MES�H DECCAL SESS�ZCE G�REV�NE BA�LADI

Harun Yahya

K�yametten �nceki son d�nem olan Ahir Zaman'da Mesih Deccal�in ortaya ��k�p insanlar� din ahlak�ndan uzakla�t�raca��, yery�z�nde b�y�k karga�aya ve zulme neden olaca�� pek �ok g�venilir hadisle bildirilmi�tir.


Mesih Deccal, insanlar� kendi sistemine inand�rmak i�in kar���kl��� ve katliamlar� olmas� gereken bir geli�me gibi g�stermekte ve bu u�urda, hi� bir g�nah� olmayan su�suz �ocuklar�n dahi �ld�r�lmesini te�vik etmektedir.

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde �Allah Hz. Adem�i yaratm�� oldu�u g�nden bu yana, Deccal�in fitnesinden daha b�y�k bir fitne olmam��t�r.1 s�zleriyle Deccal�in fitnesinin b�y�kl���ne dikkat �ekmi� ve t�m insanlar� bu tehlikeye kar�� uyarm��t�r. Bir ba�ka hadiste ise �Allah��n g�nderdi�i her peygamber �mmetini Deccal ile uyard�2 s�zleriyle Deccal�in fitnesinin yaln�zca M�sl�manlar i�in de�il t�m insanlar i�in b�y�k bir tehlike oldu�una i�aret edilmi�tir.

Peygamberimiz (sav)�in, hadislerinde Deccal�in ��k�� alametleri oldu�unu bildirdi�i olaylar�n birbiri ard�nca ger�ekle�mi� olmas�ndan ise, Mesih Deccal�in ortaya ��kt��� anla��lmaktad�r. D�nya �zerinde ya�anan pek �ok olay, Peygamberimiz (sav)�in ve �slam alimlerinin, Mesih Deccal�in ortaya ��kaca�� tarih ve yapaca�� faaliyetler hakk�nda verdikleri bilgilerle tam olarak mutab�kt�r. B�y�k �slam alimi Said Nursi �...Deccal, b�y�k bir bask� ve b�y�k bir zul�m ve b�y�k bir �iddet ve deh�et ile hak ettiklerinden b�y�k bir iktidar g�r�n�r.�3 (�ualar 469) s�zleriyle Deccal�in g�c�n�n ve iktidar�n�n �iddete ve bask�ya dayal� oldu�unu bildirmektedir. Son zamanlarda yery�z�nde artan �iddet, anar�i ve karga�a, katliamlar ve i�kenceler, devlet ve �rg�t ter�rleri ise Deccal�in faaliyet halinde oldu�unu ve t�m bunlar� y�netti�ini g�stermektedir.

Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde, Deccal�in insanlar� iyilikten uzakla�t�rabilmek i�in her yola ba�vuraca��, �e�itli hile ve aldatmacalarla geni� kitleleri etkisi alt�na alaca�� bildirilmektedir. Deccal�in bu yolla insanlar� kendi idealleri do�rultusunda istedi�i gibi y�nlendirece�i �Deccal�in tabileri (ona uyanlar) �oktur. Kendisine bir�ok kimse iltihak eder (kat�l�r).4 hadisiyle haber verilmi�tir.

Deccal bu amac�na ula�abilmek i�in inkar� benimseyen kitleler kadar iman sahibi insanlar� da aldatmaya �al��acakt�r. Deccal�in, verdi�i telkinler ve kulland��� taktiklerle bir k�s�m zay�f imanl� insanlar� kand�rmay� ba�araca�� ve bu yolla �evresine taraftar toplayaca�� hadislerde ��yle bildirilmektedir:

Her kim Deccal�in ��kt���n� i�itirse ondan uzakla�s�n. Allah�a yemin olsun ki ki�i kendini m�min zannederek (kendine g�ven i�erisinde) onun yan�na gider ve Deccal�in ��phelendirmesiyle onu takip eder.5

Deccal�in ��kt���n� i�itti�inizde ondan ka��n�z. ��nk� bir adam onu reddetmek niyetiyle yan�na gelir, fakat ona tabi olup kal�r. Zira Deccal ile beraber kalpleri vesveselendiren �ok �eyler vard�r.6

Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde Deccal�in bu ama�la �� �lahi dinin mensuplar� olan Yahudiler, H�ristiyanlar ve M�sl�manlara farkl� metodlarla yakla�aca�� ve onlar� birbirlerine d���rerek yery�z�nde b�y�k bir fitne ve bozgunculuk ��karmaya �al��aca��na i�aret edilmektedir. Hadislerde Deccal�in bu fitnesi sonucunda yery�z�n�n�n b�y�k bir sava� alan�na d�nece�i, kan d�kmenin, �l�mlerin alabildi�ine artaca�� bildirilmekte; Deccal�in hedef almayaca�� hi�bir yer kalmayaca�� haber verilmektedir:

... (O s�rada) fitneler, kar���kl�klar, ihtilaller �ok olur da insanlar birbirlerini �ld�r�rler. �nsanlar kendi canlar�na k�yarlar ve yery�z�n� belalar kaplar. ��te �yle s�k�nt�l� bir zamanda ... mel�un (lanetlenmi�) Deccal... ��kar...7

.... (Deccal) kayal�k bir mevkiden ��kacakt�r da, sa� tarafa ve sol tarafa (yani her tarafa ordular g�ndermek suretiyle) en s�ratli �ekilde �iddetli fesatlar yapacakt�r.8

Hi�bir belde yoktur ki onu Deccal ordular� �i�nemeyecek olsun.9

Deccal anar�i, ter�r, �iddet, sava� ve kan d�kmeyi kendince makul g�sterebilmek i�in baz� inananlar� da, bu felaketlerin ahir zamanda mutlaka ya�anmas� gerekti�i yalan�yla aldatmaya �al���r. Deccal�in bu oyununa g�re, ahir zamanda beklenen m�jdeli geli�melerin ger�ekle�ebilmesi i�in, bunun �ncesinde medeniyetlerin birbirine d��man olup yery�z�nde b�y�k bir sava� ya�anmas� gerekmektedir. Bu yan�lg�ya g�re ahir zamanda gelmesi beklenen Mesih�in ortaya ��k���ndan �nce Yahudilerin ve onlara destek olan bir k�s�m H�ristiyanlar�n bir yanda, M�sl�manlar�n ve Katoliklerin ise di�er tarafta yer ald��� �Armagedon� ad� verilen b�y�k bir sava� ya�anmal�d�r. Deccal�in telkinlerine g�re �yedi y�l s�recek bir felaket d�neminin ya�anmas�; bu d�nemde Yahudilerin ve di�er iman edenlerin zul�m g�rmesi; ve Armagedon sava��yla birlikte Yahudilerin ��te ikisinin �lmesi ve �srail topraklar�n�n harap olmas�� gerekmektedir. Deccal, kutsal metinler �zerinde yapt��� asl� olmayan birtak�m mecazi yorumlarla H�ristiyanlar� ve Yahudileri Mesih�in ancak t�m bu �artlar olu�tu�unda yery�z�ne gelece�ine inand�rmaya �al��maktad�r. Deccal�in H�ristiyanlara telkin etti�i bu inanca g�re, Hz. �sa�n�n �nderli�inde bu sava�� kazanacak olan Yahudiler, Hz. �sa�ya tabi olacak ve H�ristiyanl��a d�n�� yapacaklard�r.

Deccal baz� H�ristiyan gruplar�n� Hz. �sa�n�n gelmesi i�in pek �ok �n�art olu�mas� gerekti�ine inand�rarak b�y�k bir karma�aya s�r�klemeye �al��maktad�r. Oysa ki ortada karma��k olan hi�bir �ey yoktur: �Deccaliyet Allah inanc�n�n olmamas�d�r. Allah inanc�n�n olmas� da Mesihiyettir�. Hz. �sa�n�n geli�i Allah��n bir mucizesidir. Ancak bu, �ncesinde karma�a olu�mas�n� gerektirecek bir konu de�ildir. Allah tarih boyunca el�ilerini pek �ok mucizelerle desteklemi�tir. Allah hayat�n her an�nda insanlara pek �ok yarat�l�� mucizesi de g�stermektedir. Evrenin m�kemmel dengesi, h�credeki ola�an�st� kompleks yap�, hayvanlardaki ve bitkilerdeki harikal�klar, insan v�cudunun kusursuz i�leyi�i gibi �zelliklerin her biri �ok b�y�k birer mucizedir. Allah, iman edenlerin imanlar�n�n peki�mesi i�in pek �ok g�zellik yaratmaktad�r. Hz. �sa�n�n geli�i de yine Allah��n iman co�kusu i�in yaratt��� bir g�zellik ve bir iman hediyesidir. Allah, takdir etti�i zaman geldi�inde Hz. �sa�y� t�m insanl��a g�sterecektir. B�yle bir g�zelli�i, pek �ok �n�art ile karma�aya s�r�klemenin Deccal�in �eytani plan�n�n bir par�as� oldu�u g�r�lmeli ve bu tuza�a kar�� dikkatli olunmal�d�r.

Mesih Deccal Ortado�u�da Karma�a �stiyor...

Deccal bu yolla H�ristiyanlar� Hz. �sa�n�n geli�ine kadar, d�nyada bir sava�, karga�a ve anar�i ortam� olmas� gerekti�ine inand�rmaya �al��maktad�r. Irak sava��n�n da, olu�mas�n� bekledikleri bu k�yamet alametlerinde anahtar bir rol �stlendi�i fikrini benimsetmektedir. Etkisi alt�na ald��� insanlara, Mesih�in geli�inden �nce bar��� vaaz etmenin s�zde bir delalet, kutsal kitaplar�n s�z�ne kar�� gelmek ve hatta Deccallik olaca��na inand�rmakta, bu yolla Ortado�u�da gerilimin d���r�lmemesi gerekti�ine ikna etmektedir.10 Bu do�rultuda sava� kar��t� �lkeleri ve bar�� hareketlerini Deccal hareketi olarak g�stermekte, Mesih gelene kadar asla bar�� olmamas� i�in b�lgedeki sava� ortam�n�n mutlaka s�rmesini sa�lamay� ama�lamaktad�r.

Baz� Ortado�u �lkelerinde e�itim eksikli�inden, demokrasi k�lt�r�n�n tam anlam�yla geli�memi� olmas�ndan kaynaklanan birtak�m sorunlar ya�and��� a��kt�r. Ancak bu sorunlar�n giderilmesinin yolu hi�bir zaman sava�mak ve �iddete ba�vurmak olmamal�d�r. Unutmamak gerekir ki, sava� her zaman her iki tarafa da kay�p ve y�k�m getirmektedir. Nitekim Irak Sava���nda da oldu�u gibi, pek �ok Irakl� masum hayat�n� kaybetmekte, yak�nlar�n� yitirmekte veya sakat kalmaktad�r. Ayn� �ekilde bu b�lgede bulunan pek �ok yabanc� asker de �lmektedir. Her biri e�itimli, k�lt�rl� gen�lerden olu�an bu askerlerin kaybedilmesi hem aileleri hem de �lkelerinin gelece�i a��s�ndan �nemli bir kay�pt�r. Oysa ki her iki taraf�n da, hi�bir maddi ve manevi zarara ve can kayb�na u�ramadan ��z�m elde edilmesi �ok kolayd�r. Allah��n emretti�i ahlak�n gere�i olan sevgi, ho�g�r� ve adalet anlay��� ya�an�rsa her t�rl� sorun bar����l y�ntemlerle ��z�lebilecek ve kolayl�kla uzla�� sa�lanabilecektir.

Ortado�u�nun pek �ok b�lgesi H�ristiyanlar, Yahudiler ve M�sl�manlar i�in kutsald�r. Bu beldeler zaten H�ristiyan ve Yahudilerin de atalar�n�n topraklar�d�r. M�sl�manlar�n sevip sayd��� t�m peygamberler bu topraklarda ya�am��, bu beldede tebli� yapm��lard�r. Hepimiz i�in de�erli ve kutsal olan bu topraklar �ok geni�tir; �� �lahi dinin mensuplar� da bu topraklarda diledi�i gibi yerle�ebilmeli, ibadetlerini �zg�rce yerine getirebilmeli, ticaretini yapabilmeli, huzur ve bar�� i�inde birarada ya�ayabilmelidir. Ba�ta petrol olmak �zere b�lgenin sahip oldu�u yeralt� zenginlikleri de t�m halklar�n e�it olarak faydalanaca�� �ekilde de�erlendirilebilir. Bunun i�in ise bar�� ve huzur ortam�n�n olmas� �artt�r. B�lgenin ihtiyac� toplumlar�n sanat, t�p ve bilimsel a��dan ilerlemesi, temel insan haklar�n� ve bireysel haklar� koruyan bir ortam olu�turulmas�, demokrasi anlay���n�n tam anlam�yla yerle�mesidir. Buna ba�l� olarak ekonomik kalk�nman�n sa�lanmas� �nemlidir. Ancak t�m bunlar i�in ayr�labilecek maddi olanaklar�n askeri giderlere ve silahlara harcanmas� b�y�k bir kay�pt�r. Bunun i�in samimi iman edenlerin ittifak etmesi, mevcut imkanlar�n sava�mak i�in de�il, bu ittifak�n sa�lanmas� i�in kullan�lmas� gerekmektedir.

B�lgedeki bu gibi sorunlar temelde din ahlak�n�n tam anlam�yla ya�anmamas�ndan ve materyalizm, ateizm gibi Deccal�in destekledi�i dinsiz ideolojilerin etkisinden kaynaklanmaktad�r. Ancak elbetteki bu, yaln�z Ortado�u�ya has bir sorun de�ildir. D�nyan�n pek �ok b�lgesinde insanlar�n din ahlak�ndan uzakla�mas� nedeniyle ahlaki dejenarasyon, seri cinayetler ve �e�itli sapk�nl�klar yayg�n olarak g�r�lmektedir. Samimi iman edenlerin, din ahlak� d���ndaki s�z konusu bu uygulamalar�n ortadan kalkmas� i�in ciddi bir �aba g�stermesi gerekmektedir. Ancak elbette Deccal bu durumun t�m d�nyada yayg�nla�mas�n� isteyecek, sava� ve ter�r ortam�n�n s�rd�r�lebilmesi i�in �e�itli taktiklerle ve sinsi planlarla ortaya ��kacakt�r.

H�ristiyanlar Mesih Deccal�in Oyununa Kar�� Dikkatli Olmal�d�rlar

H�ristiyanlar�n ve Yahudilerin Deccal�in t�m bu tuzaklar�na kar�� dikkatli olmalar� gerekmektedir, ��nk� Deccal bunlar� sanki dini birer h�k�m gibi g�stermeye �al��acakt�r. Deccal, �ncil�e tabi olan samimi H�ristiyanlara oyun oynayarak, onlar� kendi kutsal kitaplar�na muhalif olacak �ekilde sapk�n bir ideolojiye s�r�klemeye �al��maktad�r. �ncil�in ��retilerini hi�e sayd�rarak, kendi sapk�n fikirlerini onlara do�ru ve me�ru g�stermek istemektedir. Ger�ekte ise Allah ad�na ortaya ��karak hakk� bat�l, bat�l� ise hak olarak g�stererek b�y�k bir oyun oynamaktad�r. Onlar� din ad�na, iyilik ad�na hareket ettiklerine inand�rmakta ve Allah��n ad�n� kullanarak onlar� k�t�l��e te�vik etmektedir. Kuran�da Deccal�in bu y�ntemine kar�� insanlar �...Aldat�c�(lar) da, sizi Allah ile (Allah��n ad�n� kullanarak) aldatmas�n.� (Fat�r Suresi, 5) ayetiyle uyar�lm��lard�r. Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde ise Deccal�in insanlara iyiyi k�t�, k�t�y� ise iyi g�stererek aldataca�� ��yle haber verilmi�tir:

���phesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem (diye isimlendirdi�i iki �rmak) bulunmas� da onun fitnesidir. Asl�nda cehennemi bir cennet olup, cenneti de bir cehennemdir.� 11

Sonra Deccal ��kacak, beraberinde bir �rmak ve bir ate� bulunacakt�r. (Onu inkar edip) Ate�ine d��enin sevab� vacip olacak, (ona iman edip) �rma��na d��enin ise g�nah� vacip olacakt�r. 12

Deccal ��kar. Beraberinde su ve ate� vard�r. �nsanlar�n su olarak g�rd��� yak�c� bir ate�tir. �nsanlar�n ate� olarak g�rd�kleri de so�uk ve tatl� bir sudur...13

Deccal�in Mesih�in gelmesi i�in s�zde kutsal kitaplara dayand�rarak �ne s�rd��� t�m �artlar, ger�ekte Deccal�in yery�z�nde k�t�l��� hakim k�labilmek i�in kurdu�u bir tuzaktan ibarettir. Hadislerde �onun cenneti cehennem, cehennemi ise cennetir� benzetmesiyle bildirildi�i gibi Deccal, her�eyi tersine �evirerek, g�zel iyi ve do�ru olan� onlara k�t� g�stermeye �al��maktad�r.

Deccal, H�ristiyanlar�n kar��s�na hi� umulmad�k bir vakitte ve hi� beklemedikleri hileli y�ntemlerle ��km��t�r. Allah��n ad�n� kullanarak ve isteklerini kutsal nedenlere dayand�rarak yakla�mas�, onun geli�ini �ok daha farkl� �artlarda bekleyen bir k�s�m H�ristiyanlar�n aldanmas�na sebep olmu�tur. Deccal, yery�z�ne sevgi, bar�� ve huzurun hakim olmas�n� Deccallik olarak g�sterip, as�l Deccaliyet olan kendi fikir sistemini ise inand�klar� dinin bir gere�i olarak g�stererek H�ristiyanlardan da bir toplulu�u etkisi alt�na almaya �al��maktad�r. Onlara �Hz. �sa�ya itaat edin� ya da ��ncil�de b�yle buyruluyor� diyerek, yapt�rmak istediklerini �ok makul gibi g�stererek yakla�maktad�r. As�l hedefi ise, ahir zamanda yery�z�ne ikinci kez gelecek olan Hz. �sa�ya kar�� m�cadelesinde, istedi�i gibi y�nlendirebilece�i geni� kitleler olu�turmakt�r. Bu yolla toplumlar� birbirine d���rerek t�m d�nyay� b�y�k bir kaos, karma�a, bozgun ve helaka s�r�klemeyi ama�lamaktad�r.

Huzuru, kurtulu�u, bar���, Ortado�u�nun huzura kavu�mas�n� kutsal kitaplara kar�� yap�lan Deccali bir hareket olarak g�stermekte; kan d�k�lmesini, hi�bir su�u olmayan masum insanlar�n, zavall� kad�nlar�n, �ocuklar�n ac�mas�zca �ld�r�lmesini, b�lgeye amans�z bir deh�et sa��lmas�n� ise onlara adeta s�zde kutsal bir ibadet gibi sunmaktad�r. Kendileriyle ayn� kitaba inanan, kendileri gibi Hz. �sa�y� peygamber olarak kabul eden, ayn� ibadetleri yerine getiren Katolikleri ortadan kald�r�lmas� gereken bir d��man olarak g�stermektedir. Ayn� �ekilde kendileri gibi Allah�a inanan, ayn� peygamberleri sevip sayan, ayn� ahlaki prensiplere sahip olan, Hz. �sa�n�n geli�ini ayn� �ekilde b�y�k bir heyecanla bekleyen M�sl�manlar� da m�cadele edilmesi gereken bir topluluk olarak g�stermektedir.

Oysa ki H�ristiyanlar, Yahudiler ve M�sl�manlar birbirlerine d��man de�ildirler; aksine Deccal�in destekledi�i ateizme ve din d��manl���na kar�� birbirlerinin m�ttefikidirler. H�ristiyanlar, M�sl�manlar ve Yahudiler, ayn� �ekilde Allah�a iman etmekte, ayn� peygamberleri sevmekte ve saymaktad�rlar. Hz. �brahim, Hz. �smail, Hz. �shak, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Musa veya Hz. Davud Yahudiler i�in ne kadar �nemli ise, M�sl�manlar i�in de en az o kadar �nemlidir. Ayn� �ekilde Hz. �sa H�ristiyanlar i�in ne kadar �nemliyse, M�sl�manlar i�in de o kadar k�ymetli ve kutsald�r. T�m �slam alemi bind�rt y�z senedir bu kutlu peygamberin yery�z�ne ikinci kez geli�inin m�jdesini vermekte ve b�y�k bir heyecanla bu tarihi olaya haz�rl�k yapmaktad�r. Bunun yan� s�ra Yahudilerin ve M�sl�manlar�n �zerinde ya�ad�klar� ve Allah�a hizmet ettikleri topraklar, Yahudiler i�in ne kadar kutsal ise, M�sl�manlar i�in de en az o kadar kutsald?r. O halde sava�, karma�a ve anar�i ortam� olmas� ve t�m ilahi dinlerin mensuplar� i�in kutsal olan topraklarda kan d�k�lmesi i�in me�ru hi�bir sebep yoktur. Bu konuyu �ok ak�lc� bir �ekilde d���nmek gerekmektedir: Bar�� ve huzur i�erisinde ya�amak neden Deccallik olsun? Neden Mesih�in gelebilmesi i�in y�larca yery�z�nde korku ve deh�et hakim olmas�, felaketler ya�anmas� gereksin? Neden Mesih gelene kadar bar�� olmas�n, sava� s�rd�r�lmeye �al���ls�n? Yahudilerin ��te ikisi niye �ls�n, neden ayn� dine inanan insanlar birbirlerine d��man olup sava� a�s�n? Katolikler ve M�sl�manlar neden Yahudilerin ve H�ristiyanlar�n d��man� olsun? H�ristiyan, Yahudi ya da M�sl�man masum �ocuklar neden haks�z yere �ld�r�ls�n?

Bunlar�n hi�biri i�in hi�bir makul gerek�e yoktur. Deccal huzuru, kurtulu�u, bar���, karde�li�i, sevgiyi, �evkati, merhameti insanlara Deccali hareketler olarak g�stermektedir. Bu yolla Yahudileri, H�ristiyanlar� ve M�sl�manlar� birbirlerine d���rerek hedefine ula�maya �al��maktad�r.

H�ristiyanlar�n dindar olmalar�, Allah�tan korkmalar�, peygamberleri, Hz. �sa�y� i�ten bir ba�l�l�k ve b�y�k bir sevgiyle sevmeleri ve yery�z�ne ikinci kez geli�ine haz�rl�k yapmalar� �ok g�zel bir nimettir. Ama bu konuda Deccal�in oyununa gelmemeleri de son derece �nemlidir. Milyonlarca H�ristiyan� k�r�k�r�ne inand�rmaya �al��t��� ve Hz. �sa�n�n gelebilmesi i�in mutlaka olu�mas� gerekti�ini �ne s�rd��� �artlardan her biri, ger�ekte Deccal�in insanl��� m�thi� bir bozulma ve h�srana s�r�kleyebilmek i�in kurdu�u tuzaklardan ibarettir. Bu �ekilde �ok geni� bir kitleyi etkisi alt�na alarak ter�r�, �iddeti, anar�iyi adeta kilitleyecek bir sistem olu�turmay� hedeflemektedir.

T�m H�ristiyanlar�n, bu durumun Deccal�in bir oyunu oldu�unu a��k�a g�rmeleri ve bu b�y�k tehlikeye kar�� Allah��n g�sterdi�i yola uyarak ve din ahlak�n�n gere�ine uygun �ekilde kar��l�k vermeleri gerekmektedir. Deccal�in insanlar� bu gibi metodlarla aldataca��, t�m peygamberler taraf�ndan ya�ad�klar� toplumlara tebli� edilmi�tir. Yapabilece�i en �eytani kand�rma y�ntemi zaten bu �ekilde Allah ve din ad�na ortaya ��karak, samimi dindarlar� etkilemeye ve birbirlerine d���rmeye �al��mas� olacakt�r. Deccal�in bu bilgiler do�rultusunda de�erlendirilmesi ve bu y�nde kuraca�� tuzaklara kar�� uyan�k olunmas� gerekmektedir.

Deccal�in Bu Telkinleri, Tevrat ve �ncil ile �eli�mektedir

Deccal�in Eski Ahit�e baz� anlamlar y�kleyerek, M�sl�manlar ve Katolikler ile H�ristiyanlar ve Yahudiler aras�nda bir sava� ya�anmas�, �iddet ve gerilim ortam�n�n ayakta tutulmas� ve bar���n engellenmesi gerekti�i �eklindeki telkinleri, hem Yeni Ahit hem de Eski Ahit ile t�m�yle �eli�mektedir. Bu �arp�k anlay��, Hz. �sa�n�n H�ristiyanlara ��retmi� oldu�u ahlaka tamamen terstir. H�ristiyanl���n temelinde sevgi, bar�� ve ho�g�r� vard�r. Matta �ncili�nde Hz. �sa�n�n ��rencilerine �d��manlar�n�z� sevin, size zulmedenler i�in dua edin� (Matta 5/44) dedi�i yaz�l�d�r. Luka �ncili�nde ise, Hz. �sa�n�n �bir yana��na tokat atana di�er yana��n� �evir� (Luka, 6/29) dedi�i bildirilir. Yeni Ahit�in hi�bir yerinde �iddeti me�rula�t�ran h�k�m bulunmamaktad�r; masum insanlar�n katledilmesi y�n�nde bir d���nceye ise kesinlikle yer yoktur. H�ristiyanl�k bir sevgi ve bar�� dinidir. �ncil�de H�ristiyanlara d��manlar�n� bile sevmeleri, t�m insanlara iyilik yapmalar�, k�t�l��e kar�� iyilikle cevap vermeleri emredilmi�tir. �ncil�e bak�ld���nda Hz. �sa�n�n insanlara hep sevgi, bar�� ve dostluk tavsiye etti�i g�r�lmektedir:

"... Sak�n kimse k�t�l��e k�t�l�kle kar��l�k vermesin. Birbiriniz ve t�m insanlar i�in her zaman iyili�i ama� edinin.� (Pavlus�un Selaniklilere 1. Mektubu, 5: 14-15)

... Kavgac� de�il, uysal olsunlar. T�m insanlara her zaman yumu�ak davrans�nlar. (Pavlus�un Titus�a Mektubu, 3: 1-2)

Birbirinizi karde�lik sevgisiyle, �efkatle sevin. Birbirinize sayg� g�stermekte yar���n. (Pavlus�un Romal�lara Mektubu, 12: 10)

�ncil a��klamalar�nda �nemle �zerinde durulan bir ba�ka konu ise ayr�l�klar�n, �eki�melerin, husumetlerin ve �at��malar�n ortadan kald�r�lmas� ve ortak bir d���ncede birle�erek bar���n ayakta tutulmas�d�r:

... Hepiniz uyum i�inde olun, aran�zda b�l�nmeler olmadan ayn� d���ncede ve ayn� yarg�da birle�in. (Pavlus�un Korintlilere Birinci Mektubu, 1: 10)

Herkesle bar�� i�inde ya�amak i�in elinizden geleni yap�n. Ey sevgililer, hi�bir zaman �� almay�n... (Romal?lara Mektup, Bap 12, 18-20)

�Kom�unu sev, d��man�ndan nefret et� denildi�ini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, d��manlar�n�z� sevin, size zulmedenler i�in dua edin. (Matta, Bap 5, 43-44)

Deccal�in �iddeti te�vik eden telkinleri, baz� H�ristiyanlar�n k�yamet alametleri ile ilgili inan�lar�n� dayand�rd�klar� Eski Ahit�le de �eli�mektedir. �Kan d�kenlerin telkinlerini dinlememek� ve �k�t�l�k g�rmeye dayanamamak� (��aya, Bap 33, 15) Tevrat�ta bildirilen h�k�mlerdir. Samimi olarak Allah�a iman eden H�ristiyanlar�n ve Yahudilerin pek �ok konuda ya�ad�klar� g�zel ahlak�, kitaplar�nda yer alan bu h�k�mler konusunda da ya�amalar� ve bar���n savunucular� olmalar� gerekmektedir. Tevrat�ta �iddetin ve zulm�n k�nand���; bar���n, sevginin, merhametin ve g�zel ahlak�n �v�ld��� a��klamalardan baz�lar� �u �ekildedir:

H�k�mde haks�zl�k etmeyeceksiniz... kom�unun kanuna kar�� aya�a kalkmayacaks�n... �� almayacaks�n ve kavminin o�ullar�na kin tutmayacaks�n ve kom�unu kendin gibi seveceksin... (Levililer, Bap 19, 15-18)

K�t�l��� de�il, iyili�i aray�n ki ya�ayas�n�z, ve b�ylece Rab, ordular�n Allah��, dedi�iniz gibi sizinle beraber olur. K�t�l�kten nefret edin ve iyili�i sevin ve kap�da hakk� peki�tirin... (Amos, Bap 5, 10-15)

Tevrat�ta bildirilen di�er bir h�k�m ise �kan d�k�lmemesi ve salih insanlar�n yurtlar�na pusu kurulmamas��d�r:

Allah��n Rabbin miras olarak sana vermekte oldu�u memleketinin i�inde su�suz kan d�k�lmesin ve senin �zerine kan olmas�n. (Tesniye, Bap 19, 10)

Ey k�t� adam, salihin oturdu�u yere kar�� pusu kurma; onun yurdunu y�kma... D��man�n y�k�l�nca sevinme, d��t��� zaman y�re�in mesrur (sevin�li) olmas�n; yoksa Rab bunu g�r�r... (S�leyman��n Meselleri, Bap 24, 15-20)

�ncil ve Tevrat her ne kadar sonradan tahrif edilmi� olsa da, i�inde Kuran ile mutab�k baz� hak h�k�mler de i�ermektedirler. Samimi olarak iman eden H�ristiyanlar ve Yahudiler, Eski ve Yeni Ahit�te yer alan bu a��klamalar� g�z �n�nde bulundurarak hareket etmelidirler. Aksinin, kutsal kitaplar�na ters d��melerinin yan�nda, Deccal�in amac�na hizmet etmek olaca��n� g�rmeleri gerekmektedir. Unutulmamal�d�r ki Deccal�in Ortado�u�da ve t�m d�nyada kan d�kmek i�in yapt��� eylemlere, ancak g�zel ahlak�n savunuculu�unu yaparak engel olunabilecektir.

M�sl�manlar da Deccal�in Oyununa Kar�� Dikkatli Olmal�d�rlar

Deccal, H�ristiyanlara oynamak istedi�i oyunun bir benzerini M�sl�mlanlara da uygulamaya �al��makta; yery�z�nde b�y�k bir fitne ve bozgun ��karabilmek i�in onlar� da etkisi alt�na almak istemektedir. M�sl�manlar� da aldatarak, bu ortam i�erisinde kendilerine y�neltilen �iddete �iddetle kar��l�k vermelerini te�vik etmekte ve b�ylece �eytan�n kan d�kme arzusunu yerine getirmek istemektedir. Di�er yandan M�sl�manlar�n kendi aralar�nda da ter�r� te�vik ederek onlar� kendi i�lerinde de birbirlerine d���rmeye �abalamaktad�r. B�ylece korku ve deh�et ortam�n� giderek t�rmand�rmay�, masum insanlar�n kan�n� d�kerek yery�z�n� kendi ahlak�n� hakim edebilece�i bir fitne ortam�na �evirmeyi hedeflemektedir.

B�y�k �slam alimi Bedi�zzaman Said Nursi t�m M�sl�manlar� bu tehlikeye kar�� uyarm��, Deccal�in �slam d�nyas�n� bask� alt�na alaca��n�, salih M�sl�manlara zor ve �etin g�nler ya�ataca��n� haber vermi�tir:

Ahir zaman�n S�fyan ve Deccal gibi nifak (ikiy�zl�l�k) ve z�nd�ka (k�f�r) ba��na ge�ecek e�has-� m�dhi�e-i muz�rralar� (zarar veren deh�etli �ah�slar�) ... be�erin h�rs ve �ikak�ndan (ikiy�zl�l���nden) istifade ederek az bir kuvvetle nev-i be�eri (insanlar�) herc-� merc (darmada��n) eder ve koca Alem-i �slam� (�slam alemini) esaret alt�na al�r.14

Samimi iman sahibi M�sl�manlar bu tehlikeyi g�rmeli ve Deccal�in oyununa gelmemelidirler. Her�eyden �nce ���phesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmi� bir bina gibi saf ba�layarak m�cadele edenleri sever.� (Saff Suresi, 4) ayeti gere�i kendi aralar�nda sars�lmaz bir birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmelidirler. Bu konuda, ya�ad��� d�nemde m��riklerle dahi anla�ma yoluna giden Peygamberimiz (sav)�in ahlak�n� kendilerine �rnek almal�; ihtilaftan, �eki�meden titizlikle ka��nmal�d�rlar. Nitekim Peygamberimiz (sav), m�minlerin birbirlerine d��meleri durumunda, Deccal�in etkisi alt�na girebileceklerini hat�rlatarak M�sl�manlar� b�yle bir tehlikeye kar�� uyarm��t�r:

O g�nlerde aralar� bozuk olan m�minler Deccal�in hedefi olmaktan kurtulamazlar.15

Peygamberimiz (sav)�in bu s�z�nden Deccal�in fitnesinden korunmak isteyen m�minlerin, t�m M�sl�manlar�n karde� oldu�u bilinciyle hareket etmeleri gerekti�i a��k�a anla��lmaktad�r. Kuran�da da iman edenlerin birbirlerine destek olup dayan��malar�, aksi takdirde yery�z�nde b�y�k bir bozulma ve karga�a olaca�� bildirilmi�tir:

�nkar edenler birbirlerinin velileridir. E�er siz bunu yapmazsan�z (birbirinize yard�m etmez ve dost olmazsan�z) yery�z�nde bir fitne ve b�y�k bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

M�sl�manlar kendi i�lerinde oldu�u gibi, H�ristiyanlara ve Yahudilere kar�� da Kuran ahlak�n�n gerektirdi�i �ekilde davranmal�, bu konuda da Deccal�in oyununa kar�� dikkatli olmal�d�rlar. Allah Kuran��n pek �ok ayetinde g�zel ahlak�n, iyili�in, k�t�l��e iyilikle kar��l�k vermenin �nemini bildirmi�, Yahudilere ve H�ristiyanlara yani Kitap Ehli�ne kar�� da, M�sl�manlar�n iyi niyet ve ho�g�r� ile yakla�malar�n� buyurmu�tur. Rabbimiz Kuran�da, insanlar aras�nda hi�bir ayr�m yapmadan adaletle h�kmetmeyi, insanlar�n hakk�n� korumay�, zulme asla r�za g�stermemeyi, zalime kar�� mazlumdan yana tav�r almay�, ihtiya� i�inde olanlara yard�m eli uzatmay� emretmektedir. Bu adalet, bir karar vermek gerekti�inde her iki taraf�n da hakk�n� korumay�, olaylar� �ok y�nl� de�erlendirmeyi, �n yarg�s�z d���nmeyi, tarafs�zl���, hakkaniyeti, d�r�stl���, ho�g�r�y�, merhameti ve �efkati gerektirmektedir. M�sl�manlar Deccal�in bu y�ndeki aldatmacalar�na kar�� da yine her zaman Kuran ayetlerine g�re hareket etmeli, sab�rl�, tevekk�ll� ve itidalli davranmal�, sevgiyle, �evkatle kar��l�k vermelidir. Allah Kuran�da m�minlere k�t�l�kle kar��la�t�klar�nda dahi bu tavra iyilikle kar��l�k vermelerini ��yle bildirmi�tir:

�yilikle k�t�l�k e�it olmaz. Sen, en g�zel olan bir tarzda (k�t�l���) uzakla�t�r; o zaman, (g�r�rs�n ki) seninle onun aras�nda d��manl�k bulunan kimse, sanki s�cak bir dost(un) oluvermi�tir. (Fussilet Suresi, 34)

Bu konudaki en g�zel �rneklerden biri Peygamberimiz (sav)�in g�stermi� oldu�u g�zel ahlakt�r. Hz. Muhammed (sav), Yahudilere ve H�ristiyanlara kar�� her zaman son derece adil ve merhametli davranm��, �lahi dinlerin mensuplar� ile M�sl�manlar aras�nda sevgi ve uzla�maya dayal� bir ortam olu�turulmas�n� istemi�tir. �slamiyet�in ilk y�llar�nda Mekkeli m��riklerin eziyet ve bask�lar�na maruz kalan M�sl�manlar�n bir k�sm� Etiyopya�daki H�ristiyan Kral Neca�i�ye s���narak H�ristiyanlarla dostluk ve bar�� i�erisinde ya�am��lard�r. Peygamberimiz (sav)�le birlikte Medine�ye g�� eden m�minler ise, Medine�de ya�ayan Yahudilerle, sonraki t�m nesillere �rnek olacak bir birarada ya�ama modeli geli�tirmi�lerdir. �slam��n yay�l�� d�neminde de, Arabistan�daki Yahudi ve H�ristiyan topluluklar�na g�sterilen tolerans, M�sl�manlar�n Kitap Ehli�ne kar�� ho�g�r� ve adaletinin �nemli birer �rne�i olarak tarihe ge�mi�tir.

Medine Anla�mas��n�n �Beni Avf Yahudileri, inananlarla birlikte bir ulus olu�turdular. Yahudilerin dini kendilerine, M�sl�manlar�n dini kendilerinedir� h�km�yle, M�sl�manlar�n Yahudilerin geleneklerine ve inan��lar�na g�sterdikleri ho�g�r�n�n temeli de yine Peygamberimiz (sav) d�neminde at�lm��t�r.

M�sl�manlar�n bu ahlak�n�n bir ba�ka �rne�i de Osmanl� �mparatorlu�u d�neminde ya�anm��t�r. Osmanl� �mparatorlu�u, d�nyan�n ho�g�r�s�zl�k ve bask�yla dolu oldu�u bir d�nemde, Musevi cemaatlerine g�sterdi�i b�y�k toleransla tarihe ge�mi�tir. Tarih boyunca M�sl�manlar�n bu ahlaklar�, Yahudilerin zorluk ve s�k�nt� i�inde olduklar� �e�itli d�nemlerde �slam topraklar�na s���nmalar� ile neticelenmi�tir. �spanya�dan haks�z yere s�r�len Yahudilere, Osmanl� �mparatorlu�u kap�lar�n� a�m�� ve yurtlar�ndan ��kar�lan binlerce Yahudiyi Osmanl� bar�nd�rm��t�r. �slam topraklar�nda, Yahudiler ve M�sl�manlar birarada, huzur ve g�venlik i�inde karde��e y�llar boyunca ya�am��lard�r. Osmanl� tebas� i�indeki Museviler de, Devlet-i Ali�nin kendilerine g�sterdi�i tolerans� her zaman minnetle anm��lard�r.

Osmanl� y�netiminde ayn� durum H�ristiyanlar i�in de s�z konusu olmu�tur. H�ristiyanlar da Osmanl� topraklar�nda ho�g�r�, g�venlik ve �zg�rl�k bulmu�lard�r. 20. y�zy�l�n ilk yar�s�ndan bu yana daimi bir �at��ma ve kaos i�inde kalm�� olan Ortado�u�da, Osmanl� y�netimi boyunca as�rlar s�ren bir bar�� ve huzur ortam� kurulmu�tur. H�ristiyanlar ve Yahudiler birbirlerinin dinlerini kabul etmemelerine ra�men, Osmanl� y�netiminin olu�turdu�u bu ho�g�r� ortam�nda kar��l�kl� diyalog ve uzla�� i�erisinde olmu�lard�r. Osmanl� egemenli�inde Yahudiler sinagoglar�nda, H�ristiyanlar kiliselerinde, M�sl�manlar da camilerinde Allah�a ibadet etmi�, �� dinin insanlar� bar�� i�inde birarada ya�am��lard�r.

Peygamberimiz (sav)�in ve Osmanl� y�netiminin Kitap Ehli�ne g�stermi� oldu�u g�zel ahlak, ho�g�r� ve bar�� anlay��� t�m M�sl�manlara �rnek olmal�d�r. Allah��n Kuran�da �Kitap Ehli�yle en g�zel olan bir tarz�n d���nda m�cadele etmeyin. Ve deyin ki: �Bize ve size indirilene iman ettik; bizim �lah�m�z da, sizin �lah�n�z da birdir ve biz O�na teslim olmu�uz.� (Ankebut Suresi, 46) ayetiyle bildirdi�i gibi, �en g�zel �ekilde yap�lacak bir m�cadele�den asla taviz verilmemelidir. Aksinde Deccal�in istedi�i fitne ve karga�a ortam�n�n olu�aca�� unutulmamal�d�r. M�sl�manlar�n t�m bu esaslar �zerinde Kitap Ehli�ne sayg�, sevgi ve anlay�� ile yakla�malar� ve ya�ad�klar� bu ahlak ile, onlara ayette bildirilen �ortak bir kelimede birle�me� �a�r�s�n� en g�zel �ekilde iletmeleri gerekmektedir:

De ki: �Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran�zda m��terek bir kelimeye gelin. Allah�tan ba�kas�na kulluk etmeyelim, O�na hi�bir �eyi ortak ko�mayal�m ve Allah�� b�rak�p bir k�sm�m�z (di�er) bir k�sm�m�z� Rabler edinmeyelim. (Al-i �mran Suresi, 64)

Kuran ahlak�n�n getirdi�i bu sevgi ve ho�g�r� anlay���yla hareket edildi�inde, Deccal�in medeniyetleri birbirlerine d���rmeyi, kan d�kmeyi ve t�m d�nyay� b�y�k bir sava� alan�na �evirmeyi hedefleyen oyunu Allah��n izniyle bozulacakt�r.

Sahte �sa: Mesih Deccal

Yaz�n�n ba��ndan bu yana anlat�ld��� gibi Deccal, H�ristiyan toplumlar�na Mesih�in ortaya ��k��� i�in suni birtak�m k�yamet alametleri olu�turulmas�n� telkin etmekte ve bu suni alametleri ger�ekle�tirmeleri i�in onlar� te�vik etmektedir. Bu �artlar olu�tu�unda ise Deccal, kurdu�u sahte d�zenin bir gere�i olarak bu sefer de �Suni Mesih� iddias�n� ortaya atacakt�r. Hz. �sa�n�n geli�inden �nce pek �ok sahte Mesih ortaya ��kacakt�r ancak Mesih Deccal bunlar�n en �iddetlisi olacakt�r. Hadislerin i�aretlerine g�re H�ristiyanlar ve Yahudiler aras�ndan etkisi alt�na ald��� birtak�m gruplar bu olay� organize edecek ve Deccal�i insanlara Hz. �sa olarak sunacaklard�r. Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde Deccal�in �nce �peygamberlik�, bunun ard�ndan da �s�zde ilahl�k� (Allah�� tenzih ederiz) iddias�nda bulunaca�� ��yle haber verilmi�tir:

(Deccal) ��kt��� zaman ... herkes onu sahici bir m�r�it san�p pe�ine tak�lacak, sonra K�fe�ye gelince ayn� �ekilde �al��malar�n� s�rd�recek, derken peygamberlik iddia edecek... Bunu g�ren ak�l sahibi ki�iler ondan ayr�lacaklar... Daha sonra uluhiyet (ilahl�k) davas�nda bulunacak... Ha�a �Ben Allah��m� diyecek.... (Taberani bunu Sahabi olan b. Mu�temer�den b�yle rivayet etmi�tir.)16

O (Deccal) �nce: �Ben bir peygamberim�, diyecektir. Halbuki benden sonra hi�bir peygamber yoktur. Sonra ikinci bir iddiada bulunarak: �Ben Rabbinizim� diyecektir. Halbuki siz �l�nceye kadar Rabbinizi g�remezsiniz...17

... �eytanlar ona: �Ne istersen s�yle, yapal�m!� diyecekler. O da: �Haydi gidin, insanlara benim onlar�n Rabbi oldu�umu s�yleyin!� deyip her birini bir tarafa salacak......18

�mam �arani ise Deccal�in s�zde ilahl�k iddias�yla milletleri etkisi alt�na alaca��n� ��yle haber vermi�tir:

Deccal bir milletin yan�na gelerek onlar� (kendi bat�l yoluna) davet eder. O millet de Deccal(in ilah oldu�un)a iman edip kendisine icabet ederler.19

T�m bu bilgilerden Deccal�in insanlara kendisini �nce yaln�zca bir yol g�sterici olarak tan�taca��, sonras�nda ise s�zde Mesihli�ini ve ard�ndan ilahl���n� (Allah�� tenzih ederiz) ilan edece�i anla��lmaktad�r. Deccal, geni� kitleleri bu duruma ikna edebilmek i�in teknolojinin imkanlar�ndan faydalanacak, en geli�mi� ill�zyon hilelerini ve hipnoz y�ntemlerini kullanacakt�r. Bedi�zzaman Said Nursi Deccal�in ba�vuraca�� bu y�ntemleri s�zlerinde ��yle haber vermi�tir:

B�y�k Deccal�in ispirtizma nevinden teshir edici (hipnotize edici) �zellikleri bulunur... Sadece d�nyay� maksad edinen bu m�nkir (inkarc�), mutlak inan�s�zl�ktan ��kan bir c�ret ve cesaretle mukaddesata (kutsal de�erlere) h�cum eder. ��in hakikatini bilmeyen halk, bunu harikulade bir iktidar ve cesaret olarak g�r�r.20

Bir ba�ka s�z�nde ise Bedi�zzaman Deccal�in insanlar� aldatmak i�in yapaca�� bu hileleri ��yle a��klam��t�r:

Ve onlar�n ba��na ge�en en b�y�kleri, ispritizma ve manyetizman�n hadisat� nev�inden (hipnotizma ve cinlerle ba�lant� �eklinde olaylarla) m�thi� harikalara mazhar (sahip) olan Deccal ise, daha ileri gidip, cebbarane (zorla) suri (hakiki, ciddi ve samimi olmayan) h�kumetini bir nevi rububiyet (Rablik, sahiplik) tasavvur edip Uluhiyetini (�lahl���n� �Allah�� tenzih ederiz-) ilan eder...21

Bedi�zzaman��n da belirtti�i gibi, Deccal hipnotizma ve b�y� g�sterileri gibi aldatmacalarda usta olacak, teknolojik hilelerle suni mucizeler g�stererek kendisini insanlara s�zde Hz. �sa olarak tan�tacakt�r. Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde Deccal�in g�sterece�i bu suni mucizeler ve bu yolla insanlar� nas�l etkisi alt�na alaca�� ��yle haber verilmi�tir:

Fitnesinden birisi de �udur: O, bir bedeviye: �S�yle bakay�m! E�er ben senin i�in anan� ve baban� diriltirsem benim senin Rabbin oldu�uma �ehadet eder misin?� diyecek. Bedevi de: �Evet,� diyecek. Bunun �zerine iki �eytan onun babas� ve anas� suretlerinde ona g�r�necekler...22

Bunun �zerine Deccal, ba��ndaki �ekavet (haydutluk, bedbahtl�k) ehline:

��imdi ben bu adam� �ld�r�r, sonra diriltirsem, benim uluhiyet (ilahl�k) iddias� i�inde ��phe eder misiniz?� diye sorar. 23

Onun bir fitnesi de �udur: O, tek bir ki�iye musallat k�l�narak o ki�iyi �ld�r�p testereyle bi�ecek. Hatta o ki�inin cesedi iki par�aya b�l�nm�� olarak (ayr� ayr� yerlere) at�lacakt�r. Sonra Deccal (orada bulunanlara): ��u (�ld�rd���m) kuluma bak�n�z. �imdi ben onu diriltece�im...� diyecektir.24

Hadislere g�re Deccal, s�zde ilahl���n� ilan ederken bunu delillendirmek i�in �e�itli hilelerle mezardan insan kald�racak, insanlara kendisini �l�leri diriltiyor gibi g�sterecek, al���lmad�k ve akl�n s�n�rlar�n� zorlayacak kitle �ovlar� yapacakt�r. H�ristiyanlar t�m bunlar�n, Hz. �sa�n�n ger�ekle�tirece�ini d���nd�kleri mucizeler oldu�unu sanacaklar ve b�ylece Deccal�in s�zde ilahl���na ikna olmalar� �ok kolay olacakt�r. Halk�n b�y�k bir b�l�m� Deccal�in bu abart�l� g�sterilerinden etkilenecek ve onun ger�ek Hz. �sa oldu�una kanaat getireceklerdir.

Deccal�in buraya kadar anlat�lan t�m bu oyunlar� Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde, �slam alimlerinin izahlar�nda ve di�er dinlerin kutsal kaynaklar�nda Deccal hakk�nda verilen bilgilerle birebir mutab�kt�r. Bu bigiler �����nda Deccal�in organize etti�i faaliyetlerin Deccali hareketler oldu�u a��k�a anla��lmaktad�r. Bu nedenle H�ristiyanlar�n, Yahudilerin ve M�sl�manlar�n t�m bunlar� bilerek hareket etmeleri ve Deccal�in oyununa kar�� �ok dikkatli olmalar� gerekmektedir.

Deccal, Hz. �sa�n�n Geli�ine Kadar �nsanlar� Aldatmay� S�rd�recektir

Deccal, Mesih�in geli�ine zemin haz�rlama ad� alt�nda H�ristiyanlar� �ok b�y�k bir aldan��a s�r�klemeye �al��maktad�r. Hz. �sa�n�n geli�ine haz�rl�k yapmak elbetteki �ok b�y�k bir hizmet, peygambere g�sterilen �ok g�zel bir sevgi, sayg� ve h�rmet ifadesidir. Ancak Deccal bunu etkisi alt�na ald��� insanlara �ok farkl� yollardan; zulm� ve kan d�kmeyi me�ru g�stererek yapt�rmay� hedeflemektedir. Nitekim hadislerin i�aretlerine g�re Deccal�in bu y�ndeki �abas�, Hz. �sa yery�z�ne gelene dek de son bulmayacak, �evresine toplad��� insanlar� Allah�a, dine hizmet, Hz. �sa�ya sadakat ad� alt�nda aldatmaya devam edecektir. Ne Deccal�in bu oyunlar�n�n de�ifre edilmesi, ne de Deccal�in oyununa gelerek ter�r�, �iddeti, sava�� ve kan d�kmeyi k�r�kleyen insanlar�n uyar�lmas�, Deccal�in durdurulmas� i�in yeterli olmayacakt�r. Bir k�s�m H�ristiyanlar, tam bekledikleri tarzda iddialarla ortaya ��kmas�ndan, beklenen zamanda zuhur etmesinden ve mucize oldu�unu sand�klar� bir�ok sahte harikal�klar g�stermesinden dolay� bu uyar�lara ald�rmayacaklard�r. Deccal�in fitnesi, taraftarlar�n�n say�s� ve yapt�klar� Deccali faaliyetlerin boyutlar� giderek daha da artacakt�r (en do�rusunu Allah bilir).

Ancak burada unutulmamas� gereken, t�m bunlar�n kaderde bu �ekilde oldu�u i�in ya�anacak olmas�d�r. Ne Deccal�in ne de ona destek veren taraftarlar�n�n kendilerine ait m�stakil bir g��leri yoktur. Bir k�s�m insanlar Hz. �sa�n�n gelebilmesi i�in gereken k�yamet alametlerini suni olarak kendileri haz�rlad�klar�n� d���nmektedirler; ama ger�ekte bunlar� yaratan Allah�t�r. Hz �sa'n�n gelmesi i�in �aba g�sterenler, istedikleri sonucu elde edeceklerdir. Hz. �sa ger�ekten de gelecektir. Ama onun geli�i Allah diledi�i ve kaderde bu �ekilde belirledi�i i�in olacakt�r. Yoksa s�z konusu kimseler kendi inan�lar� do�rultusunda gereken �artlar� haz�rlad�klar� i�in de�il. ��nk� Allah��n takdiri d���nda hi� kimsenin b�yle bir �eye g�� yetirmesi s�z konusu de�ildir.

Ayn� �ekilde Deccal�in, H�ristiyanlardan bir gruba kendi isteklerini makul g�sterip y�nlendirmesi de yine Allah��n takdir etti�i kaderde oldu�u i�in ger�ekle�mektedir. Yoksa Deccal tam tarif edildi�i �ekilde ortaya ��km��t�r ve t�m alametlerinden Deccal oldu�u anla��lmaktad�r. Ama yine de kaderde b�yle belirlendi�i i�in, H�ristiyanlar ve Yahudiler aras�ndan baz� kitleleri kand�rmay� ba�aracakt�r. Nitekim t�m bu uyar�lara ra�men, Deccal yine kand�rmaya ve oyununu oynamaya devam edecek, �evresindeki insanlar onun sahte y�z�n� fark etmeyeceklerdir. Bu durum Hz. �sa�n�n geli�ine dek s�recek ve H�ristiyan cemaatleri ve di�er insanlar ancak ger�ek Mesih�in ortaya ��kmas�yla bu ger�eklerin fark�na varacaklard�r.

Ger�ek �sa Mesih�in Geli�iyle, Deccal�in Fitnesi Tuzun Suda
Erimesi Gibi Yok Olacakt�r

Deccal�in t�m oyunlar� ancak Hz. �sa�n�n gelmesiyle bozulacakt�r. Deccal, Hz. �sa�y� g�rd���nde tuzun suda erimesi gibi eriyecek; b�t�n hileleri a���a ��kacak, halk�n g�z� �n�nde k���k d��ecek ve b�y�k bir yenilgiye u�rayacakt�r. Mesihlik iddias�yla yapt��� t�m sahte mucizelerin birer aldatmacadan ibaret oldu�u ortaya d�k�lecek; yapt��� b�t�n ill�zyonlar, hipnotizmalar, teknolojik g�steriler, kitle �ovlar� etkisiz hale gelecektir. Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde Deccal�in Hz. �sa vesilesiyle ger�ekle�ecek olan bu ma�lubiyeti ��yle haber verilmektedir:

Allah��n d��man� olan Mesih-i Deccal, �sa aleyhisselam� g�r�nce, tuzun suda eridi�i gibi erir. Hz. �sa onu terk edip b�raksa bile helak oluncaya kadar eriyip gidecektir. Lakin Allah onu bizzat �sa aleyhisselam�n eliyle yok edecektir.25

... Deccal ortal��a fitne sa�arken Cenab-� Hak, Mesih �sa �bni Meryem�i g�nderir... Hz. �sa Deccal ile L�dde (Beyt�l Makdis�e yak�n bir belde) kap�s�nda kar��la��r ve onu yok eder.26

Deccal�in yenilgiye u�rayaca�� yer ise hadislerde bildirildi�i gibi Kud�s olacakt�r. Hz. �sa yery�z�ne yeniden d�nd���nde, Beyt��l Makdis�te (Mescid-i Aksa) Deccal�le kar��la�acak ve hadiste bildirildi�i �zere �Hz. �sa�n�n nefesi dahi Deccal�in fitnesinin yok edilmesine yetecektir�:

...O�nun (Hz. �sa a.s.��n) nefesinin kokusunu duyan hi�bir kafirin �lmemesi m�mk�n de�ildir. Deccal�in yalanc� oldu�u etrafa dalga dalga yay�lacakt�r. Deccaliyet peri�an olacak fikir sistemi yok edilecektir.27

... Deccal ortal��a fitne sa�arken Cenab-� Hak, Mesih Meryem O�lu �sa�y� g�nderir... nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. �sa (a.s) Deccal ile L�dd kap�s�nda (Beyt�l Makdis�e yak�n bir belde) kar��la��r ve onu yok eder.28

G�n�m�zde s�regelen baz� geli�melere g�re Deccal, yenilgiye u�rayaca�� bu yere �imdiden yerle�mi� durumdad�r. Baz� belirtiler, suni �artlarla suni bir Mesih olu�turmaya �al��an taraftarlar�n�n, Deccal�i, Mescid-i Aksa�n�n alt�nda olu�turduklar� geni� tesislerde sakl�yor olabileceklerini g�stermektedir. Deccal�i destekleyen bu kimseler buraya mistik bir g�r�n�m vererek, geni� kitlelere onun ger�ek Mesih oldu�u izlenimini vermeye �al���yor olabilirler. ( En do�rusunu Allah bilir.)

Deccal ger�ek Mesih olan Hz. �sa�n�n gelece�i vakte kadar buradaki ge�ici mekan�nda kalacakt�r. Fakat, Allah��n izniyle buradaki mabedini in�a edemeden Hz. �sa vesilesiyle yok edilecektir.

Deccal�in kar��la�aca�� bu durum Kuran�da da �Hay�r, Biz hakk� bat�l�n �st�ne f�rlat�r�z, o da onun beynini darmada��n eder. Bir de bakars�n ki, o, yok olup gitmi�tir...� (Enbiya Suresi, 18) ayetiyle hat�rlat�lmaktad�r. Bir ba�ka ayette ise �De ki: �Hak geldi, bat�l yok oldu. Hi� ��phesiz bat�l yok olucudur.� (�sra Suresi, 81) s�zleriyle hakk�n daima bat�la kar�� �st�n gelece�inin haber verilmesi de yine, Deccal�in t�m oyunlar�n�n eninde sonunda mutlaka bozulaca��n� g�stermektedir.

Samimi �man Sahiplerine D��en Sorumluluk

Hz. �sa ve Hz. Mehdi�nin geli�iyle birlikte, Deccal�in yery�z�ne hakim etmeye �al��t��� Allah��n sonsuz g�c�n� kabul etmekten ka��nan felsefeler ve putperest inan�lar t�m�yle yenilgiye u�rayacakt�r. Kuran ahlak�n�n ya�anmas�yla birlikte d�nya sava�lardan, �at��malardan, d��manl�klardan, zul�m ve haks�zl�klardan kurtulacak; insanl�k bar��, mutluluk ve huzur i�inde bir d�nem ya�ayacakt�r. Dolay�s�yla hangi inanc� benimsemi� olursa olsun, samimi olarak Hz. �sa�n�n geli�ine haz�rlanan iman sahiplerinin, b�yle bir ortam�n alt yap�s�n� olu�turacak �al��malarda bulunmalar�, her t�rl� ayr�l��� ve �at��may� engellemek i�in gayret etmeleri gerekmektedir.

Samimi iman eden H�ristiyanlar, Deccal�in adeta bir zorunluluk oldu�una inand�rd��� sava��, kitle katliamlar�n�, kan d�kmeyi te�vik eden sahte k�yamet alametlerinin, bar�� ve sevgiyi savunan H�ristiyan ��retileriyle hi�bir �ekilde ba�da�mad���n� ortaya koymal�d�rlar. Bu d���nceyi savunan kimselere i�erisinde bulunduklar� durumun yanl��l��� g�stermeli, onlar� do�ru olana �a��rmal�d�rlar. Sa�duyu sahibi H�ristiyanlar�n ve M�sl�manlar�n bu y�ndeki gayretleriyle Allah��n izniyle d�nyan�n pek �ok yerinde t�rmand�r�lmaya �al���lan gerilim engellenebilecektir. Kuran�da salih amellerde bulunan Yahudi ve H�ristiyanlar�n Allah Kat�nda ecirleri oldu�u bildirilerek bu ahlak�n gereklili�i hat�rlat�lm��t�r:

��phesiz, iman edenler(le) Yahudiler, H�ristiyanlar ve sabiiler(den kim) Allah�a ve ahiret g�n�ne iman eder ve salih amellerde bulunursa, art�k onlar�n Allah Kat�nda ecirleri vard�r. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard�r. (Bakara Suresi, 62)

Unutmamak gerekir ki, Deccal�in bir k�s�m H�ristiyanlara telkin etti�i gibi sava��n k�r�klenip bar���n engellenmesi her iki tarafa da b�y�k kay�plar, ac� ve g�zya�� getirecektir. Samimi olarak iman edenlerin ittifak etmesi durumunda ise, Deccal�in yery�z�n� b�y�k bir sava� ortam�na �evirebilmek i�in oynad��� oyun Allah��n izniyle bozulacakt�r.

KAYNAKLAR:

1 Medineli Allame Muhammed B. Resul El-H�seyni el Berzenci, K�yamet Alametleri, Pamuk Yay�nc�l�k, Geni�letilmi� 8. Bask�, �stanbul, tarihsiz, s. 225
2 Sahih-i Buhari, Fiten 27
3 �ualar
4 Et-Tebrizi, Veliy�ddin Muhammed bin Abdillahi�l-Hatibi�l-�meri, Mi�kat��l-Mesabih, (D�me�k: 1382/1962, 3:38.2
5 (�mam-� Ahmed. Ebu Davud. Hakim)(B�y�k Fitne Mesih-i Deccal, Saim G�ng�r, s. 99)
6 (Ebu Davud, Melahim: 14) (K�yamet Alametleri, �smail Mutlu, s. 82)
7 �mam �arani, �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, s. 482
8 S�nen-i �bni Mace; �mam �arani, �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, s. 493-494
9 Sahih-i M�slim, Cilt 8 � s. 500
10 Evanjelizm Beyaz Saray��n Gizli Dini, �smail Vural, s. 23 (Grace Hallsell, Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War)
11 �bn-i Mace, 4075, 4076; T�rmizi, Fiten: 59, no. 2240, 4/510
12 Ebu davud, Fiten 4244, 2/497; �bni Ebi �eybe, Musannef, Fiten: 5, 8/591)
13 (M�slim) (B�y�k Fitne Mesih-i Deccal, Saim G�ng�r, s. 13)
14 Hizmet Rehberi, 86
15 (Hakim, M�stedrek, 4:529-530) �aban D��en, Mehdi ve Deccal, Gen�lik Yay�nlar�, 2. Bask�
16 Medineli Allame Muhammed B. Resul El- H�seyni El Berzenci, K�yamet Alametleri, s. 212
17 S�nen-i �bni Mace, 4077
18 Medineli Allame Muhammed B. Resul El- H�seyni El Berzenci, K�yamet Alametleri, s. 212-213
19 �mam �a�rani, �l�m K�yamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 491
20 (Nursi, A.g.e., s. 513-515 (Mehdi ve Deccal, �aban D��en, s. 74-75)
21 Mektubat, s. 55
22 S�nen-i �bni Mace, 4077
23 Sahih-i Buhari, Cilt 15, s.6981
24 S�nen-i �bni Mace, 4077
25 (M�slim, Kitab��l Fiten: 34)
26 Hz. �sa �lmedi + Sahih-i M�slim; B�y�k Fitne Mesih-i Deccal, Saim G�ng�r, s. 104
27 S�nen-i Ibn-i Mace, 10/32
28 Sahih-i M�slim; B�y�k Fitne Mesih-i Deccal, Saim G�ng�r, s. 104

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com