EHL-� S�NNET K�MD�R ?

Ehl-i S�nnet demek, Kur'an ve s�nnetin ��retti�i �ekilde inanan ve ya�ayan M�sl�manlar demektir. Ebedi kurtulu�a vesile olacak iman ve Allahu Teala'y� tan�mak, ancak Ehl-i S�nnet itikad�na sahip olmakla m�mk�nd�r. S�nnete uymak i�in Peygamberimiz (sav)�in Kuran uygulamalar�n� ve Ashab-� Kiram'� tan�mak ve takip etmek gerekir. ��nk� bizimle s�nnet aras�nda onlar k�pr� vazifesi g�rmektedir. �man ve �slam konusunda Ashab��n yerini ve gere�ini Allah Resul� (s.a.v) Efendimiz ��yle belirtmi�tir:

"�mmetim yetmi� �� f�rkaya ayr�lacak; birisi hari� di�er hepsi Cehennem'de olacak" Oradakiler, hayretle: "O kurtulacak grup hangisidir Ya Rasulallah" diye sordular, Efendimiz (s.a.v): "Benim ve Ashab�m�n yolunda olanlar." buyurdu. (Tirmizi, iman; 18.)

Bu kurtulan f�rkaya "F�rka-i Naciye" denir. Bu f�rkan�n bir di�er ismi de "Ehl-i S�nnet ve'l-Cemaat" f�rkas�d�r.
�tikad ve amelde b�t�n hak mezheplerin bulu�tu�u nokta Kur'an ve s�nnetin �izdi�i noktad�r. Bu mezheplerin b�t�n �abalar� Allahu Teala'n�n ve Resul�n�n (s.a.v) murad�n� anlamak, anlatmak ve ya�amakt�r.

Ehl-i S�nnet anlay���n� anlat�rken Selefiye�yi anlatmak gerekir ��nk� ba�lang�� noktas�nda bu d���nce vard�r. Selef, Hz. Peygamber'e (s.a.v) en g�zel �ekilde uyan ilk nesle ve onlar� g�zelce takip edenlere verilen genel bir isimdir. Selef akidesi itikadi mezheplerin ortaya ��kmas�ndan �nceki M�sl�manlar�n akidesidir. Yani Ashab-� Kiram'�n ve Tabiun neslinin akidesidir. Bu mezhebin temel anlay���, ayet ve hadislerin verdi�i haberleri oldu�u gibi kabul etmektir. Daha sonralar� M�sl�manlar�n aras�nda �tikad alan�nda iki hak mezhep do�mu�tur. Bunlar, Maturidiyye ile E�'ariyye mezhepleridir.

Maturidiyye mezhebinin kurucusu �mam Maturi'dir (rah). Tam ad� Muhammed b. Muhammed'dir. K�nyesi Ebu Mansur olup, daha �ok Ebu Mansur Maturidi diye an�l�r. Hicri 238, miladi 852 tarihinde Semerkand'�n Maturid k�y�nde do�mu�tur. Do�du�u yere nisbet edilerek "Maturidi" diye an�lmaktad�r. Hicri 333, miladi 944 tarihinde yine Semerkant'ta vefat etmi�tir. Genel usul�, vahiyle birlikte akl� da kullanmak ve gerekti�inde ayet ve hadisleri ak�lla yorumlamakt�r. Hanefiler ve T�rklerin �o�u itikatta Maturidi mezhebini benimsemi�lerdir.

E�'ariyye mezhebinin imam� Ebu'l-Hasen el-E�'ari'dir. As�l ad� Ali b. �smail olup, hicri 260, miladi 873 tarihinde Basra'da do�mu�tur. Nesebi Ashab-� Kiram'dan Hz. Ebu Musa el-E�'ariyye'ye ula�t��� i�in ona nisbetle "E�'ari" diye an�lm��t�r. Hicri 324, miladi 936 tarihinde Ba�dat'ta vefat etmi�tir. Amelde �afii mezhebine ba�l� oldu�u i�in itikadi g�r��leri daha �ok �afiiler aras�nda benimsenip yay�lm��t�r. Malikiler de itikatta bu mezhebi benimsemi�lerdir. Matu-ridiler ile E�ariler, �ok az konuda farkl� g�r��lere sahiptirler.

Selefiyye, Maturidiyye ve E�'ariyye mezhepleri Eh-i S�nnet inanc�n� temsil etmektedir. Bunlardan ba�ka bir �ok itikadi g�r�� ve mezhepler ortaya ��km��t�r. Bunlar�n ba��nda Hariciyye, Mutezile, M�rcie, Cebriyye ve M��ebbihe gruplar� gelir. Bunlar�n da bir �ok kollar� mevcuttur. Bu gruplar Ehl-i S�nnet�i temsil etmemektedir.

Eh-i S�nnet�in i�inde farkl� mezheplerin hepsi hak dairededir ve do�ru yol �zerindedir. Aralar�ndaki farkl�l�k fitne de�il, rahmet olacak �ekildedir. Onun i�in bir mezhebe ba�l� m�'min, di�er hak mezhebi de tasdik etmelidir.

F�k�h ve �tikad alan�nda ortaya ��kan hak mezhepler Kur'an ve s�nnet �izgisinden ayr�lmazlar. Mezhep, yeni bir din de�il, dinimizin itikat, ahlak ve terbiye alan�nda hizmet veren kurulu�lard�r, dinin asl� nas�lsa o �ekilde bir anlay��la ifade edilmesidir. Hepsi ciddi bir ihtiya�tan ortaya ��km��t�r. Hepsinin kayna�� Kur'an ve s�nnettir.

Bir m�'min itikad�n� d���nd��� gibi, f�kh�n� ve ahlak�n� da d���nmek zorundad�r. ��nk� her birisi di�erinin par�as� ve tamamlay�c�s�d�r. F�k�h insan�n, hayat�n�n her alan�nda lehindeki ve aleyhindekileri bilmesi demektir. Din; iman, ibadet ve g�zel ahlaktan olu�maktad�r.

 

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com