YEC�C VE MEC�C NE ZAMAN NEREDE?

Harun Yahya

Yec�c ve Mec�c Ahir Zamanda Ortaya ��kacakt�r

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)�in hadislerinde ahir zaman�n ne zaman ve ne �ekilde ba�layaca��n� ortaya koyan y�zlerce alamet haber verilmektedir. ��inde bulundu�umuz d�nemde, Peygamberimiz (sav)�in 14 y�zy�l �nce haber verdi�i ahir zaman alametlerinin birbiri ard�na ger�ekle�mesi, iman sahiplerinin as�rlard�r bekledikleri b�y�k m�jdelerin ya�anmakta oldu�unu ortaya koymaktad�r.

Ahir zaman�n bu m�jdeleri, Allah��n m�barek el�isi Hz. �sa�n�n yery�z�ne ikinci kez gelecek olmas� ve 21. y�zy�l�n b�y�k m�ceddidi Hz. Mehdi ile birlikte Deccal�in fitnesini ortadan kald�r�p �slam ahlak�n� yery�z�nde hakim k�lmalar�d�r.

Bu yaz�da �zerinde duraca��m�z konu ise Peygamber Efendimiz (sav)�in k�yamet alameti olarak bildirdi�i �YEC�C VE MEC�C�d�r. Kim olduklar�, ne zaman ortaya ��kacaklar� ve ne �ekilde ortadan kald�r�lacaklar� as�rlard�r b�y�k bir merak konusu olan Yec�c ve Mec�c hakk�nda bug�ne kadar bir�ok kitap ve makale yaz�lm��t�r. Ancak, H�ristiyanlar�n Kutsal kitab� �ncil�de ve Yahudilerin Kutsal Kitab� Tevrat�ta �GOG ve MAGOG� olarak an�lan Yec�c ve Mec�c hakk�nda en do�ru bilgileri Kuran ayetlerinden, Peygamber Efendimiz (sav)�in hadislerinden ve de�erli �slam alimlerinin eserlerinden edinebiliriz.

Yec�c ve Mec�c��n bozgunculu�unu ge�mi�te Hz. Z�lkarneyn�in yapt��� sed engellemi�tir

Allah Kehf Suresi�nde Yec�c ve Mec�c hakk�nda �u �ekilde bildirmektedir:

Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, ger�ekten YE'C�C VE ME'C�C, YERY�Z�NDE BOZGUNCULUK �IKARIYORLAR, bizimle onlar aras�nda bir sed in�a etmen i�in sana vergi verelim mi?" (Kehf Suresi, 94)

Ayetlerde Yec�c ve Mec�c�den, yery�z�nde bozgunculuk ��karan bir kavim olarak bahsedilmektedir. Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi de bir s�z�nde �Ye'c�c ve Me'c�c, ehl-i garet (ya�mac�, �apulcu) ve fesad (arabozucu) ve ehl-i hadaret ve medeniyete ecel-i kaza (medeni olanlar ve medeniyet i�in elinden kurtulunmas� m�mk�n olmayan) h�km�nde iki taife-i mahlukullaht�r (Allah��n yaratt��� iki topluluktur)...� 1 �eklinde buyurmaktad�r.

Dedi ki: "Rabbimin beni kendisinde sa�lam bir iktidarla yerle�ik k�ld��� (g��, nimet ve imkan), daha hay�rl�d�r. Madem �yle, bana g��le yard�m edin de, S�Z�NLE ONLAR ARASINDA SAPASA�LAM B�R ENGEL KILAYIM."

"Bana demir k�tleleri getirin", iki da��n aras� e�it d�zeye gelince, "K�r�kleyin" dedi. Onu ate� haline getirinceye kadar (bu i�i yapt�, sonra:) dedi ki: "Bana getirin, �zerine eritilmi� bak�r d�keyim."

B�ylelikle, NE ONU A�AB�LD�LER, NE ONU DELMEYE G�� YET�REB�LD�LER. (Kehf Suresi, 95-97)

Ayetlerde bildirildi�ine g�re, Hz. Z�lkarneyn kendisinden yard�m isteyen kavme iki da� aras�nda, sa�lam bir sed yaparak yard�mda bulunmu�tur. Bedi�zzaman bu seddi �M�fsidlerin (fesat ��karanlar�n) def�i �erleri (k�t�l�klerine mani olmak) i�in bir redm-i azim ve cesim (her taraf� tamamen kapal� b�y�k) bir duvard�r.�2 s�zleriyle tarif etmektedir.

�nsanlara zulmeden, bozgunculuk ��karan Yec�c ve Mec�c kavmini engellemek i�in Hz. Z�lkarneyn�in yapt��� muhkem sed, s�zkonusu fesat�� toplulu�un zulm�n� durdurmu�tur.

�Hz. Z�lkarneyn�in seddinin y�k�lmas�� k�yamet alametidir

Yec�c ve Mec�c�den Enbiya Suresi�nde de bahsedilmektedir. Bu ayette ise Kehf Suresi�nde bildirilenden daha sonraki bir d�neme i�aret edilmekte, Yec�c ve Mec�c "bir k�yamet alameti olarak� zikredilmektedir. K�yamet �ncesi d�nemde, Kehf Suresi�nde bildirilen sed y�k�lacakt�r. Allah Kehf Suresi�nde �u �ekilde buyurmaktad�r:

Dedi ki: "Bu benim Rabbimden bir rahmettir. RABB�M�N va'di geldi�i zaman, O, bunu d�md�z eder; Rabbimin va'di hakt�r." (Kehf Suresi, 98)

Hz. Z�lkarneyn�in seddinin y�k�lmas� ile ilgili bir�ok rivayet bulunmaktad�r. Bedi�zzaman�a g�re bu rivayetlerin hepsinin ortak noktas� �seddin y�k�lmas�n�n bir k�yamet alameti� olarak kabul edildi�idir.

Nitekim �stad Muhakemat isimli eserinde �Emr-i �lahi (Allah'�n emri) geldi�i vakit sed harab olacakt�r...�3 ve �SEDD�N HARAB�YET� KIYAMETE ALAMET OLUR� 4 �eklinde buyurmu�tur.

Kuran'da bildirildi�ine g�re sed y�k�ld���nda Yec�c ve Mec�c her tepeden ak�n edecektir:

YEC�C VE MEC�C(�N SEDLER�) A�ILDI�INDA, ONLAR HER B�R TEPEDEN AKIN EDERLER; GER�EK OLAN VAAD YAKLA�MI�TIR, i�te o zaman, inkar edenlerin g�zleri yuvalar�ndan f�rlayacak: "Eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet i�indeydik, hay�r, bizler zalim kimselerdik" (diyecekler). (Enbiya Suresi, 96-97)

Ayetlerde �ger�ek olan vaad yakla�m��t�r� �eklinde bildirilerek, k�yamet saatinin yakla�makta oldu�u haber verilmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de bir hadisinde �On alamet zuhur etmedik�e k�yamet kopmaz: G�ne��in bat�dan do�u�u, Duman, Dabbe, Yec�c-Mec�c, Meryem o�lu �sa�n�n inmesi, �� (b�y�k) zelzele...� 5 �eklinde buyurmu�tur.

Yec�c ve Mec�c, Mo�ol, Tatar ve Man�u gibi kavimlerden olu�maktad�r

Yec�c ve Mec�c��n kim olduklar� ile ilgili Bedi�zzaman a��k bilgiler vermi�tir. Bedi�zzaman ayetlerde haber verilen Hz. Z�lkarneyn'in sed in�a etti�i b�lgeyi Himalayalar'da bir b�lge olarak yorumlamakta, Hz. Z�lkarneyn'in "...Hind ve �in�deki akvam� mazlumeye (mazlum kavme) tecav�zleri durdurmak i�in o Himalaya silsilelerine (s�rada�lar�na) yak�n iki da� ortas�nda uzun bir sed yapt��� ve o akvam-� vah�iyenin (vah�i kavmin) kesretle (�oklukla) h�cumlar�na �ok zaman mani (engel) oldu�unu..."6 hat�rlatmaktad�r.

Bir di�er s�z�nde ise Yec�c ve Mec�c��n Mo�ol ve Man�u k�kenli, Asyal� bir kavim olduklar�n� bildirmektedir:

... Ye'c�c ve Me'c�c nam� (ismi) verilen Man�ur ve Mo�ol kabileleri, eski zamanda �in-i Ma�in'den bir k�s�m ba�ka kabileleri beraber alarak ka� defa Asya ve Avrupa'y� herc-� merc (alt�st, karmakar���k) ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi d�nyay� z�r � zeber (alt�st) edeceklerine i�aret ve kinayedir (�st� �rt�l� s�zd�r).7

13. y�zy�lda �ok b�y�k bir imparatorluk kuran Mo�ollar, d�nya tarihinin en vah�i ve barbar ordular�ndan biri olarak bilinmektedirler. Mo�ol ve Tatarlardan olu�an bu ya�mac� ordunun ba��nda, �nce Cengiz Han ve ard�ndan da o�lu H�lagu �ok b�y�k katliamlar ger�ekle�tirmi�tir. Tarihi kaynaklarda bildirildi�ine g�re onlar, �nlerine ��kan her�eyi ya�malayan, talan eden, kad�n-�ocuk demeden herkesi katleden bir topluluktu. Anadolu topraklar�na ayak bast�klar�nda Sivas�ta, Kayseri�de, Tokat�ta y�zbinlerce insan� katlettiler. �stila ettikleri b�lgelerdeki t�m camileri, k�t�phaneleri, medreseleri yak�p y�kt�lar. Buhara, Semerkand, Herat gibi yerlerdeki t�m sanat eserlerini ya�malay�p, ortadan kald�rd�lar. Tarihi kaynaklara g�re baz� �ehirlerde milyonlarca insan�, kedi ve k�peklere var�ncaya kadar b�t�n canl�lar� katlettiler.8 Man�u �rk� da ayn� Mo�ollar gibi barbar, sava���, g��ebe bir �rkt� ve bir�ok �lkeyi istila etmi�, b�y�k katliamlar ger�ekle�tirmi�ti. Bedi�zzaman, eserlerinde, Mo�ol ve Man�u �rk�n�n ahir zamanda ortaya ��kacak olan Yec�c ve Mec�c��n atalar� olduklar�n� haber verir. Bedi�zzaman��n konuyla ilgili bir di�er s�z� �u �ekildedir:

Hatta r�y-i zem�nin (yery�z�n�n) en me�hur seddi ve ka� g�nl�k uzak bir mesafe tutan Sedd-i �ini (�in Seddi) Kur'an lisaniyle Yec�c ve Mec�c�n ve tab�r-i di�erle (ba�ka bir ifadeyle) tarih lisan�nda Man�ur ve Mo�ol denilen ve �lem-i be�eriyeti (insanl���) ka� defa z�r-� zeber eden (alt�st, darmada��n eden) ve Himalaya Da�lar�'n�n arkas�ndan ��kan ve �arktan garbe (do�udan bat�ya) kadar harab eden akv�m-� vah�iye (vah�i kavim) ve garetk�r (ya�mac�, �apulcu) milletlerin...9

Bedi�zzaman��n bu s�zlerine g�re Yec�c ve Mec�c;

� Mo�ol, Man�u �rk�ndand�r.
� Daha �nce Avrupa ve Asya�y� ele ge�irip, do�udan bat�ya kadar her yeri harap ettikleri gibi ahir zamanda da d�nyay� alt�st edeceklerdir.
� Himalaya Da�lar��n�n arkas�ndan ��kacaklard�r.
� Sald�rgan, ya�mac� bir topluluktur.
� Hz. Z�lkarneyn, mazlum halklar� korumak i�in iki da� aras�na yapt��� sed ile bu toplulu�un sald�r�lar�n� durdurmu�tur.

Deccal, Yec�c ve Mec�c�e zemin haz�rlayacakt�r

Ahir zaman�n anlat�ld��� hadislerde, yery�z�nde k�t�l��� organize edecek, insanlar� din ahlak�ndan uzakla�t�racak, karga�a ve bozgunculu�a neden olacak Deccal'in ��k��� da, k�yametin b�y�k alametlerinden biri olarak haber verilmektedir. Son d�nemlerde ba�ta �slam alemi olmak �zere, d�nyan�n �e�itli b�lgelerinde ya�anan karga�a, �at��ma ve anar�i Deccal'in ortaya ��k���n�n yakla�t���n�n g�stergelerinden biridir. Bu d�nem bir hadiste "... (O s�rada) fitneler, kar���kl�klar, ihtilaller �ok olur da insanlar birbirlerini �ld�r�rler. �nsanlar kendi canlar�na k�yarlar ve yery�z�n� belalar kaplar."10 �eklinde tarif edilmektedir.

Hadislerde haber verilen bilgiler, Deccal'in, yery�z�nde kar���kl��� ve zulm� te�vik edece�ini, hatta organize edece�ini g�stermektedir. S�rekli kan d�k�lmesi, insanlar�n katledilmesi, sava�larda masumlar�n �ld�r�lmesi, d�zenin bozulmas�, ter�r�n neden oldu�u korku ve tedirginlik Deccal'in te�vikiyle yayg�nla�maktad�r. Deccal'in tam anlam�yla ortaya ��kmas�yla bu olaylar�n �iddetinin daha da artaca�� hadislerde bildirilmektedir. Deccal'in yery�z�nde bozgunculu�u yayarak Yec�c ve Mec�c�e de zemin haz�rlayaca��n�, Bedi�zzaman bir s�z�nde �u �ekilde belirtmi�tir:

... B�y�k Deccal, �eytan�n i�vas� (telkinleri) ve h�km�yle �eriat-� �seviyenin ahkam�n� (�sevili�in h�k�mlerini) kald�r�p H�ristiyanlar�n hayat-� i�timaiyelerini (sosyal hayatlar�n�) idare eden rab�talar� (birle�tiren unsurlar�) bozarak anar�istli�e ve Yec�c-Mec�c'e zemin haz�r eder...

Bedi�zzaman bu s�z�nde;

� Deccal�in �eytan�n telkinlerine ve kurallar�na g�re hareket edece�ine;
� H�ristiyanl���n h�k�mlerini ortadan kald�raca��na;
� H�ristiyanlar� birbirlerine ba�layan unsurlar� bozaca��na;
� Bu yapt�klar�n�n H�ristiyan toplumlarda anar�izme, karga�aya, bozgunculu�a yol a�aca��na;
� Hepsinin neticesinde ise Yec�c ve Mec�c�e �ok uygun bir zemin olu�turaca��na, kendisi de anar�ist ve bozguncu olan Yec�c ve Mec�c��n bu kaos ortam�ndan faydalanaca��na dikkat �ekmektedir.


Yec�c ve Mec�c bir insan toplulu�udur

Kuran ayetlerinden ve hadislerden Yec�c ve Mec�c��n insan olduklar� a��k�a anla��lmaktad�r. Peygamber Efendimiz (sav)�in hadislerinde bu konuyla ilgili ortaya konan baz� deliller �unlard�r:

� Hadislerde bildirildi�ine g�re, "Hz. Adem�in soyundan gelmektedirler."11
� Peygamberimiz (sav) �Birer, iki�er kar�� boyundad�rlar, en uzunlar� ��er kar��t�r...�12 hadisiyle onlar�n k�sa boylu olduklar�na i�aret etmi�tir. �Bir iki kar�� boylu� ifadesi k�sa boylu anlam�na gelen bir te�bih olarak kullan�l�r.
� K���k g�zl�, geni� y�zl�, kumral sa�l� bir kavimdir: �Siz devaml� d��manla sava�acaks�n�z; hatta y�zleri geni�, g�zleri k���k, sa�lar� kumral Yec�c ve Mec�c ile de sava� yapacaks�n�z...� 13
� Hadislerde bildirildi�ine gibi, "Fesat ��karan bir topluluktur." 14
� 22 kabileden olu�an bir topluluktur: �Yec�c ve Mec�c yirmi iki kabileden ibarettir.� 15

Yec�c ve Mec�c anar�ist, sald�rgan ve zalim bir topluluk olacakt�r

Bedi�zzaman Yec�c ve Mec�c��n ideolojisini eserlerinde �ok hikmetli �ekilde a��klamaktad�r. "Anar�izmin insanlar� deh�etli ve gaddar canavarlar" haline getirdi�ini s�yleyen Bedi�zzaman, ayn� s�z�n devam�nda Yec�c ve Mec�c��n anar�ist karakterini �u �ekilde tarif etmektedir:

Anar�istlik fikrinin tam yeri ise; hem mazlum kalabal�kl�, hem medeniyette ve h�kimiyette geri kalan �apulcu kabileler olacak. Ve o �eraite muvaf�k (�artlara uygun) insanlar ise, �in-i Ma�in'de k�rk g�nl�k bir mesafede yap�lan ve acaib-i seb'a-i �lemden (D�nyan�n yedi harikas�ndan) birisi bulunan Sedd-i �in�'nin (�in Seddi�nin) binas�na (in�as�na) sebebiyet veren Man�ur ve Mo�ol ve bir k�s�m K�rg�z kabileleridir...16

Ve Yec�c Mec�c ise, �in-i Ma�in'de bulunan Man�ur ve Mo�ol ve K�rg�z ve her tarafta bulunan anar�istler ve sosyalistlerin m�fritleri olan (a��r�ya ka�an) kom�nistlerdir." 17

Anar�i hi�bir hakk� tan�maz, insaniyet seciyelerini (insan�n karakterini, huyunu) canavar hayvanlar�n seciyesine �evirir. �hir zamanda gelecek Ye'c�c ve Me'c�c�n komitesi (heyet, alt kurul), anar�istler oldu�una Kur'an i�aret ediyor.18

Bedi�zzaman��n a��klamalar�ndan �u sonu�lar ortaya ��kmaktad�r:

� Yec�c ve Mec�c anar�ist bir d���nce tarz� benimseyecektir. Bedi�zzaman��n "... Hatt� �imdi de kom�nistlik ��indeki anar�istin ehemmiyetli efr�d� (�nemli fertleri) onlardand�r."19 s�z�yle de vurgulad��� gibi, Asya �rk��l���yla kom�nist d���nceyi harmanlayan Yec�c ve Mec�c, di�er �rklara y�nelik �ok b�y�k bir vah�et ve nefret politikas� izleyecektir.
� Mo�ol ve Man�ular�n d���nda, Asyal� baz� cahil kitlelerin de Yec�c ve Mec�c��n taraf�na ge�ip, ��rk�� bir anlay�� i�inde� onlarla birlikte hareket etmeleri muhtemeldir.
� Bedi�zzaman��n "...K�yamete yak�n yine anar�istlik gibi bir fikirle medeniyet-i be�eriyeyi zir-� zeber (insanl�k medeniyetini alt�st, darmada��n) edecekler...� 20 s�z�yle de dikkat �ekti�i gibi bu topluluk katliamdan ve g�� g�sterisi yapmaktan zevk alan barbar zalim bir topluluk olacakt�r.

Yec�c ve Mec�c inkarc� bir topluluktur

Hadislerden Yec�c ve Mec�c��n Allah�a iman etmeyen bir topluluk oldu�u anla��lmaktad�r. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde �u �ekilde buyurmu�tur:

Mirac gecesi Allah beni Yec�c ve Mec�clerin yanlar�na g�nderdi; Onlar� dine davet ettim; kabul etmediler.. Onun i�in onlar, Adem ve �blis neslinden Allah�a asi gelenlerle birlikte cehenneme gireceklerdir.21

� Hadiste de bildirildi�i gibi Yec�c ve Mec�c inkarc� bir topluluk olacakt�r.
� Yine bu kavmin hadislerde ve Bedi�zzaman'�n izahlar�nda haber verilen vah�etinden, barbar uygulamalar�ndan, ya�malar�ndan helal ve haram kavram�na sahip olmayacaklar� anla��lmaktad�r.

Deccal ile Yec�c ve Mec�c Hz. �sa d�neminde yok edilecektir

Hadislerde Hz. �sa�n�n Deccal�i fikren ma�lup edip, yok edece�ine dair bir�ok a��klama bulunmaktad�r. Bu konuyla ilgili baz� hadislerde �u �ekilde buyurulmaktad�r:

��te o s�rada Allah'�n d��man� olan DECCAL MES�H, HZ. �SA'YI G�R�NCE TUZUN SUDA ER�MES� G�B� ER�R G�DER.22
... DECCAL ORTALI�A F�TNE SA�ARKEN Cenab-� Hak, MES�H MERYEM O�LU �SA'YI g�nderir... NEFES�N� �DRAK EDEN her kafir mutlaka yok olur. �sa (a.s) Deccal ile L�dd kap�s�nda (Beyt�l Makdise yak�n bir belde) kar��la��r ve ONU YOK EDER.23

Bedi�zzaman da a��klamalar�nda Deccal�in insanlar �zerindeki aldat�c� etkilerinin Hz. �sa vesilesiyle kald�r�laca��n� ��yle a��klamaktad�r:

Sihir ve manyetizma (telkin ve hipnoz yolu ile birini etki alt�na alma) ve ispirtizma (�l�lerin ruhlar�yla g�r��mek i�in yap�lan faaliyetler) gibi istidraci (yalanc� mucize) harikalar�yla kendini muhafaza eden (koruyan) ve herkesi teshir eden (b�y�leyip etkisi alt�na alan) o deh�etli Deccal'i yok edebilecek, mesle�ini de�i�tirecek; ancak HAR�KA VE MUC�ZATLI (mucize sahibi) VE UMUMUN MAKBUL� (her insan�n makbul g�rd���) Bir ZAT OLAB�L�R K�, o zat, en ziyade alakadar ve ekser (t�m) insanlar�n peygamberi olan Hz. �sa Aleyhisselam'd�r.24


�stad'�n da belirtti�i gibi, Deccal birtak�m yalan mucizelerle insanlar� kand�rd���, �eytanlar�n deste�iyle hareket etti�i ve baz� ola�an�st� i�ler yapt��� i�in, Deccal'in yenilmesi ancak Rabbimiz'in �e�itli mucizeler bah�etti�i kutlu peygamberi Hz. �sa vesilesiyle olacakt�r. Hz. �sa'n�n Deccal'in fitnesini yok etmesi, Allah'�n izniyle, �ok h�zl� ve kolay olacakt�r.

Hadislerde Hz. �sa�n�n Deccal�in ideolojisinin t�m dayanaklar�n� da yok edece�i, onu fikren ma�lup edip ortadan kald�raca�� anlat�lmaktad�r. O d�nemde Deccal�in haz�rlad��� ortamda, Yec�c ve Mec�c de bozgunculuk ��karacak, ve �e�itli toplumlara zulmedecektir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed hadislerinde, Yec�c ve Mec�c��n yok edilmesinde Hz. �sa�n�n dualar�n�n vesile olaca��n� bildirmektedir. Bir hadiste Hz. �sa�n�n Peygamberimiz (sav)�e Mirac s�ras�nda �unlar� s�yledi�i bildirilmektedir:

Yec�c ve Mec�c her tepeden sald�rmaya ba�larlar. Ve u�rad�klar� her suyu i�ip t�ketirler, kar��la�t�klar� her�eyi bozup alt�st ederler, bunun �zerine halk feryad ederek Allah�tan yard�m diler. BEN DE (HZ. �SA) ALLAH�A DUA EDEREK Yec�c ve Mec�c�� �ld�rmesini isteyece�im. Bu duam kabul olacak ve yer onlar�n le�leriyle pis pis kokacak. Ben Allah�a tekrar dua edece�im. Allah da bir su g�nderecek ve o su onlar� ta��y�p denize atacakt�r.25

Hadiste de bildirildi�i gibi Hz. �sa�n�n duas�n� kabul eden sonsuz rahmet sahibi Rabbimiz, Yec�c ve Mec�c��n soyunu ortadan kald�racakt�r. Hadislerde bu yokolu�un nas�l olaca�� �u �ekilde tarif edilmektedir:

Sonra Allahu Teala, Yec�c ve Mec�c'� g�nderir... Sonra Allah'�n peygamberi HZ. �SA ve arkada�lar� ALLAH'A DUA EDERLER DE, Allah Teala d��man ordusu i�inde deve ve davarlar�n burunlar�nda olan B�R KURDU G�NDEREREK ONLARIN HEPS�N�, bir tek insan�n �l�m� gibi helak eder...26
Hz. �sa arkada�lar�yla birlikte onlar�n �errinden kurtulmalar� i�in Allah�a dua edecekler. Allah onlara g�kten boyunlar�ndaki kan� emmek i�in kurtlar g�nderecek, hepsi �lecekler... ses ve sedalar� ��kmaz olacak.27

Yec�c ve Mec�c�e musallat olacak olan hastal�k hakk�nda hadislerde bir�ok bilgi verilmektedir:

Allah onlara g�kten boyunlar�ndaki kan� emmek i�in kurtlar g�nderecek, hepsi �lecekler... 28
M�teakiben (ard�ndan) Y�ce Allah onlar�n ba�lar�na (bela olarak) boyunlar�na ve kafataslar�na koyun ve deve k�sm�n�n burun kurtlar�n� g�nderir de bu kurtlar onlar�n hepsini (bir anda) �ld�r�p helak eder.29
Sonra Allah Teala onlar�n �zerine deve ve koyun cinsine ait burun kurdu denilen hayvanlar ve mikroplar ya�d�r�r da bu mikroplar onlar�n enselerinden yakalay�p hepsini �ld�r�r...30

Bu hadislerden Yec�c ve Mec�c kavmine bir hastal���n musallat olaca�� ve bu �ekilde Yec�c ve Mec�c fitnesinin son bulaca�� anla��lmaktad�r.

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde "Yec�c ve Mec�c ordular� da kimi kiminin �st�ne bindirilmi� halde �ekirge �l�m� gibi �leceklerdir."31 buyurmaktad�r. Yec�c ve Mec�c��n �l�mleri, �ekirgelerin �l�mlerine benzetilmektedir. �ekirgeler normal zamanda az say�da iken, bir anda geli�ip bulunduklar� yeri talan ederler. �l�mleri de ayn� �ekilde ani ve toplu olur. Yec�c ve Mec�c��n �l�m� de �ok b�y�k bir ihtimalle bu �ekilde olacakt�r.

Allah, Yec�c ve Mec�c�e �DABBETܒL ARZ�� musallat k�lacak olabilir

Dabbe, Arap�a�da hayvan ve canl� anlamlar�na gelen, "Debbe" k�k�nden t�remi� bir isimdir. "Debbe" hafif y�r�me, debelenme demektir. Hayvanlar ve ha�ereler i�in kullan�l�r. Bedi�zzaman Risale-i Nur k�lliyat�nda Yec�c ve Mec�c�e musallat olan hastal��� �Dabbet��l Arz� olarak yorumlamaktad�r. �stad bir s�z�nde Dabbet��l Arz�� �u �ekilde tarif etmektedir:

O Dabbe bir nev'dir (t�r, �e�it). ��nki gayet b�y�k bir tek �ah�s olsa, her yerde herkese yeti�mez. Demek deh�etli bir taife-i hayvaniye (hayvan toplulu�u) olacak. Belki "bir a�a� kurdundan ba�kas� haber vermedi..." (Sebe Suresi, 14) �yetinin i�aretiyle, o hayvan, Dabbet��l Arz denilen a�a� kurtlar�d�r ki; insanlar�n kemiklerini a�a� gibi kemirecek, insan�n cisminde (bedeninde) di�inden t�rna��na kadar yerle�ecek.32
...Allahu a'lem, o Dabbe bir nev'dir. ��nki gayet b�y�k bir tek �ah�s olsa, her yerde herkese yeti�mez. Demek deh�etli bir taife-i hayvaniye olacak...

Bedi�zzaman bu s�z�nde, Dabbenin tek b�y�k bir hayvan olursa heryere yeti�mesinin m�mk�n olmad���na, bu nedenle de bir tane hayvan de�il, bir hayvanlar toplulu�u oldu�una dikkat �ekmektedir.

�...�bir a�a� kurdundan ba�kas� haber vermedi...� (Sebe Suresi, 14) �yetinin i�aretiyle, o hayvan, Dabbet��l Arz denilen a�a� kurtlar�d�r ki; insanlar�n kemiklerini a�a� gibi kemirecek, insan�n cisminde di�inden t�rna��na kadar yerle�ecek...�

Bedi�zzaman Sebe Suresi�nde yer alan ve Hz. S�leyman��n asas�n� kemirdi�i bildirilen �a�a� kurdu�na dikkat �ekerek, Yec�c ve Mec�c�e musallat olan Dabbet��l Arz��n a�a� kurtlar� t�r�nden bir hayvan toplulu�u oldu�unu belirtmektedir. Bedi�zzaman'a g�re bu dabbe, insan�n v�cuduna yerle�ecek, di�inden t�rna��na kadar v�cudunun her zerresine ula�acakt�r. Bu yorumlara g�re Bedi�zzaman��n Dabbet��l Arz'�n bir vir�s ya da mikrop t�r� oldu�una i�aret ediyor olmas� da m�mk�nd�r.

Bedi�zzaman, Yec�c ve Mec�c fitnesinin son bulmas�na vesile olacak kurt hakk�nda da �nemli yorumlarda bulunmaktad�r. �stad Yec�c ve Mec�c��n "kafataslar�na, boyunlar�na ve enselerine musallat olan KURDU" �u �ekilde yorumlamaktad�r:

...Deccallar�n fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tu�yana (azg�nl��a) ve Ye'c�c ve Me'c�c'�n anar�istli�i ile fesada (kar���kl��a) ve canavarl��a giden ve dinsizli�e, k�fr ve k�frana d��en (inkar ve nank�rl�k yapan) insanlar�n ak�llar�n� ba�lar�na getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan ��k�p musallat olacak, z�r � zeber (darmada��n) edecek. 33

Bedi�zzaman bu s�z�nde ak�llar�n�n ba�lar�na getirilmesi gereken bir insan toplulu�undan bahsetmektedir. Bu insan toplulu�unun �zelli�i nedir:

1- Deccallar�n fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tu�yana (azg�nl��a) giden
2- Ye'c�c ve Me'c�c'�n anar�istli�i ile fesada (kar���kl��a) ve canavarl��a giden
3- Dinsizli�e, k�fr ve k�frana d��en (inkar ve nank�rl�k yapan) bir insan toplulu�udur.

"Deccallar�n fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tu�yana ve Ye'c�c ve Me'c�c'�n anar�istli�i ile fesada ve canavarl��a giden ve dinsizli�e, k�fr ve k�frana d��en":

Deccal ve Yec�c ve Mec�c her t�rl� mukaddes de�ere d��man olan, sald�rgan, inkarc� kimselerdir. �nsanlar� da fitneye d���rmeye �al��acaklard�r. Allah�a kar�� isyan edecek, her t�rl� azg�nl��� te�vik edeceklerdir. Yec�c ve Mec�c ayr�ca anar�ist y�ntemleri ile insanlar� fesat ve bozgunculuk ��karmaya, dinsizli�e ve inkara y�neltecektir. �zetlemek gerekirse, insanlar bu ahir zaman fitnelerinin etkisiyle bilerek ve isteyerek ahlaks�zl��a, k�fre ve isyana y�neleceklerdir.

"...insanlar�n ak�llar�n� ba�lar�na getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan ��k�p musallat olacak, zir � zeber edecek...":

Rabbimiz bu ahirzaman �ah�slar�na "bir Dabbe" musallat edecektir. Bu s�zden Dabbet-�l Arz��n, Deccal'in fitnesinin tam yok olmad���, Yec�c ve Mec�c'�n bozgunculu�unu s�rd�rd���, inkara ve sapk�nl��a d��en insanlar�n bulundu�u bir d�nemde ortaya ��kt��� anla��lmaktad�r. Muhtemelen Yec�c ve Mec�c'�n toplu olarak �l�m�ne vesile olan da Dabbet-�l Arz veya benzeri bir hayvan olacakt�r.


SONU�

Hem Deccal�in hem de Yec�c ve Mec�c��n fitnesinin Hz. �sa taraf�ndan ortadan kald�r�lmas� t�m iman sahipleri i�in �ok b�y�k bir m�jdedir. Peygamber Efendimiz�in de bir hadisinde belirtti�i gibi, �Hz. �sa ve m�minler Yec�c ve Mec�c�den sonra senelerce ya�ayacaklard�r.�34 Bu, bar���n, g�zel ahlak�n, huzurun ve g�venin hakim oldu�u, �ok g�zel bir �a� olacakt�r.

G�n�m�zde Deccaliyetin fitnesi d�nyay� sarm�� durumdad�r. �nkarc� ideolojiler, ateizm, materyalizm, Darwinizm, ahlaki dejenerasyon ve sava�lar t�m insanlar� tehdit etmektedir. �nsanlar� din ahlak�ndan uzakla�t�rmak i�in �ok geni� �apl� bir propaganda y�r�t�lmekte, bozgunculuk her g�n daha da artmaktad�r. Baz� insanlar bilerek ve isteyerek, baz� insanlar ise fark�nda olmadan Deccal�in fitnesine kap�labilmektedirler.

Bu belalardan korunman�n tek ��z�m� ise insanlar�n din ahlak�na sar�lmalar�, inkarc� ideolojilerle fikri bir m�cadele i�inde olmalar�d�r. Ahir zaman�n bu d�neminde Allah��n dinini ya�ama konusunda gaflet i�inde olmak hi�bir m�minin istemeyece�i bir durumdur. ��nk� bu durum, Bedi�zzaman��n bir s�z�nde ifade etti�i gibi �bilerek ve isteyerek� Deccal�in ve Yec�c ve Mec�c��n fitnelerine destek olmak anlam�na gelebilir.

��te bu nedenle M�sl�manlar�n, Deccal�in oyununa gelmemek i�in �evkle, heyecanla din ahlak�na sar�lmalar� gerekmektedir. Ahir zamanda gelecek olan Mesih Deccal�e kar�� m�cadele edip, onu fikren ma�lup edecek, Yec�c ve Mec�c��n de fitnesini ortadan kald�racak olan Hz. �sa�ya ve Hz. Mehdi�ye en g�zel deste�i sa�layabilmek de ancak gereken haz�rl��� �nceden yaparak m�mk�n olacakt�r. Bu nedenle, i�inde bulundu�umuz d�nem bu iki m�barek insan� as�rlard�r bekleyen t�m salih iman sahiplerinin din ahlak�n� ya�amak ve insanlar aras�nda ya�atmak i�in g��lerinin sonuna kadar �aba sarf etmeleri zaman�d�r.

NOTLAR
1 Bedi�zzaman Said Nursi, Muhakemat, s. 66
2 a.g.e, s. 66
3 a.g.e, s. 66
4 a.g.e, s. 66
5 K�yamet Alametleri, M�ellif: Muhammed B. Resul Al-H�seyni, M�tercim: Naim Erdo�an, Geni�letilmi� 8. bask�, Pamuk Yay�nc�l�k, s. 247)
6 Bedi�zzaman Said Nursi, Lemalar, s. 101)
7 Bedi�zzaman Said Nursi, �ualar, s. 463
8 http://www.yeniasya.org.tr/index.asp?Section
Enstitu&SubSection=EnstituSayfasi&Date
11.01.2002&TextID=390;
Konya Sel�uk �niversitesi Tarih B�l�m� Ba�kan� Prof. Dr. Mikail Bayram ile r�portaj, http://members.tripod.com/kayacan_m/murat_soylesi_mevlana.htm
9 Bedi�zzaman Said Nursi, Lemalar, s.100
10 �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, �mam �arani, Bedir Yay�nevi, s. 482
11 K�yamet Alametleri, M�ellif: Muhammed B. Resul Al-H�seyni, M�tercim: Naim Erdo�an, Geni�letilmi� 8. bask�, Pamuk Yay�nc�l�k, s. 248
12 a.g.e, s. 249
13 a.g.e, s. 253
14 a.g.e, s. 257
15 a.g.e, s. 249
16 Bedi�zzaman Said Nursi, �ualar, s. 463
17 Bedi�zzaman ve Talebelerinin Mahkeme M�dafalar�, s. 92
18 Bedi�zzaman Said Nursi, Emirda� Lahikas�, s. 519
19 Bedi�zzaman Said Nursi, Sirac�nnur, s. 219
20 Bedi�zzaman Said Nursi, S�zler, s. 359
21 K�yamet Alametleri, M�ellif: Muhammed B. Resul Al-H�seyni, M�tercim: Naim Erdo�an, Geni�letilmi� 8. bask�, Pamuk Yay�nc�l�k, s. 251
22 Sahih-i M�slim, c. 4/2221; �l�m K�yamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 444
23 �mam-� M�slim, B�y�k Fitne Mesih-i Deccal, Saim G�ng�r, s. 104)
24 Bedi�zzaman Said Nursi, �ualar, s. 592
25 �bn-i Mace, Fiten: 33
26 Sahih-i M�slim, 4/2251-2255; �mam �arani, �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, s. 492
27 K�yamet Alametleri, M�ellif: Muhammed B. Resul Al-H�seyni, M�tercim: Naim Erdo�an, Geni�letilmi� 8. bask�, Pamuk Yay�nc�l�k, s. 252)
28 a.g.e, s. 252
29 �mam �a�rani, �l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, s. 505
30 a.g.e, s. 506
31 a.g.e, s. 507
32 Bedi�zzaman Said Nursi, �ualar, s. 467
33 a.g.e, s. 467
34 Suyuti s. 93

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com