1956� DAN 2008�E SA�D NURSݒN�N �ST�HRACATI

Hz. Mehdi�nin D�nyadaki Manevi Ordusu

Allah'�n yard�m� ve fetih geldi�i zaman, Ve insanlar�n Allah'�n dinine dalga dalga girdiklerini g�rd���nde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et� ve O'ndan ma�firet dile. ��nk� O, tevbeleri �ok kabul edendir. Nasr Suresi, 1-3)

Y�ce Rabbimiz Kuran ayetleriyle t�m insanlara, �slam dinini t�m dinlere �st�n k�laca��n� ve Kuran ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�laca��n� m�jdelemi�tir. Peygamberimiz (sav) ise hadislerinde,� bu m�jdeli olay�n ger�ekle�mesinde Allah'�n, Hz. Mehdi'yi vesile k�laca��n� haber vermi�tir. Resul-� Ekrem Efendimiz (sav), bu d�nemde M�sl�manlar�n manevi lideri olacak olan Hz. Mehdi'nin, t�m insanl���n ve �slam dininin hayr�na y�nelik pek �ok hizmeti olaca��n� ve �ok �nemli faaliyetler y�r�tece�ini bildirmi�tir. Hz. Mehdi, Allah��n izniyle, �e�itli hurafe, bat�l inan� ve yanl�� uygulamalarla asl�ndan uzakla�t�r�lm�� olan din ahlak�n� �z�ne d�nd�recek, Hz. �sa ile biraraya gelecek, yegane hak din olan �slam ahlak�n� yery�z�ne hakim k�lacakt�r. G�zel ahlak� ile Peygamberimiz (sav)'e benzetilen Hz. Mehdi, hadislerdeki bilgilere g�re t�m insanlar�n d�nyada ve ahiretteki kurtulu�lar� i�in samimi �aba harcayacak, d�nyada huzur, bar��, bolluk ve bereketin olu�mas�na vesile olacakt�r.

Hz. Mehdi�nin geli�i, Peygamber Efendimiz (sav)�in tevat�r (kuvvetli haber) derecesindeki hadisleri do�rultusunda �slam aleminde y�zy�llard�r beklenen en �nemli konulardan biridir. T�m M�sl�man alemi, bu m�barek �ahs�n vesile olmas�yla, �slam medeniyetinin yeniden y�kselmesini ve Kuran ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas�n� �mitle ve �evkle beklemektedir.

G�zel ahlak� ile Peygamberimiz (sav)'e benzetilen Hz. Mehdi, hadislerdeki bilgilere g�re t�m insanlar�n d�nyada ve ahiretteki kurtulu�lar� i�in samimi �aba harcayacak, d�nyada huzur, bar��, bolluk ve bereketin olu�mas�na vesile olacakt�r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu �erefli ve �st�n g�revini yerine getirirken Hz. Mehdi'nin �evresinde �ok az say�da insan olaca�� da haber verilmi�tir. Ancak bu kadar s�n�rl� say�da olmalar�na ra�men, -Allah'�n izniyle- Hz. Mehdi vesilesiyle, �slam ahlak� d�nya �ap�nda hakim olacakt�r. Elbette ki bu, Allah'�n bir mucizesidir. Allah Kuran'da �... ��te Allah, diledi�ini yard�m�yla destekler. ��phesiz bunda, basiret sahipleri i�in ger�ekten bir ibret vard�r.� (Al-i �mran Suresi, 13) buyurmu�tur. Allah, �slam ahlak�n�n t�m d�nyaya hakim k�l�nmas�n� dilemi�tir ve bu sonucu istedi�i �ekilde yaratmaya da kadirdir. Nitekim g�n�m�zde ya�anan geli�meler Allah'�n izniyle bu sonucun �ok yak�n oldu�unun bir m�jdecisi niteli�indedir.

D�nya �ap�nda yap�lan t�m faaliyetler, Hz. Mehdi'ye ve �slam ahlak�n�n
hakimiyetine hizmet etmektedir

Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde bildirildi�i �zere, Hz. Mehdi'nin �evresinde ona yard�m eden, destek olan �ekirdek bir grup vard�r. �nceki sat�rlarda da belirtildi�i gibi, bu grubun say�s� olduk�a azd�r. Ancak Allah��n dilemesiyle, �slam��n geli�mesine, Kuran ahlak�n�n yay�lmas�na y�nelik �aba harcayan her insan, bilerek ya da bilmeyerek Hz. Mehdi'ye hizmet etmektedir. Dolay�s�yla d�nyada yap�lan her faaliyet, asl�nda Hz. Mehdi'nin hizmetindedir. Bu y�nde kitap haz�rlayan, dergi ya da gazete ��karan, yaz� yazan, konferans veren her insan, istesin ya da istemesin Allah'�n takdiri �zere Hz. Mehdi'ye yard�m etmekte, onu desteklemekte ve Hz. Mehdi'nin manevi �nderli�inde �slam ahlak�n�n hakimiyetine zemin haz�rlamaktad�r.

Ku�kusuz bu, Allah'�n salih kullar�na olan vaadinin ve yard�m�n�n bir tecellisidir. Allah'�n takdirinin �n�ne ge�ebilecek yoktur. Allah, �slam ahlak�n�n t�m yery�z�nde yerle�ik k�l�nmas�n� dilemi�tir; Allah'�n izniyle bu b�y�k vaad ger�ekle�ecektir. Kuran'da Allah'�n dilemesiyle m�minlerin �st�n gelece�i ��yle bildirilmi�tir:

Onlara yard�m ettik, b�ylece �st�n gelenler oldular. (Saffat Suresi, 116)

Allah, �slam ahlak�n�n t�m d�nyaya hakim k�l�nmas�n� dilemi�tir ve bu sonucu istedi�i �ekilde yaratmaya da kadirdir.

Hz. Mehdi aleyhinde yap�lan t�m faaliyetler de, Hz. Mehdi'nin geli�ine ve yapaca�� �al��malara� hizmet etmektedir

��inde bulundu�umuz asr�n, ahir zaman alametlerinin art arda ger�ekle�ti�i m�jdeli bir d�nem olmas� sebebiyle, t�m M�sl�man alemi kutlu bir bekleyi� i�indedir. Kuran ayetlerinde �lmedi�i ve yery�z�ne yeniden d�nece�i i�aret edilen, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ise �ok detayl� olarak m�jdelenen Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�i heyecanla beklenmektedir. Ayn� �ekilde Peygamber Efendimiz (sav)�in tevat�r derecesindeki hadislerinde, ismiyle, vas�flar�yla ve yapaca�� i�lerle ayr�nt�l� olarak tarif edilen Hz. Mehdi�nin ortaya ��k��� da t�m �slam aleminin bekledi�i tarihi bir olayd�r.

Peygamberimiz (sav)�in Hz. �sa�n�n ikinci kez yery�z�ne gelece�ini ve Hz. Mehdi'nin ��k���n� bildirdi�i hadislerinden baz�lar� ��yledir:

Nefsim kudret elinde olan Allah�a yemin ederim ki, Meryem o�lu �sa�n�n adalet sahibi olarak inmesi yak�nd�r... (Ebu Hureyre r.a. / Buhari, B�yu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; M�slim, �man 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234))

Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem o�lu �sa inecek,��hem adil bir hakem, adaletli�bir h�k�mdar olarak inecek...� (Sahih-i M�slim bi �erhin-Nevevi, cilt 2, s.192. Kitab�ul-�man, Babu Nuzuli �sa �bn-i Meryem, Kenzul Ummal, 14/332)

Sizler on alameti g�rmedik�e hi�bir zaman k�yamet kopmaz... Biri de �sa (as)��n inmesi... (M�slim, Kitab�-l Fiten: 39)

D�nyan�n �mr�nden sadece bir g�n kalsa bile, Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden bir adam g�nderecektir. O d�nyay�,� (daha �nce) zul�mle oldu�u gibi,�adaletle dolduracakt�r. (S�nen-i Ebu Davud Terceme ve �erhi cilt. 14, �amil yay�nc�l�k, K. el-Mehdi (35), s. 402)

D�nyan�n ancak bir g�nl�k �mr� kalm�� olsa, onun (Hz. Mehdi�nin) ba�a ge�mesi i�in Cenab-� Allah o g�n� behemehal (nas�l olursa olsun, mutlaka) uzat�r. (Enes b. Malik, "S�nen-i �bn-i Mace", c. 2, s. 519.)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde yer alan bu m�jdeler hakk�nda t�m Ehl-i S�nnet alimleri ittifak halindedirler. Peygamberimiz (sav)'in m�jdeledi�i bu kutlu �ah�slar�n gelece�i ve �slam ahlak�n� yery�z�ne hakim edece�i hakk�nda muteber �slam alimleri aras�nda hi�bir g�r�� ayr�l��� yoktur. Dolay�s�yla Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin geli�leri, �rtbas ve tevil edilemeyecek kadar kesindir.

Buna ra�men, Hz. �sa'n�n geli�inden ve Hz. Mehdi'nin ortaya ��k���ndan ��phe duyup tedirginli�e kap�lanlar (ki bu �ok b�y�k bir yan�lg�d�r) olabilmektedir. Ancak �ok �nemli bir ger�ek vard�r: �Bu bak�� a��s�ndaki insanlar�n ortaya ��k��� da, asl�nda Hz. Mehdi'nin ��k�� alametlerinden ba�ka bir �ey de�ildir.� S�z konusu kimselerin durumu, Hz. Mehdi'nin geli�inin ne kadar yakla�t���n�n a��k bir g�stergesidir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu m�jde ��yle haber verilmi�tir:

�NSANLARIN �M�TS�Z OLDU�U�VE "H�� MEHD� FALAN YOKMU�" DED��� B�R SIRADA ALLAH�MEHD�'Y� G�NDER�R...� (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

�...MEHD�, Resulullah'�n bayra�� ile, insanlar�n ba�lar�na�bela �zerine bela ya�d��� ve �IKI�INDAN �M�T KES�LD��ݠ B�R SIRADA �IKAR...� (Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Hz. Mehdi �mmetin �evkle� bekledi�i m�jdelenmi� bir �ah�st�r. O �ahs�n geli�ini beklemek ve bunu m�jdelemek her M�sl�man�n g�revidir.

Kuran'da da, Allah'�n m�minlere �nderlik edecek bir el�i g�ndermesinden ��phe duyan kimseler olabilece�i haber verilmi�tir. Bir ayette "Hz. Yusuf'tan sonra peygamber gelmeyecek" diyen kimselerin �rne�i ��yle bildirilmektedir:

Andolsun, daha �nce Yusuf da size apa��k belgeler getirmi�ti. O ZAMAN S�ZE GET�RD�KLER� HAKKINDA KU�KUYA KAPILIP DURMU�TUNUZ. Sonunda o, vefat edince, demi�tiniz ki; "ALLAH, ONDAN SONRA KES�N OLARAK B�R EL�� G�NDERMEZ." ��te Allah, �l��y� ta��ran, ��pheci kimseyi b�yle sapt�r�r." (M�min Suresi, 34)

Hz. Mehdi�nin geli�i, Peygamber Efendimiz (sav)�in tevat�r (kuvvetli haber) derecesindeki hadisleri do�rultusunda�� �slam aleminde y�zy�llard�r beklenen en �nemli� konulardan biridir.

Rabbimiz Kuran'da, "�slam ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�laca��n�, inanan kullar�n� g�� ve iktidar sahibi k�laca��n�" vadetmi� ve bu vaadinin kesin oldu�unu bildirmi�tir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ve b�t�n b�y�k �slam alimlerinin s�zlerinde de bu duruma "Hz. �sa ile Hz. Mehdi'nin vesile olacaklar�" belirtilmi�tir. Rabbimiz'in bu vaadi do�rultusunda �slam ahlak� mutlaka hakim olacak ve bir ki�inin M�sl�manlar�n �nderli�ini �stlenmesi gerekecektir. �slam d�nyas�n�n ba��nda, t�m M�sl�manlar� biraraya getirecek bir lider uzun s�redir yoktur. Allah'�n izniyle, M�sl�manlar�n bu ilk lideri, 1400 senedir m�jdelendi�i gibi Hz. Mehdi olacakt�r. Yery�z�nden zulm� ve karanl��� kald�racak, �slam ahlak�n�n g�zelli�inin t�m insanlar taraf�ndan ya�anmas�na vesile olacakt�r.

Bu d�nem yakla�t�k�a, ya�anan k���k b�y�k her olay, Allah'�n kaderde diledi�i bu sonucun ger�ekle�mesinde �ok �nemli bir rol oynayacakt�r. Yap�lan her faaliyet, bilerek ya da bilmeyerek, istenerek ya da istenmeyerek bu sonuca ula��lmas�na destek olacakt�r. Lehte yap�lan faaliyetler kadar aleyhte yap�lan t�m �al��malar ve propagandalar da yine, Hz. Mehdi'nin ortaya ��k���na, tan�nmas�na, hizmetlerine g�� katacakt�r. Hz. Mehdi aleyhindeki her giri�im, Hz. Mehdi'nin faaliyetlerinin etkisinin giderek daha da artmas�na ve t�m d�nyada ses getirmesine katk�da bulunacakt�r. Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin gelmeyeceklerini �ne s�ren, �Ben Hz. �sa'n�n ve Hz. Mehdi'nin gelece�ine inanm�yorum� diyen her �ah�s, yapt��� her �al��ma, her konu�ma ya da her vurguyla Hz. �sa'ya ve Hz. Mehdi'ye bir kez daha dikkat �ekmi�, bu m�barek �ah�slara hizmet etmi�, insanlar�n bu �nemli m�jdeler �zerinde d���nmelerine bir kez daha vesile olmu� olacakt�r. Dolay�s�yla bu anlamda �Hz. �sa gelmeyecek� demek asl�nda �Hz. �sa gelecek� demektir. �Hz. Mehdi gelmeyecek� demek de ayn� �ekilde asl�nda �Hz. Mehdi gelecek� anlam�na gelir. �Ben Hz. Mehdi'ye kar��y�m� diyen, Mehdili�in g�ndeme getirilmesini, ara�t�r�lmas�n�, ��renilmesini sa�lar. Dolay�s�yla �u �ok a��k bir ger�ektir ki, inkar edenler de, m�naf�k ahlak� g�sterenler de, Kuran ahlak� aleyhinde bir fikri benimseyenler de, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'ye d��man olanlar da, her ne kadar istemeseler de, Allah'�n dilemesiyle bilerek ya da bilmeyerek bu m�jdelerin duyurulmas�na ve �slam ahlak�n�n t�m d�nyada yay�lmas�na b�y�k destek vermektedirler.

Kimi insanlar istemese de, Allah vaadini ger�ekle�tirecek; �slam ahlak�n� t�m d�nyada hakim k�lacak ve M�sl�manlara �nderlik edecek manevi bir liderle din ahlak�n� yerle�ik k�lacakt�r.

Unutulmamal�d�r ki Allah��n vaadi hakt�r. Kimi insanlar istemese de, Allah vaadini ger�ekle�tirecek; �slam ahlak�n� t�m d�nyada hakim k�lacak ve M�sl�manlara �nderlik edecek manevi bir liderle din ahlak�n� yerle�ik k�lacakt�r. T�m bunlar, Allah'�n izniyle, engellenebilecek geli�meler de�ildir; kaderde zaten ger�ekle�mi�tir. Ve sonsuz kudret sahibi Rabbimiz, Hz. �sa ve Hz. Mehdi aleyhinde yap�lan t�m propaganda ve giri�imleri de bu kutlu sonuca ula��lmas�nda vesile k�lmakta, s�z konusu kimseleri de Hz. Mehdi'nin hizmetine vermektedir.

Allah Kuran'da bu durumu m�minlere ��yle bildirmektedir:

M��rikler istemese de, O, dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi,� 33)

Onlar, Allah'�n nurunu a��zlar�yla s�nd�rmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlay�c�d�r; kafirler ho� g�rmese bile.

El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. (Saff Suresi, 8-9)

M��rikler istemese de, O, dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur.
(Tevbe Suresi,� 33)

 

Hz. Mehdi'nin iman g�c�n�n dalga dalga yay�lmas�yla,
t�m d�nyada manevi bir uyan�� olacakt�r

Hz. Mehdi'nin �evresinde ona yard�m eden, destek olan ki�ilerin say�lar�n�n �ok az oldu�undan bahsettik. Ancak Mehdili�in g�lgesi t�m d�nyay� kaplam��t�r. T�m d�nya fark�nda olmadan Mehdili�in mant���na, bak�� a��s�na, tebli� y�ntemine uyar, onun iman heyecan�n�n etkisi alt�na girer. Imana olan e�ilim ve imani heyecan, Hz. Mehdi'den talebelerine, talebelerinden �evrelerindeki insanlara, oradan da giderek t�m d�nyaya dalga dalga yay�l�r. Bir ki�i bir kitap okur, bir konu�maya �ahit olur ya da bir film seyreder; iman�nda bir heyecan art��� olur. Ald��� bu feyz ve imani heyecanla okuduklar�n� ya da dinlediklerini bir ba�kas�na anlat�r. O ki�i de ondan ald��� imani feyzi bir ba�kas�na aktar�r. Bu �ekilde, zincirleme bir etkile�im ile, iman heyecan� ve etkisi, s�rekli artarak insanlar aras�nda h�zla yay�l�r. Yahudilerden H�ristiyanlara kadar, dalga dalga d�nyan�n d�rt bir yan�n� kaplar. Bunun sonucunda ise t�m d�nyada imani bir uyan�� olur.

D�nya, bu imani heyecan ve feyzin kayna��n� bilmez; imana kar�� olan giderek artan bu e�ilimin, Mehdili�in feyzinden kaynakland���n�n fark�na varmaz. Oysa bu, Mehdili�in ve Hz. Mehdi'nin en �nemli alametlerinden biridir.

Mehdili�in g�lgesi t�m d�nyay� kaplam��t�r. T�m d�nya fark�nda olmadan Mehdili�in mant���na, bak�� a��s�na, tebli� y�nte-mine uyar, onun iman heyecan�n�n etkisi alt�na girer. Bu durum, Mehdili�in ve Hz. Mehdi'nin en �nemli alametlerinden biridir.

Mehdili�in, dalga dalga t�m d�nyaya yay�lan bu iman feyzinin kayna��n� �slam alimleri, Hz. Mehdi'nin� �Kutb�ul �r�ad� (alemin gafletten uyanmas�na, hidayetine ve do�ru yola ula�mas�na vesile k�l�nan kimse, Hz. Resulullah (A.S.) Efendimizin ger�ek varisi; O�nun ilmine, edebine, ruhlar� nur ile temizleme i�ine, kalpleri Allah�a �evirme mesle�ine, nefisleri terbiye etme ve hayata denge verme sanat�na varis olan b�y�k zat) ve �Kutb�ul Aktab� (alemin nizam� ile alakalanan, insanlar�n do�ru yolu bulmas�na vas�ta k�l�nan, zaman�n en b�y�k m�r�idi olan b�y�k zat) vas�flar�ndan kaynakland���n� a��klam��lard�r:

... Evet, (Kutb-i med�r) her zaman bulunur. �imdi de vard�r. Res�lullah �sallallah� aleyhi ve sellem� zaman�nda da vard�. Bunlara, (Kutb-�l-akt�b) da denir. Fakat, bunlara inziv� l�z�md�r. Bunlar� kimse tan�maz. Hatt�, ba�zan, kendileri bile kendilerini bilmez. (Kutb-� �r��d) ise, kayy�m-i �lemdir (Yani �slamiyet'i koruma vazifesi kutb-i ir�ad denilen veli zata verilir). Herkese r��d (do�ru yolda gidi�) ve �m�n, bunun v�s�tas� ile gelir. �sl�miyet�i korur. D�n-i �sl�m ba�� bo� kalmaz. Din d��manlar� perv�s�zca, d�ni y�kmaya, de�i�tirmeye sald�ramaz.

�m�m-� Rabb�n�, (Me��rif-i led�nniyye) kit�b�nda, otuzbe�inci ma�rifette buyuruyor ki: (Kutb-� ebd�l (Dervi�) [ya�n� Kutb-i med�r (vesile olan ki�i)] �lemde, d�ny�da her�eyin var olmas� ve varl�kda durabilmesi i�in feyz gelmesine v�s�ta olur. Kutb-i ir��d ise, �lemin ir��d� ve hid�yeti i�in feyzlerin gelmesine v�s�ta olur. Her�eyin yarat�lmas�, r�zklar�n g�nderilmesi, dertlerin, bel�lar�n giderilmesi, hastalar�n iyi olmas�, bedenlerin �fiyette olmas�, Kutb-i ebd�lin feyzleri ile olur. �m�n s�hibi olmak, hid�yete kavu�mak, ib�det yapabilmek, g�n�hlara tevbe etmek ise, Kutb-i ir��d�n feyzleri ile olur. Her zamanda, her as�rda Kutb-i ebd�lin bulunmas� l�z�md�r. Hi�bir zaman, bunsuz olamaz. ��nk�, �lem bununla niz�m bulmaktad�r.

... Kutb-i ir��d ile, b�t�n insanlara �m�n ve hid�yet gelmektedir... (Tam �lmihal, Saadet-i Ebeddiyye, Hakikat Kitabevi, Doksan ���nc� bask�, Haz�rlayan: H�seyin Hilmi I��k, s. 909)

�mam-� Rabbani, Mebde ve Mead adl� eserindeki ikinci mektuptaki ��r�ad Kutbunun Feyzi� ba�l��� alt�nda bu konuyu ��yle a��klam��t�r:

�Ferdiyet kemalat�n� da (�ahsi faziletleri) kendisinde bulunduran bir ir�ad kutbu �ok nadir bulunur. B�yle bir cevher bir�ok as�rlardan sonra meydana gelir. Karanl�k alem, onun geli�inin nuru ile ayd�nlan�r. Onun ir�ad ve hidayet nuru b�t�n alemi ku�at�r. Ar���n tepesinden d�nyan�n ortas�na kadar her kime do�ru yol, hidayet, iman ve marifet gelse, onun vas�tas�yla gelir, ondan istifade eder. Onun arac�l��� olmadan hi� kimse bu nimete ula�amaz. Onun hidayet nuru okyanus gibi b�t�n alemi ku�atm��t�r. Ve bu deniz donmu� gibi hi� hareket etmez. O b�y�k zata ihlas ile y�nelen ya da o zat�n kendisine y�nelip haline tevecc�h etti�i ki�inin g�nl�nde bu y�neli� an�nda bir pencere a��l�r. O pencere yoluyla bu denizden tevecc�h ve ihlas� nisbetinde i�ip kanar, g�nl�ne feyz dolar. Allah�� zikretmeye y�nelen ve bu zata, inkar�ndan de�il de onu tan�mad��� i�in hi� y�nelmeyen ki�i de bu feyizden istifade eder. Ancak birinci durumdaki feyz, ikinci duruma g�re daha fazlad�r.

... O b�y�k zata kar�� ihlas ve muhabbet g�steren ki�iler, Allah�� zikretmekten ve ona tevecc�hten uzak kalsalar bile, s�rf muhabbetleri sebebiyle hidayet nuru onlara ula��r. Hidayete tabi olanlara selam olsun.� (Mebde ve Mead, �ev. Dr. Necdet Tosun, Sufi kitap, �st. Ekim, 2005, s. 23-24)

Bug�n b�t�n d�nyada insanlar�n dalga dalga imana yakla�makta, Allah'a y�nelmekte oldu�unu ortaya koyan pek �ok �rnek vard�r.

G�n�m�zde, t�m d�nyada ya�anan bu imani uyan���n, feyz ve heyecan�n her ge�en g�n artt���n� g�steren pek �ok geli�me meydana gelmektedir. Allah'�n, �Ve insanlar�n Allah'�n dinine dalga dalga girdiklerini g�rd���nde� (Nasr Suresi, 2) ayetiyle bildirdi�i gibi, insanlar dalga dalga imana yakla�makta, Allah'a y�nelmektedirler. Bu durumu ortaya koyan pek �ok �rnek vard�r. �rne�in �ngiltere'nin �nl� gazetelerinden The Guardian'da 15 A�ustos 2006 tarihinde yer alan "Bu Duruma Nas�l Geldik?" ba�l�kl� haberde, �ngiliz ��rencilerin y�zde 30'unun evrime inanmad��� hayret dolu bir �slupla vurgulanm��, bu oran�n ge�mi�te �ok d���k oldu�u belirtilerek, "Evrim ortadan kalkmak �zere" saptamas� yap�lm��t�r.

Science dergisinde yer alan ve 1985-2004 y�llar� aras�ndaki d�nemi kapsayan ABD'deki Michigan State �niversitesi'nin 34 �lkede yapt��� ara�t�rmaya g�re T�rkiye, "evrim teorisinin ge�ersiz oldu�unu d���nenlerin ezici �o�unlu�a ula�t��� tek �lke" haline gelmi�tir.

Amerika'dan yay�n yapan www.pitch.com adl� internet sitesindeki bir haberde ise, g�r���ne yer verilen evrimci Profes�r �mit Say�n��n, "art�k Yarat�l����lara kar�� bir sava� yok. Sava�� onlar kazand�lar, 1998'de T�rkiye� Bilimler Akademisi'nden alt� profes�r� yarat�l����lara kar�� konu�malar� i�in motive etmi�tim. Art�k, bug�n bir ki�iyi bile motive etmek imkans�z" a��klamas�na yer verilmi�tir. Haberin devam�nda ise; T�rkiye'den, evrim teorisini savunanlar�n neredeyse tamamen yenilgiye u�rad��� bir �lke olarak bahsedilmi�tir.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi Allah��n izni ile gelecek ve kaderlerinde olan� yaparak din ahlak�n�n yery�z�ne hakim olmas�na vesile olacaklard�r.

Bu geli�melerden sadece birka� tanesi bile, t�m d�nyaya yay�lan bu iman feyzinin etkilerini a��k�a ortaya koymaktad�r. D�nya, bu imani uyan���n kayna��n�n, ve t�m d�nyaya nas�l etki etti�inin fark�nda de�ildir. Oysa ki bu imani dirili�, Hz. Mehdi'nin ortaya ��k���n�n �ok yak�n oldu�unun en a��k alametlerinden biridir. ��nk� t�m d�nyay� saran bu iman heyecan�n�n as�l ��k�� noktas�, Hz. Mehdi�nin nuru, iman heyacan�, feyzi ve bereketidir.

Bilindi�i gibi, Hz. Mehdi�nin en b�y�k alametlerinden biri, bu m�barek �ahs�n Mehdilik iddias�yla ortaya ��kmamas�d�r. ��nk� Hz. Mehdi'nin kendini tan�tmaya ihtiyac� yoktur. Kaderinde bu g�revi yapmakla g�revlendirildi�i i�in Allah onu insanlara, iman�n�n nuru, feyzi ve d�nya �ap�ndaki etkisi ile tan�tacakt�r.

Y�ce Rabbimiz, Hz. Mehdi'nin ahlak�n�, fiziksel �zelliklerini, faaliyetlerini, hizmetlerini ve d�nya �ap�nda olu�turaca�� bu etkiyi Peygamber Efendimiz (sav)'e 1400 y�l �nce bildirmi�tir. Bu �zelliklerin taklit edilmesi, �aba harcanarak kazan�lmas� kesinlikle m�mk�n olmad��� gibi, aleyhte y�r�t�len faaliyetlerle �al��malar�n�n durdurulmas� ya da etkisiz hale getirilmesi de Allah'�n izni ile imkans�zd�r. Allah, t�m d�nyay� Hz. Mehdi'nin hizmetine vermi�tir. �steyen istemeyen, bilen bilmeyen, lehte ya da aleyhte �aba y�r�ten herkes, kaderde Allah'�n takdir etti�i bu sona ula��lmas�nda Hz. Mehdi'ye yard�m etmekte, �slam ahlak�n�n �an�n�n y�celtilmesine katk�da bulunmaktad�r. Dolay�s�yla bu anlamda Hz. Mehdi aleyhinde bir �al��ma yap�labilmesi m�mk�n olmamakta, Allah her geli�meyi Hz. Mehdi'nin ve Mehdili�in lehine �evirmektedir.

Kaderde takdir edildi�i �ekilde Hz. �sa ve Hz. Mehdi �ok yak�n bir zamanda ortaya ��kacak, Peygamberimiz (sav)'in de bildirdi�i gibi t�m hizmetlerini yerine getirecek ve Allah'�n izniyle Kuran ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�lacaklard�r. Bu, Allah'�n belirledi�i bir kaderdir.

Kuran'da inkar edenler her ne kadar istemeseler de��Allah'�n nurunu tamamlayaca�� ��yle m�jdelenmektedir:

A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek�istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor. (Tevbe Suresi, 32)

M��rikler istemese de, O, dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n� k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33)

Allah, su�lu-g�nahkarlar istemese de, hakk� (hak olarak) Kendi kelimeleriyle ger�ekle�tirecektir. (Yunus Suresi, 82)

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com