�TT�HAD-I �SLAM (�SLAM B�RL���)

Harun Yahya

Kuran ahlak�n�n t�m d�nyaya hakim olmas�, Kuran-� Kerim'de haber verilen, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadis-i �eriflerinde bildirdi�i, �slam alimlerinin de eserlerinde yer verdi�i b�y�k bir m�jdedir. Peygamberimiz (sav), Allah'�n Hz. Mehdi'yi vesile k�larak �slam ahlak�n� t�m d�nyaya hakim edece�ini bildirmi�tir. Hz. Mehdi'nin Allah'�n izniyle ahir zamanda ortaya ��kaca�� ve �slam ahlak�n� yery�z�ne hakim k�laca�� Peygamber Efendimiz (sav')'in bir hadis-i �erifinde ��yle haber verilmi�tir:

K�yametin kopmas� i�in sadece bir g�nden ba�ka vakit kalmam�� da olsa, Allah benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) B�R ZATI G�NDERECEK, yery�z� zul�mle doldu�u gibi, O YERY�Z�N� ADALETLE DOLDURACAKTIR.1

Hadislerde ve �slam alimlerinin yorumlar�nda bildirildi�ine g�re, �slam ahlak�n�n hakimiyetinin en �nemli a�amalar�ndan biri �ttihad-� �slam'�n yani �slam d�nyas�n�n birli�inin sa�lanmas�d�r. Hadislerde haber verildi�i �zere Hz. Mehdi'nin zuhuruyla birlikte �slam d�nyas�ndaki da��n�kl�k son bulacak ve Hz. Mehdi'nin �nderli�inde M�sl�manlar Kuran ahlak�nda ittifak edeceklerdir.

Ahir zaman ve Kuran ahlak�n�n d�nya hakimiyeti konular�na kitaplar�nda yer veren Bedi�zzaman Said Nursi de, �slam Birli�i konusu �zerinde �nemle durmu�tur. Bedi�zzaman, Hz. Mehdi'nin �slam Birli�i'nin kurulmas�na vesile olaca��n� ifade etmi�, �slam Birli�i'nin olu�turulmas�n� ve �slam ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas�n� �slam d�nyas�n�n b�y�k bir bayram� olarak nitelemi�tir. Bedi�zzaman Said Nursi'nin konuyla ilgili baz� s�zleri ��yledir:

Bu zaman�n EN B�Y�K farz VAZ�FES� �TT�HAD-I �SLAM'd�r (�slam Birli�i'dir).2

... �n�aAllah, alem-i �slam�n (�slam aleminin) da B�Y�K B�R BAYRAMINA YET���RS�N�Z. CEMAH�R-� M�TTEF�KA-� �SLAM�YEN�N (�slam cumhuriyetlerinin birle�mesinin) kudsi kanun-u esasiyelerinin (kutsal kanunlar�n�n) menba� (kayna��) olan Kur�an-� Hakim, �ST�KBALE TAM HAK�M OLUP be�eriyete (insanl��a) tam bir bayram� getirece�ine �OK EMARELER (i�aretler) VAR.3

G�r�ld��� gibi Bedi�zzaman, �slam Birli�i'nin sa�lanmas�n� mutlaka yerine getirilmesi gereken �nemli bir g�rev olarak bildirmi�tir. Bedi�zzaman'�n da ifade etti�i gibi, �slam Birli�i'nin ger�ekle�ece�ine ve Kuran ahlak�n�n yery�z�ne hakim olaca��na dair pek �ok alamet ve i�aret bulunmaktad�r. Bu alametler hadis-i �eriflerde detayl� olarak bildirilmi�tir. T�m bu alametlerin tecelli etti�i ve �slam ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas�na vesile olacak m�barek ki�i ise, Hz. Mehdi'dir.

Hz. Mehdi'nin Reddedilemeyen Alameti

Hz. Mehdi'nin yerine getirece�i g�revler, bu kutlu zat�n en �nemli alametleridir. M�barek Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirdi�i gibi, �slam'�n yery�z�ne hakim olmas�na vesile olmas� ise Hz. Mehdi'nin reddedilmesi m�mk�n olmayan �zelli�idir.

Bedi�zzaman da eserlerinde, Hz. Mehdi'nin m�barek �ahs�n� belirleyecek nitelikleri detayl� olarak a��klam��t�r. Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. Mehdi'nin g�revlerinin neler olaca��n� anlat�rken, �slam Birli�i'nin sa�lanmas�n� Hz. Mehdi'nin �� b�y�k g�revinden biri olarak belirtir. Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. Mehdi'nin bu b�y�k g�revini bir s�z�nde ��yle a��klamaktad�r:

O ZATIN ���NC� VAZ�FES�, Hilafet-i �slamiye'yi �TT�HAD-I �SLAM'A (�slam Birli�i'ne) B�NA EDEREK, �sevi ruhanileriyle ittifak edip D�N-� �SLAM'A H�ZMET ETMEKT�R. Bu vazife, PEK B�Y�K B�R SALTANAT ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir (uygulanabilir). Birinci vazife, o iki vazifeden ��-d�rt derece daha ziyade k�ymetdard�r, fakat o ikinci, ���nc� vazifeler pek parlak ve �ok geni� bir dairede ve �a'�aal� bir tarzda oldu�undan umumun ve avam�n nazar�nda daha ehemmiyetli g�r�n�yorlar.4

Bedi�zzaman'�n belirtti�i gibi Hz. Mehdi, �nce �slam Birli�i'ni tesis edecektir. Sonra, �slam Birli�i'nin kuvvet ve deste�ini alarak Kuran ahlak�n� ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnetini t�m d�nyaya hakim k�lacakt�r. Bu kutlu g�revini yerine getirirken �Allah'�n izniyle� b�y�k bir g��, kuvvet ve iktidara da sahip olacakt�r. Bedi�zzaman Said Nursi bir ba�ka s�z�nde de, bu ger�e�i ��yle ifade etmektedir:

B�Y�K MEHD�'N�N �OK VAZ�FELER� VAR. VE S�YASET ALEM�NDE, D�YANET ALEM�NDE, SALTANAT ALEM�NDE, M�CADELE ALEM�NDE �OK DA�RELERDE �CRAATLARI OLDU�U G�B�...

G�r�ld��� gibi Bedi�zzaman Said Nursi Hz. Mehdi'nin siyaset, saltanat ve diyanet gibi �ok b�y�k alanlarda g�rev yapaca��n� s�ylemektedir. Hadislerde bulunan bilgilere ve Bedi�zzaman'�n a��klamalar�na g�re Hz. Mehdi, bu b�y�k alanlarda g�rev yapacak, �slam Birli�i'ni kuracak, materyalizm ve ateizmi fikren yenilgiye u�ratacak, manevi de�erleri g��lendirecek ve �slam ahlak�n�n t�m d�nyaya hakim olmas�na vesile olacak m�barek bir �ah�st�r. Hz. Mehdi'nin as�l alameti, Bedi�zzaman'�n da ifade etti�i gibi, �slam Birli�i'ni sa�lamas� ve Kuran ahlak�n� d�nyaya hakim k�lmas�d�r. Bunun d���ndaki di�er alametleri s�ylemenin, bunlar�n �zerinde durman�n ve yaln�zca bunlar� araman�n bir manas� yoktur. Di�er alametler ancak bu b�y�k alamet ger�ekle�ti�i takdirde anlam kazan�r.

Biraz �nce de belirtti�imiz gibi �slam ahlak�n�n hakimiyeti Hz. Mehdi'nin reddedilmesi m�mk�n olmayan alametidir. Bu reddedilmesi m�mk�n olmayan alamet ger�ekle�medi�i m�ddet�e, Mehdilik makam�ndan ya da Mehdilik g�revinin yerine getirildi�inden bahsedilmesi de m�mk�n de�ildir. Hz. Mehdi'nin m�barek �ahs� Allah'�n izniyle zuhur etti�i zaman, hadislerde de belirtildi�i gibi, Mehdili�ini iddia etmeyecek ya da bunun propagandas�n� yapmayacakt�r. Hz. Mehdi'nin b�y�k icraatleri, bu kutlu �ahs�n ortaya ��kt���n�n en b�y�k ispat� ve delili olacakt�r. Bir hadis-i �erifte, Hz. Mehdi'nin "kendisi istemedi�i halde, kendisine biat edilece�i" bildirilmektedir:

Hz. Mehdi �STEMED��� HALDE ONA B�AT EDECEKLERD�R. Daha sonra Hz. Mehdi, onlara iki rekat namaz k�ld�racak ve Makam'�n yan�nda minbere ��kacakt�r.5

Hadis-i �erifte Hz. Mehdi'ye kendisi istemedi�i halde biat edilece�inin bildirilmesi, kendisinin hi�bir zaman Mehdilik iddias�nda bulunmayaca��n�n i�aretidir. Hz. Mehdi'de tecelli eden a��k alametler ve kendisinin b�y�k icraatleri onun beklenen m�barek �ah�s oldu�unu g�sterecektir. Kendisi herhangi bir telkin ya da iddiada bulunmayacakt�r.

Hadislerde ve �slam alimlerinin eserlerinde bulunan bilgilerin yan� s�ra, Kuran-� Kerim'in bir�ok ayetinde de Kuran ahlak�n�n yery�z�ne hakim olaca��na dair i�ari manalar bulunmaktad�r.

�slam Ahlak�n�n Yery�z�ne Hakim Olaca�� Kuran'da Bildirilmi�tir

Kuran; h�km� k�yamete kadar ge�erli olan, m�minlerin hayat�n�n t�m alanlar�n� kapsayan, Rabbimiz'in her h�km�n�n eksiksiz yer ald��� m�barek bir kitapt�r. Kuran��n en b�y�k mucizelerinden biri, ilk vahyin inmesinden bu yana, her as�rda ya�ayan t�m M�sl�manlar�n onda kendi �a�lar�na bakan i�aretler bulmalar�d�r. Hadislerde belirtildi�ine g�re �slam ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas�, Peygamberimiz (sav)'in vefat�ndan sonra k�yamete kadar ger�ekle�ecek olan alametlerin en �nemlilerindendir. Kuran'�n Nur Suresi'nin 55. ayetinde de �slam ahlak�n�n yery�z�ne hakim olaca�� haber verilmektedir:

Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaad etmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r.

Ayette bildirildi�i gibi, �slam ahlak�n�n hakim olmas� Rabbimiz'in h�km�d�r ve samimi ve �irk ko�madan iman eden kullar�na bir vaadidir. Allah'�n izniyle bu h�k�m, ahir zamanda Hz. Mehdi vesilesiyle ger�ekle�ecektir. Ayr�ca Kuran'da peygamberler hakk�nda bilgi verilen pek �ok k�ssada da �slam ahlak�n�n hakimiyetine ve bu kutlu olaya vesile olacak m�barek �ah�s Hz. Mehdi'ye i�aret eden ayetler bulunmaktad�r. Peygamber Efendimiz (sav)'in bu �nemli konuya Kuran'da i�aretler oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri de vard�r. Bu hadislerden biri �u �ekildedir:

Mehdi t�pk� Z�lkarneyn ve S�leyman gibi d�nyaya h�kmedecektir.6

G�r�ld��� gibi hadis-i �erifte, Kuran'da bildirilen Hz. Z�lkarneyn ve Hz. S�leyman k�ssalar�n�n, Hz. Mehdi ve �slam ahlak�n�n hakimiyeti konular�yla ba�lant�l� olarak d���n�lmesi gerekti�ine i�aret edilmektedir.

A�a��daki hadislerde de, Kehf ve Talut k�ssalar�nda Hz. Mehdi'ye ve ahir zamana bakan �nemli i�aretler oldu�u bildirilmektedir:

Ashab-� Kehf, Mehdi'nin yard�mc�lar� olacakt�r.7

Mehdi'nin yard�mc�lar�n�n say�s� Talud ile nehri ge�enler kadard�r.8

Peygamber Efendimiz (sav)'in, Hz. Mehdi ve yard�mc�lar�yla ilgili hadislerini �ok �e�itli �ekillerde anlatabilece�i halde, �zellikle Kuran k�ssalar�yla ba�lant� kurarak anlatmas� son derece �nemlidir ve Kuran'da ahir zamana i�aret eden bir�ok ayetin bulundu�unun kuvvetli delillerinden biridir. Hadislerde yer alan ve Kuran-� Kerim'de i�aret edilen bilgilere g�re, Hz. Mehdi t�pk� Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn gibi b�y�k bir g�� ve iktidar sahibi olacakt�r. Ayn� Hz. Z�lkarneyn'in Yec�c ve Mec�c fitnesini sona erdirmesi gibi, insanlara b�y�k bela olan �iddet ve ter�r� sona erdirecektir. Hz. S�leyman'�n d�neminde oldu�u gibi, Hz. Mehdi d�neminde de sanat ve esteti�e �ok �nem verilecek, yery�z� en g�zel �ekilde imar edilecektir.

Kuran ayetleri ve hadis-i �eriflerde yer alan bilgiler do�rultusunda Hz. Mehdi'nin zuhur edece�i d�nemin di�er baz� �zellikleri a�a��da detayl� olarak ele al�nm��t�r.

Hz. Mehdi ve Alt�n�a�

�slam alimleri, Hz. Mehdi'nin �nderli�inde �slam ahlak�n�n yery�z�ne hakim oldu�u d�nemi "alt�n�a�" olarak tan�mlam��lard�r. Hadislerde yer alan bilgilere g�re alt�n�a�, yar�m y�zy�ldan fazla s�recek "Asr-� Saadet" benzeri bir d�nemdir. Alt�n�a�da, yokluk ve a�l�k tamamen ortadan kalkacak, her t�rl� �r�n ve mal bollu�u olacak, haks�zl�klar ve zul�mler sona erecek, yery�z�ne adalet tam anlam�yla hakim olacak, anla�mazl�klar, �iddet ve �at��malar son bulacak, bar��, huzur ve g�venlik temin edilecek, teknolojik geli�meler doru�a ula�acak ve insanlar t�m bu teknolojik geli�melerden en g�zel �ekilde faydalanacaklard�r.

Kuran ahlak�n�n gere�i olarak insanlar�n devlete ve onun birimlerine tam itaatli olmalar�yla toplumda huzur ve s�kunet ya�anacakt�r.

�nsanlar alt�n�a�da ya�amlar�ndan o kadar memnun olacaklar ki, hadis-i �erifte yer ald��� gibi, bu g�zelliklerden daha fazla yararlanmak i�in Allah'tan �m�rlerinin uzat�lmas�n� isteyecekler. Hadiste �u �ekilde bildirilmi�tir:

Mehdi�nin zaman�nda; "K���kler ke�ke ben b�y�k olsayd�m, b�y�kler de ke�ke ben k���k olsayd�m" diye temenni ederler.

Naim, Tavus�dan rivayet etti: Ben Mehdi�ye yeti�ene kadar �lmeyeyim istedim. Zira onun d�neminde iyi insanlarin iyili�i artar, k�t�lere kar�� bile iyilik yap�l�r. 9

Hz. Mehdi Bar�� ve Sevgiyle �slam Ahlak�n� Hakim K�lacakt�r

Hadis-i �eriflerde Hz. Mehdi'nin �slam ahlak�n� bar�� ve sevgiyle yery�z�ne hakim edece�i bildirilmektedir. Hz. Mehdi, ho�g�r�, sab�r, merhamet ve sevgiyle insanlar� s�rekli olarak Allah'a bir ve tek olarak iman etmeye davet edecek, onlar� Kuran ahlak�n� ve s�nneti ya�amaya �a��racakt�r. �slam ahlak�n�n d�nyaya hakimiyetinin bar�� i�inde olaca�� hadislerde �u �ekilde haber verilmektedir:

(Hz. Mehdi'nin) Zaman�nda NE B�R K�MSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE B�R K�MSEN�N BURNU KANAYACAKTIR.10

Mehdi, Peygamberin yolunda gidecek, UYUYAN K���Y� UYANDIRMAYACAK, KAN DA AKITMAYACAKTIR.11

Hadislerde de belirtildi�i gibi Hz. Mehdi t�m d�nyaya �slam ahlak�n� bar�� yoluyla hakim k�lacak, sava� ve �iddetten ka��nacakt�r. Hz. Mehdi'nin izleyece�i yol d�nya �ap�nda b�y�k bir k�lt�rel at�l�mla insanlar�n �slam ahlak�na y�neltilmesi olacakt�r.

Sevgili Peygamberimiz (sav)'in i�aret etti�i Hz. Mehdi'nin, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn'le olan benzerliklerinden biri de bu konudad�r. Kuran ayetlerinde haber verildi�i gibi, Hz. S�leyman ya�ad��� d�nemde �ok �st�n bir medeniyet olu�turmu� ve hakimiyetini de diplomasiyle, sanatla ve k�lt�rle sa�lam��t�r.

�ok g��l�, kar�� konulamaz ordulara sahip olmas�na ra�men, askeri g�c�n� kullanmam��t�r. Kuran'da bildirildi�i gibi Hz. Z�lkarneyn ise �evresindeki halklar taraf�ndan "yery�z�nde bozgunculu�u ve fitneyi �nleyen ki�i" olarak tan�nm��, insanlara bar�� ve huzur getiren bir lider olmu�tur. Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleri bu y�n�yle Hz. Mehdi'nin d�nyaya �slam ahlak�n� hakim edece�i d�nemle �ok b�y�k benzerlikler g�stermektedir.

Hz. Mehdi Zulme, �iddete ve Ter�re Son Verecektir

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi'nin �slam ahlak�n� yery�z�ne hakim etmesiyle birlikte, ahir zaman�n �nemli alametlerinden olan karga�a, �at��ma, �iddet, sava�, haks�zl�klar ve zul�mlerin sona erece�ini bildirmi�tir. Hz. Mehdi'nin geli�iyle birlikte yery�z�nde ya�anacak b�y�k de�i�imi Peygamber Efendimiz (sav) ��yle m�jdelemi�tir:

Zul�m ve f�skla dolu olan d�nya, O (Hz. Mehdi) GELD�KTEN SONRA ADALETLE DOLUP TA�ACAKTIR.12

Kuran-� Kerim'de de Rabbimiz'in insanlar� bar��a davet etti�i �u �ekilde bildirilmektedir:

Allah bar�� yurduna �a��r�r ve kimi dilerse dosdo�ru yola y�neltip-iletir... (Yunus Suresi, 25)

Hz. Mehdi de Kuran ahlak�n�n gere�i olarak, insanlar� bar��sever olmaya �a��racak, insanlar� birbirleriyle uzla�t�r�p bar��t�racakt�r. Hadislerde bildirildi�ine g�re, Hz. Mehdi'nin d�neminde yery�z�nde d��manl�k ve kin kalmayacak, �iddet ve ter�r bitecektir. Konuyla ilgili hadislerden baz�lar� ��yledir:

(Hz. Mehdi d�neminde) D��manl�k ve kini de kald�racakt�r. Zehirli olan her hayvan�n zehri de s�k�l�p al�nacakt�r. Hatta k���k o�lan �ocu�u, elini y�lan�n a�z�na sokacak da y�lan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun-ke�i s�r�s� i�inde s�r�n�n k�pe�i gibi olacakt�r. KAP SU �LE DOLU OLDU�U G�B� YERY�Z� BARI�LA DOLACAKTIR. Din birli�i de olacak, art�k Allah'tan ba�kas�na tap�lmayacakt�r. SAVA� DA A�IRLIKLARINI BIRAKACAKTIR.13

Onun (Hz. Mehdi) zaman�nda KURTLA KOYUN B�RARADA OYNAYACAK, y�lanlar �ocuklara zarar vermeyecektir...14

Hadislerde de g�r�ld��� gibi Hz. Mehdi d�neminde, aralar�nda husumet olan halklar aras�nda �ok b�y�k bir karde�lik ya�anacak, her t�rl� kavgan�n yerini bar��, dostluk ve sevgi alacakt�r. Bu m�barek �ahs�n d�neminde olu�acak olan mutedil (�l�ml�, dengeli), �a�da�, ak�lc� ve medeni �slam modeli, t�m d�nyaya ���k tutacakt�r.

Hz. Mehdi D�neminde Bolluk ve Bereket Olacakt�r

Hz. Mehdi d�neminde, �r�nlerde ve mallarda g�r�lmemi� bir bolluk olaca�� ve Hz. Mehdi'nin insanlara �ok c�mert davranaca�� hadislerde �u �ekilde haber verilmi�tir:

�mmetimden Mehdi ��kacakt�r. Allah-u Teala Hazretleri, �NSANLARI ZENG�N KILMAK ���N ONU G�NDERECEKT�R. O zaman �mmetim N�METLENECEK, hayvanlar BOLLUK ���NDE ve arz�n NEBETATI (bitki, yemi�) �OK FAZLA olacak, Hz. Mehdi, insanlara e�it �ekilde BOL BOL MAL DA�ITACAKTIR.15

... O zaman, yer ve g�k ehli, b�t�n yabani hayvanlar, ku�lar, hatta denizdeki bal�klar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde, AKAN IRMAKLAR B�LE SUYUNU FAZLALA�TIRACAKTIR. HZ. MEHD� HAZ�NELER� �IKARACAK...16

Hadislerde de g�r�ld��� gibi, Hz. Mehdi d�neminde her alanda b�y�k bir bolluk ve bereket ya�anacak, insanlar�n �ektikleri s�k�nt� ve yokluklar tam anlam�yla son bulacakt�r.

Hz. Mehdi D�neminde Teknolojinin T�m �mkanlar�ndan En �yi �ekilde Yararlan�lacakt�r

Hz. Mehdi d�neminde ya�anacak b�y�k bolluk ve bereketin, insanlar�n refaha kavu�mas�n�n temelinde Hz. Mehdi'nin teknolojinin imkanlar�n� en iyi �ekilde de�erlendirmesi olabilir. Bir hadis-i �erifte, Hz. Mehdi d�nemindeki bolluk �u �ekilde tarif edilmi�tir:

�nsanlar bir �l�ek bu�day ektiklerinde kar��l���nda yedi y�z �l�ek bulacak... �nsan B�R AVU� TOHUM ATACAK, YED� Y�Z AVU� HASAT edecektir... �ok ya�mur ya�mas�na ra�men bir damlas� bile bo�a gitmeyecek.17

Bu rivayette ahir zamanda modern tar�ma ge�ilmesi, yeni �retim tekniklerinin geli�tirilmesi, tohum �slah� �al��malar� ve ya�mur sular�n�n yeni barajlar, g�letler yap�larak de�erlendirilmesi gibi geli�meler sonucunda olu�acak �retim art���na dikkat �ekiliyor olmas� muhtemeldir. (Allah-u Alem - En do�rusunu Allah bilir.) ��phesiz t�m bunlar, teknolojik geli�melerin neticesinde elde edilen teknik ve y�ntemlerdir.

��inde ya�ad���m�z y�zy�l teknolojik geli�me a��s�ndan d�nya tarihinde e�i g�r�lmemi� bir h�za sahne olmu�tur. Bundan 100 y�l �nce ismi dahi bilinmeyen pek �ok teknolojik ara�, bug�n insanlar�n hayat�n�n vazge�ilmez bir par�as� haline gelmi�tir. Hatta bundan 5 y�l �ncesiyle bug�nk� teknoloji aras�nda dahi b�y�k farklar vard�r. Ku�kusuz t�m bunlar da, i�inde bulundu�umuz d�nemin �zel bir d�nem oldu�una i�aret etmektedir. Hadislerde yer alan anlat�mlardan da anla��ld��� �zere Hz. Mehdi'nin zuhur etmesiyle birlikte, t�m bu geli�meler daha da h�z kazanacak, teknolojik imkanlar t�m insanlar�n e�it olarak hizmetine sunulacakt�r. T�p, ula��m, ileti�im, tar�m, enerji gibi alanlardaki teknolojik ilerlemeler sayesinde insanlar�n en rahat, en konforlu, en g�zel �ekilde ya�amalar� m�mk�n olacakt�r.
T�m bu bilgiler g�stermektedir ki, Hz. Mehdi d�nemi, t�pk� Peygamber Efendimiz (sav) d�neminde oldu�u gibi d�nya tarihinin en huzurlu, en g�venli, en g�rkemli, en rahat ve en konforlu d�nemlerinden biri olacakt�r.

Sonu�

"Hi� ��phesiz, Biz her�eyi kader ile yaratt�k." (Kamer Suresi, 49) ayetiyle de buyruldu�u gibi, Rabbimiz her�eyi belirli bir kaderle yaratm��t�r. T�m canl� ve cans�z varl�klar�n kaderi gibi, Hz. Mehdi'nin de kaderi Allah Kat�nda bellidir. Bu m�barek �ahs�n kimli�i, alametleri, ortaya ��k���, �slam Birli�i'ni sa�lay���, �slam ahlak�n� yery�z�ne hakim k�l��� Allah Kat�nda ya�anm�� ve bitmi�tir.

Allah, zamandan ve mekandan m�nezzehtir. �nsanlar ise zamana ve mekana ba��ml� olan bir boyutta ya�arlar ve haf�zalar�na verilen bilgiler olmadan hi�bir �ey bilemezler. �rne�in insanlar�n "gelecek" olarak nitelendirdikleri olaylar, Allah d�nyadaki imtihan ortam� gere�i bu olaylar� haf�zam�za vermedi�i i�in "gelecek"tir ve biz bunlar� bilemeyiz. Ancak gelece�e dair olaylar, insanlar a��s�ndan ya�anmam��t�r. Y�ce Rabbimiz ise zamana ve mekana ba�l� de�ildir ve bunlar�n t�m�n� yoktan yaratan Kendisi'dir. Bu nedenle Allah i�in ge�mi�, gelecek ve �u an birdir ve hepsi olup bitmi�tir. Allah Kat�nda zaman�n tek bir an oldu�unu, Allah i�in ge�mi� ve gelecek olmad���n� Kuran'da bildirilen �sluptan da anlar�z. Ahirette insanlar�n Allah'a verecekleri hesab�n belirtildi�i ayetlerde, gelece�e dair bu olaylar �oktan olup bitmi� gibi bildirilmektedir:

Sur'a �f�r�ld�; b�ylece Allah'�n diledikleri d���nda, g�klerde ve yerde olanlar �arp�l�p-y�k�l�verdi. Sonra bir daha ona �f�r�ld�, art�k onlar aya�a kalkm�� durumda g�zetliyorlar. (Z�mer Suresi, 68)

D�nya �zerinde ya�anm�� ve ya�anacak olaylar�n t�m�, Y�ce Allah'�n belirledi�i kader do�rultusunda tek bir anda olup sona ermi�tir. Dolay�s�yla, Peygamberimiz (sav)'in gelecekte ger�ekle�ece�ini haber verdi�i t�m ahir zaman alametleri asl�nda o d�nemde olup bitmi�tir. Yani, Peygamberimiz (sav) d�neminde Hz. Mehdi d�nyaya gelmi�, ya�am��, t�m faaliyetlerini ger�ekle�tirmi� ve vefat etmi�tir. Hatta Hz. Mehdi'nin ya�am�n�n her an� Hz. Adem zaman�nda ya�anm�� ve bitmi�tir. Hz. Musa d�neminde, Hz. Yusuf d�neminde, Hz. Nuh d�neminde, Hz. �sa d�neminde de Hz. Mehdi g�revini yerine getirmi�tir. Rabbimiz'in takdir etti�i vakit geldi�inde, ahir zamanda ya�ayan insanlar da bu kutlu olaylar� izleyecek ve t�m bunlara tan�kl�k edeceklerdir.

Unutmamak gerekir ki, Rabbimiz kaderde kimi takdir etmi�se Hz. Mehdi odur. Hz. Mehdi, Y�ce Allah'�n Peygamber Efendimiz (sav)'e 1400 y�l �nce bildirdi�i, Peygamberimiz (sav)'in fiziksel ve di�er �zelliklerini, faaliyetlerini, hizmetlerini ve d�nyada b�rakt��� etkiyi bildirdi�i m�barek ki�idir. Bu �zelliklerin taklit edilmesi, �aba harcanarak kazan�lmas� kesinlikle m�mk�n olmad��� gibi, Hz. Mehdi'nin �al��malar�n�n durdurulmas� da Allah��n izni ile imkans�zd�r. Hz. Mehdi, Sevgili Peygamberimiz (sav)'in de haber verdi�i gibi t�m hizmetlerini yerine getirecek ve Allah'�n izniyle Kuran ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�lacakt�r. Bu, Allah'�n belirledi�i bir kaderdir.


NOTLAR:
1 S�nen-i Ebu Davud, 5/92
2 Hutbe-i �amiye, s. 90
3 Emirda� Lahikas?-ll, s. 76
4 Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 9
5 El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 34, 50, 44
6 K�yamet Alametleri, s. 183; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 32; Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 10
7 Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il AhirZaman, s. 59
8 Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17
9 Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17
10 El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42
11 K�yamet Alametleri, s. 163
12 El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20
13 S�nen-i �bni Mace, Kitab�-l fiten Tercemesi ve �erhi- Kahraman Ne�riyat, cilt 10, M�tercim: Haydar Hatipo�lu, Bab 33, s. 331-335
14 El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43
15 El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23
16 El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.36
17 El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24; K�yamet Alametleri, s. 164

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com