MES�H DECCAL NEREDE SAKLANIYOR?

Harun Yahya

Ahir zaman�n anlat�ld��� hadislerde, yery�z�nde k�t�l��� organize edecek, insanlar� din ahlak�ndan uzakla�t�racak, karga�a ve bozgunculu�a neden olacak Deccal�in ��k���, k�yametin b�y�k alametlerineden biri olarak haber verilmektedir.

Son zamanlarda yery�z�nde artan �iddet, i�kence, anar�i, karga�a, katliam, sava�, �at��ma, zul�m, devlet ve �rg�t ter�rleri Deccal�in ��kt���n� ve bunlar� y�netti�ini g�steriyor. (Allah-u Alem, En Do�rusunu Allah Bilir)


Peygamberimiz (sav)�in hadislerine g�re Deccal'in kayal�k bir mevkide saklanaca�� anla��lmaktad�r. Nitekim Kud�s'teki Harem-i �erif b�lgesinin alt� kayal�k bir yap�dad�r. Peygamberimiz (sav)'in �zerine basarak miraca y�kseldi�i, sonradan �zerine Kubbet-�s Sahra'n�n in�a edildi�i kutsal kaya Hacer-i Muallak da burada bulunmaktad�r. Hadiste bildirilen kayal�k b�lgenin, Kubbet-�s Sahra ve Mescid-i Aksa'n�n bulundu�u Harem-i �erif olmas� ve Deccal'in burada saklan�yor olmas� muhtemeldir.

Hadislerde yer alan bilgilere g�re, Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne gelmesi, Hz. Mehdi'nin zuhuru, Deccal'in ortaya ��kmas� ayn� d�nem i�inde olacakt�r. Hz. �sa ile Hz. Mehdi'nin beraber namaz k�lacaklar� Peygamberimiz (sav) taraf�ndan haber verilmi�tir. Bir hadiste ��yle buyrulmu�tur:

�MAMLARI salih bir insan olan MEHD� OLDU�U halde, BEYT�'L MAKD�S'E SI�INIRLAR. Orada imamlar� kendilerine sabah namaz�n� k�ld�rmak i�in �ne ge�ti�i bir s�rada, bir de bakarlar ki, MERYEM O�LU �SA SABAH VAKT�NDE �NM��T�R. Mehdi, Hz. �sa'y� �ne ge�irmek i�in arkaya �ekilir. HZ. �SA ONUN OMUZLARINA EL�N� KOYAR ve ona der ki, "Ge� �ne namaz� k�ld�r. Zira kamet senin i�in getirilmi�tir... Namaz� bitirip d�n�nce Hz. �sa, "Mescid'in kap�s�n� a��n�z" der. Kap� a��l�nca, arkas�nda hepsi taylasanl� yetmi�bin ki�iyle birlikte DECCAL'�N BEKLEMEKTE OLDU�U G�R�L�R...1

Deccal, Y�zy�l�n Ba��nda ��kacakt�r

Hadislerde Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin, Mesih Deccal'in fitnesine kar�� birlikte bir fikri m�cadele y�r�tecekleri de haber verilmi�tir. Bu m�cadelenin hangi d�nemde ger�ekle�ece�ine dair de hadislerde i�aretler vard�r. Peygamberimiz (sav), bir hadis-i �erifinde Deccal'in y�zy�l�n ba��nda ��kaca��n� bildirmi�tir:

D�nya kuruldu�undan beri her y�z�n ba��nda �nemli bir olay olmu�tur. B�R Y�Z�N BA�LARINDA DA DECCAL �IKAR ve Meryem o�lu �sa n�zul ederek (yery�z�ne inerek) onu yok eder.2

Peygamberimiz (sav) bir ba�ka hadisinde ise ��yle bildirmektedir:

Bu �mmetin �mr� B�N SENEY� GE�ECEK, fakat B�N BE� Y�Z SENEY� a�mayacakt�r...3

Peygamber Efendimiz (sav), �mmetin �mr�n�n 1500 seneyi ge�meyece�ini bildirdi�ine g�re, bu b�y�k olaylar�n meydana geli�inin 2000'li y�llara i�aret ediyor olmas� muhtemeldir.

B�y�k �slam alimi Bedi�zzaman Said Nursi, hicri 1327'de �am'daki Emevi Camii'nde �nl� hutbesinde, 1371'den sonraki �slam aleminin gelece�ine y�nelik izahlar yaparken, Hz. Mehdi'nin b�y�k fikri m�cadelesinin 2000'li y�llarda ger�ekle�ece�ine dikkat �ekmi�tir:

Evet �imdi olmasa da 30-40 SENE SONRA fen ve hakiki marifet (h�ner, sanat, ilim ve fenlerle ��renilen bilgi) ve medeniyetin mehasini (iyi ve faydal� y�nlerini) o �� kuvveti tam te�hiz edip (o �� kuvvetle donat�p), cihazat�n� verip (gerekli ihtiyac�n� kar��lay�p) o dokuz manileri ma�lup edip (o dokuz engelleri yenip) da��tmak i�in taharri-i hakikat meyelan�n� (ger�ekleri ara�t�rma e�ilimi) ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz d��man taifesinin (s�n�f�n�n) cephesine g�ndermi�, in�aAllah YARIM ASIR SONRA onlar� darmada��n edecek.4

Said Nursi, s�z�n�n son k�sm�nda yer alan "yar�m as�r sonra" ifadesiyle hicri 1421 yani 2001 y�l�nda Hz. Mehdi'nin vesilesiyle, materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerin insanlar �zerindeki etkisinin yok olaca��na i�aret etmi�tir.

Bedi�zzaman, Hz. Mehdi�nin ��k�� tarihi hakk�nda ba�ka bir izah�nda ise, Hz. Mehdi�nin kendisinden sonra gelece�ini bildirmi� ve "�stikbal-i d�nyeviyede (d�nyan�n gelece�inde) 1400 SENE SONRA GELECEK bir hakikati as�rlar�nda karib (yak�n) zannetmi�ler." (S�zler, 318) ifadesiyle ��k�� tarihine bir defa daha i�aret etmi�tir. Bedi�zzaman ba�ka bir izah�nda ise "acib �ah�s" olarak niteledi�i Hz. Mehdi�ye ortam haz�rlamakta oldu�unu haber vermi�tir:

"O ileride gelecek AC�B �AHSIN (�a��lan ve hayret uyand�ran �ahs�n) bir hizmetkar� ve ona yer haz�r edecek bir d�mdar� (�nceden gelen takip�isi) ve o b�y�k kumandan�n pi�dar bir neferi (�nc� bir askeri) oldu�umu zannediyorum." (Barla Lahikas�, 162)

Deccal, Anar�i ve Ter�r� Te�vik Eder

Hadislerde Deccal'in t�m yery�z�nde fitne ve kar���kl��a neden olaca�� bildirilmi�tir. Son zamanlarda yery�z�nde artan �iddet, i�kence, anar�i, karga�a, katliam, sava�, �at��ma, zul�m, devlet ve �rg�t ter�rleri Deccal�in ��kt���n� ve bunlar� y�netti�ini g�steriyor. Bir hadiste bu durum ��yle haber verilmi�tir:

... (O s�rada) F�TNELER, KARI�IKLIKLAR, �HT�LALLER �ok olur da insanlar B�RB�RLER�N� �LD�R�RLER. �nsanlar kendi canlar�na k�yarlar ve yery�z�n� belalar kaplar. ��te �yle s�k�nt�l� bir zamanda ... MEL'UN (lanetlenmi�) DECCAL ... ��kar..5

Kuran'da da Allah, yery�z�nde bozgunculuk ��kar�p d�zeni bozan, k�t�l��� �rg�tleyip d�zenleyen, s�rekli sava� ��karmak isteyen insanlar�n varl���n� bildirmi�tir. Bir ayette ��yle buyrulur:

... Onlar ne zaman sava� amac�yla bir ate� alevlendirdilerse Allah onu s�nd�rm��t�r. Yery�z�nde bozgunculu�a �al���rlar. Allah ise bozguncular� sevmez. (Maide Suresi, 64)

Deccal, bu ahlak�n �nde gelen temsilcisidir. Daha �ok kan d�kmek i�in �iddeti, ter�r� ve anar�iyi birer zul�m silah� olarak kullan�r. Di�er hadislerde de, ahir zamanda �ld�rmelerin artaca��, Deccal'in y�nlendirmesiyle ��kan sava�lar�n her yeri tahrip edece�i �u �ekilde bildirilmi�tir:

"Zaman (k�yamet) yak�nla��r, amel eksilir, insanlara a��r� cimrilik ve h�rs at�l�r, herc �ok olur" buyurdu.
Sahabiler: Herc nedir? diye sordular.
Rasulullah: "�LD�RMEK, �LD�RMEK!" buyurdu.6
Hi�bir belde yoktur ki onu DECCAL ORDULARI ���NEMEYECEK OLSUN.7

G�n�m�zde �lkeler aras�nda hi�bir hakl� gerek�esi olmadan ya�anan sava�lar, bir toplum i�erisinde suni nedenlerle meydana gelen i� �at��malar, masum ve sivil insanlar� hedef alan ter�rist sald�r�lar, Deccal'in sebep oldu�u bozgunculu�un �rnekleridir.

Deccal'in Anar�i ve Ter�r� Yayg�nla�t�rmak ��in Uygulad��� Taktikler

Bedi�zzaman Said Nursi de eserlerinde Deccal'in yery�z�nde neden olaca�� karga�a ve bozulmaya dikkat �ekmi�tir. �stad, Deccal'in anar�i ve ter�r� yayg�nla�t�rmak ve bu yolla Yec�c ve Mec�c'e (Yec�c ve Mec�c, ahir zamanda ortaya ��kaca�� bildirilen k�yamet alametlerindendir.) zemin haz�rlamak i�in ba�vuraca�� taktikleri de a��klam��t�r. Bedi�zzaman'�n konuyla ilgili s�z� �u �ekildedir:

... B�y�k Deccal, �eytan�n i�vas� (telkinleri) ve h�km�yle �eriat-� �seviyenin ahkam�n� (�sevili�in h�k�mlerini) kald�r�p H�ristiyanlar�n hayat-� i�timaiyelerini (sosyal hayatlar�n�) idare eden RABITALARI (birle�tiren unsurlar�) BOZARAK ANAR��STL��E ve YEC�C MEC�C'E ZEM�N HAZIR EDER... �eriat-� Muhammediye'nin (a.s.m.) (Peygamberimiz (sav)'in getirdi�i Kuran ahlak�n�n gereklerini) ebedi bir k�s�m ahkam�n� (h�k�mlerini) nefis ve �eytan�n desiseleriyle (aldatmacalar�yla) kald�rmaya �al��arak hayat-� be�eriyenin (insan ya�am�n�n) maddi ve manevi rab�talar�n� (birle�tiren unsurlar) bozarak, serke� (inat��) ve sarho� ve sersem nefisleri ba��bo� b�rakarak h�rmet ve merhamet gibi nurani zincirleri ��zer; hevesat-� m�teaffine (nefsi tutkular) batakl���nda birbirine sald�rmak i�in cebri (zorla) bir serbestiyet (�zg�rl�k) ve ayn-� istibdat (bask�) bir h�rriyet vermek ile DEH�ETL� B�R ANAR��STL��E MEYDAN A�AR...8

Deccal'in bu hedefine nas�l ula�t���n� ise Bedi�zzaman �u �ekilde anlatmaktad�r:

1. �nsanlar�n nefislerine uymalar�n� sa�layarak

.. �eriat-� Muhammediye'nin (a.s.m.) (Peygamberimiz (sav)'in getirdi�i Kuran ahlak�n�n gereklerini) ebedi bir k�s�m ahkam�n� (h�k�mlerini) NEF�S VE �EYTANIN DES�SELER�YLE (aldatmacalar�yla) KALDIRMAYA �ALI�ARAK...

�stad'�n da i�aret etti�i gibi Deccal, insanlar� din ahlak�n� uygulamaktan uzakla�t�racakt�r. �nsanlara vicdanlar�na de�il nefislerine uymay� telkin edecektir.

2. �nsanlar�n aras�ndaki h�rmet ve merhameti kald�rarak

... hayat-� be�eriyenin (insan ya�am�n�n) maddi ve manevi rab�talar�n� (birle�tiren unsurlar) bozarak, serke� (inat��) ve sarho� ve sersem nefisleri ba��bo� b�rakarak H�RMET VE MERHAMET G�B� NURAN� Z�NC�RLER� ��ZER...

Allah'�n insanlara emretti�i ahlak�n gere�i olan fedakarl�k, yard�mseverlik, �efkat, merhamet, sevgi, tevazu; insanlar� maddi ve manevi olarak g��lendiren, birarada tutan, toplum i�inde d�zeni ve dirli�i sa�layan unsurlard�r. Deccal, bu unsurlar� ortadan kald�ran telkinler vererek d�zeni bozar. �stad da bu ger�e�e i�aret etmi�tir.

3. �nsanlar� bask� alt�nda tutarak

... hevesat-� m�teaffine (nefsi tutkular) batakl���nda birbirine sald�rmak i�in cebri (zorla) bir serbestiyet (�zg�rl�k) ve ayn-� istibdat (bask�) bir h�rriyet vermek ile DEH�ETL� B�R ANAR��STL��E MEYDAN A�AR...

�stad bu s�zleriyle, Deccal'in olu�turdu�u nefsani ortamda insanlar�n s�zde kendilerini �zg�r sand�klar�na, oysa asl�nda b�y�k bir bask� ve kontrol alt�nda tutulduklar�na dikkat �ekmi�tir. Deccal'in telkinini yapt��� sistemde, insanlar�n �o�unlu�u nefislerine uyarak kendilerinin s�zde modern ve �zg�r bir hayat ya�ad�klar�n� san�rlar. Zevkleri, e�lenceleri, sohbetleri, hatta giyimleri ve yemekleri dahi y�nlendirildikleri ya�am modeline uygun olarak ayn� anlay��� temsil eder. Deccal'in amac�, bu yolla kitleleri cahil b�rakmak; d���nmekten, kavramaktan, de�erlendirmekten yoksun hale getirmektir. ��nk� cahil kitleleri y�netmek son derece kolayd�r. Bununla birlikte, nefse dayal� bu sistemde insanlar� ak�l ve vicdanlar� de�il h�rslar� ve tutkular� y�nlendirir, bu nedenle de b�y�k bir karma�a ortaya ��kar.

Deccal'in hedefine ula�mak i�in ba�vurdu�u ba�ka y�ntemler de vard�r. Hadislerde i�aret edildi�i gibi, bunlardan biri de Deccal'in peygamberli�ini ve s�zde ilahl���n� (Allah'� tenzih ederiz) ilan ederek kitleleri etki alt�na almaya �al��mas�d�r.

Deccal, �nce Peygamberli�ini Sonra S�zde �lahl���n� �lan Edecektir

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bir hadisinde ��yle buyurmu�tur:

(Deccal) ��kt��� zaman ... herkes ONU SAH�C� B�R M�R��T SANIP pe�ine tak�lacak, sonra K�fe�ye gelince ayn� �ekilde �al��malar�n� s�rd�recek, DERKEN PEYGAMBERL�K �DD�A EDECEK... Bunu g�ren ak�l sahibi ki�iler ondan ayr�lacaklar... Daha sonra ULUH�YET (ilahl�k) DAVASINDA bulunacak... Ha�a �Ben Allah��m� diyecek.... (Taberani bunu Sahabi olan b. Mu�temer�den b�yle rivayet etmi�tir.)9

Deccal'in hadislerde bildirilen �zelliklerinden biri de kendini bir m�r�it gibi hatta bir peygamber gibi tan�tmas�d�r. Bu da Deccal'in k�t�l��� organize ederken insanlar� s�zde Allah ad�na, sanki dini bir ama� g�d�yormu� gibi g�r�nerek y�nlendirece�ine i�aret etmektedir. Deccal en sonunda da s�zde ilahl���n� ilan edecektir. (Allah'� tenzih ederiz.)

Bir ba�ka hadiste ise, Deccal'in bu sapk�nl��� ��yle haber verilir:

O (Deccal) �nce: "BEN B�R PEYGAMBER�M", diyecektir. Halbuki benden sonra hi�bir peygamber yoktur. Sonra ikinci bir iddiada bulunarak: "BEN RABB�N�Z�M", diyecektir. Halbuki siz �l�nceye kadar Rabbiniz�i g�remezsiniz...10

Hadislerde verilen bilgilerden de a��k�a anla��ld��� gibi Deccal kendisini safha safha g�sterecektir. As�l d���ncesi kendisinin s�zde ilah oldu�udur. Ancak bunu ilk planda a��k�a ifade etmesi durumunda planlar�n�n zarar g�rebilece�ini d���nd���nden, yava� yava� telkinde bulunur. Bu nedenle �nce yol g�sterici oldu�unu iddia eder, sonra peygamber oldu�unu, sonraysa s�zde ilah oldu�unu s�yler.

Deccal �eytan�n telkinleriyle hareket eder. Deccal'in yard�mc�s� ve dostu �eytand�r. Peygamber Efendimiz (sav), Deccal'in, �eytandan ve dostlar�ndan yard�m alaca��n� bildirmi�tir. Peygamberimiz (sav)'in haber verdi�i gibi, Deccal, �eytan�n da yard�m� ve deste�iyle kendisinin s�zde ilah oldu�u yalan�n� insanlar aras�nda yayar:

... �EYTANLAR ONA: "NE �STERSEN S�YLE, YAPALIM!" diyecekler. O da: �Haydi gidin, insanlara benim onlar�n Rabbi oldu�umu s�yleyin!� deyip her birini bir tarafa salacak...11 (Allah'� tenzih ederiz.)

Kuran'da ise �eytan�n hakimiyeti alt�na girmi� insanlar�n durumu ��yle haber verilir:

Kim Rahman (olan Allah)�n zikrini g�rmezlikten gelirse, Biz bir �eytana onun '�zerini kabukla ba�latt�r�r�z', art�k bu, onun bir yak�n dostudur. (Zuhruf Suresi, 36)

Deccal imans�zl���n�n bir g�stergesi olarak, Allah�tan korkaca��na �iddetle �eytandan korkarak, onun emirlerini yerine getirir. Ve yery�z�nde bozgunculuk ��karmak, �iddeti ve ter�r� te�vik etmek, insanlar�n kan�n� d�kmek, insanlar� k�t�l��e y�nlendirmek i�in ondan emir almaktad�r.

Hadislerden anla��ld���na g�re, Deccal'in gizlice faaliyet g�sterdi�i i�inde bulundu�umuz bu d�nem, kendisinin m�r�it oldu�unu �ne s�rd��� d�nemdir. () Deccal'in m�r�itlik iddias�nda olmas� baz� iman� ve akl� zay�f ki�ileri etkileyebilir. Oysa Deccal s�zde �lahl�k iddias�nda oldu�u i�in, Rabbimiz'e, peygamberlere, din ahlak�na d��man bir ki�idir. (Allah'� tenzih ederiz)

Hz. Muhammed (sav)�e, Hz. Musa'ya, Hz. �sa'ya, Hz. Davud'a, Hz. S�leyman'a ve di�er t�m m�barek peygamberlere kar��d�r. Bedi�zzaman da Deccal'in kutsal de�erlere olan d��manl���n� bir hikmetli s�z�nde ��yle belirtmi�tir:

B�y�k Deccal'in ispirtizma nevinden teshir edici (hipnoz edici) �zellikleri bulunur... Sadece d�nyay� maksad edinen bu m�nkir (inkarc�), mutlak inan�s�zl�ktan ��kan bir c�ret ve cesaretle mukaddesata (kutsal de�erlere) h�cum eder.12

Deccal�in a��k�a s�zde ilahl���n� iddia etti�i d�neme gelindi�indeyse, Hz. �sa, Allah'�n izniyle onu ve t�m hilelerini yerle bir edecektir.

Yalanc� Mucizeleriyle �o�u �nsan� Aldatabilir

Hadislerde Deccal'in s�zde ilahl���n� iddia ederken baz� aldat�c� y�ntemler kullanarak, �eytan�n da yard�m�yla yalanc� mucizeler (istidrac) ger�ekle�tirece�i bildirilmektedir:

Fitnesinden birisi de �udur: O, bir bedeviye: "S�yle bakay�m! E�er ben SEN�N ���N ANANI VE BABANI D�R�LT�RSEM benim senin Rabbin oldu�uma �ehadet eder misin?" diyecek. Bedevi de: "Evet," diyecek. Bunun �zerine �K� �EYTAN ONUN BABASI VE ANASI SURETLER�NDE ONA G�R�NECEKLER...13
Bunun �zerine Deccal, ba��ndaki �ekavet (haydutluk, bedbahtl�k) ehline:
"�imdi ben bu adam� �ld�r�r, sonra diriltirsem, benim uluhiyet (ilahl�k) iddias� i�inde ��phe eder misiniz?" diye sorar.14
Onun bir fitnesi de �udur: O, tek bir ki�iye musallat k�l�narak O K���Y� �LD�R�P TESTEREYLE B��ECEK. Hatta o ki�inin cesedi iki par�aya b�l�nm�� olarak (ayr� ayr� yerlere) at�lacakt�r. Sonra Deccal (orada bulunanlara): "�u (�ld�rd���m) kuluma bak�n�z. ��MD� BEN ONU D�R�LTECE��M..." diyecektir.15

Hadislerde verilen bilgilerde g�r�ld��� gibi, Deccal yalanc� mucizelerini, s�zde ilahl�k iddias�n� insanlara kabul ettirebilmek i�in kullanacakt�r. Zay�f ak�ll� insanlar bunlar� adeta birer "mucize" zannedebilirler. Oysa mucize, Allah'�n veli kullar�na lutfetti�i bir nimettir. Deccal'in g�sterdi�i ola�an�st� olaylar ise birer istidrac, yani Allah'�n insanlar� denemek i�in yaratt��� ve kafirlerde g�r�len yalanc� mucizelerdir.

�slam alimleri Deccal'in bu yalanc� mucizeleri ger�ekle�tirirken, b�y�, hipnotizma gibi y�ntemler kullanabilece�ine i�aret etmi�lerdir. Bedi�zzaman Said Nursi, Deccal'in bu y�n�n� ��yle a��klam��t�r:

Ve onlar�n ba��na ge�en en b�y�kleri, �SP�RT�ZMA VE MANYET�ZMANIN HAD�SATI NEV'�NDEN (hipnotizma ve cinlerle ba�lant� �eklinde olaylarla) M�TH�� HAR�KALARA MAZHAR (sahip) OLAN DECCAL ise, daha ileri gidip, cebbarane (zorla) suri (hakiki, ciddi ve samimi olmayan) h�kumetini bir nevi rububiyet (Rablik, sahiplik) tasavvur edip Uluhiyetini (�lahl���n� �Allah'� tenzih ederiz-) ilan eder...16

�stad'�n da s�z�nde belirtti�i gibi, Deccal hipnotizma ve b�y� g�sterileri gibi aldatmacalarla yeterince bilgi sahibi olmayan veya imanen zay�f olan pek �ok ki�iyi kand�rabilir. �zellikle de b�t�n H�ristiyan d�nyas�n�n Hz. �sa'y� ve Yahudilerin de Mesihi bekledikleri bir d�nemde, Deccal'in g�sterdi�i yalanc� mucizeler ve hileleri, pek �ok ki�inin Deccal'e aldanmas�na neden olabilir.

Deccal, M�sl�manlar�n, Ehl-i Kitab�n (Yahudi ve H�ristiyanlar�n) En B�y�k D��man� Olacakt�r

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, Deccal'in insanlar� belaya s�r�klerken, iyilik yap�yormu� gibi g�r�nebilece�ine dikkat �ekmi�tir. Bir hadiste ��yle buyrulmu�tur:

Deccal ��kt��� vakit, beraberinde su ve ate� vard�r. Ancak halk�n ATE� OLARAK G�RD��� TATLI SUDUR; halk�n SU OLARAK G�RD��� �SE YAKICI ATE�T�R. Sizden kim o g�ne ererse, halk�n ate� olarak g�rd���ne d��meyi kabul etsin. ��nk� o, tatl� so�uk sudur.17

Hadiste yer alan bilgilere g�re, Deccal'in insanlar� iyi bir�ey yap�yorlarm�� gibi telkinde bulunarak, "ate�e" yani kavga etmeye, �at��maya, sava�maya, kan d�kmeye y�nlendirmesi muhtemeldir. () Bunu yaparken de, daha �nceki hadislerde g�r�ld��� gibi, kendisini bir m�r�it hatta bir peygamber gibi g�stererek insanlar� etkisi alt�na alacakt�r. Hadislerin i�aretlerine g�re, bir k�s�m Yahudi ve H�ristiyan da Deccal'in etkisi alt�na girecektir. Deccal Yahudilere, Yahudi toplumuna fayda sa�layacakm�� gibi g�r�nerek, H�ristiyanlara da kendilerine fayda sa�layacakm�� gibi g�r�nerek onlar� y�nlendirecektir. Bu taktikle her iki taraf� da peri�an etmeyi, her iki taraf� da b�y�k musibetlere u�ratmay� hedeflemektedir. Dolay�s�yla Deccal, Yahudilerin ve H�ristiyanlar�n da en b�y�k d��man�d�r.

Hadis-i �erifte bir k�s�m insanlar�n da, Deccal'in inkarc� oldu�unu bildikleri halde sunaca�� d�nyevi menfaatlere aldanarak onun etkisi alt�nda kalaca�� bildirilmi�tir:

Bir k�s�m insanlar Deccal'le sohbet edecekler. Ve diyecekler ki, "Biz onun KAF�R OLDU�UNU B�L�YORUZ; yeme�inden yemek, a�ac�ndan FAYDALANMAK ���N ONUNLA ARKADA�LIK YAPIYORUZ." Allah'�n gazab� gelince, Deccal'le birlikte hepsine gelecektir.18

Kuran ahlak�na ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnete uyan salih m�minler ise, Deccal'in t�m bu oyunlar�na kar�� bilin�lidirler ve imanlar�n�n nuruyla Deccal'in hilelerini fark eder, bunlara aldanmazlar. Mesih Deccal'in �iddetine ve kanl� ter�r�ne kar�� t�m insanlar� uyarmak ve bilin�lendirmek vicdan sahipleri i�in bir g�revdir.

Deccal'in Gizli Ordusu: Masonluk


Mason toplant�lar�n�n yap�ld��� mason mabedi.

Peygamberimiz (sav), Deccal'in gizlilik i�inde hareket edece�ine i�aret etmi�tir:

Deccal yola ��k�p ilk defa D�m��k �ehrinin do�uya bakan kap�s�n�n yan�na gelecek... ARANACAK, FAKAT YAKALANMAYACAK... Sonra Kisve nehrinin sular�n�n yan�nda g�r�lecek... ARANACAK, NE TARAFA G�TT��� B�L�NMEYECEK...19

Hadis-i �erifte, "Deccal'in aranaca��n�n, ancak bulunamayaca��n�n" bildirilmi� olmas�, gizli olarak hareket edece�ine i�aret etmektedir. Deccal, a��k olarak ortaya ��kaca�� d�nem gelinceye kadar fazla dikkat �ekmeden, insanlar� ajite etmeden, yava� ve derinden faaliyet g�sterecektir. Bu d�nem boyunca, Deccal ve taraftarlar� i�in gizlilik esas olacak, bu ama�la gizli te�kilatlar�n deste�ini alacakt�r. Bu gizlili�in bir gere�i olarak Deccal, derin devletler olu�turup onlar�n ba��na ge�ecek, adeta "g�r�nmez bir g��" gibi hareket edecektir. Bu sayede sinsi bir �ekilde bozgunculu�u organize edecektir. () Bedi�zzaman Said Nursi de Deccal'in masonluk gibi gizli te�kilatlar�n deste�ini alaca��na dikkat �ekmi�tir:

... DECCAL... MASONLARIN KOM�TELER�N� ALDATIP M�ZAHERETLER�N� (korumas�n�, deste�ini) kazand�klar�ndan deh�etli bir iktidar zannedilir...20

�stad'�n da belirtti�i gibi Deccal, d�nya masonlu�unu bir nevi gizli ordusu olarak kullanacakt�r. Bu gizli te�kilat�n toplant�lar�nda, Deccal'in �nderli�inde M�sl�manlar�n aleyhinde gizli kararlar al�n�p, uygulamaya konulacakt�r. Nitekim, d�nyan�n farkl� k��elerinde M�sl�manlar� hedef alan bask�n�n, zorun ve sald�r�lar�n birbiriyle benzerli�i herkes taraf�ndan kabul edilmektedir. Bu, s�z konusu eylemlerin tek merkezden y�nlendirildi�inin �nemli bir delilidir.


Masonik t�ren y�r�y���

Bedi�zzaman Said Nursi, Deccal'in �slam d�nyas�n� bask� alt�na alaca��n�, salih M�sl�manlara zor ve �etin g�nler ya�ataca��n� s�zlerinde bildirmi�tir:

... DECCAL G�B� nifak (ikiy�zl�l�k) ve z�nd�ka (k�f�r) ba��na ge�ecek e�has-� m�dhi�e-i muz�rralar� (zarar veren m�thi� �ah�slar�) ... be�erin h�rs ve �ikak�ndan (iki y�zl�l���nden) istifade ederek az bir kuvvetle nev-i be�eri (insanlar�) herc-� merc (darmada��n) eder ve koca ALEM-� �SLAMI ESARET ALTINA ALIR.21

�stad'�n a��klamalar�ndan anla��ld��� �zere, Deccal, iman etmeyenleri ve m�naf�klar� M�sl�manlar�n aleyhinde birle�tirecek ve onlar�n �nderli�ini yapacakt�r. �nsanlar� haktan uzakla�t�rmak i�in de, bu t�r insanlar�n h�rslar�ndan ve iki y�zl�l�klerinden faydalanacakt�r. Bu yolla karga�a ve fitnelere neden olacakt�r.

Mucizatl� Bir Peygamber Olan Hz. �sa, T�m Ahir Zaman Fitnelerini Yok Edecektir

Peygamber Efendimiz (sav), ba�ta Mesih Deccal'in fitnesi olmak �zere, t�m ahir zaman fitnelerinin Hz. �sa vesilesiyle yok edilece�ini m�jdelemi�tir.

Hadislerde haber verildi�i gibi, Hz. �sa yeniden yery�z�ne d�necek, Beyt�'l Makdis'te Deccal'le kar��lacak ve Deccal, Hz. �sa'y� g�r�nce "tuzun suda erimesi gibi" yok olacakt�r. Hz. �sa'n�n "nefesi dahi" Deccal'in fitnesinin yok edilmesine yetecektir:

��te o s�rada Allah'�n d��man� olan DECCAL MES�H, HZ. �SA'YI G�R�NCE TUZUN SUDA ER�MES� G�B� ER�R G�DER..22
... DECCAL ORTALI�A F�TNE SA�ARKEN Cenab� Hak, MES�H MERYEM O�LU �SA'YI g�nderir... NEFES�N� �DRAK EDEN her kafir mutlaka yok olur. �sa (a.s) Deccal ile L�dd kap�s�nda (Beyt�l Makdis'e (Mescid-i Aksa) yak�n bir belde) kar��la��r ve ONU YOK EDER.23

Bedi�zzaman ise Deccal'in hile ve aldatmacalar�n�n, insanlar� etkisi alt�na alan yalanlar�n�n, Hz. �sa vesilesiyle nas�l ortadan kald�r�laca��n� ��yle a��klamaktad�r:

Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidraci (yalanc� mucize) harikalar�yla kendini muhafaza eden (koruyan) ve herkesi teshir eden (b�y�leyip etkisi alt�na alan) o deh�etli Deccal'i yok edebilecek, mesle�ini de�i�tirecek; ancak HAR�KA VE MUC�ZATLI VE UMUMUN MAKBUL� (kabul etti�i) Bir ZAT OLAB�L�R K�, o zat, en ziyade alakadar ve ekser (t�m) insanlar�n peygamberi olan Hz. �sa Aleyhisselam'd�r.24

�stad'�n da belirtti�i gibi, Deccal birtak�m yalan mucizelerle insanlar� kand�rd���, �eytanlar�n deste�iyle hareket etti�i ve baz� ola�an�st� i�ler yapt��� i�in, Deccal'in yenilmesi ancak Rabbimiz'in �e�itli mucizeler bah�etti�i kutlu peygamberi Hz. �sa vesilesiyle olacakt�r. Hz. �sa'n�n Deccal'in fitnesini yok etmesi, Allah'�n izniyle, �ok h�zl� ve kolay olacakt�r.

Hz. �sa vesilesiyle, Mesih Deccal'in ve t�m ahir zaman fitnelerinin tam anlam�yla ortadan kald�r�lmas�yla yery�z� bar��, adalet, huzur ve g�venle dolacakt�r. Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne gelmeyece�i yan�lg�s�na kap�lm�� olanlar da hi� ��phesiz bu durum kar��s�nda b�y�k bir mahcubiyet ya�ayacaklard�r. Bu kimseler, Hz. �sa'n�n geli�inin ne kadar hikmetli oldu�unu ve kilitlenmi� konular�n bu vesileyle ne kadar kolay ��z�ld���n� g�rerek hem sevinecek hem de ge�mi�te s�yledikleri nedeniyle pi�manl�k duyacaklard�r.

Allah, yazm��t�r: "Andolsun, Ben galip gelece�im ve el�ilerim de." Ger�ekten Allah, en b�y�k kuvvet sahibidir, g��l� ve �st�n oland�r. (M�cadele Suresi, 21)

KAYNAKLAR:

1. Ebu Rafi'den rivayet edilmi�tir; �mam �arani, �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, s. 495-496
2. Suyuti, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, s. 90
3. el Berzenci, K�yamet Alametleri, Pamuk Yay�nc�l�k, �stanbul, 2002, s. 299
4. Hutbe-i �amiye, s. 25
5. �mam �arani, �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, s. 482
6. Buhari, Cilt 13 s. 6023
7. Sahih-i M�slim, Cilt 8, s. 500
8. �ualar, s. 592
9. Medineli Allame Muhammed B. Resul El- H�seyni El Berzenci, K�yamet Alametleri, s. 212
10. S�nen-i �bni Mace, 4077
11. Medineli Allame Muhammed B. Resul El- H�seyni El Berzenci, K�yamet Alametleri, s. 212-213
12. Mehdi ve Deccal, �aban D��en, s. 74-75
13. S�nen-i �bni Mace, 4077
14. Sahih-i Buhari, Cilt 15, s. 6981
15. S�nen-i �bni Mace, 4077
16. Mektubat, s. 55
17. Buhari, Fiten 26, Enbiya 50; M�slim, Fiten 105, (2935); Eb� D�vud, Mel�him 14, (4315)
18. Nuaym b. Hammad; el Berzenci, K�yamet Alametleri, Pamuk Yay�nc�l�k, �stanbul, 2002, s. 231
19. Sahabi b. Mutemer'den rivayet edilmi�tir; el Berzenci, K�yamet Alametleri, Pamuk Yay�nc�l�k, �stanbul, 2002, s. 213
20. �ualar, s. 469
21. Hizmet Rehberi, s.86
22. Sahih-i M�slim, c. 4/2221; �mam �arani, �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, s.444
23. Sahih-i M�slim; B�y�k Fitne Mesih-i Deccal, Saim G�ng�r, s. 104
24. �ualar, s. 592

 

BU B�LGEN�N ALTI DECCAL ���N M� HAZIRLANIYOR?

Hadislerde Hz. �sa'n�n, Deccal'i Beyt�'l Makdis yak�nlar�nda yok edece�i haber verilmektedir:

... M�teakiben Hz. �sa, DECCAL'� ARAR ve nihayet BEYT�'L MAKD�S'E (MESC�D-� AKSA) YAKIN B�R YER olan Bab-� L�dd (L�dd Kap�s�) denilen mevkide yeti�erek, ONU YOK EDER.1
�sa (a.s) Deccal ile L�dd kap�s�nda (BEYT�'L MAKD�S'E YAKIN B�R BELDE) kar��la��r ve onu yok eder.2


Mescid-i Aksa�n�n �e�itli y�ntemler kullan�larak y�k�lmaya �al���lmas� ve bu do�rultuda yap�lan kaz� faaliyetleri bir�ok gazetede yer ald�.


Bu hadislerde haber verildi�i gibi, Hz. �sa'n�n Deccal'i aramas�, Deccal'in saklanaca��n�n a��k g�stergesidir. () Yine bu hadislere g�re, Deccal Beyt�'l Makdis yak�nlar�nda bulunacakt�r. Beyt�'l Makdis, �u anki Mescid-i Aksa'n�n da i�inde oldu�u Harem-i �erif'in bulundu�u kutsal alana verilen add�r. Bu da Deccal'in faaliyet merkezinin Mescid-i Aksa ve �evresinde olaca��na i�aret etmektedir.

Bir ba�ka hadise g�re Deccal, �kayal�k bir mevkiden� ��kacakt�r. 3

Nitekim Kud�s'teki Harem-i �erif b�lgesinin alt� kayal�k bir yap�dad�r. Peygamberimiz (sav)'in �zerine basarak miraca y�kseldi�i, sonradan �zerine Kubbet-�s Sahra'n�n in�a edildi�i kutsal kaya Hacer-i Muallak da burada bulunmaktad�r. Hadiste bildirilen kayal�k b�lgenin, Kubbet-�s Sahra ve Mescid-i Aksa'n�n bulundu�u Harem-i �erif olmas� ve Deccal'in burada saklan�yor olmas� muhtemeldir.

Arazinin kayal�k olmas�, Mescid-i Aksa'n�n alt�nda istenilen �ekilde alanlar olu�turulmas�n� sa�lamaktad�r. Bilindi�i gibi, Mescid-i Aksa'n�n alt�nda 1990'lar�n ortas�ndan itibaren s�rekli kaz� �al��malar� yap�lmaktad�r. Mescid-i Aksa'n�n bulundu�u alan, Yahudilerin de ge�mi�te Hz. S�leyman'�n mabedinin bulundu�unu �ne s�rd�kleri yerdir. Yahudilerin inanc�na g�re, Hz. S�leyman'�n mabedi k�yametten �nce Mesih geldi�inde yeniden in�a edilecektir. Deccal'in, baz� Yahudilerin inan�lar�n� suistimal edip Hz. S�leyman'�n mabedini yeniden in�a edece�ini s�yleyerek burada gizli bir mabed kurmu� olmas� kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu ge�ici bir durumdur.
As�l hedefiyse, Mescid-i Aksa'y� y�k�p, sonra da s�zde kendi �lahl���n� (Allah'� tenzih ederiz) ilan etmektir. ()

Kaynaklar
1. Sahih-i M�slim, c. 4/2251-2255; �mam �arani, �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, sf. 491
2. Sahih-i M�slim; B�y�k Fitne Mesih-i Deccal, Saim G�ng�r,
Pamuk Yay�nlar�, �stanbul, s. 104
3. S�nen-i �bni Mace; �mam �arani, �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, sf. 493-494


DECCAL�DEN KORUNMA Y�NTEMLER�

�nsanlar� b�y�k bir fitneye s�r�kleyece�i bildirilen Mesih Deccal�den korunmak, elbette ancak halis iman sahiplerine nasip olacakt�r. Her d�nemde olmas� gerekti�i gibi bu d�nemde de, Allah�a g�n�lden ba�l� M�sl�manlar�n birlik i�inde olmalar� ve Allah��n emri olan g�zel ahlak� eksiksiz ya�amalar� gerekmektedir. Y�ce Allah bir Kuran ayetinde �u �ekilde bildirmektedir:

M�'minler ancak karde�tirler. �yleyse karde�lerinizin aras�n� bulup-d�zeltin ve Allah'tan korkup-sak�n�n; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurat Suresi, 10)

Yukar�daki ayette de belirtildi�i gibi m�minler karde�tirler. Ancak m�minlerin karde�li�i, beraberinde son derece �zverili bir ruh halini gerektiren bir karde�liktir. Bu nedenle M�minler, birbirlerine son derece d��k�n, karde�inin nefsini her an ve her ko�ulda kendi nefsinin �n�nde tutan bir yap�da olmal�d�rlar.

M�minler birbirlerini Allah r�zas� i�in sevmeli, birbirlerini koruyup g�zetmelidirler. Elbette kar��lar�nda Deccal gibi b�y�k bir fitne varken de, m�minlerin, birbirlerinin eksik y�nlerini ara�t�rmay�p, k���k ayr�nt�lar i�in muhalefet etmemeleri gerekir. Kuran ahlak�na uygun olan, birbirlerini kucaklamalar�d�r. M�minlerin aras�nda k�rg�nl�k olmamas�, e�er varsa t�m ayr�l�klar�n giderilmesi ve bunlar�n yerine s�cak ve candan bir ortam�n olu�turulmas� en g�zel tav�r olacakt�r. Ayr�ca diyaloglarda kar��l�kl� h�sn-� zan ve yard�mla�ma olmal�, rekabetin ve �st�nl�k iddialar�n�n do�uraca�� ayr�l�klar ve her t�rl� olumsuzluk yok edilmelidir. M�minler birbirlerine alabildi�ine sevgi g�stermeli, muhalefeti bir kenara b�rak�p ger�ek karde�li�e ula�maya gayret etmelidirler. Ayr�ca iman edenler kimseyi d��lamadan, her insana onu kazanmak, iyiye, do�ruya y�neltmek i�in yakla�mal�; devletine, ordusuna ve t�m milletine sahip ��kmal�d�rlar. M�minler bu sayede, Deccal fitnesine kar�� dimdik ayakta durabilecek bir yap� sergileyebilirler.

M�sl�manlar, Y�ce Rabbimiz�in emri olan g��l� bir dayan��may� ger�ekle�tirdiklerinde, d�nyada meydana gelebilecek fitne ve bozgunculu�u da engellemi� olacaklard�r. Allah bu durumu Kuran�da ��yle bildirmektedir:

�nk�r edenler birbirlerinin velileridir. E�er siz bunu yapmazsan�z (birbirinize yard�m etmez ve dost olmazsan�z) yery�z�nde bir fitne ve b�y�k bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

�nemli ba�ka bir nokta ise; -i�inde bulundu�umuz devir olan- ahir zamanda, insanlar�n Kuran ahlak�n� eksiksiz ya�amalar� ve inan�lar�n�n kuvvetlendirilmesidir. Kuran��n mucizeleri ve iman hakikatlerinden mahrum olmu� bir birey veya toplum cahil olarak adledilir. Allah��n g�c�n� gerekti�i gibi tan�y�p takdir edemeyen bir insanda bu bilgilere sahip olmaman�n �nemli bir etkisi vard�r. Dolay�s�yla Kuran mucizeleri ve iman hakikatlerine dair kitaplar�n okunmas�, internet sitelerinin takip edilmesi ve filmlerin seyredilmesi, bu cehaletin �n�n� kesecek, insanlar�n g��l� bir imana kavu�mas�na vesile olacakt�r. Allah, Kendisinden ancak alim olanlar�n yani Kuran ahlak�n� ya�ayan ve Allah��n yarat�� delillerini bilenlerin gerekti�i gibi korkaca��n� Kuran�da ��yle bildirmi�tir:

Allah'tan ancak alim olanlar 'i�leri titreyerek-korkar'. ��phesiz Allah, �st�n ve g��l� oland�r, ba���layand�r. (Fat�r Suresi, 28)

M�minler bunlar� titizlikle uygulad�klar�nda ve insanlar� da Kuran ahlak�n� ya�amaya te�vik ettiklerinde, Deccal�in t�m d�nyay� saracak fitnesine kar�� en g�venli kalkan �Allah��n izniyle- olu�turulmu� olacakt�r. Kuran�da �u �ekilde buyrulmaktad�r:

Sizden; hayra �a��ran, iyili�i (marufu) emreden ve k�t�l�kten (m�nkerden) sak�nd�ran bir topluluk bulunsun. Kurtulu�a erenler i�te bunlard�r. (Al-i �mran Suresi, 104)

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com