BED��ZZAMAN�IN M�JDELED��� MEHD�

Harun Yahya

Peygamberimiz (sav) hadislerinde, her y�zy�l ba��nda Allah'�n yery�z�ne bir m�ceddid (dini hakikatleri devrin ihtiya�lar�na g�re izah etmek �zere g�nderilen b�y�k alim) g�nderece�ini m�jdelemektedir:

Ger�ekten Aziz ve Celil olan Allah her y�z sene ba��nda �u �mmetin dinini bidatten (dine sonradan sokulan hurafelerden) ay�racak, yenileyecek (ilim sahibi) B�R ZATI g�nderir. (S�nen-i Ebu Davud, 5/100)

Bedi�zzaman Said Nursi Hicri 13. asr�n b�y�k m�ceddididir. Allah ona �st�n bir ilim ve hikmetle l�tufta bulunmu�tur. Bedi�zzaman, Risale-i Nur gibi �nemli bir k�lliyat meydana getirerek Allah��n izniyle y�zbinlerce insan�n hidayetine, imanda derinle�melerine, inkar sahiplerinin Allah�a iman etmelerine ve do�ruyu g�rmelerine vesile olmu�tur.

Bedi�zzaman, Risale-i Nur k�lliyat�nda gelece�e dair de bir�ok �nemli haber vermi�tir. Said Nursi�nin ileriye y�nelik tahminleri mucizevi �ekilde ger�ekle�mi�, Allah ger�ekle�ecek bir�ok olay� kendisine ilham etmi�tir. Neredeyse yar�m as�r �nce ya�am�� olmas�na ra�men Bedi�zzaman��n g�n�m�ze bakan ve ger�ekle�ece�ini �mit etti�ini bildirdi�i bir�ok olay vard�r. Eserlerinde, d�nya �zerinde ya�anacak olan siyasi geli�meler, �slam aleminin gelece�i ve �e�itli �lkelerin kar�� kar��ya kalacaklar� baz� durumlarla ilgili �nemli detaylar vermi�tir. �rne�in 1971 y�l�nda meydana gelen sosyal olaylar� yirmi y�l �ncesinden haber vermi� ve s�yledikleri eksiksizce ger�ekle�mi�tir (�ualar, sf 260). �slam d�nyas�n�n durumu ve gelece�ine dair konu�ma yapt��� 1951 y�l�ndaki �nl� �am Hutbesi�nde ise Bedi�zzaman, 1981, 1991 ve 2001 y�llar�nda meydana gelecek olan �nemli olaylara i�aret etmi� ve bu b�y�k olaylar da ayn� Bedi�zzaman��n s�yledi�i �ekilde vuku bulmu�tur (Hutbe-i �amiye, sf. 27).

Bedi�zzaman��n ileriye y�nelik olarak verdi�i haberlerden bir di�eri ise, kendi zaman�ndan neredeyse 80 sene sonra vuku bulan �kom�nizmin y�k�lmas�� olay�d�r. Said Nursi y�llar �nce kimsenin hayal bile edemeyece�i bu olay� bir Rus askerine a��klam��t�r (Bilinmeyen Taraflar�yla Bedi�zzaman Sait Nursi, s.144, Nesil Yay�nevi). Bedi�zzaman ayr�ca ileride bir Avrupa Birli�i�nin olu�aca��n� da yine �nceden haber vermi�tir. (Emirda� Lahikas�, sf. 499) (M�nazarat, sf. 107)

Bedi�zzaman ayn� �ekilde �lece�i tarihi, �l�m�nden bir s�re sonra kendi mezar�n�n y�k�laca��n� ve ayr�ca bu olay�n da hangi tarihte ger�ekle�ece�ini de 1921 y�l�nda, Lemaat adl� eserinde yazd��� bir �iir ile �lmeden �nce haber vermi�tir. (Mektubat, sf. 89) Said Nursi, bu �iirinde i�aret etti�i gibi, Hicri 1379 y�l�nda vefat etmi�tir. Yine �iirinde belirtti�i gibi �l�m�nden bir s�re sonra, Hicri 1380 y�l�nda mezar� y�k�lm�� ve m�barek bedeni ba�ka bir yere nakledilmi�tir.

Buradaki �rneklerde oldu�u gibi, Bedi�zzaman Said Nursi�nin eserlerinde vermi� oldu�u di�er t�m bilgiler ve gelece�e y�nelik i�aretler de yine hep do�ru ��km��t�r. Ku�kusuz ki t�m bunlar Allah��n rahmetiyle ger�ekle�en mucizevi olaylard�r. Dolay�s�yla Allah��n �st�n bir ilimle destekledi�i b�yle m�barek, feraset ve ilim sahibi bir �ahs�n gelecekle ilgili olarak vermi� oldu�u di�er bilgilerin de dikkatle incelenmesi ve ara�t�r�lmas� gerekir. �zellikle de ilerleyen sat�rlarda anlat�lacak olan, t�m M�sl�manlara bir rahmet olarak ahir zamanda gelece�i m�jdelenen Hz. Mehdi�ye y�nelik bilgilerin ve i�aretlerin b�y�k bir �evk ve heyecanla takip edilmesi son derece �nemlidir.

Bedi�zzaman Hz. Mehdi�nin Geli�ini Nas�l M�jdelemi�tir?

Bedi�zzaman, Risalelerin bir�ok yerinde, yukar�da yer alan olaylar ve tarihler gibi, gelecekte ger�ekle�ecek �nemli olaylardan bahsetmi�tir. Bunlar aras�nda ahir zaman alametleri ve Mehdi konusu ise �ok geni� bir yer tutmaktad�r. Bedi�zzaman �hakiki beklenen ve bir as�r sonra gelecek olan zat(Kastamonu Lahikas�, 57) �eklinde ifade etti�i Hz. Mehdi�nin geli�inin, Allah��n bir vaadi oldu�unu ve mutlaka ger�ekle�ece�ini ��yle bildirmi�tir:

Ahir zaman�n en b�y�k fesad� zaman�nda(fitnelerin oldu�u, kar���k bir zaman), elbette en b�y�k B�R M�CTEH�D (ihtiya� has�l oldu�unda ayet ve hadislerden h�k�m ��karan b�y�k �slam alimi ve �nderi), hem en b�y�k B�R M�CEDD�D (dini a��klayan b�y�k alim), hem HAK�M, hem MEHD� (hidayete vesile olan), hem M�R��D (do�ru yolu g�steren), hem KUTB-U AZAM (en b�y�k yol g�sterici) olarak B�R ZAT-I NURAN�Y� (Nurani bir �ahs�) g�nderecek ve O ZAT da, ehl-i beyt-i Nebeviden (Peygamberimiz (sav)�in soyundan) olacakt�r... Kadir-i Z�lcelal HZ. MEHD� �LE DE, ALEM-� �SLAM�IN ZUL�MATINI (�slam aleminin �zerindeki karanl�klar�) DA�ITAB�L�R. Ve vaad etmi�tir, vaadini elbette yapacakt�r. (Mektubat, sf. 411-412)

Bedi�zzaman, hem kendisinden sonraki as�rda gelecek olan m�ceddid olmas�, hem de 1400 senedir t�m M�sl�manlar�n �evk ve heyecanla bekledi�i kutlu bir �ah�s olmas� nedeniyle, eserlerinde Hz. Mehdi'den �ok a��k ve detayl� olarak bahsetmi�tir. Risale-i Nur�da ahir zaman alametlerinden, Hz. �sa�n�n yery�z�ne ikinci kez geli�inden, Hz. Mehdi�nin cemaatinden, g�revlerinden ve Hz. �sa ile birlikte hareket edece�inden s�z edilmektedir. Bunun yan� s�ra Hz. Mehdi�nin geli� vakti, gelece�i ortam�n �artlar�, g�reve ba�layaca�� yer, onu di�er m�ceddidlerden ay�ran g�revleri ve bu g�revinde ona yard�m edecek �ah�slar hakk�nda da �nemli bilgiler verilmektedir.

Bedi�zzaman kendisinin Hz. Mehdi�ye zemin haz�rlayan bir �nc� oldu�unu bildirmi�tir

Bedi�zzaman, Hz. Mehdi ve yard�mc�lar�n� �baharda gelecek kudsi �i�ekler� kendisini ise, �bu m�barek �ahs�n neferi (askeri)� olarak nitelendirmi�, yapmakta oldu�u hizmetleriyle Hz. Mehdi�ye zemin haz�rlad���n� belirtmi�tir:

O ileride gelecek AC�B �AHSIN (�a��lan ve hayret uyand�ran) bir hizmetkar� ve ONA yer haz�r edecek bir d�mdar� (�nceden gelen takip�isi) ve O B�Y�K KUMANDANIN pi�d�r bir neferi (�nc� bir askeri) oldu�umu zannediyorum. (Barla Lahikas�, 162)

�ok zaman evvel bir ehl-i vel�yetten i�ittim ki; O ZAT, eski velilerin gaybi i�aretlerinden istihrac etmi� (bir anlam ��kartm��) ve kanaati gelmi� ki: ��ark taraf�ndan bir nur zuhur edecek, bid�atlar zul�mat�n� (dine sonradan girmi� olan hurafelerin olu�turdu�u karanl���) da��tacak.� Ben, b�yle bir nurun zuhuruna (ortaya ��k���n�) �ok intizar ettim (g�zledim) ve ediyorum. Fakat �i�ekler baharda gelir. �yle kudsi �i�eklere zemin haz�r etmek l�z�m gelir. Ve anlad�k ki, bu hizmetimizle O NURAN� ZATLARA zemin izhar ediyoruz (haz�rl�yoruz). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189, Mektubat, 34)

Said Nursi, Kastamonu Lahikas��nda Hz. Mehdi ve cemaatini �ahirzaman�n sahipleri� olarak nitelendirirken, Hz. Mehdi�nin Allah��n izniyle kesin olarak gelece�ini de a��k�a ifade etmi�tir. Hz. Mehdi ve ��rencilerinin etki alanlar�n�n gittik�e geni�leyece�ini ve onlar�n bu ihlasl� �abalar�yla g�zel sonu�lar alacaklar�n� haber vermi�tir:

Ta ahir zamanda, hayat�n geni� dairesinde as�l sahipleri, yani MEHD� ve �AK�RTLER� (talebeleri), Cenab-� Hakk��n izniyle gelir, o daireyi geni�letir ve o tohumlar s�nb�llenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah�a ��krederiz. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 138-Kastamonu Lahikas�, sf. 72)

1) Bedi�zzaman bu s�z�nde Hz. Mehdi�nin gelece�inden hi�bir ��pheye yer b�rakmayacak kadar a��k bir �ekilde bahsetmektedir.
2) Yine bu s�z�nden Bedi�zzaman��n Hz. Mehdi�den bir �ahs� manevi olarak de�il, ZATIYLA ve TALEBELER�YLE birlikte gelecek bir �ah�s olarak bahsetti�i de a��k�a anla��lmaktad�r.

Bedi�zzaman, Hz. Mehdi�nin di�er m�ceddidlerden fark�n� nas�l a��klam��t�r?

Bedi�zzaman, Kuran ahlak�n� d�nya �zerinde hakim k�lmak amac�yla �nceki as�rlarda da baz� M�sl�man �ah�slar�n geldi�ini, ancak bunlar�n hi�birinin, ahirzamanda Hz. Mehdi�nin yapaca�� �� �nemli g�revi yerine getirmediklerini ifade etmi�tir (Emirda� Lahikas�, sf. 260).

Said Nursi ayr�ca Hz. Mehdi�den �nce gelmi� olan bu �ah�slar�n, Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde belirtti�i �zelliklere uymad�klar�n� da belirtmi�tir:

Ayr�ca hem iki Deccal�in s�fatlar� ve halleri ayr� ayr� oldu�u halde, mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor (kar��t�r�l�yor), biri �teki zannedilir. Hem �B�Y�K MEHD��nin halleri SABIK MEHD�LERE (�nceki Mehdilere) i�aret eden rivayetlere mutab�k (uygun) ��km�yor, hadis-i m�te�abih (bir�ok anlama gelebilecek hadis) h�km�ne ge�er. (�ualar, sf. 582)

B�Y�K MEHD� ve SABIK MEHD�LER

1) Bedi�zzaman bu s�z�nde iki ayr� t�r Mehdi oldu�unu a��klam��t�r. Bunlardan birincisinin SABIK MEHD�LER di�erinin ise ahir zamanda gelecek olan B�Y�K MEHD� oldu�unu belirtmi�tir.

2) Sab�k Mehdilerin �zellikleri hadislerde rivayet edilen �B�y�k Mehdi�nin �zelliklerine benzememektedir.

3) Said Nursi, Hz. Mehdi d���nda hi�bir m�ceddidin Hz. Mehdi�nin yerine getirece�i �� b�y�k g�revi birarada yerine getiremeyece�ini belirtmi�tir:


�ok defa mektuplar�mda i�aret etti�im gibi, MEHD� AL-� RESUL��N TEMS�L ETT��� KUDS� CEMAAT�N�N �AHS-I MANEV�S�N�N �� vazifesi var. E�er �abuk k�yamet kopmazsa ve be�er (insanlar) b�t�n b�t�n yoldan ��kmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler (Peygamberimizin soyundan gelenler) cemaati yapaca��n� rahmet-i �lahiyyeden (Allah��n rahmetinden) bekliyoruz. Ve ONUN �� B�Y�K VAZ�FES� OLACAK. (Emirda� Lahikas�, sf. 259)

A)... MEHD� AL-� RESUL��n temsil etti�i KUDS� CEMAAT�N�N...

1) Bedi�zzaman bu s�z�nde Hz. Mehdi�den ve onun kudsi cemaatinden bahsetmi�tir. Buradan bu ikisinin ayr� kavramlar oldu�u anla��lmaktad�r;

- Kudsi cemaati temsil eden kimdir? Mehdi Al-i Res�l�d�r.
- Hz. Mehdi neyi temsil etmektedir? Kudsi cemaatini.

2) HZ. MEHDݒN�N BA�INDA BULUNDU�U ve ONUN TEMS�L ETT��� bir cemaati olacakt�r. Bu kudsi cemaat, Hz. Mehdi�nin �ahs� manevisini olu�turacakt�r.

B)... MEHD� AL-� RESUL��n ... �� VAZ�FES� var.

- Bedi�zzaman burada ahir zamanda gelecek olan Hz. Mehdi�nin bir veya iki g�revi de�il tam olarak �� G�REV� oldu�undan ve onun temsil etti�i cemaatiyle birlikte bu �� g�revi birden yerine getirece�inden bahsetmi�tir.

- Bu �� g�revin, onu di�er sab�k Mehdilerden ay�ran ve onun B�Y�K MEHD� olmas�n�n en �nemli alametlerinden oldu�unu bildirmi�tir.
- Bedi�zzaman s�zlerinde Siyaset Mehdisi, Saltanat Mehdisi ya da Diyanet Mehdisi diye bir ayr�m yapmam��, B�Y�K MEHD� ifadesiyle bahsetti�i Hz. Mehdi�nin bu �� �zelli�e birden sahip olaca��n� belirtmi�tir.

C)... o vazifeleri ONUN cemiyeti ve seyyidler (Peygamberimizin soyundan gelenler) cemaatinin yapaca��n� rahmet-i �lahiyyeden (Allah��n rahmetinden) bekliyoruz...�

- �stad, �O vazifeleri ONUN cemiyetinin yapaca��n� Allah�tan umuyoruz� s�zleriyle bu g�revleri Hz. Mehdi�nin ba��nda bulundu�u ve onun temsil etti�i kudsi cemaatin ger�ekle�tirece�ini a��klam��t�r.

D)... Ve ONUN �� b�y�k vazifesi olacak...

- Bu �� b�y�k vazifeyi ger�ekle�tirecek olan�n HZ.MEHD� oldu�unu Bedi�zzaman s�zlerinin sonunda bir kez daha belirtmi�tir.

... B�Y�K MEHDݒN�N �OK VAZ�FELER� VAR. Ve S�YASET ALEM�NDE, D�YANET ALEM�NDE, SALTANAT ALEM�NDE, M�CADELE ALEM�NDE �OK DA�RELERDE �CRAATLARI OLDU�U G�B�, her bir as�r me'yusiyet (�mitsizlik) vaktinde, kuvve-i maneviyesini (manevi kuvvetini) te'yid edecek (sa�lamla�t�racak) bir nevi Mehdi'ye veyahud Mehdi'nin onlar�n imdad�na o vakitte gelmek ihtimaline muhta� oldu�undan; rahmet-i �lahiyye ile (Allah��n rahmetiyle) her devirde belki her as�rda bir nevi Mehdi al-i beyt-ten (Peygamberimiz (sav)in soyundan) ��km��, ceddinin �eriat�n� (Kur�an-� Kerim'in tarif etti�i ve bildirdi�i yolu) muhafaza (koruma) ve s�nnetini ihya etmi� (yeniden canland�rm��)... (�ualar, sf. 590)

Bedi�zzaman bu s�z�nde de yine ahir zamanda gelecek olan B�y�k Mehdi�nin yerine getirece�i g�revler oldu�undan bahsetmi�tir. Hz. Mehdi�nin sadece S�YASET MEHD�S�, sadece D�YANET MEHD�S� ya da sadece SALTANAT MEHD�S� de�il, bu �zelliklerin her ���ne birden sahip olacak olan B�Y�K MEHD� olaca��n� bu s�z�yle bir kez daha belirtmi�tir.

Bedi�zzaman Hz. Mehdi�nin g�revini yerine getirece�i ortam hakk�nda da bilgi vermi�tir

...B�yle bir cemaat-� az�me (Peygamber Efendimizin soyundan gelen b�y�k seyyitler cemaati) i�indeki mukaddes kuvveti tehyic edecek (co�acak) ve uyand�racak h�disat-� az�me (b�y�k olaylar) v�cuda geliyor. Elbette o kuvvet-i az�medeki (b�y�k kuvvetteki) B�R HAM�YET-� AL�YE (b�y�k koruma h�rs�) FEVERAN EDECEK ve HAZRET-� MEHD� BA�INA GE��P, TAR�K-I HAK (hak yoluna) ve HAK�KATE (ger�e�e) SEVK EDECEK... (Mektubat, sf. 473)

... B�R HAM�YET-� AL�YE (b�y�k koruma h�rs�) FEVERAN EDECEK ve HAZRET-� MEHD� BA�INA GE��P, TAR�K-� HAK (hak yoluna) ve HAK�TATE (ger�e�e) SEVKEDECEK....

Bedi�zzaman bu s�z�nde �hamiyeti �slamiye feveran edecek� ifadesiyle, ileride M�sl�manlar� co�turacak, onlar�n �slam�� koruma h�rslar�n� art�racak b�y�k olaylar�n meydana gelece�ini bildirmi�tir. Bu ortam g�n�m�zde yani ahir zamanda meydana gelmektedir. D�nyan�n bir�ok yerinde �slam�a ve M�sl�manlara kar�� olu�turulan zorlu ortamlar, M�sl�manlar aras�nda �slam� koruma h�rs�n� olu�turmakta ve bu da M�sl�manlar� ��z�m yollar� aramaya sevk etmektedir. Bedi�zzaman Said Nursi, �slam�� koruma gayretinin artmas� sonucu, Hz. Mehdi�nin ba�a ge�mesi ile birlikte, bu kutlu �ah�s�n insanlar� hak yola ve ger�e�e y�neltece�ini bildirmi�tir.

Bedi�zzaman, Hz. Mehdi�yi di�er m�ceddidlerden ay�ran �� �nemli vazifesini ��yle a��klam��t�r:

Hz. Mehdi�nin birinci g�revi: Materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle fikri m�cadele

Tabiyyun, Maddiyun (darwinist, ateist, materyalist) felsefesinden tevell�d eden (do�an) bir cereyan-� nemrudane, (inkarc� ak�m) gittik�e Ahir zamanda felsefe-i maddiye (materyalist felsefe) vas�tas�yla inti�ar ederek (yay�larak) kuvvet bulup, uluhiyeti (Allah��n varl���n�) inkar edecek bir dereceye gelir. (Emirda� Lahikas�, sf. 259)

Bedi�zzaman, ateist felsefelerin ahirzamanda tehlike olu�turaca��n� bildirmi�, �zellikle Darwinist, materyalist felsefelerin, ateizmle g�� bulacaklar�n� ve Allah'�n varl���n� inkar edecek tehlikeli bir �izgiye geleceklerini ifade etmi�tir. Bu nedenle Hz. Mehdi�nin birinci vazifesinin, maddecilik fikri yani Allah�� inkar �zerine kurulmu� materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerle m�cadele etmek ve bu felsefelerin insanlar �zerindeki etkisini tam anlam�yla kald�rmak olaca��n� belirtmi�tir:

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle(tesiriyle) ve maddiyun ve tabiiyyun taunu (materyalizm, darwinizm ve ateizm salg�n�), be�er i�ine inti�ar etmesiyle (insanlar�n i�ine yay�lmas�yla), her �eyden evvel FELSEFEY� VE MADD�YUN F�KR�N� TAM SUSTURACAK B�R TARZDA �MANI KURTARMAKTIR. Ehl-i iman� dal�letten muhafaza etmek (iman edenleri sapk�nl�ktan korumak)... (Emirda� Lahikas�, sf. 259)

Bedi�zzaman, Hz. Mehdi�nin �� b�y�k g�revinden en �nemli ve de�erli olan�n�n s�z konusu bu g�rev oldu�unu; ��mmetin bekledi�i, AH�R ZAMANDA GELECEK ZATIN �� vazifesinden en m�himi ve en b�y��� ve en k�ymetdar� (k�ymetlisi) olan iman-� tahkikiyi ne�r (delillere dayal� iman� yaymak) ve ehl-i iman� delaletten kurtarmak (iman edenleri sapk�nl�ktan korumak).� (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9) ifadeleriyle vurgulam��t�r.

Mehdi�nin ikinci g�revi: �slam birli�ini sa�lamak

�stad, Mehdi�nin ikinci vazifesini �slam birli�ini sa�lamak olarak a��klam��t�r. Hz. Mehdi, halihaz�rda �e�itli gruplar halinde da��n�k olarak bulunan M�sl�manlar� birle�tirecek, �slam ahlak ve faziletini, Peygamberimiz (sav)'in ger�ek s�nnetlerini canland�racakt�r.

�kinci Vazifesi: Hilafet-i Muhammediye �nvan� ile (peygamberiminiz yerine halife yani M�sl�manlar�n manevi lideri olarak) SEA�R-� �SLAM�YEY� (�slam��n esaslar�n�) �HYA ETMEKT�R (yeniden canland�rmakt�r). ALEM-� �SLAM�IN VAHDET�N� (�slam aleminin birli�ini) nokta-i istinad edip (dayanak noktas� yap�p) be�eriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-i �lahiden (Allah��n gazab�ndan) kurtarmakt�r. Bu vazifenin, nokta-i istinad� (dayanak noktas�) ve hadimleri (hizmetkarlar�), M�LYONLARLA EFRADI (fertleri) BULUNAN ORDULAR LAZIMDIR. (Emirda� Lahikas�, sf. 259)

Hz. Mehdi'nin ikinci vazifesi ise, Hilafet-i Muhammediyye �nvan� ile SEA�R-� �SLAM�YEY� (�slam��n esaslar�n�) �HYA ETMEKT�R (yeniden canland�rmakt�r). (Emirda� Lahikas�, sf. 259)

1) ... hilafet-i Muhammediye �nvan� ile...

-Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. Mehdi�nin �slam d�nyas�n�n lideri olaca��n� s�ylemi�tir. Ayr�ca bu makam� da �unvan� olarak tarif ederek, t�m M�sl�manlar�n Hz. Mehdi�yi o makama lay�k ki�i olarak tan�yaca��na da i�aret etmi�tir.

2) ... alem-i �slam��n vahdetini (�slam aleminin birli�ini)...

- Bedi�zzaman, kendi devrinde de bir birliktelik i�inde olmayan �slam �lkelerinin birle�erek �slam birli�ini olu�turacaklar�n� s�ylemi�tir. Hz. Mehdi�nin bu birlikteli�i bir dayanak noktas� yapaca��n� ve bu �ekilde M�sl�manlar� baz� tehlikelerden koruyaca��n� ifade etmi�tir.

3) ... milyonlarla efrad� (fertleri) bulunan ordular...

- Bedi�zzaman, Hz. Mehdi�nin bu g�revini yaparken, yard�mc�lar� da olaca��n� bildirmi�tir.

Mehdi�nin ���nc� g�revi: Kuran ahlak�n� ve Peygamberimiz (sav)�in s�nnetini yeniden canland�rmak

Hz. Mehdi ���nc� g�revini iman sahiplerinin, Peygamberimiz (sav)�in soyundan gelen fedakar seyyidlerin ve di�er t�m M�sl�manlar�n yard�m� ve deste�iyle ger�ekle�tirecektir. Peygamberimiz (sav)�den sonraki d�nemlerde �zellikle materyalist d�nya g�r���n�n etkisiyle g�zard� edilen Kuran ahlak� ve Peygamber Efendimiz (sav)�in s�nnetlerinin yeniden canland�r�lmas�na ve uygulanmas�na vesile olacakt�r.

���nc� Vazifesi: �nkilabat-� zamaniye ile (zaman�n de�i�mesiyle) �ok ahkam-� Kur'aniyenin (Kuran h�k�mlerinin) zedelenmesiyle... O ZAT, b�t�n ehl-i iman�n manevi yard�mlar�yla ve ittihad-� �slam'�n muavenetiyle (�slam birli�inin yard�mla�mas�yla) M�sl�manlar�n dayan��mas�yla ve b�t�n ulema (alimler) ve evliyanin ve bilhassa Al-i Beytin neslinden (Peygamberimizin soyundan) her as�rda kuvvetli ve kesretli (�ok say�da) bulunan milyonlar fedakar seyyidlerin (Peygamberimizin soyundan gelenlerin) iltihaklar�yla (kat�lmas�yla) O VAZ�FE-� UZMAYI (b�y�k g�revi) YAPMAYA �ALI�IR. (Emirda� Lahikas�, sf. 260)

�stad, Hz. Mehdi'nin ���nc� vazifesinin, zaman?n de�i�ip, k�fr�n hakim olmas?yla de�i�tirilen, bir�ok Kuran h�km�n�n, b�t�n M�sl�manlar?n ve Peygamberimiz (sav)�in soyundan gelen seyitler cemaatinin yard?m?yla yeniden canland?rmak ve uygulamak oldu�u bildiriliyor.

Bedi�zzaman bir ba�ka s�z�nde ise Hz. Mehdi�nin ���nc� vazifesinin �slam toplumunu birle�tirmek ve H�ristiyan alemiyle ittifak yapmak oldu�unu belirtmi�tir. Hz. Mehdi�nin �ok geni� bir alanda yapaca�� bu g�revler t�m d�nyada herkes taraf�ndan bilinecektir:

O ZATIN ���nc� vazifesi, Hilafet-i Islamiyeyi Ittihad-i Islama bina ederek (�slam halifeli�ini �slam birli�inin �zerine kurarak), ISEV� RUHAN�LER�YLE (H�ristiyan alimleriyle) �TT�FAK ED�P (birlik olup) D�N-� �SLAMA (�slam dinine) H�ZMET ETMEKT�R. Bu vazife, pek b�y�k bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir (yerine getirilebilir). Birinci vazife, o iki vazifeden ��-d�rt derece daha ziyade k�ymetdard�r, fakat o ikinci, ���nc� vazifeler pek parlak ve �ok geni� bir dairede ve �a'�aal� bir tarzda oldu�undan umumun ve avam�n nazar�nda (halk�n g�z�nde) daha ehemmiyetli (�nemli) g�r�n�yorlar. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

Bedi�zzaman Said Nursi Hz. Mehdi�nin bu vazifeleri yerine getirece�i tarihleri de m�jdelemi�tir

Bedi�zzaman, Hicri 1327'de �am'daki Emevi Camii'nde on bin ki�ilik bir cemaate verdi�i �am hutbesinde, 1371'den sonraki �slam aleminin gelece�ine y�nelik izahlar yapm��, ahir zamandan �e�itli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin m�cadele ve galibiyet zaman�na dikkat �ekmi�tir:

Evet �imdi olmasa da 30-40 SENE SONRA fen ve hakiki marifet (h�ner, sanat , ilim ve fenlerle ��renilen bilgi) ve medeniyetin mehasini (iyi ve faydal� y�nlerini) o �� kuvveti tam te�hiz edip (o �� kuvvetle donat�p), cihazat�n� verip (gerekli ihtiyac�n� kar��lay�p) o dokuz manileri ma�lup edip (o dokuz engelleri yenip) da��tmak i�in taharri-i hakikat meyelan�n� (ger�ekleri ara�t�rma e�ilimi) ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz d��man taifesinin (s�n�f�n�n) cephesine g�ndermi�, in�aAllah YARIM ASIR SONRA onlar� darmada��n edecek. (Hutbe-i �amiye, sf. 25)

Bedi�zzaman��n �am Hutbesi, Hz. Mehdi�nin g�rev zaman� ile ilgili net tarihler vermi� olmas� a��s�ndan son derece �nemlidir:

1981- 1991 y�llar� � Hz. Mehdi'nin faaliyetlerine ba�lamas�

1) ... Evet �imdi olmasa da 30-40 SENE SONRA�

Bedi�zzaman��n vermi� oldu�u bu tarih ile, bu hutbenin okundu�u tarihten 30-40 y�l sonras�, yani Hicri 1401-1411 y�llar� kastedilmi�tir. Miladi olarak ise bu tarihler 1981-1991 tarihlerine denk gelmektedir.

2001 � Hz. Mehdi'nin materyalist felsefe kar��s�ndaki galibiyeti

2) ... �n�aAllah YARIM ASIR SONRA onlar� darmada��n edecek...

Said Nursi, yukar�daki s�z�n�n bu son k�sm�nda Hz. Mehdi�nin bu g�revini yar�m as�r yani 50 y�l i�inde tamamlayaca��n� bildirmi�tir. Yani materyalist, Darwinist ve ateist felsefelerin insanlar �zerindeki etkisinin 10 y�l gibi k�sa bir s�re i�inde yok olaca��na i�aret etmi�tir. Bu tarih ise Hicri 1421 yani 2001 y�l�na denk gelmektedir.

2004 � Hz. Mehdi �nderli�inde insanlar�n Kuran ahlak�na yakla�malar�

Bedi�zzaman��n Risale-i Nur K�lliyat��nda, Hz. Mehdi'nin m�cadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili olarak verdi�i tarihlerden bir di�eri ise 2004 y�l�na ili�kindir. Bedi�zzaman Kuran��n �A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor.� (Tevbe Suresi, 32) ayetindeki "...Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor." c�mlesi hakk�nda, gelece�e y�nelik ��yle bir bilgi vermektedir:

��imdi hat�ra geldi ki, e�er �eddeli "lamlar" ve "mimler" iki�er say�lsa bundan bir as�r sonra zul�mat� da��tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin �akirtleri (talebeleri) olabilir.� (�ualar, sf. 605)

Bedi�zzaman bu ayetin ebced de�erinin Hicri 1424 yani miladi 2004 y�l�na denk geldi�ini ve bu tarihin, Hz. Mehdi �nderli�inde Kuran ahlak�n�n d�nya hakimiyeti devrelerinden birine i�aret etti�ini bildirmektedir.

2008 � Hz. Mehdi �nderli�inde Kuran ahlak�n�n galibiyeti

Bedi�zzaman, Kuran ahlak�n�n galibiyeti ve hakimiyeti konusunda gelece�e y�nelik olarak verdi�i haberlerden bir di�erinde ise ��yle bildirmektedir:

�u ayetin gizli imas�na �Kim Allah'�, Res�l��n� ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hi� ��phe yok, galip gelecek olanlar, Allah'�n taraftarlar�d�r.� (Maide Suresi, 56) ayeti teyid ediyor. ��nk� �... hi� ��phe yok, galip gelecek olanlar, Allah'�n taraftarlar�d�r.� ayetindeki �eddeli nun (Arap�a �eddeli nun harfi) bir say�lsa tam evvelki ayete tevafuk ile (denk gelmesiyle) Hizb-ul Kur�an��n (Kuran taraftarlar�n�n) faaliyetine vas�ta olan bir hadiminin (hizmet eden kimsenin) Kur�an okumaya ba�lad��� 1302 tarihine iki fark ile tevafuk etmekle beraber �eddeli nun iki nun say�lsa bin��y�zelli (1350) eder ki; bu tarihte Kuran�dan muktebes (al�nan bilgilerle haz�rlanan) olan Risale-i Nur etraf�nda toplanan, b�t�n kuvvetleriyle Kuran hizmetlerine �al��an Hizb-ul Kur�an��n faaliyeti ve delalet (sapk�nl�k) ve z�nd�kaya (dinsizli�e) manen galebe ettikleri (galip geldikleri) bir zamana tevafuku (denk gelmesi) ise istikbalde (gelecekte) tam galebelerine (tam galibiyetlerine dair) bir ima-i gaybidir (gizli bir i�arettir). (8. Lem�a, Keramet-i Gasviye)

Bedi�zzaman Said Nursi bu s�z�nde, ayetin �...hi� ��phe yok galip gelecek olanlar Allah��n taraftarlar�d�r� c�mlesinin ebced de�erinin, Hicri 1350 tarihini verdi�ini ve bu tarihte Kuran ahlak�n�n bir galibiyeti olaca��na i�aret etti�ini bildirmi�tir. Ancak ayetin ayr�ca, bunun gibi gelecekte de yine Kuran ahlak�n�n �st�n gelece�i bir ba�ka d�nem olaca��na dair gizli bir i�aret i�erdi�ini de hat�rlatm��t�r. Nitekim ayetin bu c�mlesinin Arap�a yaz�l�m�nda yer alan ba�taki �fe� harfi de hesaba kat�larak ebcedine bak�ld���nda, bu sefer de ebced de�eri 80 ��kmaktad�r. 1350 �zerine 80 ilave edildi�inde de Hicri 1430 etmektedir ki, bu tarih de miladi olarak 2008 y�l�n� vermektedir. Allah��n izniyle bu tarih Bedi�zzaman��n s�zlerinde belirtti�i, ayetin Kuran ahlak�n�n gelecekteki, Darwinist, materyalist ve ateist felsefe gibi dinsiz ak�mlar kar��s�ndaki tam galibiyetine i�aret etmektedir (En do�rusunu Allah bilir). (Harun Yahya, Hz. �sa�n�n Geli� Alametleri)


SONU�

Buraya kadar anlat�lanlar Bedi�zzaman Said Nursi�nin, Hz. Mehdi�nin ahir zamanda gelece�ine y�nelik izahlar�ndan yaln�zca �ok az bir k�sm�n� i�ermektedir. Ancak sadece burada yer verilen birka� s�z� bile, bu konunun hi�bir ��pheye yer vermeyecek kadar a��k, kesin ve net bir �ekilde anlat�ld���n�n anla��lmas� i�in yeterlidir. Bedi�zzaman, M�sl�manlara Mehdi�nin ��k�� vakti, faaliyet yeri, �al��malar�n�n konusu ve cemaati gibi konularda �ok detayl� bilgiler vermi�tir. Bedi�zzaman Said Nursi, eserlerinde ele ald��� her konuda son derece isabetli, ferasetli, basiretli ve hikmetli yorumlarda bulunmu�tur. Gelece�e y�nelik olarak pek �ok konuda verdi�i bilgiler ve m�jdeler de Allah��n izni ile birebir olarak ger�ekle�mi�tir. Ku�kusuz ki Bedi�zzaman��n, Peygamberimiz (sav)�in pek �ok hadisinde de a��k ve kesin ifadelerle anlat�lan Hz. Mehdi�nin geli�i konusundaki m�jdeleri de ayn� �ekilde b�y�k �nem ta��maktad�r. 13. y�zy�l�n m�ceddidi olarak kabul edilen b�yle mubarek bir �ahs�n, t�m d�nya M�sl�manlar�n� yak�ndan ilgilendiren b�yle �nemli bir konudaki a��klamalar�n� g�zard� etmek, anlamazl�ktan gelmek ya da yanl�� yorumlarla ge�i�tirmek son derece yanl�� olur. Bedi�zzaman �ok kesin delillerle gelece�ini belirtti�i halde, Hz. Mehdi�nin yaln�zca bir �ahs� maneviden ibaret oldu�unu s�yleyerek bu �nemli ger�e�i �rtmeye �al��mak da ayn� �ekilde b�y�k bir yan�lg� olacakt�r. Bedi�zzaman��n ge�mi�te verdi�i di�er t�m bilgiler do�ru ��km��t�r; Allah��n izniyle ahir zamana y�nelik olarak verdi�i tarihler ve bilgilerde de yan�lmad���na dair t�m i�aretler giderek ortaya ��kmaktad�r.

Hi� ku�kusuz ki �slam dinini asl�na d�nd�recek, insanlar�n iman�na vesile olacak, M�sl�manlar aras�nda b�y�k bir birlik sa�layacak b�ylesine kutlu bir zatla ayn� d�nemde ya��yor olmak M�sl�manlar i�in �ok b�y�k bir m�jdedir. Her M�sl�man bu konudaki hassasiyetini g�stermelidir. B�ylesine ehemmiyetli bir konunun a��kl��a kavu�mas� i�in gayret sarf etmeli, Bedi�zzaman��n verdi�i t�m ayr�nt�lar� bu anlay�� i�inde d���nmeli ve ara�t�rmal�d�r. Birtak�m yanl�� d���ncelerle, t�m �slam aleminin bekledi�i b�ylesine m�jdeli bir olaya kar�� ilgisiz ve kay�ts�z kalman�n, ileride bu ki�iler i�in b�y�k bir mahcubiyet nedeni olabilece�i de unutulmamal�d�r.

�Kim Allah'�, Res�l��n� ve iman edenleri dost (veli) edinirse,
hi� ��phe yok, galip gelecek olanlar, Allah'�n
taraftarlar�d�r.�

(Maide Suresi, 56)

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com