YANILTICI B�R AKIM:
�R�SALE-� NUR TEFS�RC�L��ݔ

Harun Yahya

Bedi�zzaman Said Nursi�nin yazm�� oldu�u Risale-i Nur K�lliyat�, y�zbinlerce insan�n hidayetine, imanda derinle�mesine, inkar eden pek �ok insan�n ise do�ruyu g�r�p iman etmelerine vesile olmu� �ok �nemli eserlerdir. Bedi�zzaman'�n samimi �slubu, tefekk�rleri ve hikmetli anlat�m�, her okuyan i�in �nemli bir yol g�sterici ve hidayet rehberi olmu�tur.

Risale-i Nur�lar�n geni� kitleler �zerindeki bu samimi etkisi son derece a��kt�r. Ancak buna ra�men kimi �evrelerde, Bedi�zzaman'�n eserlerinin anla��labilmesi i�in tefsir edilmesi gerekti�i �eklinde yanl�� bir kanaat s�z konusudur. Risalelerde �ifreli ve karma��k bir anlat�m oldu�u, d�z okumayla anla��lamayaca�� ve bu �ifreleri de ancak bu konuda bilgi sahibi olan belirli ki�ilerin ��zebilecekleri d���n�l�r.

Oysa Risale-i Nur K�lliyat�, veciz bir �ekilde kaleme al�nm�� �ok de�erli eserlerdir. Bedi�zzaman, risalelerde ele ald��� her konuda �ok a��k ve anla��l�r bir �slup kullanm��t�r. Dolay�s�yla Bedi�zzaman'�n apa��k s�zlerini bir kez daha tefsir etmek ve yorumlamak gerekti�i d���ncesi yanl��t�r. B�yle bir giri�im, Bedi�zzaman'�n s�zlerini ancak asl�ndan uzakla�t�racak ve yanl�� ��kar�mlara neden olacakt�r.

�rne�in Bedi�zzaman eserlerinde ahir zamanla ilgili konulara geni� yer vermi�tir. Bedi�zzaman'�n bu a��klamalar�na g�re; Hz. �sa ahir zamanda ikinci kez yery�z�ne gelecek, ancak ilk ba�larda Hz. �sa'y� tan�yanlar�n ve yard�mc�lar�n�n say�s� �ok az olacakt�r. Hz. Mehdi ise t�m M�sl�manlara bir hidayet �nderi olarak ortaya ��kacak ve Bedi�zzaman'�n belirtti�i �� b�y�k g�revi birarada yerine getirecek; hem siyaset, hem diyanet, hem de saltanat alan�nda Mehdilik yapacakt�r. Hz. �sa, Hz. Mehdi ile biraraya gelecek ve onun arkas�nda namaz k�lacakt�r. T�m d�nya Hz. Mehdi'nin liderli�i alt�nda toplanacak, Kuran ahlak�n�n ya�anmas�yla birlikte anar�i ve karga�a ortam� son bulacak ve yery�z�ne huzur ve bar�� hakim olacakt�r.

Ayr�ca Bedi�zzaman'�n bu a��klamalar�na g�re Hz. �sa ve Hz. Mehdi birer �ahs� manevi olarak de�il, birer �ah�s olarak geleceklerdir. Elbette onlar�n temsil ettikleri birer �ahs� manevileri de olacak, ancak bu �ahs� manevilerinin ba��nda kendileri de bizzat lider olarak bulunacaklard�r. Said Nursi, ayr�ca ahir zaman�n bu �nemli �ah�slar�n�n ortaya ��kacaklar�, faaliyet yapacaklar� ve Kuran ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�lacaklar� vakitlere y�nelik hadisler do�rultusunda tarihler de vermi�tir.

Bedi�zzaman��n bu konulardaki t�m izahlar� �ok a��kt�r. �rne�in e�er Bedi�zzaman Hz. Mehdi'nin g�reve ba�layaca�� tarih i�in hadislere dayand�rarak hicri 1400 diyorsa, bunu ba�ka t�rl� yorumlamak mant�ks�z olur. Ya da Hz. Mehdi'nin hem siyaset, hem saltanat hem de diyanet aleminde Mehdilik yapaca��n�; bu �� �zelli�in de tek bir �ah�sta toplanaca��n� s�yl�yorsa bu da �ok a��kt�r. Buna ra�men Mehdili�i ��e b�lmek, tek bir tanesinin Mehdilik i�in yeterli olaca��n� s�yleyerek yanl�� yorumlamak hatal� olur. Ayn� �ekilde Bedi�zzaman Hz. �sa'n�n, Hz. Mehdi'nin arkas�nda namaz k�laca��n�, hadis vererek a��klam��ken, �asl�nda �yle demek istemedi� diyerek bu bilgileri tefsir etmek de do�ru olmaz. Zira hem Peygamberimiz (sav)'in s�z�, hem de �stad��n bu konuyu tasdik eden a��klamalar� varken, bunun aksini s�ylemek yanl�� olur. Bunun gibi Said Nursi, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin yapacaklar� faaliyetleri ve t�m d�nyaya Kuran ahlak�n�n hakim k�lacaklar�n� a��klam��ken, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin gelmeyeceklerini, yaln�zca birer �ahs� maneviden ibaret olacaklar�n� �ne s�rmek de b�y�k bir yan�lg� olur.

Bu durum Said Nursi�nin Risalelerde anlatt��� her konu i�in ge�erlidir. Nitekim b�yle bir tefsir mant���n�n Risale-i Nurlar �zerinde nas�l bir etki olu�turaca��n�n da iyi d���n�lmesi gerekir. Zira b�yle yanl�� bir mant�kta isteyen herkes Bedi�zzaman'�n her s�z�ne kendince farkl� bir a��klama getirebilir ve bu �ekilde Said Nursi�nin hi�bir izah�n� kabul etmeyebilir. �steyen ki�i, kendince uygun g�rmedi�i her izah�, �ahsi kanaatlerine ya da �evresinden duyduklar�na g�re tefsir etme yoluna gidebilir.

Oysa ki Risale-i Nurlar herkesin anlayabilece�i �ok k�ymetli eserlerdir. B�ylesine de�erli eserlerin anla��lamayaca�� ya da Bedi�zzaman��n baz� a��klamalar�n�n anlat�lanlardan farkl� anlamlar i�erdi�i d���ncesi son derece yanl��t�r. Unutulmamal�d�r ki, �stad�a kar�� g�sterilecek ger�ek sevgi ve sayg�, onun b�y�k bir samimiyetle kaleme ald��� eserlerine sahip ��kmakla, onun ger�ekte s�ylemek istediklerini tam anlay�p onu desteklemekle m�mk�n olacakt�r.

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com