K�RESEL ISINMA NEY�N HABERC�S�?

Harun Yahya

Son g�nlerde insano�lu zamans�z hava olaylar� kar��s�nda �a�k�na d�nd�. K�resel �s�nma nedeniyle ge�ti�imiz g�nlerde Avrupa’n�n yar�s� a��r� �s�n�rken, di�er yar�s�nda kar g�r�ld�. �klim a��s�ndan en b�y�k �okuysa Romanya ya�ad�. Son bir haftada 22 ki�inin a��r� s�caklar nedeniyle �ld��� �lkede, ge�en g�n ya�anan dolu f�rt�nas� sonras�, 4 ki�i de y�ld�r�m sonucu hayat�n� kaybetti. Almanya’n�n baz� b�lgelerinde hava s�cakl��� (–6) dereceye kadar d��t�, kar kal�nl��� 10 santimetreyi buldu.

�te yandan hemen g�neyde Makedonya’da, a��r� s�cak sebebiyle 15 ki�i �ld�. Yunanistan, Olimpiyatlar �ncesi solunum ve kalp sorunu olanlara evde kal�n �a�r�s� yap�yor. Ge�en y�l 15 bin ki�inin s�caklardan �ld��� Fransa da tetikte. D�nyan�n di�er ucundaki �in ise, ge�ti�imiz g�nlerde sa�anak ya�murla fel� oldu. Son y�llarda kurakl�kla m�cadele eden, d�nyan�n en kalabal�k kenti Pekin, iki saat i�inde g�le d�nd�, evler ��kt�, u�u�lar iptal edildi.


Peru’da a��r� so�uklar G�ney Asya’da seller

Peru’da son 30 y�l�n en so�uk k�� mevsimi ya�an�rken And Da�lar�’nda 46 �ocu�un donarak �ld��� bildirildi. Peru h�k�meti, 158 bin ki�inin so�uktan etkilendi�ini belirterek baz� b�lgelerde ola�an�st� durum ilan etti. BM yard�m kurulu�lar� ise b�lgeye 745 bin dolar yard�m g�nderecekler. Yard�m kurulu�u yetkilileri bu t�r a��r k�� ko�ullar�n�n ya�and��� fakir b�lgelere yard�m edilmezse durumun daha da k�t�le�ece�i uyar�s�nda bulunuyorlar. So�uktan en �ok etkilenenler, And Da�lar�’nda ula��m� �ok zor b�lgelerde ya�ayan Peru’nun en fakir insanlar�. Alpaka ve lama yeti�tirerek ge�imlerini sa�layan bu insanlar�n hayvanlar� da so�uk y�z�nden �l�yor. D�� d�nya ile ba�lant�lar� ise �iddetli kar ya���� y�z�nden kesildi. Sivil toplum �rg�tleri b�lgeye battaniye, kal�n giyecekler ve g�da yard�m� ula�t�rmaya �al���yor.

Seller 3 hafta i�inde 550’den fazla can ald�

G�ney Asya’da son 15 y�l�n en �iddetli sel felaketi ya�an�yor. Hindistan, Nepal ve Banglade�’i etkisi alt�na alan �iddetli muson ya�murlar� ve seller, son 3 haftada 550’den fazla ki�inin �l�m�ne yol a�t�. Seller ve nehir ta�k�nlar� y�z�nden milyonlarca ki�i evsiz kald�. Y�kselen sular, g�da ve i�me suyuna ula��m� engelledi�i i�in bula��c� hastal�k tehdidi giderek art�yor.

Seller yaln�zca Asya’y� de�il, Balkanlar’� da vuruyor. Bulgaristan’�n Karadeniz k�y�s�ndaki Varna kentinde �iddetli ya�mur ve f�rt�nadan ya�am fel� oldu. Elektrik ve haberle�me kesilirken otomobiller yollar� basan sulara g�m�ld�. Banglade�’te meydana gelen sel felaketinde �lenlerin say�s�ysa artmaya devam ediyor. Son olarak 100 ki�inin daha hayat�n� kaybetmesiyle toplam �l� say�s� 400’e ula�t�. Yetkililer felaketin son zamanlarda ya�ananlar�n en b�y��� oldu�unu belirtiyorlar. Onbinlerce evi sular alt�nda b�rakan sel y�z�nden �lkede, bo�ulma, salg�n hastal�klar ve y�lan sokmalar� sebebiyle herg�n bir�ok insan hayat�n� kaybediyor.

K�resel �s�nma raporu korkutucu

K�resel �s�nma art�k bir komplo teorisi olmaktan ��kt�, insano�lunu tehdit eden ciddi bir tehlike olarak kar��m�zda duruyor. Bu tehlike art�k insano�lunu somut olarak tehdit etmeye ba�lad�. T�m d�nya iklim de�i�ikliklerinin yaratt��� felaketlerle bo�u�uyor.
SYK T�rk Meteoroloji M�hendisi yetkilileri k�resel �s�nman�n ilk belirtilerini ya�amaya ba�lad���m�za dikkat �ekerek, �n�m�zdeki y�llardan itibaren art�k insanlar�n a��r� s�cak ge�en bir g�n�n ard�ndan gelen, a��r� ya���l� hava ve sellere haz�r olmalar� gerekti�ini, �n�m�zdeki be� y�ll�k bir d�nemde k�resel �s�nman�n etkilerini daha �ok hissetmeye ba�layaca��m�z� belirtiyorlar. K�resel �s�nma ile birlikte �n�m�zdeki 50 y�ll�k bir d�nemde T�rkiye'yi daha kurak, daha s�cak, ani ya���lar�n ve sellerin meydana gelece�i bir iklimin bekledi�ini de ekliyorlar.

K�resel �s�nman�n meydana getirdi�i do�al afetler, sadece can kayb� de�il, k�resel ekonomiye de �ng�r�lemeyen etkilerde bulunuyor. Britanya Sigortac�lar Derne�i (ABI) iklim de�i�iminin sigorta end�strisi �zerindeki etkileri hakk�nda bir rapor yay�mlad�. Raporun sonu� noktas�, iklim de�i�iminin etkilerinin �u anda bile hissediliyor oldu�u ve toplumun giderek artan s�cakl�k, f�rt�na ve sel risklerine kar�� haz�rl�kl� olmas� gerekti�iydi. Do�al afetlerin neden oldu�u finansal kay�plar son 40 y�l i�inde yedi kat artarken, rapora g�re hava felaketleri riski y�lda y�zde 2'den y�zde 4'e y�kseldi. Bu, k���k bir art�� gibi g�r�nebilir, ancak 2050'de Londra'y� vuracak b�y�k bir k�y� selinde, sadece sigorta tazminat taleplerinde 40 milyar pound fark demektir. ABI raporu, k�resel �s�nmay� yaz mevsiminin uzamas� olarak g�r�p sevinme e�ilimi g�sterenlerin keyfini ka��racak. Bu rapor ayn� zamanda s�cakl�k stresi, cilt kanseri, g�da zehirlenmesi, s�tma gibi egzotik hastal�klar ve k�tl�k anlam�na da geliyor.

Ter�rden Bile �ncelikli

Ara�t�rmada, iklimsel de�i�ikliklerin beklenmeyen �evresel felaketlere neden olabilece�i, bu �er�evede k�resel �s�nman�n do�urdu�u sonu�lar�n, ter�rizmden bile daha �ncelikli olarak 21. y�zy�l�n en �nemli g�venlik konusu haline gelece�i vurgulan�yor. �klim uzmanlar�na g�re, k�resel �s�nma sonucu olarak, ge�en 30 y�lda artmaya ba�layan iklimsel de�i�iklikler, �n�m�zdeki y�llarda da h�zl� bir art�� g�sterecek. Deniz seviyesindeki y�kselme, buzullardaki erime devam ederken, �iddetli f�rt�nalar, hortum, s�cak hava dalgalar�, sel gibi do�al afetler daha s�k hale gelebilecek.

�klimle Ba�lant�l� Bu Felaketler Neyin Habercisi?

B�t�n bu geli�melere “do�a olaylar� ve neticeleri” olarak bak�p felaketlere bir an i�in �z�l�p bu haberi ge�ebilirsiniz. Peki size b�t�n bu olaylar�n asl�nda sizi ve t�m evreni ilgilendiren �ok �nemli bir olay�n i�aretleri oldu�unu s�ylesek?

Peygamberimiz (sav)'in Ahir Zaman'la ilgili verdi�i haberlerden birisi �u �ekildedir:

B�y�k �ehirler d�n sanki yokmu� gibi helak olur.
Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38

Sanayi, zararl� ve istenmeyen bir yan �r�n olan k�resel �s�nmaya sebep olmakta, giderek �s�nan d�nya atmosferindeki dengeler bozulmakta ve b�ylece iklim de�i�iklikleri meydana gelmektedir. Son y�llardaki kas�rga, f�rt�na, tayfun ve hortum gibi felaketler ba�ta Amerika k�tas� olmak �zere d�nyan�n bir�ok yerinde y�k�c� zarara neden olmu�tur. Bunlara ek olarak seller de baz� yerle�im merkezlerinin sular ve �amur alt�nda kalmas�na yol a�m��t�r. Ayr�ca depremler, volkanlar ve tsunami dalgalar�n�n yapt��� b�y�k tahribatlar da unutulmam��t�r. Sonu� olarak, t�m bu afetlerin "b�y�k �ehirlerde" sebep oldu�u y�k�mlar �nemli birer i�aret olmu�lard�r. 20. y�zy�l i�in en �ok kullan�lan tan�mlama "felaketler y�zy�l�"d�r. Gerek depremler, kas�rgalar ya da seller gibi do�al afetler, gerek i� sava�lar ve �at��malar, gerekse de b�y�k deniz ya da u�ak kazalar� �ok say�da insan�n �l�m�ne yol a�m��t�r. Yok olan �ehirler, tarihten silinen halklar k�yametin hadislerde haber verilen alametlerindendir. Allah Kuran’da ��yle buyurur: “Art�k onlar, k�yamet-saatinin kendilerine apans�z gelmesinden ba�kas�n� m� g�zl�yorlar? ��te onun i�aretleri gelmi�tir…” (Muhammed Suresi, 18)

Allah'a samimiyetle iman eden m�minler kaderi izlediklerinin bilincinde olarak, as�rlar boyunca k�yamet alametlerinin ��k���n� b�y�k bir merak ve heyecanla g�zlemi�lerdir. Ayet ve hadislerdeki i�aretler �zerinde derin derin d���nm��ler, Ahirzaman'�n ilk d�nemindeki fitne ve belalara kar�� haz�rl�kl� olmaya gayret g�stermi�ler, bununla birlikte m�jdelendikleri Alt�n�a�'da ya�amay� da y�rekten arzu etmi�lerdir. ��inde bulundu�umuz �a� k�yamet alametlerinin b�y�k bir k�sm�n�n tam anlam�yla meydana geldi�i bir d�nemdir. G�n�m�z d�nyas�, s�z konusu �lahi i�aretlerin art arda ve tam tasvir edildi�i �ekilde ortaya ��kmaya ba�lad���na, d�nya tarihinde benzeri g�r�lmeyen geli�melerin ilk defa ya�and���na �ahit olmaktad�r. Hi� ��phesiz bunlar Peygamberimiz (sav)'in d�neminden sonra ya�anan en �nemli geli�melerdir. ��te k�resel �s�nma da bu geli�melerden biridir. Bu �lahi i�aretlerin �n yarg�yla de�erlendirilmesi, g�rmezlikten gelinmesi veya yalanlanmas� ise b�yle d���nenler i�in b�y�k bir kay�pt�r.

�yle anla��lmaktad�r ki, 21. y�zy�l d�nya tarihinde yepyeni bir d�nemin ba�lang�c� olmaktad�r. Allah'�n vaadi kesin bir ger�ektir. O'nun vaatlerini de�i�tirebilecek veya engelleyebilecek hi�bir kimse yoktur. Her konuda oldu�u gibi, bu noktada da en hikmetli ve en g�zel s�z Kuran'dad�r. Allah ��yle buyurmaktad�r:

“Ve de ki: "Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini g�sterecektir, siz de onlar� bilip tan�yacaks�n�z..." (Neml Suresi, 93)

Kaynaklar
http://www.gezegenimiz.com
Radikal 21.06.2004, Ak�am 15.07.2004, H�rriyet 12.07/26.07.2004,
The Guardian, 11.06.2004
Harun Yahya, K�yamet Alametleri

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com