TEVRAT'TAN 1500 YIL �NCES�NE A�T EBLA TABLETLER�NDE
ADI GE�EN PEYGAMBERLER

Harun Yahya

M.�. 2500'l� y�llardan kalma Ebla Tabletleri, dinler tarihi a��s�ndan �ok �nemli bilgileri g�n�m�ze kadar ta��maktad�r. Arkeologlar taraf�ndan bulunduklar� 1975 y�l�ndan itibaren bir�ok kez ara�t�rma ve tart��ma konusu olan Ebla Tabletlerinin en �nemli �zelli�i ise, i�inde �lahi kitaplarda bahsedilen �� peygamberin ad�n�n ge�mesidir.

�nemli bilgiler i�eren Ebla tabletlerinin, binlerce y�l sonra bulunmas�, Kuran'da bildirilen topluluklar�n durumunun co�rafi olarak da a��klanmas� bak�m�ndan olduk�a �nemlidir.

Ebla, M.�. 2500 y�llar�nda, bug�nk� Suriye'nin ba�kenti olan �am ile T�rkiye'nin g�neydo�usunu da i�ine alan bir b�lgeyi kapsayan bir krall�kt�. Bu krall�k, k�lt�rel ve ekonomik olarak doru�a ��km�� ama bir d�nem sonra -bir�ok medeniyette oldu�u gibi- tarih sahnesinden silinmi�ti. Ebla Krall���n�n, d�neminin �nemli bir k�lt�r ve ticaret merkezi oldu�u, tuttuklar� kay�tlardan da anla��l�yordu. Eblal�lar devlet ar�ivi olu�turan, k�t�phane kuran ve ticari s�zle�meleri yaz�l� kay�t alt�na alan bir medeniyetin sahibiydiler. Hatta Eblaca (Eblait) denen kendi dillerini olu�turmu�lard�. (Ebla", Funk & Wagnalls New Encyclopaedia, (c) 1995 Funk & Wagnalls Corporation, Infopedia 2.0, SoftKey Multimedia Inc.)

Yer Alt�nda Sakl� Kalan Dinler Tarihi

1975 y�l�nda yap�lan kaz�larda ilk bulundu�unda, o zamana kadar klasik bir arkeoloji ba�ar�s� olarak de�erlendirilen Ebla Krall���, ger�ek �nemini �ivi yaz�l� yakla��k 20.000 tablet ve par�alar�ndan meydana gelen ar�ivin bulunmas� ile kazanm��t�r. Bu ar�iv, ayn� zamanda di�er arkeoloji uzmanlar�n�n �� bin y�ldan beri bildikleri b�t�n �ivi yaz�l� metinlerin d�rt kat daha fazlas�yd�.

Tabletlerdeki dil, Roma �niversitesi'nde arkeolojik yaz� uzman� olan �talyan Giovanni Pettitano taraf�ndan ��z�ld���nde, konunun ne denli �nemli oldu�u daha da iyi anla��lm�� oldu. Bu sayede Ebla Krall���n�n ve bu muazzam devlet ar�ivinin bulunmu� olmas� art�k yaln�zca arkeolojik de�il, dini �evreleri de ilgilendiren bir konu haline gelmi�ti. ��nk� tabletlerde Kuran-� Kerim'de ad� ge�en melek Mikail (Mi-ka-il) yan� s�ra (Doubleday, 1981, s. 271-321) �� �lahi kitapta bahsedilen peygamberlerin ad� ge�iyordu. Hz. �brahim (Ab-ra-mu), ve Hz. �smail (I�-ma-il)'in isimleri... (Howard La Fay, "Ebla: Bilinmeyen B�y�k Bir �mparatorluk", National Geographic Magazine, Aral�k 1978, s. 736)

Ebla Tabletlerindeki �simlerin �nemi

Ebla Tabletlerinde saptanan peygamber isimlerinin �ok b�y�k bir �nemi bulunmaktad�r. ��nk� bu isimlere ilk kez bu kadar eski bir tarihi belgede rastlanmaktayd�. Tevrat'tan 1500 y�l �ncesine ait olan bu bilgiler olduk�a dikkat �ekiciydi. Hz. �brahim'in isminin tabletlerde ge�iyor olmas�, Hz. �brahim ve onun getirmi� oldu�u dinin Tevrat'tan �nce var oldu�unu teyit ediyordu.

Tarih�iler Ebla'da bulunan tabletleri bu a��dan de�erlendirdiler ve Hz. �brahim ve onun risaleti hakk�ndaki bu �nemli ke�if, dinler tarihi a��s�ndan �nemli bir ara�t�rma konusu haline geldi. Amerikal� arkeoloji uzman� ve dinler tarihi ara�t�rmac�s� David Noel Freidmann da yapt��� incelemelere dayanarak tabletlerdeki �brahim ve �smail gibi isimlerin peygamber isimleri olduklar�n� bildiriyordu. (Bilim ve Teknik Dergisi, say� 118, Eyl�l 1977 ve say� 131, Ekim 1978)

Tabletlerde Ge�en Di�er �simler

Yukar�da da belirtti�imiz gibi tabletlerde ge�en isimler, �� �lahi kitapta bahsedilen peygamberlerin ismiydi ve tabletler Tevrat'tan �ok daha eskiydiler. Ayr�ca bu isimlerin yan� s�ra tabletlerde ba�ka konular ve yer isimleri de ge�iyordu. Bu bilgilerden ve yer isimlerinden anla��ld���na g�re ise, Eblal�lar ticarette ba�ar�l�yd�lar. Ayr�ca yaz�larda Ebla'ya uzak olmayan Sina, Gazze ve Kud�s isimleri de ge�iyordu. Bu da Eblal�lar�n bu yerlerle olan ticari ve k�lt�rel ili�kilerini g�steriyordu. (Harun Yahya, Kuran Mucizeleri)

Tabletlerde g�r�len �nemli bir ayr�nt� ise Lut kavminin ya�ad��� yer olan Sodom ve Gomorra b�lgelerinin isimleri idi. Bilindi�i gibi Sodom ve Gomorra, �l�deniz k�y�s�nda, Lut kavminin ya�ad���, Hz. Lut'un tebli� yap�p insanlar� din ahlak�na �a��rd��� b�lge idi. Bu iki yerin d���nda ayr�ca Kuran ayetlerinde ge�en �rem �ehri de Ebla Tabletlerinde ge�en isimlerin aras�nda bulunmaktayd�.

Bu isimlerin en dikkat �ekici yan� ise, peygamberlerin tebli� etti�i kitaplar d���nda �imdiye kadar bulunmu� ba�ka hi�bir metinde ge�miyor olmalar�yd�. Bu o d�nemde hak dini tebli� eden peygamberlerin haberlerinin bu b�lgelere de ula�t���n� g�steren �nemli bir belge niteli�ini ta��maktad�r. Reader's Digest dergisindeki bir makalede, Kral Ebrum'un iktidar� d�neminde Eblal�lar�n dinlerinde de�i�im oldu�u, insanlar�n Y�ce Allah'�n ad�n� y�celtmek i�in isimlerine �n ek kulland�klar� kaydedilmi�tir.

Y�ce Allah'�n Vaadi Hakt�r...

Ya�ad�klar� d�nemden yakla��k 4500 y�l sonra ortaya ��kan Ebla tarihi ve Ebla Tabletleri ger�ekte �ok �nemli bir ger�e�e de dikkat �ekmektedir: Y�ce Allah, Ebla'ya da her toplulu�a oldu�u gibi el�iler g�ndermi� ve onlar da kavimlerine g�nderilen dini tebli� etmi�lerdi.

Kimi kavimler kendilerine ula�an dini kabul edip hidayete ermi� kimileri ise peygamberlerin tebli� etti�i dine kar�� ��k�p sapk�n bir hayat� tercih etmi�lerdir. G�klerin, yerin ve bu ikisi aras�nda bulunan her�eyin Rabbi olan Y�ce Allah, bu ger�e�i Kuran'da ��yle bildirmektedir:

"Andolsun, Biz her �mmete: "Allah'a kulluk edin ve ta�uttan ka��n�n" (diye tebli� etmesi i�in) bir el�i g�nderdik. B�ylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin �zerine sap�kl�k hak oldu. Art�k, yery�z�nde dola��n da yalanlayanlar�n u�rad�klar� sonucu g�r�n." (Nahl Suresi, 36)1) "Ebla", Funk & Wagnalls New Encyclopaedia , (c) 1995 Funk & Wagnalls Corporation, Infopedia 2.0, SoftKey Multimedia Inc.
2) Mitchell Dahood, "Ebla", The Academic American Encyclopaedia ,Op. Cit.
3) Howard La Fay, " Ebla: Bilinmeyen B�y�k Bir �mparatorluk ", National Geographic Magazine , Aral�k 1978, s. 736.
4) Chaim Bermant ve Michael Weitzman, "Ebla: Arkeolojide bir �lham" , Times Kitaplar� , 1979, Wiedenfeld ve Nicolson, �ngiltere, s. 184. K��eli parantez i�indeki isimler: [�brahim], [Ismail], [�srael], [Davut], [Mikail], ve [Mikah] bu yaz�n�n yazar�nca eklenmi�tir.

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com