1956� DAN 2008�E SA�D NURSݒN�N �ST�HRACATI

R�SALE NUR�DA 1956 YILINA ��ARETLER

Ger�ekten m�naf�klar, ate�in en al�ak tabakas�ndad�rlar. Onlara bir yard�mc� bulamazs�n. (Nisa Suresi, 145)

... E�er �edde iki nun say�lsa, okunmayan hemzeler ve (ye) de say�lsa 1376 (1956-1957) ederek, bu zul�matl� nifak�n ((dinsizlik ve zulme dayal�, ikiy�zl� m�naf�kane sistemin) sukut mertebesine (susma, son bulma derecesine)... (Emirda� Lahikas� (1), Mektup no: 15)

Bedi�zzaman Said Nursi, Emirda� Lahikas� adl� eserinde, Nisa Suresi�nin 145�inci ayetinin ebcedinin �1956 y�l�na� i�aret etti�ini ifade etmi�tir. Bedi�zzaman buradaki �bu zul�matl�� nifak��n sukut mertebesine� s�zleriyle, 1956 y�l�n�n d�nya �ap�nda �slam d�nyas� ve M�sl�manlar a��s�ndan b�y�k bir �nem ta��d���n� belirtmi�tir. Bedi�zzaman'a g�re, bu y�la kadar h�k�m s�ren zul�m, delalet ve nifak ortam�, 1956 y�l�ndan sonra t�m d�nyada gerilemeye ba�layacak ve Allah��n izniyle son bulacakt�r. Nitekim Bedi�zzaman'�n belirtti�i, �Ger�ekten m�naf�klar, ate�in en al�ak tabakas�ndad�rlar. Onlara bir yard�mc� bulamazs�n.� (Nisa Suresi, 145) ayeti de bu ger�e�e i�aret etmektedir. Bedi�zzaman'�n �zul�matl� nifak� olarak adland�rd��� zulme ve inkara dayal� inan� sistemi de, ayn� ayette bildirilen m�naf�klar�n durumu gibi, Allah��n izniyle yok olacakt�r. M�naf�klar�n hi�bir yard�mc�s�n�n olmamas� gibi, d�nya genelinde Deccaliyet�i temsil eden bu zul�m, nifak ve delalet ortam� da yard�ms�z kalarak son bulacakt�r.

Kuran�da 1956 y�l�n�n ebcedini veren bir ba�ka ayet ise Al-i �mran Suresi�nin 81. ayetidir:

Hani Allah peygamberlerden 'kesin bir s�z (misak)' alm��t�: "Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini do�rulayan bir el�i geldi�inde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yard�mda bulunacaks�n�z." Demi�ti ki: "Bunu ikrar ettiniz ve bu a��r y�k�m� ald�n�z m�?" Onlar: "�krar ettik" demi�lerdi de "�yleyse �ahid olun, Ben de sizinle birlikte �ahid olanlardan�m," demi�ti. (Al-i �mran Suresi, 81)

Bu ayette ge�en �... sonra size beraberinizdekini do�rulayan bir el�i geldi...� s�zlerinin ebcedi �1956 y�l�n�� g�stermektedir. Nitekim Risale-i Nurlar�a uygulanan yasa��n kald�r�lmas� da bu tarihe denk gelmektedir. 1956 y�l� Risale-i Nur a��s�ndan �ok �nemli bir y�l olmu�tur. Bilindi�i gibi bu y�la kadar Risale-i Nur bulundurmak, okumak, da��tmak yasaklanm��, Nur Risaleleri hakk�nda bin be� y�z kadar kamu davas� a��lm��t�. 1956 y�l�nda ise, 8 y�ld�r Afyon�da s�ren dava sonu�lanmas�yla bu konuda verilen b�y�k hukuk m�cadelesi de son bulmu� ve risalelerin hi�bir su� unsuru ta��mayan imani eserler oldu�u, mahkeme huzurunda karara ba�lanm��t�. Afyon Mahkemesi, 1956'da Diy�net ��leri Riyaseti M��avere Kurulu, b�t�n Risale-i Nur K�lliy�t�'n� tek tek inceleyerek her bir Risale hakk�nda, olumlu ve yararl� Kur'an� bir tefsir oldu�una ili�kin bir rapor sunmu�, Nur Risaleleri�nin beraat ve iadesine karar vermi� ve b�ylece Risale-i Nurlar��n yay�nlanmas� serbest b�rak�lm��t�.

Bedi�zzaman'�n da belirtti�i gibi, Risalelerin serbest b�rak�ld��� bu tarihle ba�layan Deccaliyet�in fikir sisteminin yok olmas� Allah��n izniyle yak�n gelecekte t�m�yle son bulacak, Peygamberimiz (sav)'in de m�jdeledi�i gibi Kuran ahlak� t�m d�nyada hakim olacakt�r.


R�SALE NUR�DA 1979-1980 YILLARINA ��ARETLER

�stikbal-i d�nyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati as�rlar�nda karib (yak�n) zannetmi�ler. (S�zler, s. 318)

Bedi�zzaman'�n �slam ahlak�n�n hakimiyet devrelerine dair risalelerde belirtti�i bir ba�ka tarih ise, "sahabe d�neminden 1400 sene sonras�"d�r. Bu tarih, Miladi olarak �1979-1980 y�llar�na� denk gelmektedir.


R�SALE NUR�DA 1981- 1991 YILLARINA ��ARETLER

Bedi�zzaman, hicri 1327'de �am'daki Emevi Camii'nde on bin ki�ilik bir cemaate verdi�i �am hutbesinde de yine, 1371'den sonraki �slam aleminin gelece�ine y�nelik izahlar yapm��, ahir zamandan �e�itli tarihler vererek, �slam ahlak�n�n m�cadele ve galibiyet zaman�na dikkat �ekmi�tir:

Evet �imdi olmasa da 30-40 SENE SONRA fen ve hakiki marifet (h�ner, sanat , ilim ve fenlerle ��renilen bilgi) ve medeniyetin mehasini (iyi ve faydal� y�nlerini) o �� kuvveti tam te�hiz edip (o �� kuvvetle donat�p), cihazat�n� verip (gerekli ihtiyac�n� kar��lay�p) o dokuz manileri ma�lup edip (o dokuz engelleri yenip) da��tmak i�in taharri-i hakikat meyelan�n� (ger�ekleri ara�t�rma e�ilimi) ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz d��man taifesinin (s�n�f�n�n) cephesine g�ndermi�, in�aAllah YARIM ASIR SONRA onlar� darmada��n edecek. (Hutbe-i �amiye, s. 25)

Bedi�zzaman��n �am Hutbesi, �slam ahlak�n�n hakimiyet zaman� ile ilgili net tarihler vermi� olmas� a��s�ndan son derece �nemlidir.
... Evet �imdi olmasa da 30-40 SENE SONRA�

Bedi�zzaman��n vermi� oldu�u bu tarih ile, bu hutbenin okundu�u tarihten 30-40 y�l sonras�, yani hicri 1401-1411 y�llar� kastedilmi�tir. Miladi olarak ise bu tarihler �1981-1991 tarihlerine� denk gelmektedir.

Bedi�zzaman'�n bu konuyu a��klad��� s�zlerinden bir ba�kas� ise ��yledir:

YETM�� B�RDE fecr-i sad�k ba�lad� veya ba�layacak. E�er bu, fecr-i kazib de olsa, OTUZ-KIRK SENE SONRA fecr-i sad�k ��kacak.
(Hutbe-i �amiye, s. 23)

Fecir: Tan yerinin a�armas�, g�ne� do�madan �nceki k�z�ll�k, sabah vakti
Fecr-i Kazib: Sabaha kar�� ufukta yay�lmaya ba�layan birinci k�z�ll�k.
Fecr-i Sad�k: Fecr-i Kazib'den sonra yay�lmaya ba�layan ikinci ayd�nlanma
1371 + 30 = 1401 = 1981
1371 + 40 = 1411 = 1991


Bedi�zzaman bu s�zleriyle �slam ahlak�n�n t�m d�nyaya hakim olmas�n� g�ne�in do�u�una benzetmi�tir. Bedi�zzaman bu �rnekle, g�ne�in batt�ktan sonra ertesi g�n yeniden do�mas� gibi, �slam ahlak�n�n da d�nya �zerinde tekrar do�up parlayaca��na i�aret etmi�tir. Fecr-i Kazib ve Fecr-i Sad�k ifadeleriyle bu do�u�un ba�lang�� y�llar�na dikkat �ekmi�, ve buna g�re Hakk�n kar��s�ndaki bat�l� temsil eden d���nce olan ateizmin ve materyalist felsefenin da��t�lmaya ba�lamas�n�n �1981-1991 y�llar�nda� ger�ekle�ece�ini belirtmi�tir.

R�SALE NUR�DA 1997 YILINA ��ARETLER

�...inkar edenlerin velileri ise ta�ut'tur...�
(Bakara Suresi, 257)

Bedi�zzaman, Bakara Suresi�nin 257. ayetindeki �ta�ut� (bat�l fikir sistemi) kelimesinin ebced de�erinin 1417 yani Miladi �1997 y�l�n�� verdi�ini belirtmi� ve bu tarihte �ta�ut�un yani Deccaliyet�in bat�l ve inkarc� fikir sisteminin d�nya �ap�nda azg�nla�aca��n� ve �iddetlenece�ini bildirmi�tir.

R�SALE NUR�DA 2001 YILINA ��ARETLER

... �n�aAllah YARIM ASIR SONRA onlar� darmada��n edecek...
(Hutbe-i �amiye, s. 25)

Bedi�zzaman Said Nursi, Kuran ahlak�n�n t�m d�nyaya hakim k�l�nmas�n�n yar�m as�r yani 50 y�l i�inde tamamlanaca��n� bildirmi�tir. Bedi�zzaman bu s�zleriyle materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerinin insanlar �zerindeki etkisinin 10 y�l gibi k�sa bir s�re i�inde yok olaca��na i�aret etmektedir. Bu tarih ise Hicri 1421 yani Miladi �2001 y�l�na� denk gelmektedir.

Bedi�zzaman, a�a��da da yer verilen 1981-1991 y�lar�na i�aret eden s�z�nde yine bir kez daha �2001 y�l�na� dikkat �ekmektedir:

YETM�� B�RDE fecr-i sad�k ba�lad� veya ba�layacak. E�er bu, fecr-i kazib de olsa, OTUZ-KIRK SENE SONRA fecr-i sad�k ��kacak.
(Hutbe-i �amiye, s. 23)

Bedi�zzaman bu a��klamas�nda, Hakk�n kar��s�ndaki bat�l� temsil eden d���nce olan ateizmin ve materyalist felsefenin da��t�lmaya ba�lamas�n�n 1981-1991 y�llar�, fikren tam anlam�yla susturulup da��t�lmas�n�n ise �2001 y�l�nda� olaca��na i�aret etmi�tir.

R�SALE NUR�DA 2004 YILINA ��ARETLER

Bedi�zzaman��n Risale-i Nur K�lliyat��nda, Hz. Mehdi'nin m�cadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili olarak verdi�i tarihlerden bir di�eri ise 2004 y�l�na ili�kindir. Bedi�zzaman Kuran��n �A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor.� (Tevbe Suresi, 32) ayetindeki "...Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor" c�mlesi hakk�nda, gelece�e y�nelik ��yle bir bilgi vermektedir:

��imdi hat�ra geldi ki, e�er �eddeli "lamlar" ve "mimler" iki�er say�lsa bundan bir as�r sonra zul�mat� da��tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin �akirtleri (talebeleri) olabilir.� (�ualar, sf. 605)

Bedi�zzaman bu ayetin ebced de�erinin Hicri 1424 yani miladi �2004 y�l�na� denk geldi�ini ve bu tarihin, Hz. Mehdi �nderli�inde Kuran ahlak�n�n d�nya hakimiyeti devrelerinden birine i�aret etti�ini bildirmektedir.

R�SALE NUR�DA 2007-2008 YILLARINA ��ARETLER

�u ayetin gizli imas�na �Kim Allah'�, Res�l��n� ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hi� ��phe yok, galip gelecek olanlar, Allah'�n taraftarlar�d�r.� (Maide Suresi, 56) ayeti teyid ediyor. ��nk� �... hi� ��phe yok, galip gelecek olanlar, Allah'�n taraftarlar�d�r.� ayetindeki �eddeli nun (Arap�a �eddeli nun harfi) bir say�lsa tam evvelki ayete tevafuk ile (denk gelmesiyle) Hizb-ul Kur�an��n (Kuran taraftarlar�n�n) faaliyetine vas�ta olan bir hadiminin (hizmet eden kimsenin) Kur�an okumaya ba�lad��� 1302 tarihine iki fark ile tevafuk etmekle beraber �eddeli nun iki nun say�lsa bin �� y�z elli (1350) eder ki; bu tarihte Kuran�dan muktebes (al�nan bilgilerle haz�rlanm��) olan Risale-i Nur etraf�nda toplanan, b�t�n kuvvetleriyle Kuran hizmetlerine �al��an Hizb-ul Kur�an��n faaliyeti ve delalet (sapk�nl�k) ve z�nd�kaya (dinsizli�e) manen galebe ettikleri (galip geldikleri) bir zamana tevafuku (denk gelmesi) ise istikbalde (gelecekte) tam galebelerine (tam galibiyetlerine dair) bir ima-i gaybidir (gizli bir i�arettir). (8. Lem�a, Keramet-i Gasviye)

Bedi�zzaman Said Nursi bu s�z�nde, ayetin �...hi� ��phe yok galip gelecek olanlar Allah��n taraftarlar�d�r� c�mlesinin ebced de�erinin, Hicri 1350 tarihini verdi�ini ve bu tarihte Kuran ahlak�n�n bir galibiyeti olaca��na i�aret etti�ini bildirmi�tir. Ancak ayetin ayr�ca, bunun gibi gelecekte de yine Kuran ahlak�n�n �st�n gelece�i bir ba�ka d�nem olaca��na dair gizli bir i�aret i�erdi�ini de hat�rlatm��t�r. Nitekim ayetin bu c�mlesinin Arap�a yaz�l�m�nda yer alan ba�taki �fe� harfi de hesaba kat�larak ebcedine bak�ld���nda, bu sefer de ebced de�eri 80 ��kmaktad�r. 1350 �zerine 80 ilave edildi�inde de Hicri 1430 etmektedir ki, bu tarih de miladi olarak �2008 y�l�n�� vermektedir. Allah��n izniyle bu tarih Bedi�zzaman��n s�zlerinde belirtti�i ayetin, Kuran ahlak�n�n gelecekteki, Darwinist, materyalist ve ateist felsefeler gibi dinsiz ak�mlar kar��s�ndaki tam galibiyetine i�aret etmektedir.

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com