HZ. �SA VE HZ. MEHDi KONUSUNDAK� �AHS� MANEV� YANILGISI -2

Hz. �sa’n�n Yeryüzüne �kinci Geli�i Konusundaki
�ahsi Manevi Yan�lg�s�

Harun Yahya

Ahir zamanda Hz. �sa�n�n ikinci kez yery�z�ne geli�i ve Hz. Mehdi�nin ortaya ��k��� y�zy�llard�r �slam alemi taraf�ndan beklenen �ok m�jdeli olaylard�r. Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin ��k��� hakk�nda eserlerinde �ok detayl� bilgiler vermi�tir. Bu bilgiler aras�nda, Hz. Mehdi'nin hangi tarihlerde ve nas�l bir ortam i�erisinde ortaya ��kaca��, ne gibi faaliyetlerde bulunaca��, yard�mc�lar�, m�cadelesi, Hz. �sa ile birlikte �slam ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�lacaklar� konular�nda geni� a��klamalar yer almaktad�r.

Ne var ki Said Nursi�nin bu konulardaki �ok a��k, kesin ve net a��klamalar�na ra�men, Hz. �sa ve Hz. Mehdi konusu kimi zaman yanl�� yorumlara konu olabilmektedir. Baz� ki�ilerin bu konular a��ld���nda kulland�klar� kal�pla�m�� baz� cevap �ekilleri vard�r. �rne�in �Ahir zamanda Hz. Mehdi ad�nda bir �ah�s gelecek mi� diye bir soru soruldu�unda ��yle bir cevap verilir: �Hay�r, Hz. Mehdi gelmeyecek; �ahs� manevisi gelecek� ya da �Hz. Mehdi zaten gelmi�tir. ��nk� Mehdilik bir �ahs� manevidir; ��kacak Mehdi budur. �u anda da bu �ahs� manevi mevcuttur.� Ayn� �ekilde Hz. �sa i�in de �Hz. �sa yery�z�ne ikinci kez gelecek mi?� diye bir soru soruldu�unda �Hay�r, Hz. �sa gelmeyecek; Hz. �sa'n�n kendisi yery�z�ne inmeyecek, �ahs� manevisi yery�z�nde olacak� denir. Ya da �Hz. �sa'n�n da Hz. Mehdi'nin de �ahs� manevisi zaten gelmi�tir� gibi a��klamalar yap�l�r. Kimileri de �Said Nursi de eserlerinde, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin gelece�i konusunda net a��klamalar yapmam��t�r� gibi s�zlerle, bu d���ncelerini Bedi�zzaman'�n s�zleriyle delillendirmeye �al���r.

Oysa bu bak�� a��s� son derece yanl�� ve hatal�d�r. T�m bu kal�pla�m�� cevaplar, hi�bir delile dayand�r�lmadan, belki a��z al��kanl���, belki halk aras�nda bilgisizce yerle�mi� yanl�� birer kanaat olarak dile getirilmektedir. ��nk� Bedi�zzaman, Hz. �sa ve Hz. Mehdi ile ilgili s�zlerinde bu konuyu �ok net ifadelerle a��klam��; ahir zamanda beklenen bu ki�ilerin bir �ahs� manevi olmad���n�, birer �ah�s olarak ortaya ��kacaklar�n� �ok a��k bir �ekilde belirtmi�tir.

Bedi�zzaman'�n Hz. �sa ve Hz. Mehdi ile ilgili a��klamalar�na bak�ld���nda, bu durum kolayl�kla anla��labilecektir:

Hz. �sa Yery�z�ne �kinci Kez Gelecektir

Bedi�zzaman��n Hz. �sa i�in kulland��� �ah�s ifadeleri,
onun bir ��ahs� manevi� olmad���n� a��k�a ortaya koymaktad�r

1) ... sema-i d�nyada (g�kler aleminde) cesediyle (insani bedeniyle) bulunan ve hayatta olan Hazret-i �s�, belki �lem-i �hiretin (ahiret aleminin) en uzak k��esine gitseydi ve hakikaten �lseydi, yine ��yle bir netice-i az�me (b�y�k bir son) i�in ona yeniden cesed giydirip (bedeniyle) d�nyaya g�ndermek o Hak�m'in hikmetinden uzak de�il.. belki onun hikmeti �yle iktiza etti�i i�in va'detmi� ve va'detti�i i�in elbette g�nderecek. (Mektubat, sf. 60) (Mektubat, 15. Mektup, 56-57)

Bedi�zzaman bu s�z�nde Hz. �sa�dan, g�ky�z�nde �insani bedeni ile bulunan bir �ah�s� olarak bahsetmekte ve onun Allah��n vadetti�i �ekilde yine insani bedeniyle yery�z�ne inece�ini bildirmektedir. E�er Hz. �sa�n�n yaln�zca bir �ahs� manevi olarak yery�z�ne gelece�ini s�ylemek isteseydi, Said Nursi ondan �insani bir beden giydirilmesi� ifadesiyle s�z etmezdi.

2) Evet o had�s-i �erifin ifadesiyle Hazret-i �sa'n�n semav� n�zul� (g�ky�z�nden ini�i) kat'� (kesin) olmakla beraber... (Kastamonu Lahikas�, sf. 80-82)

Bu a��klamas�nda ise Bedi�zzaman, �Hz. �sa'n�n g�ky�z�nden ini�inin kesin bir ger�ek oldu�unu� belirterek, Hz. �sa'n�n bir �ahs� manevi olmad���n� kesin bir �slupla a��klamaktad�r.

3) ��te bu s�rr-� az�me (b�y�k s�rra), Hazret-i Peygamber (A.S.M.) i�aret etmi�tir ki: Hazret-i �sa gelecek, �mmetimden olacak; ayn� �eriat�mla amel edecektir. (S�nuhat-tuluat-i��r�t, sf. 59)

Bedi�zzaman��n Hz. �sa�n�n Peygamberimiz (sav)�in �eriat�yla amel edece�i a��klamas�ndan da yine Hz. �sa�n�n bir �ahs� manevi olarak de�il, bir insan olarak d�nyaya gelece�ini ifade etti�i anla��lmaktad�r. ��nk� e�er kastedilen bir �ahs� manevi olsayd�, bir �ahs� manevinin �amelde bulunma� fiilini yerine getirebilmesi s�z konusu olamazd�.

4) ...Hazret-i �s� Aleyhissel�m geldi�i vakit, herkes onun hakik� �s� oldu�unu bilmek l�z�m de�ildir. Onun mukarreb ve havass� (derin imanl� yak�n talebeleri), nur-u iman (iman�n �����) ile onu tan�r. Yoksa bedahet (birdenbire ve a��k�a) derecesinde herkes onu tan�mayacakt�r... (Mektubat, sf. 60)

Bedi�zzaman��n bu s�z� Hz. �sa'dan bir �ahs� manevi olarak de�il, bir �ah�s olarak bahsetti�ini birka� ayr� vurguyla ortaya koymaktad�r:

-... hakiki �sa
-... Hazret-i �s� Aleyhissel�m geldi�i vakit,
-... herkes ONUN hakik� �s� oldu�unu bilmek l�z�m de�ildir�
-... ONUN mukarreb ve havass�, nur-u iman ile ONU tan�r.
-... Yoksa bedahet derecesinde herkes ONU tan�mayacakt�r...

Said Nursi�nin bu be� ifadesinden de, Hz. �sa'dan bir insan olarak bahsetti�i a��k�a anla��labilmektedir. �ncelikle �Hakiki �sa� ifadesiyle, burada bir ki�iden bahsedildi�i ve ba�ka �ah�slardan fark�n�n da �hakiki �sa� ifadesiyle netle�tirildi�i g�r�lmektedir.

Bunun ard�ndan kullan�lan ifadelere g�re ise; 1- Hz. �sa gelecektir 2- Hz. �sa'n�n ger�ekten beklenen peygamber oldu�unu herkes bilip anlayamayacak, 3- ancak yak�n �evresi tan�yabilecek, 4- toplumun geneli onu tan�yamayacakt�r. Bu a��klamalar�n her ���nde de bir �tan�ma� durumu s�z konusudur ki bu da ancak bir �ah�s i�in s�z konusu olabilir. Bir �ahs� manevinin yak�n �evresi olamayaca�� a��kt�r; ya da yak�n �evresinin bir �ahs� maneviyi tan�mas� elbetteki s�z konusu de�ildir. Dolay�s�yla t�m bu a��klamalar da yine Hz. �sa'n�n bir �ahs� manevi olmad���n� g�stermektedir. T�m bunlar�n yan�nda Bedi�zzaman'�n kulland��� �ONUN� VE �ONU� kelimeleri de yine �ah�s bildiren ifadelerdir ve Hz. �sa'dan bir �ahs� manevi olarak de�il bir insan olarak bahsedildi�ini a��k�a ortaya koymaktad�r.

5) ... Hatta Hazret-i �sa Aleyhisselam��n nuzul� (ini�i) dahi ve KEND�S� �sa Aleyhisselam oldu�u, nur-u iman�n (iman�n �����yla) dikkatiyle bilinir; herkes bilemez.� (�ualar, sf. 487)

Yukar�da anlat�lan durum, Bedi�zzaman'�n bu s�z� i�in de ge�erlidir. Burada da Hz. �sa'n�n bir �ah�s olarak yery�z�ne gelece�i �ok kesin ifadelerle vurgunlam��t�r:

-... Hazret-i �sa Aleyhisselam��n nuzul� (ini�i)�
-� KEND�S� �sa Aleyhisselam oldu�u
-� nur-u iman�n (iman�n �����yla) dikkatiyle bilinir;
-� herkes bilemez

�ncelikle Bedi�zzaman Hz. �sa'n�n ini�inden bahsetmektedir. Bu a��klamas� Hz. �sa'n�n bir �ahs� manevi olmad���n�, bedeniyle yery�z�ne gelecek bir �ah�s oldu�unu g�stermektedir.

Bedi�zzaman Hz. �sa'n�n yery�z�ne ilk indi�i zaman, kendisinin de Hz. �sa oldu�unu �nceleri bilmeyece�ini, ancak daha sonra fark�na varaca��n� bildirmi�tir. �B�yle bir �uur ve bilincin bir �ahs� manevi i�in s�z konusu olamayaca��� da �ok a��kt�r. Ancak bir insan, kendisinin kim oldu�unu anlayabilir, i�erisinde bulundu�u durumu fark edebilir. Ayr�ca burada kullan�lan �kendisi� kelimesi de yine �ah�s ifade eden bir s�zd�r.

Said Nursi, �evresindeki insanlar�n Hz. �sa'n�n, ahir zamanda beklenen peygamber oldu�unu ancak imanlar�yla fark edebileceklerini s�ylemi�tir. Burada insanlar�n bir �ahs� maneviyi de�il, �bekledikleri bir �ahs�� tan�malar�ndan bahsedildi�i a��kt�r.

Hz. Mehdi Bir �ahs� Manevi De�ildir

Bedi�zzaman��n kulland��� �O ZAT� ya da �O �AHIS� gibi ifadeler,
Hz. Mehdi'nin bir ��ahs� manevi� olmad���n� ortaya koymaktad�r

1) ... Belki nur-u iman�n (iman�n �����n�n) dikkatiyle, O E�HAS-I AH�R ZAMAN (ahir zaman �ah�slar�) tan�nabilir. (S�zler, sf. 343-344)

-Burada ge�en �ahir zaman �AHISLARI� ifadesi, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin birer �ahs� manevi olmad�klar�n� a��k�a ortaya koymaktad�r.
-Bedi�zzaman'�n, ahir zamanda gelecek olan bu �ah�slar�n �iman�n nuruyla tan�nabileceklerini� belirtmesi, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin birer �ah�s olarak geleceklerini a��klad���n� g�stermektedir. �nceki sat�rlarda Hz. �sa i�in de belirtildi�i gibi, tan�ma fiili ancak insanlar i�in ge�erli olabilecek bir durumu ifade etmektedir. Bir �ahs� manevinin kendisi olup olmad���n�n tan�nabilmesi elbetteki s�z konusu de�ildir.

2) ... BU ZAT-I AL��ANIN (�an� �erefi y�ksek �ahs�n) dahi bu emirde muktedir olmas�nda (kuvvetli olmas�nda) ��phe duyanlar�n, bu vehimlerini (kuruntular�n�, d���ncelerini) bertaraf edecek (ortadan kald�racak), itimadlar�n� temin edecek (g�venlerini sa�layacak), gayet kuvvetli g�ne� gibi bir hakikat. (Barla L�hikas�, sf. 110)

Bedi�zzaman��n bu s�z�ndeki �bu zat-� ali�an� ifadesi de yine Hz. Mehdi'nin bir �ah�s olarak gelece�ini a��k�a belirtti�ini g�stermektedir.

3) �MMET�N BEKLED���, AH�R ZAMANDA GELECEK ZATIN �� vazifesinden en m�himmi (�nemlisi) ve en b�y��� ve en k�ymetdar� (k�ymetlisi) olan �man-� tahkik�yi ne�r (ger�ek iman� yayma) ve ehl-i �man� dal�letten (iman edenleri sapmaktan) kurtarmak... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

Bedi�zzaman burada da �slam aleminin bekledi�i �ahir zamanda gelecek bir zat� oldu�unu belirterek, Hz. Mehdi'nin bir �ahs� manevi olmad���n� bir kez daha a��klam��t�r.

4) Bu hakikatten anla��l�yor ki; SONRA GELECEK O MUBAREK ZAT... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

Said Nursi bu a��klamas�nda da yine Hz. Mehdi'nin bir �ah�s olarak gelece�ini �o mubarek zat� s�zleriyle tekrarlam��t�r.

5) ... Bu zamanda �yle fevkalade hakim cereyanlar (fikir ak�mlar�) var ki, her�eyi kendi hesab�na ald��� i�in, faraza (farz edelim) HAK�K� BEKLEN�LEN ve B�R ASIR SONRA GELECEK O ZAT dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikas�, 57)

-Bedi�zzaman Hz. Mehdi'den �beklenilen o zat� ifadesiyle bahsetmektedir. �Beklenilen �ahs� manevi� dememektedir. Buradaki �o zat� ifadesi, bu konuyu hi�bir tart��maya yer b�rakmayacak �ekilde netle�tirmektedir.
-Bedi�zzaman Hz. Mehdi'nin �bir as�r sonra gelece�ini� belirtmektedir. �Gelme� fiili ancak bir �ah�s i�in kullan�lacak bir kelimedir ve buradan da Bedi�zzaman'�n Hz. Mehdi'den bir ki�i olarak bahsetti�i a��k�a anla��labilmektedir.

6) ... Halbuki AH�R ZAMANIN O B�Y�K �AHSI, �L-� BEYT'TEN (Peygamberimiz (sav)'in ev halk�ndan yani soyundan) OLACAKTIR... (Emirda� Lahikas�, 247-250)

-Bedi�zzaman bu s�z�nde de yine �ahir zaman�n o b�y�k �ahs�� diyerek Hz. Mehdi'nin bir �ahs� manevi de�il bir �ah�s oldu�unu a��k�a belirtmektedir.

7) Rivayetlerde, �hirzaman�n al�metlerinden olan ve �L-� BEYT-� NEBEVݒDEN (Peygamberimiz (sav)�in soyundan) HAZRET-� MEHDݒN�N (Rad�yallah� Anh) hakk�nda ayr� ayr� haberler var. (�ualar, sf.465)

8) ... Said itiraznamesinde demi� ki: "Ben seyyid de�ilim. MEHD� SEYY�D (Peygamberimiz (sav) soyundan olan kimse) OLACAK." diye onlar� reddetmi�. (�ualar, sf. 368)

Bedi�zzaman yukar�daki �� s�z�nde de, Hz. Mehdi'nin �seyyid� yani �peygamber soyundan gelecek bir �ah�s� olaca��n� belirtmi�tir. Bu ifadeden, Hz. Mehdi'den bir �ahs� manevi olarak bahsedilmedi�i a��k�a anla��lmaktad�r. Bir �ahs� manevinin bir ba�ka insan�n soyundan gelebilmesi m�mk�n de�ildir. Peygamberimiz (sav)�in soyundan gelebilmesi i�in Hz. Mehdi'nin ancak bir insan olmas� gerekmektedir ki Bedi�zzaman da s�zleriyle bu ger�e�i a��k�a vurgulamaktad�r.

9) � O ZAT, b�t�n ehl-i iman�n (iman edenlerin) manev� yard�mlar�yla ve ittihad-� �sl�m�n muavenetiyle (�slam birli�inin yard�mla�mas�yla) ve b�t�n �lema ve evliyan�n (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa �l-i Beyt'in neslinden (�zellikle Peygamberimiz (sav)�in neslinden) her as�rda kuvvetli ve kesretli (�ok say�da) bulunan milyonlar fedak�r seyyidlerin iltihaklar�yla (peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin kat�l�mlar�yla) o vazife-i uzmay� (b�y�k g�revi) yapma�a �al���r. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 266-267)

Bedi�zzaman bu s�z�nde de Hz. Mehdi'nin bir �ah�s olarak ortaya ��kaca��n� �o zat� ifadesiyle bir kez daha yinelemi�tir. Ayr�ca �Hz. Mehdi'nin yerine getirece�i b�y�k g�rev�den de bahsederek, onun bir �ahs� manevi de�il, bir insan olarak i� ba��nda olaca��n� ifade etmi�tir.

10) ... Fakat �i�ekler baharda gelir. �yle kudsi �i�eklere zemin haz�r etmek l�z�m gelir. Ve anlad�k ki, bu hizmetimizle O NURAN� ZATLARA zemin izhar ediyoruz (haz�rl�yoruz). (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 189, Mektubat, 34)

Bedi�zzaman bu s�z�nde ahir zamanda gelecek bu kutlu �ah�slar i�in �zat� kelimesini kullanm��t�r. Kendisinin bu kimselere zemin haz�rlad���n� s�yleyerek, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin birer �ahs� manevi olmad���n� a��k�a ifade etmi�tir.

11) � Ehl-i iman� dalaletten muhafaza etmek (iman edenlerin do�ru yoldan sapmalar�n� engellemek) ve bu vazife hem d�nya, hem her�eyi b�rakmakla, �ok zaman tedkikat ile (ara�t�rma ile) me�guliyeti iktiza etti�inden (gerektirdi�inden), HAZRET-� MEHDݒN�N O VAZ�FES�N� B�ZZAT KEND�S� g�rme�e vakit ve hal m�saade edemez... (Emirda� L�hikas�-1 266-267)

Bedi�zzaman'�n bu s�z�nde kulland��� �kendisi� kelimesi de �ah�s ifade eden ve Hz. Mehdi'nin bir �ahs� manevi olmad���n� ortaya koyan bir ba�ka delildir.

Said Nursi bu s�z�nde ayr�ca Hz. Mehdi'nin bir �ah�s oldu�unu g�steren ba�ka vurgular da kullanm��t�r: 1-Hz. Mehdi'nin yerine getirece�i bir g�rev vard�r. Demek ki Hz. Mehdi bir �ah�st�r. 2- Hz. Mehdi, di�er g�revleriyle me�gul olacakt�r ve bu g�revi bizzat kendisinin yerine getirebilmesi i�in vakti olmayacakt�r. �Me�guliyet ve vakit darl���� ancak bir insan i�in s�z konusu olabilecek durumlard�r. Bir �ahs� manevinin me�gul olmas� ya da vaktinin olmamas� s�z konusu de�ildir.

12) ... Elbette o kuvvet-i az�medeki (b�y�k kuvvette) bir hamiyet-i �liye (y�ce bir gayret) feveran edecek (co�acak) ve HAZRET-� MEHD� BA�INA GE��P, TAR�K-I HAK (hak yola) VE HAK�KATA SEVK EDECEK. (Mektubat, sf. 473)

Bedi�zzaman Hz. Mehdi'nin bir ba�ka g�revinin ise insanlar� hak ve hakikata sevk etmek oldu�unu belirtmi�tir. Bedi�zzaman bu g�revini yerine getirirken �Hz. Mehdi'nin bizzat i�in ba��na ge�ece�ini� hat�rlatarak Hz. Mehdi'nin bir �ah�s olaca��n� a��k�a ifade etmi�tir.

13) ... O GELECEK ZATIN ismini vermek, �� vazifesi birden hat�ra geliyor, yanl�� olur. ... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

Bedi�zzaman Hz. Mehdi konusundaki bu s�zlerinde de yine �o gelecek zat� diyerek Hz. Mehdi'nin bir �ahs� manevi olmad���n� ifade etmi�tir.

Bedi�zzaman �Hz. Mehdi� ve onun �cemaatinin �ahs� manevisi�nden iki ayr� kavram olarak bahsetmektedir

14) ... bundan bir as�r sonra zul�mat� (karanl���) da��tacak ZATLAR ise, HAZRET-� MEHDݒN�N �AK�RDLER� (talebeleri) olabilir.� (�ualar, sf. 605)

-... bir as�r sonra zulumat� da��tacak...
-... Hz. Mehdi'nin �akirdleri

1-Bedi�zzaman Hz. Mehdi'nin talebeleri olaca��ndan bahsetmi�tir. Hz. Mehdi'nin bir cemaati olabilmesi i�in bu cemaatin ba��nda Hz. Mehdi'nin bir �ah�s olarak bulunmas� gerekti�i �ok a��kt�r. Yoksa bir �ah�s olmadan onun cematinin olmas� da s�z konusu de�ildir.

2-Hz. Mehdi'nin bu cemaati, Bedi�zzaman'�n d�neminden bir as�r sonra olu�acak ve bu cemaatin vesile olmas�yla zul�m ortadan kalkacakt�r. �nceki sat�rlarda da belirtti�imiz gibi, bu talebelerin var olabilmesi de yine ancak Hz. Mehdi'nin bir �ah�s olarak var olmas�yla s�z konusu olabilecektir.

15) ... o vazifeleri ONUN cem'iyeti ve seyyidler cemaati yapaca��n� rahmet-i �lahiyeden bekliyoruz. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 265)

16) Hazret-i Mehdi'nin cem'iyet-i nuraniyesi... (Mektubat, sf. 473)

-... Onun cemiyeti...
-... Hz. Mehdi'nin cemiyet-i nuraniyesi...

Bedi�zzaman yukar�daki iki s�z�nde de, Hz. Mehdi'nin talebelerinden olu�an bir cemiyeti olaca��n� belirtmektedir. Bu cemiyet, Hz. Mehdi'nin bizzat ba��nda olmas�ndan olu�an �ahs� manevisidir. �Hz. Mehdi cemiyeti�, Hz. Mehdi'nin de ba��nda bulunaca��, onun tebli�ine uyup ona tabi olan insanlardan olu�an bir toplulu�u ifade etmektedir. Ancak bu toplulu�u olu�turan en �nemli �zellik, bu �ahs� maneviyi olu�turan �ahs�n yani Hz. Mehdi'nin varl���d�r. Dolay�s�yla Bedi�zzaman'�n bu s�z�nde kulland��� �Hz. Mehdi'nin cemiyeti nuranisi� kavram� da yine Hz. Mehdi'nin bir �ah�s olarak gelece�ini g�stermektedir.

Bedi�zzaman Hz. Mehdi'nin g�revlerini a��klad��� s�zlerinde onun bir �ahs� manevi de�il, bir �ah�s oldu�unu a��k�a belirtmi�tir

17) Hem �B�Y�K MEHDݔN�N HALLER� sab�k Mehdilere (�nceki Mehdilere) i�aret eden rivayetlere mutab�k (uygun) ��km�yor, hadis-i m�te�abih (bir�ok anlama gelebilecek hadis) h�km�ne ge�er. (�ualar, sf. 582)

18) ... her as�rda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve m�ceddid geliyor ve gelmi�, fakat her biri �� vazifelerden birisini bir cihette (a��dan) yapmas� itibariyle, AH�R ZAMANIN B�Y�K MEHDݒS� �nvan�n� almam��lar.(Emirda� Lahikas�, sf. 260)

19) Bu ayr� ayr� rivayetlerin bir tevili (a��klamas�) �udur ki: B�Y�K MEHDݒN�N �OK VAZ�FELER� VAR. Ve siyaset �leminde, diyanet �leminde, saltanat �leminde, cihad �lemindeki �ok dairelerde icraatlar� oldu�u gibi... (�ualar, sf. 465)

Bedi�zzaman bu �� s�z�nde, Kuran ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�lmak amac�yla �nceki as�rlarda da baz� M�sl�man �ah�slar�n geldi�ini, ancak bunlar�n hi�birinin, ahirzamanda gelecek olan �B�y�k Mehdi�nin yapaca�� �� �nemli g�revi yerine getiremediklerini� belirtmi�tir. Bedi�zzaman'�n bu a��klamalar�ndan Hz. Mehdi'den bir �ah�s olarak bahsetti�i �ok a��k olarak anla��lmaktad�r:

1-Bedi�zzaman, daha �nce gelen Mehdilerin birer �ah�s olduklar�n� anlat�p ard�ndan da B�y�k Mehdi'nin onlardan fark�n� a��klam��t�r. Demek ki B�y�k Mehdi de bir �ah�st�r.

2- �nceki ki�iler belirtilen g�revleri yerine getirememi�lerdir. Ama bu g�revleri B�y�k Mehdi yerine getirecektir. Demek ki B�y�k Mehdi de bir �ah�s olacakt�r.

3- �nceki ki�iler, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'yi tarif ederken kulland��� �zelliklere uymamaktad�rlar. Ama B�y�k Mehdi bu �zelliklere uyacakt�r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi'nin bir �ahs� manevi olmad��� fiziksel �zellikleriyle, ahlak�yla tarif edilen bir �ah�s oldu�u y�zy�llard�r t�m �slam alimleri taraf�ndan bilinen bir ger�ektir. Dolay�s�yla �Bedi�zzaman da Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki tariflere uyaca��n� belirterek Hz. Mehdi'nin bir �ah�s olaca��n�� bu s�z�yle bir kez daha hat�rlatm��t�r.

---
Bedi�zzaman'�n buraya kadar yer verdi�imiz t�m s�zleri, hi�bir ��pheye yer vermeyecek kadar anla��l�r ifadelerle Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin ahir zamanda birer �ah�s olarak ortaya ��kacaklar�n� ortaya koymaktad�r. Allah��n izniyle, Hz. �sa ve Hz. Mehdi, �nderlik ettikleri m�min topluluklar�n�n �ahs� manevileriyle birlikte ahir zamanda ortaya ��kacak ve t�m d�nyaya Kuran ahlak�n�n hakim k�l�nmas�na vesile olacaklard�r.

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com