HZ. MEHD� NASIL TANINACAK? -2
(Hz. Mehdi'nin Fiziksel �zellikleri)

Harun Yahya

Peygamberimiz (sav) hadislerinde Hz. Mehdi�nin gerek fiziksel gerek ahlaki �zellikleri hakk�nda pek �ok tan�t�c� bilgi vermi�tir. Hz. Mehdi�nin ahlak�n�n, kendi ahlak�na benzedi�ini bildirmi�, onun Allah korkusunu ve g�zel ahlak�n� �vm��t�r. Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Mehdi�nin, insanlar�n d�nyada ve ahiretteki kurtulu�lar�na vesile olacak �ok k�ymetli bir kimse oldu�unu belirtmi�tir.

Son birka� on y�ld�r yery�z�nde meydana gelen karga�a, zul�m, ter�r ve sava� ortam�, fitneler, k�tl�klar, depremler Hz. Mehdi�nin ortaya ��k���n�n alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da M�sl�manlar�, Hz. Mehdi�nin geli� alametleri ve Mehdi�nin s�fatlar� hakk�nda daha detayl� bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda ��renilecek her yeni bilgi, M�sl�manlar�n heyecan�n� daha da art�racakt�r.

Hz. Peygamberimiz (sav) M�sl�manlara, ahir zamanda Hz. Mehdi�nin ortaya ��k���n� m�jdelemi�tir. Peygamber Efendimiz (sav) bu m�jdeyi M�sl�manlara verirken ��yle buyurmu�tur:

Bu haber iman edenlerin �evk ve heyecan�n� artt�ran �ok b�y�k bir m�jdedir. Peygamber Efendimiz (sav)�in hadisleriyle beraber, �slam alimleri de, ya�ad�klar� d�nemlerden g�n�m�ze kadar ula�m�� el yazmas� eserleriyle, o zamandan bug�ne, bu b�y�k m�jdenin �evk ve heyecan�n� ta��m��lar; inananlar i�in bu konunun canl� tutulmas�na ve takibine vesile olmu�lard�r. ��te i�inde bulundu�umuz bu d�nemde ortaya ��kan alametler bize, Hz. Mehdi�nin ��k���n�n yak�n oldu�unu g�stermektedir.

Nitekim, ya�ad���m�z y�llarda yery�z�nde meydana gelen karga�a, zul�m, ter�r ve sava� ortam�, fitneler, k�tl�klar ve depremler Hz. Mehdi�nin ortaya ��k���n�n alametlerindendir. Bu bilgiye sahip olmak da M�sl�manlar�, Hz. Mehdi�nin geli� alametleri ve Mehdi�nin s�fatlar� hakk�nda daha detayl� bilgi edinmeye sevk etmektedir. Bu konuda ��renilecek her yeni bilgi M�sl�manlar�n heyecan�n� art�racakt�r.

Peygamberimiz Hz. Muhammed�in hadislerinde Hz. Mehdi�nin fiziki �zellikleri �u �ekilde yer almaktad�r:

�...D�nyan�n �mr�nden sadece bir g�n kalsa bile, Allah benim Ehl-i Beytim�den bir �ah�s g�nderecektir. O d�nyay� (daha �nce) zul�mle oldu�u gibi adaletle dolduracakt�r.�
(S�nen Ebu Davud, Cilt 14, s. 402)

Sa� Baca��nda Siyah Bir �z Vard�r

(Mehdi'nin) Sa� baca��nda S�YAH B�R �Z VARDIR. (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251)

Aln�nda Bir Ben Vard�r

Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in iki al�meti (veya al�metleri) vard�r. BA�INDA B�R BEN ve bir iz vard�r ve iki k�rek kemi�inin aras�nda bir ben vard�r.
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

Aln�nda Bir �z (Yara �zi) Vard�r

Humr�n bin A'y�n der ki: �mam Muhammed B�k�r aleyhisselam'a ��yle arzettim: ... ALNINDA �Z VARDIR, y�z�nde ise ben.
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)


Humran bin A'y�n der ki: �mam Muhammed B�k�r aleyhisselam'a: ... ALNINDA �Z VARDIR, y�z� g�zellerin evlad�d�r. (Yani y�z� g�zeldir)... "
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253)


Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "Ey Ebu Muhammed! Kaim'in iki al�meti (veya al�metleri) vard�r. BA�INDA bir ben ve B�R �Z VARDIR...
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

�ekik G�zl�d�r

Humr�n bin A'y�n der ki: �mam Muhammed B�k�r aleyhisselam'a ��yle arzettim: ... Mehdi'nin G�ZLER� �EK�KT�R, ...
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252)

S�rt�nda Yaprak �eklinde Bir Ben Vard�r

Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r veya Cafer-i Sad�k aleyhisselam (teredd�t raviden kaynaklan�yor). ��yle buyurdu: "... iki k�rek kemi�inin aras�nda bir ben vard�r. SOL K�REK KEM���N�N SOL ALT TARAFINDAN B�R YAPRAK VARDIR, t�pk� mersin yapra�� gibi."
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253)

Burada kastedilen, yaprak gibi kenarlar� olan ben, ten rengi olaca��, fakat zeminden y�ksekte kenarl�kl� bir ben oldu�u ve yap�s�yla yapra�� and�ran, solmu� yaprak renginde bir ben olaca�� anla��lmaktad�r.

 


Peygamberimiz(sav)�in Soyundand�r

B�t�n peygamberler birbirinin soyundand�r. Hz. Mehdi de hadislerde belirtildi�ine g�re bu soydan gelmektedir. Halk aras�nda Peygamberimiz (sav)�in soyundan gelen kimselere Seyyid denmektedir.

Hz. Mehdi�nin Peygamberimiz (sav)�in soyundan geldi�ini bildiren hadislerden bir k�sm� ise �u �ekildedir:

Hz. Ali�nin rivayetine g�re Resulullah ��yle buyurdu: �K�yametin kopmas� i�in zamanda sadece bir g�nden ba�ka vakit kalmam�� da olsa Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden bir zat� (Mehdi�yi) g�nderecek.� (S�nen-i Ebu Davud, 5/92)

Benim Ehl-i Beytimden bir �ah�s b�t�n d�nyaya hakim oluncaya kadar g�nler ve geceler gitmez. (En-Necmu�s Sak�b, Ukayli)

Said b. el M�seyyeb�den, Peygamberimiz (sav) ��yle buyurdu: �Mehdi, k�z�m Fat�ma�n�n neslindendir.� (S�nen-i �bn Mace, 10/348)

Mehdi ile m�jdelenin. O Kurey��ten ve Ehl-i Beytimden bir ki�idir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

�Mehdi, benim �ocuklar�mdan biridir. Y�z� g�ky�z�nde parlayan y�ld�z gibidir.��
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi�nin �Risalet�l Me�reb elverdi fi mezhebil Mehdi�)

Peygamberimiz ��yle buyurmu�tur:

�Benim neslimden olan 40 ya��ndaki Mehdi�dir. Y�z� g�ky�z�nde parlayan y�ld�z gibidir. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi �Risalet�l Me�reb Elverdi fi Mezhebil Mehdi�)

Resulullah ��yle buyurmu�tur:

�Mehdi benim �ocuklar�mdand�r. Onun y�z�, parlak y�ld�z gibidir.�
(Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)

G�zel Y�zl� ve Nurludur

O (Mehdi) g�zel bir delikanl�d�r, g�zel y�zl�d�r. Y�z�n�n nuru ba��na ve sa�lar�n�n siyah�na kadar y�kselir.
(Mehdilik ve �mamiye, s. 153/ �kd�d D�rer�den)

Y�z� parlayan y�ld�z gibi nurludur.
(El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33)

Peygamberimiz �Benim neslimden olan 40 ya��ndaki Mehdi�dir. Y�z� g�ky�z�nde parlayan y�ld�z gibidir.� �eklinde buyurmu�tur.
(Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi �Risalet�l Me�reb Elverdi fi Mezhebil Mehdi�)

Resulullah ��yle buyurmu�tur:

�Mehdi benim �ocuklar�mdand�r. Onun y�z�, parlak y�ld�z gibidir.� (Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)

G�zel y�zl�d�r. Y�z�n�n nurlar� ona azamet verir.�
(Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

�O (Mehdi), orta boylu ve g�zel y�zl� bir gen�tir. Sa�lar�, omuzlar�n�n �zerine sarkar. Y�z�n�n nuru, sa��n�n, sakal�n�n ve ba��n�n siyahl��� �zerine g�n gibi parlar ve ona y�celik verir.� (Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)

Onun y�z�, parlak y�ld�z gibidir. (Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

Di�leri Parlakt�r

Di�leri parlakt�r� (Ali Bin H�samettin El Muttaki)

Uyluklar� Uzundur

Uyluklar� uzundur, rengi Arap rengidir. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 162-163)

Yana��nda Ben Vard�r

Mehdi, g�r sakall�, �n di�leri parlak, y�z� benli, a��k al�nl�d�r. (Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

Y�z�nde bir ben vard�r. (Ali Bin H�sameddin El Muttaki)

Yana��nda, inciyi and�ran, bir y�ld�z gibi y�z�n� ayd�nlatan bir i�aret vard�r.
(Muhammed B. Resul Al-H�seyni El Berzenci, �K�yamet Alametleri� Pamuk Yay�nlar�, Trc: Naim Erdo�an)

Omzunda N�b�vvet (Peygamberlik) M�hr� Vard�r

Mehdi�nin omuzunda Peygamber Efendimiz (sav)'deki n�b�vvet m�hr� bulunacakt�r. (El-Kavlu�l Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy- il Muntazar, s. 41)

Omuzunda Peygamber (sav)�in alameti vard�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)

Omuzunda Peygamber (sav)�in ni�an� vard�r. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 163)

Hadislerden anla��ld��� �zere, Hz. Mehdi�nin iki omuzu aras�nda Hz. Muhammed (sav)�de oldu�u gibi a��k bir alamet olan �peygamberlik m�hr�� olacakt�r.

Ebu Saib b. Yezid�den rivayet edilmi�tir: �G�z�m Peygamberimiz (sav)�in iki omuzu aras�ndaki m�h�re ili�ti. (S�nen-i Tirmizi, 6/126)

Siyah Sa�l�d�r

Y�z�n�n nuru ba��na ve sa�lar�n�n siyah�na kadar y�kselir. (Mehdilik ve �mamiye, s. 153 / �kd�d D�rer�den)

�O gen� bir adamd�r. Orta boyludur. G�zel y�zl�d�r. Sa�lar�, omuzlar�n�n �zerine do�ru sarkar. Y�z�n�n nurlar� ona azamet verir. Siyah sa�l�d�r. Siyah sakall�d�r.�
(Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

�O (Mehdi), orta boylu ve g�zel y�zl� bir gen�tir. Sa�lar�, omuzlar�n�n �zerine sarkar. Y�z�n�n nuru, sa��n�n, sakal�n�n ve ba��n�n siyahl��� �zerine g�n gibi parlar ve ona y�celik verir.� (Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)

Genel G�r�n�m�

A�a��daki hadislerden de anla��laca�� gibi Hz. Mehdi�nin heybetli, geni� yap�l� ve dikkat �ekici bir g�r�n�m� oldu�u haber verilmektedir:

Mehdi'nin v�cudunun boydan boya, ayaklar�na kadar geni� v�cutlu ve heybetli oldu�u anla��l�yor:

Hz. Mehdi�nin boyu, posu sanki Beni �srail ricalindedir (�ah�slar� gibidir). (El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 36-29)

Mehdi sanki Beni �srail�den bir �ah�st�r. (Tavr� onlara benzer yani heybetli ve acar.) (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30)

O a��k (geni�) al�nl�... heybetli bir �ah�st�r. (�kd�d d�rer)
Hz. Mehdi�nin bedeni �sraili�dir. Hz. Mehdi, sanki Beni �srail ricalindendir. (Beni �srail v�cut yap�s� geni� ve heybetlidir) (�bn Hacer El Mekki)

Cismi, �srail b�nyesi gibidir. (Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

(D�� g�r�n���) sanki �srailo�ullar�ndan bir adama benzemektedir.

(Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)

A��k al�nl�d�r. (Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

Karn� b�y�k... (Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

�ki uyluk aras� a��k... (Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

�ri g�vdeli... (Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)

Ka�� Kavislidir

�Ka�� kavisli�� (Muhammed B. Resul Al-H�seyni El Berzenci, �K�yamet Alametleri� Pamuk Yay�nlar�, Trc. Naim Erdo�an, s. 163)

Rengi

Hz. Mehdi�nin rengi Arabi� (�bn Hacer El Mekki; �El-Kavl��l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar�, s. 15-75)

NOT: Arap �rk�n�n ten rengi, k�rm�z�yla kar���k beyazd�r.

Hz. Peygamber (sav)�in ten rengi de k�rm�z�ya �alan beyaz renkti. Fakat, teninin g�r�nen k�s�mlar� g�ne�, r�zgar gibi etkenlerle esmere �al�yordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi�nin ten renginin de Peygamber Efendimiz (sav)�le ayn� renkte olaca�� anla��lmaktad�r. Bir rivayette Resulullah (sav)�in ten rengi ��yle tarif edilmektedir:

Enes b. Malik, Peygamber�in rengi hakk�nda ��yle dedi: Beyaz idi. Fakat beyaz� esmere �al�yordu. (�bni Kesir, �email��r- Resul, s. 28)

K�rm�z� ile kar���k nurani beyaz idi. (�bni Kesir, �email��r- Resul, s. 28)

Esmer olacakt�r. (K�yamet Alametleri, s. 163; El Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)


Hadislerde Hz. Mehdi'nin geni� ve heybetli yap�s�n�n yan�s�ra, ba��n�n b�y�k olaca�� da bildirilmektedir:


Mehdi ben(im neslim)dendir. Aln� geni� ve a��kt�r. (�mam �arani ��l�m - K�yamet - Ahiret ve Ahir zaman Alametleri�, Bedir Yay�nevi, s. 432-448)

Hadisten de anla��laca�� �zere, Hz. Mehdi'nin al�n k�sm� b�y�k�edir ve dolay�s�yla b�y�k bir ba�a sahiptir.

Ya��

Hadislerde belirtilen, Hz. Mehdi�nin g�nderildi�i ya�lardan kas�t, onun g�revine ba�layaca��, insanlar�n kendisini tan�yacaklar� ve faaliyetini g�r�p izleyecekleri ya�lard�r.

Ya�� 30 ile 40 aras�nda oldu�u halde g�nderilecektir... Mehdi benim evlatlar�mdand�r. 40 ya�lar�ndad�r.
(El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

Mehdi benim neslimdendir. O 40 ya��ndad�r. Sanki y�z� parlak bir y�ld�zd�r...

(Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

�O gen� bir adamd�r.�
(Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

Burnu

Onun aln� geni�, burnu ise ince olacakt�r. (T�rmizi / B�y�k Hadis K�lliyat�, Rudani 5.Cilt, Sayfa 365)

Aln� geni� burnu parlakt�r. (Asr�n Bekledi�i �nsan Mehdi, Adil G�kbayrak, s. 28)

��k���k burunlu�� (Muhammed B. Resul Al-H�seyni El Berzenci, �K�yamet Alametleri� Pamuk Yay�nlar�, Trc. Naim Erdo�an, s. 163)

Sakal�

Sakal� bol ve s�k olacakt�r. (El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Sakal� s�kt�r. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 163)

O gen� bir adamd�r. Orta boyludur. G�zel y�zl�d�r. Sa�lar�, omuzlar�n�n �zerine do�ru sarkar. Y�z�n�n nurlar� ona azamet verir. Siyah sa�l�d�r. Siyah sakall�d�r.� (Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

O (Mehdi), orta boylu ve g�zel y�zl� bir gen�tir. Sa�lar�, omuzlar�n�n �zerine sarkar. Y�z�n�n nuru, sa��n�n, sakal�n�n ve ba��n�n siyahl��� �zerine g�n gibi parlar ve ona y�celik verir.�

(Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)

�Mehdi, g�r sakall�...� (Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi�si �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)

Boyu

Mehdi, orta boylu olacakt�r. (El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41)

Peygamber Efendimiz (sav)�in de, hadislerde Hz. Mehdi i�in bildirildi�i gibi orta boylu oldu�unu rivayetlerden ��renmekteyiz:

Enes B. Malik rivayetlerde buyurdu ki: Resulullah (sav) orta boylu idi. Bilindi�i gibi hadiste ge�en Rab�a kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy i�in uzun olan �ahsa g�re bir s�n�r vard�r. ��nk� boyun sahibi kendi kar��� ile yedi kar�� kadar olan boya normal boy denilir. (Tirmizi, �email-i �erif, s. 15)

 

�E��TL� KAYNAKLARDA HZ. MEHD�

Ehl-i S�nnet kaynaklar�ndan ba�ka kaynaklara bakt���m�zda da Hz. Mehdi ile ilgili benzer bilgilerin yer ald���n� g�rmekteyiz.

�rne�in; Hz. Mehdi�nin ortaya ��k���ndan �nce sahte mehdilerin ��kaca�� ve bunlar�n itibar g�rmeyece�i, bu durumlar kar��s�nda Mehdi�nin sessiz kalaca��; ahir zaman olarak isimlendirilen bu d�nemde insanlar�n ahlak�nda b�y�k bozulmalar ya�anaca��; baz� kimselerin hay�rl� baz�lar�n�nsa hay�rs�z olaca�� ve bir k�sm�n�n helak olaca��; zuhurundan �nce yery�z�nde ahlaki bozulmalar�n olaca��, inkarc� y�neticilerin, sapk�n bilgelerin olaca��, insanlar�n kazan�lar�n�n azalaca��, faizin yayg�nla�aca��, zinan�n �o�alaca��, sapk�nl���n g�r�lece�i, k�tl�klar�n ve sava�lar�n ya�anaca��; zuhurunun alametleri olarak S�fyani�nin zuhuru, bir ordunun yere girmesi, bir sesin duyulmas� ve Beni Abbas�tan bir kimsenin helak olmas�, Beyda�n�n yere ��kmesi; bu alametlerin birbiri ard�nca zincirleme meydana gelmesi; Mehdi�nin uzun bir kaybolma d�neminin olaca�� ve insanlar�n bir b�l�m�n�n imanlar�n� kaybedece�i; g�kten gelen bir sesi d�nyadaki t�m insanlar�n duymas�ndan sonra Mehdi�nin zuhur edece�i; Mehdi�nin ��kt��� duyuruldu�u zaman insanlar�n onun hilafeti kar��s�nda boyun e�ecekleri; Hz. Mehdi�nin Hz. S�leyman ve Hz. Davud gibi h�k�m verece�i; �slam ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�laca�� ve �slam�a hayat verece�i; Mehdi�nin zul�m ve haks�zl�kla dolu olan d�nyay� adalet ve e�itlikle dolduraca��; Hz. Mehdi�nin Peygamberimiz (sav)�in yolunu izleyece�i, onun din ahlak�n� yerle�ik k�ld��� gibi Mehdi�nin de insanlar�n yanl�� inan�� ve uygulamalar�n� ortadan kald�raca�� ve dini �z�ne d�nd�rece�i; Peygamberimiz (sav) d�neminde ya�ayan M�sl�manlar�n Mehdi zaman�nda ya�amaya imrendikleri, say�lar� ��y�zden biraz fazla olan �ok az kimsenin Mehdi�ye tabi olaca��; yard�mc�lar�n�n say�s�n�n 313 ki�i olaca��; kutsal emanetlerle birlikte ��kaca��; k�nayan�n k�namas�ndan korkmayan bir ahlaka sahip oldu�u; ihtiyac�n� bildirmeyen bir yap�da oldu�u ve insanlar�n ona muhta� olduklar�; itidalli oldu�u; ilim sahibi oldu�u; Hz. Muhammed�in soyundan oldu�u; heybetli ve vakarl� oldu�u; g�zel y�zl� ve g�zel sa�l� oldu�u; ince burunlu ve y�z�n�n geni� oldu�u bildirilmektedir.

Ba�ka rivayetlerde Hz. Mehdi'nin "aln�nda bir iz" oldu�u bildirilmektedir. Ayr�ca rivayetlerde Mehdi�nin "sa� baca��nda bir ben" oldu�u da haber verilmektedir.

� Mehdi benim �ocuklar�mdand�r. Onun y�z�, parlak y�ld�z gibidir.� (Ukayli �En Necmu�s sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� AH b.

 

SONU�

Yaz� boyunca Peygamberimiz (sav)�in hadisleri �����nda, ahir zamanda ortaya ��kacak olan Hz. Mehdi�nin tan�nmas�n� sa�layacak belli ba�l� �zellikleri inceledik. Peygamberimiz (sav) bu hadislerinde Hz. Mehdi�nin gerek fiziksel gerek ahlaki �zellikleri hakk�nda pek �ok tan�t�c� bilgi vermi�tir. Hz. Mehdi�nin ahlak�n�n, kendi ahlak�na benzedi�ini bildirmi�, onun Allah korkusunu ve g�zel ahlak�n� �vm��t�r. Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Mehdi�nin, insanlar�n d�nyada ve ahiretteki kurtulu�lar�na vesile olacak �ok k�ymetli bir kimse oldu�unu belirtmi� ve ortaya ��kt���nda, insanlar�n �kar �zerinde s�r�nerek de olsa ona uymalar�n�� bildirmi�tir:

�bni Ebi �eybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, �bni Mace ve Ebu Naim ise �bni Mes�ud�dan tahric ettiler. O dedi ki: ... O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden �nce bask� ve zul�mle dolu olan arz� adaletle doldurur. Sizden O�na kim yeti�irse, kar �zerinde s�r�nerek dahi olsa gelsin, O�na kat�ls�n. Zira O Mehdi�dir. (Ahir zaman Mehdisinin alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 14)

��inde bulundu�umuz d�nem 1400 senedir beklenen, Peygamberimiz (sav)�in m�jdeledi�i bu tarihi olay�n ger�ekle�mesinin yakla�t��� d�nemdir. Bu ger�e�in �uurunda olan ve Hz. Mehdi ortaya ��kt���nda onun yan�nda olma �erefine eri�mek isteyen t�m M�sl�manlar yaz� boyunca anlat�lan, Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde verdi�i bilgileri dikkatlice okumal�, bu m�barek �ahs� do�ru bir �ekilde tan�yabilmek i�in t�m sebeplere sar�lmal�d�rlar. Zira bu bilgilerin dikkatlice ara�t�r�l�p incelenmesi, bu kutlu �ahs�n tan�nabilmesinde Allah��n izniyle �nemli bir yol g�sterici olacakt�r.

Hi� ku�kusuz ki �slam dininin asl�na d�nmesine ve Kuran ahlak�n�n t�m yery�z�ne hakim olmas�na vesile olacak, M�sl�manlar aras�nda b�y�k bir birlik sa�layacak b�ylesine kutlu bir zata zemin haz�rlamak ve ona yard�mc� olmak M�sl�manlar�n �nemli bir sorumlulu�udur. Hz. Mehdi gibi m�barek bir �ahs�n yak�nlar�ndan olabilmek, ona destek olabilmek, t�m insanlara y�nelik hay�rl� faaliyetlerinde ona yard�mc� olabilmek t�m inananlar i�in b�y�k bir nimet ve �ereftir.

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com