayaca��" ifadesi, s�z konusu uydu sistemin kullan�m�na i�aret ediyor olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.) 

 

Peygamberimiz (sav), "Deccal'in denizde y�r�yece�i, fakat suyun topu�una kadar gelece�ini" de belirtmi�tir. Bu tan�m g�n�m�zde yap�lan s�rf, su kaya��, u�urtma s�rf�, ��plak ayakla su kaya�� gibi �e�itli su spor dallar� ile mutab�k anlam ta��maktad�r. S�z konusu sporlar� yapan ki�i, denizin y�zeyinde hareket etmekte, su ile yaln�zca ayaklar� muhatap olmaktad�r. Suyun yaln�zca ayaklar�n topu�una ula�aca�� �ekilde deniz �zerinde y�r�nmesi tan�mlamas�, bahsi ge�en su sporlar� ile mutab�k g�r�nmektedir. En do�rusunu Allah bilir.

Hadiste belirtilen, "�n�nde duman, arkas�nda ye�il da� bulunacak" izah� da g�n�m�zde havada u�aklar�n olu�turdu�u manzara ile uyum i�indedir. U�ak g�ky�z�nde u�arken, resimde de g�r�ld��� gibi, �n�nde bulutlardan olu�an bir duman bulutu varken, ard�nda ye�illiklerle dolu bir da� manzaras� b�rak�r.

 

Hadiste Deccal i�in, "�yle bir nara atacak ki yer ile g�k aras�ndakilerin hepsi duyacak" ifadesi de kullan�lm��t�r. G�n�m�zde radyo, televizyon ve internet gibi teknolojik geli�meler, �e�itli uydu sistemleri ve radyo dalgalar� vesilesiyle d�nyan�n d�rt bir yan�nda yay�n yapabilmekte, tek bir yay�n� d�nyan�n her �lkesinden herkes ayn� anda duyabilmektedir. Bu teknolojik sistem, tek bir yay�n�n veya tek bir sesin, hadiste belirtilen �ekilde g�kte ve yerde herkesin duymas� konusu ile mutab�k g�r�nmektedir. En do�rusunu Allah bilir.

Hadiste ayr�ca, "Deccal'in yere emredip ekin bitirece�i" belirtilmektedir. G�n�m�zde birbirinden farkl� tar�m makineleri ve �e�itli boylarda trakt�rler vesilesiyle topra�a ekin kolayl�kla ekilebilmekte ve yine benzer makinelerin sulama ve g�breleme teknolojileri sayesinde k�sa bir s�re i�inde hasat al�nabilmektedir. Yerin s�z konusu tar�m makineleri ile kolayl�kla ekilebilir ve verim al�nabilir konumda olmas�, hadisin i�aretiyle uyum g�stermektedir. Ku�kukuz en do�rusunu Allah bilir.


 

 

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com