K�TAP EHL�NDEN �MAN EDENLER B�RB�RLER�N�N VEL�S�D�RLER

Harun Yahya

�slam, bar��, sevgi ve ho�g�r� dinidir. Ancak g�n�m�zde baz� �evreler �slam ahlak�n� yanl�� bir imajla tan�tmaya �al��maktad�rlar. Yery�z�n� bir "bar�� ve esenlik yurdu" haline getirmeyi emreden �slam dinini, tam z�dd� �ekilde g�stermeye �al��an bu �evreler, di�er dinlerin mensuplar� ile M�sl�manlar aras�nda bir uyu�mazl�k var gibi g�stermeye �al��maktad�rlar. Oysa �slam ahlak�n�n, Kuran'da "Ehl-i Kitap" olarak isimlendirilen Yahudilere ve H�ristiyanlara kar�� bak��� son derece adil ve merhametlidir. Allah Kuran'da ��yle bildirmektedir:

Allah, sizinle din konusunda sava�mayan, sizi yurtlar��n�zdan s�r�p-��karmayanlara iyilik yapman�zdan ve onlara adaletli davranman�zdan sizi sak�nd�rmaz. ��nk� Allah, adalet yapanlar� sever. (M�mtehine Suresi, 8)

��lerinde zulmedenleri hari� olmak �zere, Kitap Ehliyle en g�zel olan bir tarz�n d���nda m�cadele etmeyin. Ve deyin ki: "Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilah�m�z da, sizin ilah�n�z da birdir ve biz O'na teslim olmu�uz." (Ankebut Suresi, 46)

Kuran'da Kitap Ehli'nden samimi iman edenler oldu�u ise ��yle bildirilmektedir:

��phesiz, Kitap Ehlinden, Allah'a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a derin sayg� g�sterenler olarak- inananlar vard�r. Onlar Allah'�n ayetlerine kar��l�k olarak az bir de�eri sat�n almazlar. ��te bunlar�n Rableri kat�nda ecirleri vard�r. ��phesiz Allah, hesab� �ok �abuk g�rendir. (Al-i �mran Suresi, 199)

... Kitap Ehli'nden bir topluluk vard�r ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'�n ayetlerini okuyarak secdeye kapan�rlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret g�n�ne iman eder, maruf olan� emreder, m�nker olandan sak�nd�r�r ve hay�rlarda yar���rlar. ��te bunlar salih olanlardand�r. Onlar hay�rdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun b�rak�lmazlar. Allah, muttakileri bilendir. (Al-i �mran Suresi, 113-115)

Ger�ek �u ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabi�ler ve H�ristiyanlardan Allah'a, ahiret g�n�ne inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar i�in korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklard�r. (Maide Suresi, 69)

Allah'�n kullar�na bir hidayet rehberi olarak g�nderdi�i hak kitaplar�nda sevgiye, bar��a, ho�g�r�ye ve adalete dayal� bir toplum modeli tarif edilmektedir. �rne�in Allah Maide Suresi'nde Yahudilere indirilen Tevrat'�n insanlar i�in bir yol g�sterici oldu�unu bildirmektedir:

Ger�ek �u ki, Biz Tevrat'�, i�inde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmu� peygamberler, Yahudilere onunla h�kmederlerdi. Bilgin-y�neticiler (Rabbaniyun) ve y�ksek bilginler de (Ahbar), Allah'�n kitab�n� korumakla g�revli k�l�nd�klar�ndan ve onun �zerine �ahidler olduklar�ndan (onunla h�kmederlerdi.)... (Maide Suresi, 44)

Yahudiler, H�ristiyanlar ve M�sl�manlar, aralar�ndaki tarihsel sorunlara, �n yarg�lara, yanl�� anlamalara veya taassuba dayanan tart��malara ve �eki�melere tamamen son vermelidirler. Her �� dinin mensuplar� da birbirlerine anlay�� ve ho�g�r� i�inde yakla�mal�d�r. �nemli olan, farkl�l�klar� de�il ortak noktalar� g�ndeme getirmek, zorla�t�r�c� de�il kolayla�t�r�c�, y�k�c� de�il yap�c�, engelleyici de�il yard�mc�, ay�r�c� de�il tamamlay�c�, b�l�c� de�il birle�tirici olmakt�r. Allah Kuran'da iman edenler �zerindeki bu sorumlulu�u ��yle bildirmektedir:

�nkar edenler birbirlerinin velileridir. E�er siz bunu yapmazsan�z (birbirinize yard�m etmez ve dost olmazsan�z) yery�z�nde bir fitne ve b�y�k bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

Allah iman edenlere yery�z�nde bar��� sa�lamalar�n� ve bar���n koruyucular� olmalar�n� emretmi�tir. Yery�z�nde bozgunculuk yapanlar�, hakl� bir gerek�esi (savunma veya mazlumlar� kurtarma amac�) olmadan sava� ��karanlar�, d�zeni bozanlar�, masum insanlar� katledenleri lanetlemi�tir. Rabbimiz'in emretti�i ahlak� ya�ayan m�minlerin, �nemli sorumluluklar�ndan biri de insanlar i�in bar��� ve g�venli�i sa�lamak, t�m insanlar�n huzur i�inde ya�ayabilecekleri bir d�nya meydana getirebilmektir.

Sava�lar�n, �at��malar�n ve her t�rl� karga�an�n temelinde insanlar�n ger�ek din ahlak�ndan uzakla�malar� vard�r. Kimi zaman da s�zde din ad�na ortaya ��kan baz� kimselerin sapk�n yorumlar�, ger�ek din ahlak� hakk�nda yeterince bilgi sahibi olmayan kimseler �zerinde etki edebilmektedir. Ve bu durum onlar� din ahlak�na hi�bir �ekilde uymayan eylemler yapmaya y�nlendirebilmektedir. Anla�mazl�klar�n ve sorunlar�n �iddet yoluyla ��z�lmesi gerekti�ine inananlar, bask�c� ve despot uygulamalar�yla insanlara zulmedenler kar��s�nda iman edenlerin i� birli�i �nem kazanmaktad�r.

�man eden her H�ristiyan, her M�sl�man, her Yahudi bu do�rultuda elinden gelen t�m �abay� g�stermekle m�kelleftir. Tek bir Allah'a iman eden, O'nun r�zas�n� kazanmaya �al��an, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmu�, O'na g�n�lden ba�l�, O'nu y�celten, temelde ayn� de�erleri savunan M�sl�manlar�n, Yahdilerin ve H�ristiyanlar�n ortak hareket etmeleri en do�rusudur. Samimi olarak iman edenler, din ahlak�n�n ya�anmas�, dinsizli�in neden oldu�u belalar�n engellenmesi, ateizm ve materyalizmle fikri alanda m�cadele edilmesi konular�nda ittifak etmelidirler.

Bilgisizlikten veya din ahlak�na kar�� olanlar�n provokasyonlar�ndan kaynaklanan �n yarg�lar ortadan kald�r�lmal�, Yahudiler, H�ristiyanlar ve M�sl�manlar el ele vererek g�zel ahlak� yery�z�ne yaymaya �al��mal�d�rlar. Bu birlik, sevgi, sayg�, ho�g�r�, anlay��, uyum ve i�birli�i prensipleri temel al�narak bina edilmelidir. Durumun ne kadar acil oldu�u g�z �n�nde bulundurulmal�; �eki�me, tart��ma ve ayr�l��a yol a�acak unsurlardan �iddetle ka��nmal�d�r. Kuran'da M�sl�manlar�n Kitap ehline birlik �a�r�s� ��yle bildirilmektedir:

De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran�zda m��terek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan ba�kas�na kulluk etmeyelim, O'na hi� bir �eyi ortak ko�mayal�m ve Allah'� b�rak�p bir k�sm�m�z (di�er) bir k�sm�m�z� Rabler edinmeyelim."� (Al-i �mran Suresi, 64)

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com