TABUT-U SEK�NE HZ. MUSA'NIN AH�T SANDI�I
NEREDE SAKLANIYOR?

Harun Yahya

Ahd-i Atik Sandukas�, Y�ce Rabbimiz'in Kuran'da bildirdi�i ve i�inde Hz. Musa ve Hz. Harun'dan e�yalar bar�nd�ran de�erli bir sand�kt�r. �slam alimlerine g�re, sandukan�n en �nemli �zelli�i ise M�. 587 y�l�ndan beri nerede oldu�unun bulunamamas� ve ahir zamanda ��kacak bir �ah�s olan Mehdi taraf�ndan bulunaca��n�n kabul edilmesidir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde ve �e�itli tarihi kaynaklarda dikkat �ekilen bir konu olan Ahd-i Atik Sandukas�, Y�ce Rabbimiz'in g�nderdi�i Kuran'da bildirilmektedir. Ayr�ca �lahi bir kitap olarak indirilen ancak sonradan tahrif edilmi� olan Tevrat'ta da bu sanduka hakk�nda bilgiler yer almaktad�r. �slam alimleri taraf�ndan, Kuran ahlak�n�n t�m d�nya �zerinde hakim olaca�� bir d�nemin de habercisi olan sanduka hakk�nda Kuran'da �u �ekilde bildirilmi�tir:

"Peygamberleri, onlara dedi: "O-nun h�k�mdarl���n�n belgesi, size Tabut'un gelmesidir. Onda Rabbiniz'den 'bir g�ven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler ta��r. E�er inanm��larsan�z, bunda ��phesiz sizin i�in bir delil vard�r." (Bakara Suresi, 248)

Tarihi Kaynaklara G�re Sanduka

Ahd-i Atik Sandukas� hakk�nda tarihi kaynaklar incelendi�inde bir�ok bilgi ile kar��la��lmaktad�r. �srailo�ullar�'n�n M�s�r'dan ��k��lar�ndan sonra Sina Da��'n�n eteklerinde imal edildi�i d���n�len sandukada, Hz. Musa'dan kalan ta� levhalar ve Hz. Harun'dan kalan e�yalar bulunmaktad�r.

Tarihi kaynaklara g�re; Ahd-i Atik Sandukas�, Hz. Harun d�neminden sonra Hz. Davud d�neminde �ehrin Birle�ik Yahudi Krall���'n�n ba�kenti ilan edilmesiyle Kud�s'e ta��nd�. Hz. S�leyman taraf�ndan yapt�r�lan mabede konulan sanduka, M�. 587 y�l�na kadar Beyt�lmakdis'te kald�. Ayn� y�l i�inde Babil �mparatoru Buhtunnesar -Babil'in Asma Bah�eleri'ni yapt�ran kral- Kud�s'� i�gal etti ve o tarihten sonra yakla��k 500 y�l ortadan kaybolan sandukan�n, tahrip edilemedi�i ve onu koruyan Levililer taraf�ndan mabedin alt�nda haz�rlanm�� gizli bir b�lmede sakland��� inanc� yay�ld�. M.S. 70 y�l�nda ise Roma valisi Titus'un Beyt�lmakdis'i y�kt�rd�ktan sonra bu yeralt� odas�na da ula�t��� ve mabedin kutsal e�yalar�yla birlikte sandukay� da Roma'ya g�t�rd��� varsay�lmaktad�r.

Kay�p Sandukay� Bulma Aray��lar�

Ahd-i Atik Sandukas�, M.�. 587 y�l�ndan bu yana bulunamam��t�r. Bununla beraber, Yahudiler sandukan�n ancak Mesih'in geli�inden sonra ortaya ��kaca��na inand�klar�ndan, tarih boyunca sandukay� arayanlar genellikle Yahudiler de�il H�ristiyanlar olmu�tur. Mabed Tepesi'nde yap�lan ve kaydedilmi� ilk "sanduka kaz�lar�"n� 19. y�zy�lda Ha�l�lar d�neminde Mabed ��valyeleri yapm��t�r.

O tarihte ve yak�n tarihte yap�lan ara�t�rmalarda sand���n izine rastlanmam�� ancak bu konu son d�nemlerde t�m ara�t�rmac�lar�n ilgi oda�� haline gelmi�tir.

Tevrat'ta Sanduka

Yaratt��� her�eyi sonsuz bir ilim ve hikmet �zerine yaratan Y�ce Rabbimiz, sandukan�n varl���n� Kuran'�n yan� s�ra Tevrat'ta da bildirmi�tir. Ta� tabletlerin birisinin Sina da��nda Hz. Musa'ya verildi�i ve bu ta� tabletlerin Horeb da��nda sand��a konmu� oldu�u Tevrat pasajlar�nda ��yle bildirilmektedir: "Ve Sina da��nda, Musa ile s�yle�meyi bitirince, �ahadetin iki levhas�n� ona verdi." (Kitab� Mukaddes. ��k��. Bap. 31)

�srailo�ullar� M�s�r'dan ��kt�klar� zaman, RABB�N onlarla ahdetti�i Horeb da��nda, sand���n i�ine Musa'n�n koymu� oldu�u iki levhadan ba�ka i�inde bir �ey yoktu." (Kitab� Mukaddes /Tarihler II. Bap5)

Daha sonra bu sand���n Hz. Davud taraf�ndan ta��nd��� ve Hz. S�leyman taraf�ndan yerine kondu�u ise yine Tevrat'ta �u �ekilde haber verilmektedir:

"Ve Davud kalkt� ve isimle, kerubiler �zerinde oturan ordular Rabbinin ismiyle �a�r�lan Allah'�n sand���n� Baale-yahudadan ��karmak i�in, yan�ndaki b�t�n kavimle oraya gitti. Ve Allah'�n sand���n� yeni bir arabaya koydular ve onu tepede olan Abinadab�n evinden kald�rd�lar; ve Abinadab�n o�ullar� Uzza ve Ahyo yeni arabay� s�r�yorlard�. Ve Allah'�n sand��� ile beraber onu tepede olan Abinadab�n evinden kald�rd�lar; ve Ahyo sand���n �n�nde y�r�yordu". (Kitab� Mukaddes / Samuel II. Bap.6)

Hz. Musa'n�n Sand���n�n Yeri ve Yolculu�u Hakk�nda �ne ��kan G�r��ler

Kud�s �ehri, Hz. S�leyman'�n yapt�rm�� oldu�u mabed ve "Ahit Sand���" ile an�lan bir tarihe sahiptir. M.S. 70 y�l�nda Kud�s'teki tap�na��n tahrip edilip yak�ld��� ve kutsal e�yalar�n Roma'ya g�t�r�ld���, en yayg�n olan g�r��t�r. Ancak �ne ��kan di�er bir g�r�� ise, M.�. 587 y�l�ndan itibaren kay�p olan sand���n Kud�s'te sakland��� ve Romal� veya ba�ka kavimler taraf�ndan tahrip edilmesin diye muhafaza edilmek �zere -Kud�s g�venli g�r�lmeyip- daha kuzeye, yani �am yak�nlar�ndaki Taberiye'ye, Hatay'a, Mekke'ye g�t�r�ld���d�r. (En do�rusunu Y�ce Rabbimiz bilir.)

Hadislerde Tabut-u Sekine

Ahd-i Atik Sandukas�, Kuran'da belirtildi�i gibi, Allah'�n "inananlar i�in bir delili" (Bakara Suresi, 248) olmas�ndan dolay�, uzun y�llardan beri t�m inananlar taraf�ndan bulunmaya �al���lmaktad�r. Bu kadar detayl� ara�t�rmalar sonucunda hala bulunamam�� olmas� ise ahir zaman�n bir�ok alametinin ger�ekle�ti�i d�nemimizde bulunabilecek olmas�n�n bir i�areti olabilir. (En do�rusunu Y�ce Allah bilir.)

Ahir zaman; k�yamete yak�n bir vakitte Kuran ahlak�n�n t�m d�nya �zerinde hakim olaca�� ve insanlar aras�nda yayg�n olarak ya�anaca�� bir d�nemdir. Ge�mi� d�nemlerde ya�anan ahlaks�zl�klar, bask�lar, zul�mler, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu d�nemde ortadan kalkacak, her t�rl� s�k�nt�n�n yerini bereket, bolluk, zenginlik, g�zellik, bar�� ve huzur alacakt�r. Teknolojide �ok b�y�k geli�meler ya�anacak ve bunlar t�m insanlar�n hayr� ve rahatl��� i�in kullan�lacakt�r. Sand�k da Allah'�n izniyle bu d�nemin bir ni�anesi olacak ve t�m insanl�k i�in g�zel g�nlerin m�jdecisi olacakt�r.

Peygamberimiz (sav) de bir�ok hadisinde sanduka ve onu bulacak olan �ah�s olan Mehdi hakk�nda bilgiler vermi� ve bu kutlu olay� M�sl�manlara m�jdelemi�tir.

Peygamberimiz (sav) taraf�ndan bildirilen hadislere g�re sand�k Taberiye g�l� yak�nlar�ndad�r. Ahir zaman Mehdisi taraf�ndan bulunup, -ayn� Talut'un h�k�mranl���n�n belgesi gibi- O'nun h�k�mranl���n�n bir sembol� olacakt�r. Bu konudaki bir hadis ��yledir:

"Mehdi, Tabut-u Sekine'yi (Kutsal Sand���) Taberiye g�l�nden ��karacak." (Ikd�'d D�rer, sf.51-a)

Ahir zamanla ilgili ge�en ba�ka hadislerde de sand���n yeri ile ilgili olarak ba�ka yer isimleri verilir. Bu yer isimlerinin ayr� ayr� olmalar� da kutsal emanetlerin yerinin net olarak bilinmedi�i ve belki de Hz. Mehdi i�in �zel olarak korundu�u anlam�nda olabilir. (En do�rusunu Y�ce Allah bilir.)

"Ona Mehdi denilmesinin nedeni, gizli olan bir �eyin yolunu g�stermesidir. Antakya denilen bir yerden Tabut'u (kutsal emanetler sand���n�) ortaya ��karacakt�r." (Suyuti, el- Havi li'l Feteva, II. 82)

"Ona Mehdi denilmesinin nedeni, �am'da bulunan da�lardan birine y�nelmesidir. Oradan (ger�ek) Tevrat kitaplar�n� ��karacak, Yahudilere kar�� delil getirecektir." (Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)

Bu hadislerle ilgili yorumlara g�re, Mehdi zaman�nda Yahudilerden bir k�sm�n�n k�r�kledi�i Siyonizm ate�i s�necek ve �slam'�n ho�g�r�s� ve Kuran ahlak� Yahudiler aras�nda da yayg�nla�acakt�r.

Hadislerde ge�en ve "Taberiye g�l�ndedir" �eklinde belirtilen yer �slam alimlerince, bir benzetmeye i�aret kabul edilmektedir. Taberiye, �am'a yak�n bir yerdedir ve �am, ahir zaman hadislerindeki anlat�mlarda uzak bir yer, Mekke ve Medine'ye uzak olan anlam�n� da ta��r. Bu benzetme, Taberiye i�in de s�z konusudur. Hatta buradan yola ��kan baz� yorumcu ve ara�t�rmac�lar sand���n, Kud�s'te, Mekke'de, Taberiye'de, Hatay'da olabilece�ine dikkat �eker ve ek olarak �stanbul'a da i�aret ederler.

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com