KENAN D�YARI T�M �LAH� D�NLER ���N
BARI� VE ESENL�K YURDU OLMALIDIR

Harun Yahya


Tarihi kaynaklarda "Kenan diyar�" olarak adland�r�lan yer, g�n�m�zde Filisitin ve �srail'in �zerinde yer ald��� topraklard�r. Bu topraklar tarih boyunca pek �ok peygamberin ya�ad���, halklar�n� Allah'�n varl���na ve birli�ine davet etti�i, �zerinde bir�ok kutsal mekan�n bulundu�u m�barek topraklard�r. Bu nedenle, Kenan diyar�, her �� �lahi dinin mensuplar� (M�sl�manlar, Yahudiler ve H�ristiyanlar) i�in de kutsal topraklard�r. �� ilahi dinin mensuplar�n� biraraya getiren bu kutsal mekan, birbirlerinin dinlerindeki ortak y�nleri tan�malar� ve bir olan Allah'a imanlar�ndan �t�r� birbirlerine sevgi ve sayg� duymalar�na vesile olmas� a��s�ndan da son derece �nemlidir.

Allah Kuran'da Yahudiler ve H�ristiyanlar�, Kitap Ehli olarak bildirmi� ve M�sl�manlar�n Kitap Ehli'ne kar�� tutumlar�n�n nas�l olmas� gerekti�ini detayl� olarak a��klam��t�r. Kitap Ehli, temeli Allah'�n vahyine dayanan ahlaki k�staslara, haram ve helal kavramlar�na sahiptir. Kuran ahlak�na ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnetine g�re M�sl�manlar�n, Yahudilerden ve H�ristiyanlardan iman edenlere sevgi, �efkat, ho�g�r� ve sayg�yla yakla�malar� gerekir. M�sl�manlar�n Yahudilere ve H�ristiyanlara �a�r�s� ise Kuran'da ��yle bildirilmi�tir:

"Bize ve size indirilene iman ettik; bizim �lah�m�z da, sizin �lah�n�z da birdir ve biz O'na teslim olmu�uz." (Ankebut Suresi, 46)

Bu �a�r�, M�sl�manlar�n Kitap Ehli'ne bak�� a��s�n� a��k ve net bir �ekilde ortaya koymaktad�r: Hepimiz bir olan Allah'a iman etmekte, Rabbimiz'in g�ndermi� oldu�u el�ileri sevmekte ve saymakta, Allah'�n koydu�u s�n�rlara uymakta, kutsal kitaplar�m�zda bildirilen ahlak� ya�amaktay�z. Dolay�s�yla da, birbirimize anlay��, merhamet, sevgi ve sayg�yla yakla�makla y�k�ml�y�z.

Hepimiz Ayn� Peygamberleri Seviyor ve Say�yoruz

M�sl�manlar g�nderilmi� t�m peygamberlere iman ederler. Rabbimiz'in ge�mi�teki peygamberlere g�ndermi� oldu�u kitaplara inan�rlar. Bir ayette bu ger�ek ��yle bildirilmi�tir:

De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, �brahim, �smail, �shak, Yakup ve torunlar�na indirilene, Musa'ya, �sa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hi�biri aras�nda ayr�l�k g�zetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmu�lar�z." (A-li �mran Suresi, 84)

Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. �brahim, Hz. �shak, Hz. Yusuf, Hz. Harun, Hz. Davud, Hz. S�leyman, Hz. Yahya, Hz. �sa ve Hz. Musa Yahudiler ve H�ristiyanlar i�in ne kadar �nemli ise, M�sl�manlar i�in de o kadar �nemlidir.

Yahudilerin bizim de Peygamberimiz olan Hz. Musa�ya sayg� duymalar�, binlerce y�ld�r ona s�ms�k� ba�l� olmalar� samimi M�sl�manlar i�in �ok de�erlidir. Ayn� �ekilde H�ristiyanlar�n Hz. �sa�ya duyduklar� b�y�k sevgi, i�ten ba�l�l�k da M�sl�manlar i�in �ok �nemlidir. Hz. Yakub�a, Hz. �shak�a, Hz. �smail�e, Hz. �brahim�e, Hz. Lut�a, Hz. Ey�b�e, Hz. Musa�ya, Hz. �sa�ya, Hz. Yahya�ya ve di�er peygamberlere sayg� ve sevgi duyan insanlar, do�al olarak M�sl�manlar�n sevgi ve muhabbet duyaca��, anlay�� ve �efkatle yakla�aca�� insanlard�r. Bunun aksi kesinlikle m�mk�n de�ildir.

Peygamberler Diyar� Kenan'da, Birarada Huzur ��inde Ya�amal�y�z

Kenan diyar� olarak belirtilen topraklarda -ve elbette t�m d�nyada-, ayn� peygamberlere iman edenlerin birarada g�venlik, sevgi ve huzur i�inde ya�amalar�, t�m m�minlerin g�n�lden isteyecekleri, bundan sevin� ve mutluluk duyacaklar� bir durumdur. �� ilahi dinin evlatlar� -Hz. �smail�in evlatlar� olan M�sl�man Araplar, Hz. Musa�n�n evlatlar� olan Yahudiler, Hz. �sa�n�n evlatlar� olan H�ristiyanlar- Kenan diyar�nda istedikleri gibi ya�amal�d�rlar. Yahudiler de, H�ristiyanlar da, M�sl�manlar da bu topraklarda �zg�rce ibadetlerini yerine getirmeli, hi�bir korku ve tehlike olmadan huzur ve bar�� i�inde hayat s�rmelidirler. Bu, t�m inananlar�n ortak ideali olmal�d�r.

Bu topraklar Hz. �brahim'in soyundan gelen �sevilerin, Musevilerin ve M�sl�manlar�n atalar�n�n topraklar�d�r. Atalar� bu topraklarda ya�am��, bu topraklarda �lm��t�r. Onlar�n da bu topraklarda, t�pk� atalar� gibi, diledi�ince ibadet etme, ya�ama, yerle�me hakk� vard�r. Bu topraklarda -d�nyan�n her yerinde oldu�u gibi- kimse kimseye m�dahale edemez, ibadetlerine kar��amaz, hareketlerini k�s�tlayamaz, s�n�r koyamaz. Bu, Allah��n Kuran�da t�m iman sahiplerine bildirdi�i bir emridir. T�m kutsal mekanlar ve Allah��n ad�n�n an�ld��� evler Rabbimiz'in korumas� alt�ndad�r. �man sahiplerinin de y�k�ml�l��� Allah'�n ad�n�n an�ld���, inananlar�n Allah r�zas� i�in ibadetlerini yapt�klar� bu yerleri koruyup korumakt�r. Allah Kuran�da �u �ekilde buyurmaktad�r:

Onlar, yaln�zca; "Rabbimiz Allah't�r" demelerinden dolay�, haks�z yere yurtlar�ndan s�rg�n edilip ��kar�ld�lar. E�er Allah'�n, insanlar�n kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye u�ratmas�) olmasayd�, manast�rlar, kiliseler, havralar ve i�inde Allah'�n isminin �ok�a an�ld��� mescidler, muhakkak y�k�l�r giderdi. Allah Kendi (dini)ne yard�m edenlere kesin olarak yard�m eder. ��phesiz Allah, g��l� oland�r, aziz oland�r. (Hac Suresi, 40)

Ne var ki g�n�m�zde her �� dinin mensuplar� aras�nda da yer alan baz� radikal unsurlar nedeniyle, iman edenler tedirgin edilmekte, bu m�barek topraklarda huzur ve g�venli�in yerine �at��ma ve karga�a yayg�nla�t�r�lmaya �al���lmaktad�r. Oysa bu kabul edilebilir bir durum de�ildir. Yahudilerin ve M�sl�manlar�n birbirlerini �ld�rmeye, topraklar�ndan ��karmaya kalk��mas� her iki toplumun da inan�lar�na ayk�r� bir harekettir. Bu, peygamberlerin soyuna y�nelik bir sald�r� anlam�na gelir ki, bunu samimi olarak iman eden bir M�sl�man ve Yahudinin kabul etmesine imkan yoktur. Hz. Yakup'un soyunu yok etmeye y�nelik bir hareket, samimi olarak iman eden her M�sl�man�n kar�� olaca�� bir zul�md�r. Ayn� �ekilde, Hz. �smail'in soyunu yok etmeye y�nelik sald�r�lara da m�saade edilemeyece�i a��kt�r. T�m iman sahiplerinin, �iddet ve sald�rganl�k �zerine bina edilmi� bu Deccali oyuna kar�� tav�rlar�n� a��k ve net olarak ortaya koymalar� gerekir. Unutmamak gerekir ki, M�sl�manlar�n, Yahudilerin ve H�ristiyanlar�n, birbirlerine kar�� de�il, g�n�m�zde t�m toplumlar i�in �nemli bir tehlike olan dinsizlik ve ateizme kar�� bir fikri m�cadele i�inde olmalar� gerekir. Allah'� seven, peygamberleri seven t�m M�sl�manlar, H�ristiyanlar ve Yahudiler bu tehlikeye ka�� korunmal�d�r.

D�nyada bu kadar g��l� ateizm, materyalizm ve Darwinizm tehlikesi varken, Yahudilerin imanl� olmalar�, Hz. �brahim�e, Hz. Musa�ya ba�l� olmalar�, imanlar�n� binlerce y�ld�r muhafaza etmeleri M�sl�manlar i�in �ok de�erlidir. Ayn� �ekilde d�nyan�n d�rt bir yan�ndaki H�ristiyanlar�n Allah�a imanlar�, Hz. �sa�ya, Hz. Yahya�ya sevgileri t�m M�sl�manlar i�in �ok de�erlidir. Onlar�n da binlerce y�ld�r �ok b�y�k bir sadakatle Hz. �sa�ya ba�l� olmalar� M�sl�manlar i�in sevin� vesilesidir. Dolay�s�yla ger�ek M�sl�manlar, Musevilerin ve H�ristiyanlar�n daha g��l� imana sahip olmalar�n�, daha da �ok Allah�� sevmelerini g�n�lden istemelilerdir.

Sonu�

Kenan diyar� Yahudilerin ve Filistinli M�sl�manlar�n korku ve deh�et i�inde ya�ad��� yerler olmamal�d�r. Bu nedenle M�sl�manlar�n ve Yahudilerin bu kutsal topraklarda s�ren deh�et politikas�na, ac�mas�zl��a, zulme, sald�rganl��a k�saca �iddete bir an �nce son vermeleri gerekmektedir. T�m ilahi dinlerden iman sahibi kimseler, bu topraklarda rahat, huzurlu, g�ven ve bar�� i�inde olmal�, m�reffeh bir ya�am s�rd�rebilmelidir. Nitekim Y�ce Allah'�n tarif etti�i �st�n ahlakta b�yle bir d��manl���n yeri yoktur. Bunun ��z�m� Allah'�n r�zas� i�in kar��l�k beklemeden, tek yanl� dostlukta, sevgi ve �efkatte kararl� olmakt�r. Kuran'da Allah g�zel ahlak�n d��manl�klar� y�kaca��n� ��yle bildirmektedir:

�yilikle k�t�l�k e�it olmaz. Sen, en g�zel olan bir tarzda (k�t�l���) uzakla�t�r; o zaman, (g�r�rs�n ki) seninle onun aras�nda d��manl�k bulunan kimse, sanki s�cak bir dost(un) oluvermi�tir. Buna da, sabredenlerden ba�kas� kavu�turulamaz. Ve buna, b�y�k bir pay sahibi olanlardan ba�kas� da kavu�turulamaz. (Fussilet Suresi, 34-35)

Tarihte �rne�ini g�rd���m�z gibi, bu topraklarda, Osmanl� vizyonu �er�evesinde, her milletin g�venle ya�ayaca��, �zg�r olaca��, sevgi ve �efkate a��k, bir sistem yeniden tesis edilebilir. Yahudilerin atalar�n�n yurdunda ticaret edip, �zg�rce ya�amalar�, di�er �lkelerle �zg�rce siyaset, ticaret, sanat alan�nda i� birli�i yapmalar�, ibadetlerini istedikleri yerde �zg�rce yerine getirmeleri, M�sl�manlar olarak en b�y�k temennilerimizden biridir. Ayn� �ekilde Filistinli M�sl�manlara da �srail topraklar�nda, Kud�s�te, Tel Aviv�de �zg�rce dola�malar�, ibadetlerini huzur i�inde yerine getirebilmeleri, Yahudilerle karde�ce ya�ayabilmeleri i�in t�m imkanlar�n sa�lanmas� son derece �nemlidir.

Allah��n izniyle �ok yak�n zamanda t�m �sevilerin, Musevilerin ve M�sl�manlar�n karde�ce ya�ayacaklar�, g�zel ve ayd�nl�k g�nler gelecektir. Samimi iman�n g�c� ile bar���n, g�venli�in, ho�g�r�n�n, sevginin hakim oldu�u bir d�nyaya kavu�mak m�mk�n olacakt�r. Bu Allah'�n samimi olarak iman edenlere bir vaadidir. Y�ce Rabbimiz Kuran'da iman edenleri ��yle m�jdelemektedir:

Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com