HZ. MEHD� NASIL TANINACAK? -1
(Hz. Mehdi'nin Manevi �zellikleri)

Harun Yahya

Peygamber Efendimiz (sav)�in hadislerinde k�yamete yak�n bir zamanda ya�anacak olan ahir zaman hakk�nda �ok detayl� bilgiler ve i�aretler yer almaktad�r. Peygamberimiz (sav)�in verdi�i bilgilere g�re, bu d�nemde birbiri ard�nca pek �ok �nemli olay ger�ekle�ecektir. Ahir zaman�n ilk devresinde d�nyada b�y�k bir bozulma ve karma�a h�k�m s�recek, ikinci a�amada ise ger�ek din ahlak�n�n ya�anmas�yla birlikte yery�z�nde bar�� ve huzur hakim olacakt�r.

Ahir zaman�n ilk a�amas�nda, Y�ce Allah��n varl���n� kabul etmek istemeyerek ateizmi ve dinsizli�i telkin eden birtak�m felsefi sistemler nedeniyle, insanlar aras�nda b�y�k bir dejenerasyon ve kaos ya�anacakt�r. �nsanl�k, yarat�l�� amac�ndan uzakla�acak, bunun sonucunda b�y�k bir manevi bo�luk ve ahlaki bozulma olu�acakt�r. B�y�k felaketler, sava�lar ve ac�lar ya�anacak ve t�m insanlar bu s�k�nt�lara son verebilmek i�in, �Nas�l kurtuluruz?� sorusunun cevab�n� arayacaklard�r.

Peygamberimiz (sav)�in hadislerindeki, ahir zaman alametleri olarak bildirilen bu geli�melerin pek �o�u, g�n�m�zde birebir haber verildi�i �ekilde ger�ekle�mi�tir. Son zamanlarda yery�z�nde sava� ve �at��malar�n, ter�r, �iddet, anar�i ve karga�an�n, katliamlar�n, i�kencelerin giderek artm�� olmas� ise, yine ahir zaman�n ilk d�neminin ya�anmakta oldu�unun bir g�stergesidir.

Peygamberimiz (sav)�in hadislerindeki bilgilere g�re Allah, bu karanl�k d�nemin ard�ndan insanlar� ahir zaman�n karma�as�ndan kurtaracak ve b�y�k bir kurtulu�a ula�t�racakt�r. Allah, g�zel ahlaktan uzakla�an insanlar�, dejenerasyona u�rayan toplumlar� do�ru yola iletmek i�in �Mehdi�, di�er bir ifadeyle �do�ruya g�t�ren� s�fat�n� ta��yan �st�n ahlakl� bir kulunu vesile k�lacakt�r. Hz. Mehdi, Allah��n izniyle, �slamiyet�i t�m bozulmalardan, hurafelerden ar�nd�rarak ger�ek Kuran ahlak�n�n ya�anmas�n� sa�layacakt�r. Ahir zaman�n ilk d�neminde insanl���n i�erisinde bulundu�u t�m bu kar���kl�klara, toplumsal sorunlara, sosyal s�k�nt�lara ��z�m getirecek; t�m yery�z�ne mutluluk, huzur, bar�� ve g�zel ahlak�n hakim olmas�na vesile olacakt�r.

HZ. MEHDݒN�N MANEV� �ZELL�KLER�

Peygamberimiz (sav)�in bir�ok hadisinde, Hz. Mehdi�nin �e�itli �zellikleri tarif edilmi�tir. Bu hadisler do�rultusunda inceleyece�imiz Hz. Mehdi�nin manevi �zellikleri, ahir zaman�n bu b�y�k �ahs�n� tan�yabilmek i�in �nemli birer yol g�sterici niteli�indedir.

M�cadeleci Olmas�

Peygamber Efendimiz (sav)�in hadislerinde bildirildi�ine g�re, Hz. Mehdi de hem �st�n ahlak�yla, hem de g��l�, m�cadeleci karakteriyle t�m inananlara �rnek olacakt�r:

Mehdi i�i s�k� tutacak. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 175)

Mehdi hesab�n� �ok seri bir �ekilde g�recek ve vaadinden d�nmeyecektir. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

Mehdi Do�u taraf�ndan ��kacak. Kar��s�na da�lar bile dikilse onlar� ezip ge�ecek, o da�larda kendisine yol bulacakt�r. (El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)


Allah�tan �ok Korkmas�

Bir insan Allah korkusunu ne kadar fazla hissederse, o kadar Allah�a yak�nla��r. G��l� bir Allah korkusu, beraberinde Y�ce Allah�a duyulan ba�l�l��� ve sevgiyi de getirir. Peygamber Efendimiz (sav)�in hadislerinde belirtildi�i gibi, Hz. Mehdi�nin sahip oldu�u Allah korkusu son derece g��l�d�r:

Mehdi, gerges ku�unun kanad� ile titremesi gibi Allah�tan �ok korkan bir kimsedir. (Celaleddin Suyuti�nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi�nin Alametleri (Kitab�l Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Terc�me: M��erref G�zc�. Kahraman Ne�riyet`Kitabevi-�stanbul


Hamiyeti �slamiyesi (Allah��n S�n�rlar�na Olan Titizli�i ve Koruyuculu�u)

�slam��n aleyhine s�ylenecek bir s�z bile, ona a��r gelir.
(�bn Hacer El Mekki; �El-Kavl��l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar�, s. 15-75)

G�zel Ahlakl� Olmas�

Y�ce Allah tarih boyunca pek �ok el�i g�ndermi�tir. Kuran ayetlerinde, el�ilerin g�zel ahlakl� olduklar� haber verilmi�tir. Kuran��n ���phesiz sen �st�n ve pek y�ce bir ahlak �zerindesin.� (Kalem Suresi, 4) ayetiyle, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)�in �st�n bir ahlaka sahip oldu�u bildirilmi�tir. Hadislerde haber verildi�i �zere, Allah��n kutlu bir el�isi olan Hz. Mehdi�de bu �zelli�e sahiptir.

Mehdi Allah�a kar�� son derece boyun e�icidir. Ahlak bak�m�ndan Peygamber�e benzer. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 163)

Ahlak� benim ahlak�m olan bir evlad�m ��kacak. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)


Adaletli Davran�r

Ebu Ca�fer Muhammed b. Ali demi�tir ki:

"Bizim Ehl-i Beytimizden Mehdi ortaya ��kt��� zaman, mallar� e�it olarak payla�t�r�r. Halka adaletli davran�r. Kim ona itaat ederse, Allah (c.c.)�a itaat etmi� olur. O, Mehdi diye isimlendirilmi�tir. ��nk� O, gizli (bilinmeyen) bir i�e rehberlik edecektir." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar")

Yery�z� daha �nce zul�m ve haks�zl�kla dolu oldu�u gibi Mehdi taraf�ndan adalet ve do�rulukla doldurulacakt�r. (Ali Bin Sultan Muhammed el Kari �Risalet�l Me�reb el Verdi fi Mezhebi�l Mehdi�)


Herkes Taraf�ndan �ok Sevilmesi

M�minlerin bir kimseyi sevmede g�zettikleri �l��, o ki�inin Allah�a olan yak�nl���, sevgisi, korkusu ve ba�l�l���d�r. Bu nedenle, Rabbimiz�in s�fatlar� en �ok kimde tecelli ediyorsa, m�minler taraf�ndan en �ok sevilen, sayg� duyulan ki�i o olur. Nitekim, Allah��n el�ileri, Y�ce Allah��n s�fatlar�n�n en fazla tecelli etti�i, takvaca en �st�n ahlak� g�steren ki�iler olmu�tur. Peygamberimiz (sav), ahir zamanda Hz. Mehdi�nin, d�nemin en sevilen �ahs� olaca��na i�aret etmi�tir:

Allah (c.c.) b�t�n insanlar�n kalplerini onun (Mehdi�nin) muhabbetiyle dolduracakt�r. (El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

�mmet-i Muhammed�den memnun olmad�k hi�bir fert kalmayacakt�r. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 163)

Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad, Abdullah b. Mes�ud�dan ��yle rivayet etmi�tir:

Allah (c.c.) Onun muhabbetini insanlar�n kalplerine yerle�tirecektir. B�ylece onlar, g�nd�zleri arslan kesilen ve geceleri de ibadetle ge�iren bir toplum olacaklar. (Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)

Onun hilafetinden yer ve g�k ehli, hatta havadaki ku�lar bile raz� olacakt�r. (El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)


Hz. Mehdi'nin Zaman�n En Hay�rl�s� Olmas�

Mehdi ortaya ��kt��� d�nemde kar���kl�k i�inde olan d�nya, onun vesilesiyle ayd�nl�k bir �a� ya�amaya ba�layacakt�r. B�ylelikle onun vesilesiyle bir�ok hay�r ger�ekle�ecektir. Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde Hz. Mehdi i�in devrinin en hay�rl�s� oldu�u haber verilmektedir:

Muhammed �mmetinin en hay�rl�s� ve sizin zorluklar� gideren veliniz olan kimseye kat�l�n... O Mehdi�dir.� (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Devrinde yery�z�n�n en hay�rl�s� kendisi olacakt�r.

(El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Mehdi (zaman�ndaki) insanlar�n en hay�rl�s�d�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)
�Mehdi insanlar�n en hay�rl�s�d�r.� (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi �Risalet�l Me�reb elverdi fi mezhebil Mehdi�)

Tebli� G�c� (�r�ad)

Hz. Mehdi�nin tebli� g�c�yle ilgili a�a��daki hadisler, g�r�nen manalar�n�n d���nda farkl� �ekillerde yorumlanmaktad�r. Bu yorumlardan biri �u �ekilde olabilir: Hz. Mehdi �kuru bir a�a�a benzetilen bir insana y�nelmesiyle ve onun hidayetine vesile olmas�yla; �nceleri ayn� kuru bir a�a� gibi etraf�na faydal� olamayan bu insan�, bu kez ye�illenmi� ve meyve vermi� bir a�a� gibi etraf�na, yani devletine, milletine, dinine ve b�t�n insanl��a faydal� hale getirecektir.

Hz. Mehdi, kuru bir a�ac� dikti�inde de a�a� hemen ye�illenip yapraklanacakt�r. (El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

O (Mehdi) kuru bir kam�� a�ac�n� kuru bir yere dikecek, an�nda ye�illenip yaprak verecek. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 165)

A�a��daki hadiste de benzer bir �ekilde; �nceleri cahil, cimri ve korkak olan bir insan�n, ahir zaman�n b�y�k m�r�idi (do�ru yolu g�steren ki�isi) Hz. Mehdi�nin tebli�i ve e�itimiyle bilgili, c�mert ve cesur bir hale gelece�i; adeta �nceleri kuru ve faydas�z olan bir a�ac�n ye�erip yaprak vermesi gibi �ahsiyetini de�i�tirece�i bildirilmektedir:

Asr�nda cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, c�mert ve cesur olacak. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 186)

Hikmeti Ve Anlay�� G�c�

Hadislerde, Hz. Mehdi�nin Allah taraf�ndan kendisine verilmi� �zel bir g�ce sahip oldu�u bildirilmektedir:

"Keza (N.b. Hammad) Kaab'dan tahric etti, O dedi ki: O kimsenin bilmedi�i gizli bir duruma k�lavuzland��� i�in kendisine "Mehdi" denilmi�tir...." (Ahir zaman Mehdi'sinin alametleri, Ali Bin H�sameddin el Muttaki, sf.77)

B�y�k �slam alimlerinden Muhyiddin Arabi, eserlerinde Hz. Mehdi�nin dikkat �eken ba�l�ca 9 �zelli�ini �u �ekilde belirtmektedir:

1. Basiret sahibi olmas�
2. Kutsal kitab� anlamas�
3. Ayetlerin manas�n� bilmesi
4. Tayin edece�i kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi
5. �fkelendi�inde bile merhamet ve adaletten ayr�lmamas�
6. Varl�klar�n s�n�flar�n� bilmesi
7. ��lerin girift taraflar�n� bilmesi
8. �nsanlar�n ihtiyac�n� iyi anlamas�
9. Bilhassa kendi zaman�nda ihtiya� hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunmas� (bilmesi) gaibi (gizli, g�r�nmeyen) ilimlerden haberdar olmas�.


Zalimlere Kar�� Hakk� M�dafa Eder

Haf�z Ebu Abdullah Nuaym b. Hammad �Fiten� kitab�nda, Cafer b. Yesar Es-sami�den ��yle rivayet etmi�tir:

Mehdi zalime kar�� hakk� m�dafa edecektir. Hatta (zalim) bir insan�n az� di�inde olan (haks�z bir lokmay�) bile ondan �ekip alacak ve sahibine iade edecektir.
(En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal)


Hz. Mehdi�nin G�zetlenmesi -Takip Edilmesi-

Deccal ��k�nca, ona kar�� m�minlerden bir �ah�s (Mehdi) y�nelir. Derken o m�min kimseye bir�ok silahl�lar, Deccal�in merkezlerde g�zetleme yapan silahl�lar� kar�� ��karlar. (Mehdilik ve �mamiye s. 37, Sahih-i M�slim, c. 11/s. 393�den nakil)

Hadisin ba�lang�c�nda Hz. Mehdi�nin Deccal�in taraftarlar� taraf�ndan g�zetlendi�i ve takip edildi�i bildirilmektedir. �nceki devirlerde de, Allah yolunda m�cadelede bulunmu� baz� peygamberlerin de benzer �ekilde g�zetlendi�ini, b�ylece kontrol alt�nda tutulmak istendi�ini Kuran�dan ��renmekteyiz:

�O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan ba�kas� de�ildir, onu belli bir s�re g�zetleyin.� (M�minun Suresi, 25)

S�k�nt� Ve Zorluklarla Kar��la�mas�

Din ahlak�ndan uzak ya�ayan kavimleri uyarmak ve onlar� do�ru yola davet etmek i�in g�nderilen el�ilerin bir�o�u, g�nderildikleri kavimler taraf�ndan yalanlanm�� ve onlar�n �e�itli itham ve iftiralar�na maruz kalm��lard�r. Ehl-i Beyt�ten (Peygamberimiz (sav)�in soyundan) gelecek olan Hz. Mehdi�nin de bu gibi eziyet ve s�k�nt�larla kar��la�aca�� hadislerde haber verilmi�tir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Resulullah (sav) ��yle buyurmu�lard�r:

Mehdi, bizden, Ehl-i Beyt�tendir... Biz �yle bir ev halk�y�z ki Allah bizim i�in ahireti d�nyaya tercih etmi�tir. Benim Ehl-i Beytim muhakkak benden sonra bela, ka��r�lma ve s�rg�ne u�rayacakt�r. Benden sonra Ehl-i Beytim bela ve mihnetlerle (eziyet ve s�k�nt�larla) kar��la�acaklar ve tarda maruz kalacaklard�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

... Mehdi, Resulullah��n bayra�� ile, insanlar�n ba�lar�na bela �zerine bela ya�d��� ve ��k���ndan �mit kesildi�i bir s�rada ��kar. �ki rekat namaz k�lar. Namazdan d�n�nce ��yle der: �Ey insanlar! �mmet-i Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyt�i �ok belalar g�rd�...� (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

Dininde kavi, g��l� olan�n ba��na gelecek belalar b�y�k olur. (�bni Hibban)

Kutsal Emanetlerle ��kmas�

Pek �ok hadiste, Hz. Mehdi�nin kutsal emanetlerin bulundu�u yerden ��kaca�� ve bunlar� a�an ilk ki�i olaca�� haber verilmektedir. Bu hadislerden biri ��yledir:

Naim bin Hammad, Ebu Cafer�den ��yle rivayet etmi�tir; �Mehdi, Mekke�de Peygamberimiz�in sanca��, g�mle�i, k�l�c�, i�aretleri, nuru ve g�zel ifadesiyle yats� vaktinde ��kar. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi �Risalet�l Me�reb elverdi fi mezhebil Mehdi)

Peygamber (sav)�in softan bayra�� ile ��kacakt�r. O bayrak d�rt k��eli olup diki�sizdir ve rengi siyaht�r. O�nda bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (sav)�in vefat�ndan beri a��lmam�� olup Mehdi ��k�nca a��lacakt�r. (Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali Bin H�samettin El Muttaki, s. 22)

http://www.beklenenmehdi.com/

Kimseye Tenezz�l Etmemesi

Kuran�daki peygamber k�ssalar�n� inceledi�imizde, peygamberlerin her durumda Allah�a d�n�p y�neldiklerini g�rmekteyiz. El�ilerin Allah�a olan i�ten ba�l�l�klar�n�, O�na duyduklar� sevgi ve korkuyu da yine Kuran ayetlerinden ��renmekteyiz. A�a��daki hadiste de vurguland��� �zere, Hz. Mehdi�de de bu �zellik g�r�lmektedir:

�Mehdi bizden, Ehl-i Beyt�tendir. O, benim �mmetimden, tenezz�l etmeyen (Allah�tan ba�ka hi�bir varl��a minnet duymayan) bir �ah�st�r.� (Suyuti, el-havi, 2/24)


Hz. Mehdi Hakk�nda Olumsuz Propaganda Yap�lmas�

�slam d��man� olan Deccal�in taraftarlar�, yaz�l� ve s�zl� yay�n organlar�yla Hz. Mehdi�yi k�t�leyecekler, halk�n nazar�nda onun itibar�n� sarsmaya �al��acaklard�r. Bu konuya bir hadiste ��yle i�aret edilmektedir:

M�min �ah�s (Mehdi) Deccal�� g�r�nce: �Ey insanlar! Resulullah��n zikretti�i Deccal i�te budur� der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karn� �zerine uzat�l�r ve arkas�ndan: �Onu al�n da yaralay�n!� der. Art�k o zat�n s�rt� ve karn� d�ve d�ve geni�letilir. Bu sefer onu iki eli ve iki aya�� ile yakalar da f�rlat�r atar. �nsanlar Deccal�in onu bir ate� i�ine att���n� san�rlar. Halbuki o bir cennet i�ine at�lm��t�r. (Mehdilik ve �mamiye, �brahim S�leymano�lu, s. 40)

Hadiste Mehdi�nin �s�rt� ve karn�ndan d�v�le d�v�le geni�letilmesi� m�te�abih olarak (benzetme yap�larak) s�ylenmi�tir. Kitab�n yazar� bu b�l�m i�in �Mehdi�nin �n�, durmadan etrafa ilan edilip yay�lmaktad�r� demektedir. Fakat bunu Deccal taraftarlar� yapaca�� i�in, bu propagandan�n Hz. Mehdi�yi k�t�leme �eklinde olaca�� s�ylenebilir. Ancak, ilk bak��ta olumsuz gibi g�r�nse de, bunlar Hz. Mehdi�nin tan�nmas�na ve �slam ahlak�n�n yay�lmas�na vesile olacakt�r.


G�zden Uzak Olmas�

Naim bin Hammad, Ebu Cafer�den ��yle rivayet etmi�tir;

...Geceleri ibadetle me�gul olup, g�nd�zleri gizli olacak...
(Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)


Meleklerin Yard�m�yla Desteklenmesi

Peygamber k�ssalar�n�n bir�o�unda, din ahlak�n� tebli� ederlerken veya zor bir durumla kar��la�t�klar�nda el�ilerin hep Allah�tan gelen yard�mla desteklendikleri g�r�lmektedir. Bu yard�m; peygamberlere o an vahiy gelmesi, ola�an�st� do�a olaylar�n�n meydana gelmesi gibi �e�itli �ekillerde olabildi�i gibi, melekler yard�m�yla da ger�ekle�mi�tir. Peygamber Efendimiz (sav)�in bir hadisinde, Allah��n Hz. Mehdi�ye de melekler arac�l���yla yard�m edece�i haber verilmi�tir:

�Allah (c.c) ona (Mehdi�ye) �� melekle imdad eyleyecektir. Onlar, (Mehdi�ye) muhalefet edenlerin y�zlerine ve arkalar�na vuracaklard�r.� (Ikdu�d D�rer, s. 12)


Helalleri ve Haramlar� Bilmesi

Hz. Mehdi �st�n ahlak sahibi olmas� ve g��l� Allah korkusu nedeniyle Y�ce Allah��n s�n�rlar�n�, helal ve haramlar� �ok iyi bilmektedir:

Hz. H�seyin (r.a.)�ya soruldu: �Mehdi hangi alametlerle bilinir?� ��yle cevap verdi : �G�n�l rahatl��� ve vakar sahibi olu�u ile, helal ve haram� �ok iyi bilmesi ile tan�n�r.�
(Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)


Yoksullara Kar�� Merhametli Olmas�

Kuran�da yer alan pek �ok ayetin sonunda Allah��n sonsuz merhameti hat�rlat�lmaktad�r. Ayr�ca Kuran�da, iman edenlere �merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmalar�� (Beled Suresi, 17) emredilir.

Y�ce Rabbimiz�in �Erhamurrahimin� (Merhamet Edenlerin En Merhametlisi) s�fat�, t�m peygamberler ve m�minler �zerinde tecelli eder. Bir hadiste Hz. Mehdi�nin de son derece merhametli oldu�u haber verilmi�tir:

��al��anlar �zerine disiplinli olmas�, mal� c�mert�e vermesi ve yoksullara kar�� �ok merhametli olmas�, Mehdi�nin alametlerindendir.�
(Ebu Nuaym tahric etmi�tir.) Meri�y B. Yusuf B. Ebubekir B. Ahmed B. Yusuf El Makdisi �Feraidu Fevaidi�l Fi�l �mam El Mehdi El Muntaz�r� Beklenen Mehdi Hakk�nda �slam Alimlerinin G�r��leri, s. 133, 26 nolu dipnot, K�pr� Yay�nlar�)

Mehdi�nin alameti, �al��anlar� �zerine disiplinli olmas�, mal konusunda c�mert olmas�, mazlumlara kar�� da �ok merhametli olmas�d�r.�
(Ukayli �En-Necmu�s-sak�b fi Beyan� Enne�l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale�t-Temam ve�l kamal�)


Her Sorumlulu�u �st�ne Almas�

Her g�revi �zerine al�r ve zay�fa, d��k�ne yard�m eder.
(M. Muhyiddin Arabi �Futuhat-El Mekkiye�, 366. bab, c. 3, s. 327- 328)


�ki Defa Kaybolmas�

Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde, Hz. Mehdi�nin iki defa kaybolaca�� �u �ekilde ge�mektedir:

�Bu i�i yapacak olan�n (yani Mehdi�nin) iki gaybeti (kaybolmas�, gizlenmesi) vard�r. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, baz�lar�: �O �ld��, baz�lar� da: �O gitti� diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de ba�kalar� onun yerini bilemeyecekler, sadece ona �ok yak�n hizmet�isi onun yerini bilir.� (�El-Saa Fi E�rat-is Saa� s. 93 (M�s�r bask�s�.)

 

�htiyac�n� Bildirmemesi

Hz. Mehdi�nin en �nemli �zelliklerinden biri de ihtiyac�n� bildirmemesidir:

Hz. H�seyin (r.a.)�a soruldu:
� Mehdi hangi alametlerle bilinir?� ��yle cevap verdi : �... �nsanlar ona muhta� olurlar. O, ise insanlara ihtiyac�n� bildirmez.� (Mer�iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdisi �Feraidu Fevaidi�l Fikr Fi�l �mam El-Mehdi El-Muntazar�)


�rnek Ahlaka Sahip Olmas�

Y�ce Allah her devirde insanlara uyar�c� g�ndermi�, bu el�iler hak dini insanlara tebli� vazifesiyle g�revlendirilmi�lerdir. Ancak tebli�leri din ahlak�n� yaln�zca anlatmakla s�n�rl� kalmam��, hal ve tav�rlar�yla da insanlara �rnek olmu�lard�r. Bir hadiste, Hz. Mehdi�nin �rnek ahlak� ��yle bildirilmi�tir:

�lahi feyz (Allah��n ilham etti�i �st�n faziletler) ona ula��r. Dini ilimleri ve �rnek ahlak� telakki eder. (Allah�tan al�r.)
(Konavi Risalet-�l Mehdi, s. 161 B)


Cifr (Ebced) �lmini Bilmesi

Baz�lar� dediler ki, bu kitab� kemal-i vukuf (olgunlu�a ula�m��) ahir zamanda hurucu muntazar Hz. Mehdi�nin (��k��� beklenen Hz. Mehdi�nin) hurucuna mevkuftur ki, (��k���na atfedilmi�tir ki) onlar cifr ilmine vak�f ve s�rlar�na arif olurlar (bilirler.) Kitab-� enbiyay� salifeden dahi bu ilim varid olmu�tur. (Bu ilim, ge�mi� peygamberlere verilen kitaplardan ula�m�� bir ilimdir.) (Mehdilik ve �mamiye, �brahim S�leymano�lu s. 252)

�bni Ebi �eybe ve Naim b. Hammad Fiten isimli eserde, �bni Mace ve Ebu Naim ise �bni Mes�ud�dan tahric ettiler.
O dedi ki: ... O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden �nce bask� ve zul�mle dolu olan arz� adaletle doldurur. Sizden O�na kim yeti�irse, kar �zerinde s�r�nerek dahi olsa gelsin, O�na kat�ls�n. Zira O Mehdi�dir. (Ahir zaman Mehdisinin Alametleri, Celalettin Suyuti, sf. 14)

SONU�

Peygamberimiz (sav), inceledi�imiz bu hadislerinde Hz. Mehdi�nin ahlaki �zellikleri hakk�nda pek �ok tan�t�c� bilgi vermi�tir. Hz. Mehdi�nin ahlak�n�n, kendi ahlak�na benzedi�ini bildirmi�, onun Allah korkusunu ve g�zel ahlak�n� �vm��t�r. Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Mehdi�nin, insanlar�n d�nyada ve ahiretteki kurtulu�lar�na vesile olacak �ok k�ymetli bir kimse oldu�unu belirtmi� ve ortaya ��kt���nda, insanlar�n �kar �zerinde s�r�nerek de olsa ona uymalar�n�� bildirmi�tir:

��inde bulundu�umuz d�nem bin d�rt y�z senedir beklenen, Peygamberimiz (sav)�in m�jdeledi�i bu tarihi olay�n ger�ekle�mesinin yakla�t��� d�nemdir. Bu ger�e�in �uurunda olan ve Hz. Mehdi ortaya ��kt���nda onun yan�nda olma �erefine eri�mek isteyen t�m M�sl�manlar yaz� boyunca anlat�lan, Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde verdi�i bilgileri dikkatlice okumal�, bu m�barek �ahs� do�ru bir �ekilde tan�yabilmek i�in t�m sebeplere sar�lmal�d�rlar. Zira bu bilgilerin dikkatlice ara�t�r�l�p incelenmesi, bu kutlu �ahs�n tan�nabilmesinde Allah��n izniyle �nemli bir yol g�sterici olacakt�r.

Hi� ku�kusuz ki �slam dininin asl�na d�nmesine ve Kuran ahlak�n�n t�m yery�z�ne hakim olmas�na vesile olacak, M�sl�manlar aras�nda b�y�k bir birlik sa�layacak b�ylesine kutlu bir zata zemin haz�rlamak ve ona yard�mc� olmak M�sl�manlar�n �nemli bir sorumlulu�udur. Hz. Mehdi gibi m�barek bir �ahs�n yak�nlar�ndan olabilmek, ona destek olabilmek, t�m insanlara y�nelik hay�rl� faaliyetlerinde ona yard�mc� olabilmek t�m inananlar i�in b�y�k bir nimet ve �ereftir.

Hz. Mehdi, ahir zamanda g�nderilece�i Peygamber Efendimiz (sav) taraf�ndan m�jdelenmi�, M�sl�manlar� zul�m ve s�k�nt� ortam�ndan kurtaracak, yery�z�ndeki fitneleri ortadan kald�racak, t�m d�nyaya bar��, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir �ah�st�r. Peygamberimiz (sav)�den aktar�lan sahih rivayetlere g�re Hz. Mehdi, �e�itli hurafelerle, bat�l inan� ve uygulamalarla asl�ndan uzakla�t�r�lm�� olan dini �z�ne d�nd�recek, Hz. �sa ile bulu�acak, Allah��n izniyle yegane hak din olan �slam ahlak�n�n yery�z�ne hakim olmas�na vesile olacakt�r.

 

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com