HZ. �SA VE HZ. MEHDi KONUSUNDAK� �AHS� MANEV� YANILGISI -1

Hz. �sa’n�n Yeryüzüne �kinci Geli�i Konusundaki
�ahsi Manevi Yan�lg�s�

Harun Yahya

Bedi�zzaman'�n eserlerinde kulland��� ��ahs� manevi� kavram� konusundaki yanl�� anla��lmaya a��kl�k kazand�ran izahlara pek �ok �rnek vermek m�mk�nd�r. Ancak bunlardan sadece birka� tanesi bile, Hz. �sa�n�n ve Hz. Mehdi�nin ahir zamanda beraberlerindeki m�min topluluklar�n�n �ahs� manevisi ile birlikte, onlara �nderlik ederek zuhur edeceklerinin anla��lmas� i�in yeterlidir.

Kuran ayetlerinde Hz. �sa'n�n �lmedi�i ancak Allah Kat�na al�nd��� haber verilmekte ve �e�itli alametlerle yery�z�ne yeniden d�nece�i bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) ise, Hz. �sa'n�n d�nyan�n son d�nemlerinde mucizevi bir bi�imde yery�z�ne d�nece�ini, H�ristiyanlar� ve M�sl�manlar� ortak bir din ve ahlakta, �slam dini �zerinde birle�tirerek yery�z�ne bar��, adalet ve mutluluk getirece�ini hadislerinde �ok detayl� olarak haber vermi�tir. Kuran�da ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde yer alan bu a��klamalar ve i�aretler hi�bir ��pheye yer b�rakmayacak kadar a��k ve detayl�d�r.

Hz. �sa�n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�i konusu Bedi�zzaman Said Nursi�nin de eserlerinde s�k s�k vurgulad��� bir konudur. Ancak Bedi�zzaman��n bu konuyu anlat�rken kulland��� ��ahs� manevi� kavram� g�n�m�zde ger�ek anlam�ndan farkl� bir �ekilde anla��labilmekte ve yanl�� yorumlanabilmektedir. Oysa Bedi�zzaman��n Hz. �sa�n�n bir �ahs� manevi olarak de�il bir �ah�s olarak yery�z�ne ikinci kez gelece�i ve Hz. Mehdi ile birlikte t�m yery�z�ne bar�� ve huzuru hakim k�laca��na dair a��klamalar� son derece a��kt�r.

Her peygamberin ve el�inin �evresinde onun maneviyat�n�n tecellisi olan bir �ahs� manevi olu�ur. O el�iye tabi olan, onu �rnek alan, onun tebli�ini izleyenlerin olu�turdu�u bir kitle ve hareket de, onun �ahs� manevisini olu�turur. Ancak �u �ok a��kt�r ki bir �ah�s olmadan onun �ahs� manevisinden de s�z edebilmek m�mk�n de�ildir. Her m�min toplulu�unun bir �nderi oldu�u Kuran�da bildirilen Allah��n bir adetullah�d�r. Dolay�s�yla Bedi�zzaman Said Nursi de �ahs� manevi terimini kullan�rken Kuran��n adetullah�nda oldu�u �ekilde kullanm��t�r.

Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi de kendi talebeleri ve eserleri i�in de �ahs� manevi tabirini kullan�rken, bu �ahs� manevinin ba��nda yine kendisi bulunmaktad�r. Risale-i Nur�un �ahs� manevisine, eserler ile onu takip eden talebeler de dahildir, ama nur hareketinin �nderi Bedi�zzaman da bu ifadeden ayr� tutulamaz.

Hz. �sa da yery�z�ne tekrar geldi�inde, yine ona yak�n ki�ilerden olu�an bir cemaati olacak, ba�lar�nda da Hz. �sa olacakt�r. �ah�s olmadan �ahs� manevisi olmas� t�m di�er el�ilerde oldu�u gibi, Hz. �sa i�in de s�z konusu de�ildir. Nitekim a�a��da yer alan Bedi�zzaman��n s�zlerinde, bu konunun hi�bir tart��maya yer b�rakmayacak a��kl�kta oldu�u kolayl�kla anla��lmaktad�r.

1... Hazret-i �sa Aleyhissel�m, �sev�lik �ahs-� manev�sini temsil ederek, dinsizli�in �ahs-� manev�sini temsil eden Deccal'� etkisiz hale getirir... (Mektubat, sf. 6)

Bedi�zzaman, bu s�z�nde �sevilik �ahs� manevisinin ne oldu�unu a��klamaktad�r. Bu izahlar�ndan anla��ld��� gibi, �ahs� manevilik �ahs� maneviyi temsil etmemektedir. Buradan �u iki sorunun cevab� �ok a��k olarak anla��lmaktad�r:

�sevilik �ahs� manevisini bir ki�i temsil ediyor. Bu kimdir? Hz. �sa.
Hz. �sa kimi temsil ediyor? �sevilik �ahs� manevisini.
Bu sorular�n cevaplar� da Bedi�zzaman��n Hz. �sa�dan ve �ahs� manevisinden ayr� kavramlar olarak bahsetti�ini a��k�a ortaya koymaktad�r.

2...ancak h�rika ve mu'cizatl� (mucizeler sahibi) ve umumun makbul� (umumun kabul etti�i) bir z�t olabilir ki: O z�t, en ziyade al�kadar ve ekser (bir�ok) insanlar�n peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhissel�m'd�r..... (�ualar, sf. 463)

Bedi�zzaman��n bu a��klamas�nda Hz. �sa i�in bir zat ifadesi kullan�l�yor; �ki veya �� de�il. Sonra da o zat diye devam edilerek burada bahsedilenin bir �ahs� manevi de�il, bir �ah�s olarak gelecek olan Hz. �sa oldu�u tekrar vurgulan�yor. G�r�ld��� gibi t�m bunlar hep �tekil� ifadelerdir; ve t�m�nde de �tek bir �ah�stan� bahsedilmektedir, �ahs� maneviden de�il.

Said Nursi burada ayr�ca Deccal�in yapt�klar�n� ortadan kald�rabilecek mucize sahibi bir ki�inin gereklili�inden bahsediyor. Bu, mucize g�sterebilecek tek ki�inin de Hz. �sa oldu�unu s�yl�yor. Bir �ahs� manevinin mucize g�stermesi m�mk�n olmayaca�� i�in burada da yine bir zat olarak Hz. �sa dan bahsedildi�i �ok a��kt�r.

3... �lem-i semavatta (g�kler aleminde) cism-i be�er�siyle (insani cismiyle) bulunan �ahs-� �s� Aleyhissel�m, o din-i hak cereyan�n�n (Hak dinin) ba��na ge�ece�ini.... (Mektubat, sf. 60)

�stad bu s�z�nde g�k aleminde insani bedeni ile bulunan Hz. �sa�n�n yery�z�ne yeniden gelece�ini ve hak dinin ba��na ge�ece�ini s�ylemi�tir. Bedi�zzaman��n burada bir �ahs� maneviden bahsetmedi�i, bir �ah�s ifadesi kulland��� net olarak anla��lmaktad�r. ��nk� �madde olarak varl��� olan bir ki�i�den bahsetti�i, �insan� anlam�na gelen �be�er� kelimesinden kolayl�kla anla��labilmektedir.

4... bir �sev� cemaat� nam� alt�nda ve "M�sl�man �sev�leri" �nvan�na l�y�k bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i �sa Aleyhissel�m'�n riyaseti (liderli�i) alt�nda etkisiz hale getirecek... (Mektubat, sf. 441)

�stad bu s�z�nde de Deccal�in sistemine kar�� Hz. �sa�n�n liderli�inde bir grup M�sl�man�n m�cadelede bulunaca��n� bildirmi�; Hz. �sa�dan ayr�, cemaatinden ayr� bahsetmi�tir.

5.... �sa Aleyhissel�m'� nur-u �man (iman�n �����) ile tan�yan ve t�bi' olan cemaat-� ruhaniye-i m�cahid�nin (ruhani m�cahidler cemaatinin) kemmiyeti (say�s�).... (�ualar, sf. 464)

Hz. �sa�n�n yine iman�n nuru ile tan�naca��ndan bahsetmi�tir. Bu da onun bir �ahs� manevi de�il, Hz. �sa�n�n zat�n� kastetti�ini g�stermektedir.

Ayr�ca burada da yine yukar�daki s�z�nde oldu�u gibi, bir �ahsa yani Hz �sa�n�n zat�na tabi olacak olan bir cemaatten ve Hz. �sa�dan ayr� ayr� bahsedilerek bu konuya a��kl�k getirilmektedir.

6... Hatt� "Hazret-i �sa Aleyhissel�m gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, t�bi' olur." diye rivayeti, bu ittifaka (birle�meye) ve hakikat-� Kur'aniyenin metbuiyetine (Kur'an hakikatlerine uyulmas�na, tabi olunmas�na) ve h�kimiyetine i�aret eder. (�ualar, sf. 587)

Bedi�zzaman��n bu s�z�nde Hz. �sa�n�n Hz. Mehdi ile birlikte namaz k�laca�� anlat�l�yor. Pek �ok sahih hadiste de yer alan bu ifade, Hz. �sa ile Hz. Mehdi�nin kar��l�kl� diyalog i�erisinde olacaklar�n� ve bizzat d�nyevi bedenleri ile m�minlerin ba��nda bulunacaklar�n� g�stermektedir. Bu izah da yine Mehdi�nin ve Hz. �sa�n�n birer �ahs� manevi de�il birer ki�i olarak zuhur edeceklerini a��klayan bir ba�ka delildir. Hz. �sa, yery�z�ne �nceki geli�inde de namaz ibadetini yerine getirdi�i gibi ikinci kez geli�inde de Allah��n izniyle bu ibadetine devam edecektir. Kuran�da bu konu ��yle bildirilir:

�(�sa) Dedi ki: "��phesiz ben Allah'�n kuluyum. (Allah) Bana Kitab'� verdi ve beni peygamber k�ld�. Nerede olursam (olay�m,) beni kutlu k�ld� ve hayat s�rd���m m�ddet�e, bana namaz� ve zekat� vasiyet (emr) etti." (Meryem Suresi, 30-31)

Peygamberimiz (sav) taraf�ndan ahir zamanda g�nderilece�i m�jdelenmi� olan, yery�z�ndeki fitneleri ortadan kald�racak, t�m d�nyaya bar��, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek �ok m�barek ve de�erli bir �ah�s olan Hz. Mehdi�nin ortaya ��k��� y�zy�llard�r �slam �mmeti taraf�ndan beklenen m�jdeli bir olayd�r. Nitekim rivayetlerde Hz. Mehdi�nin ��k�� alameti olarak bildirilen olaylar�n pek �o�unun ard�ard�na ger�ekle�mesi, bu zuhurun yak�n oldu�unun a��k bir g�stergesidir. Peygamber Efendimiz (sav)�in �ok say�daki hadisinde, ismiyle, vas�flar�yla ve yapaca�� i�lerle ayr�nt�l� olarak tarif edilen Hz. Mehdi�nin gelece�ine dair Kuran ayetlerinde de i�ari anlamlarda �e�itli m�jdeler vard�r. T�m bu bilgiler dikkatlice incelendi�inde Mehdiyet konusunun tart��maya yer b�rakmayacak derecede kesinlik g�sterdi�i ak�l ve vicdan sahibi her insan taraf�ndan kolayl�kla anla��lmaktad�r.

Bedi�zzaman Said Nursi�nin a��klamalar� da, Kuran�da yer alan i�aretler ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle ayn� do�rultudad�r. Ancak Bedi�zzaman��n eserlerinde kulland��� ��ahs� manevi� kavram� konusundaki yanl�� anla��lma Hz. Mehdi i�in de s�z konusudur. Rivayetlerden ve �slam alimlerinin izahlar�ndan Hz. Mehdi�nin bir �ahs� manevi olmayaca��, fiziksel �zelliklerine, karakter ve ahlak�na, nesebine kadar detayl� olarak tarif edilmi� m�barek bir �ah�s olaca��, a��k ve net bir bi�imde anla��lmaktad�r. Ancak elbette ki Hz. Mehdi�nin de kendisinden �nceki t�m el�iler gibi bir �ahs� manevisi olacakt�r. Hatta rivayetlerde bu �ahs� manevinin b�t�n yery�z�n� kaplayaca�� bildirilmi�tir. Fakat Hz. Mehdi�nin kendisi de bizzat i�in ba��nda olacakt�r. Dolay�s�yla Hz. Mehdi�nin �ahs� manevisi de ona tabi olanlarla birlikte ba�lar�nda imam olarak kendisidir. Nitekim Bedi�zzaman��n yaz�lar�nda da bu konuyu net olarak a��klayan bir�ok izah bulunmaktad�r. Bedi�zzaman��n a�a��da yer alan s�zlerinde Hz. Mehdi�nin bir �ahs� manevi de�il, bir zat� temsil etti�ine dair a��klamalar�, hi�bir ihtilafa yer vermeyecek kadar a��k ve nettir.

Bedi�zzaman��n Hz. Mehdi i�in kulland��� �o zat� ya da �o �ah�s� gibi ifadeler, ��ahs� manevi� kavram� konusundaki yanl�� anla��lmalara a��kl�k getirmektedir.

1 Hem de o e�has�n (o �ah�slar�n) �ahs-� manev�sine veya temsil ettikleri cemaate ait �s�r-� az�meyi (fevkalade eserleri, izleri) o e�has�n (�ah�slar�n) z�tlar�nda tasavvur ederek �yle tefsir etmi�ler ki, o e�has-� h�rika (harika �ah�slar yani Hz �sa ve Hz. Mehdi) ��kt�klar� vakit b�t�n halk onlar� tan�yacak gibi bir �ekil vermi�ler. (S�zler, sf. 343-344)

2 Ona kar�� �l-i Beyt-i Nebev�nin silsile-i nuran�sine (Peygamberimizin nurani soyuna) ba�lanan, ehl-i velayet (velilerin) ve ehl-i kemalin (kamil iman sahiplerinin) ba��na ge�ecek �l-i Beytten Muhammed Mehdi isminde bir z�t-� nuran� (nurlu bir �ah�s), o S�fyan'�n �ahs-� manev�si olan cereyan-� m�naf�kaneyi (m�naf�kl�k ak�m�n�) etkisiz hale getirip da��tacakt�r� (Mektubat, sf. 56-57)

3 ��hir zaman�n o b�y�k �ahs�, �l-i Beyt'ten (Peygamberimizin soyundan) olacak. (�ualar, sf. 442)

4 �O z�t, o taifenin uzun tedkikat� (o toplulu�un u-zun ara�t�rmalar�, incelemeleri) ile yazd�klar� eseri kendine haz�r bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapm�� olacak. Bu vazifenin istinad etti�i (dayand���) kuvvet ve manev� ordusu, yaln�z ihlas ve sadakat ve tesan�d (dayan��ma) s�fatlar�na tam sahib olan bir k�s�m �akirdlerdir (��rencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k�ymetli say�l�rlar. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 266-267)

Bedi�zzaman bu s�z�nde �o zat� diyerek hitap etti�i Hz. Mehdi�den ayr�, cemaatinden ayr� olarak s�z etmi�tir.

5 � Ben de onlara demi�tim: "Ben, kendimi seyyid (Peygamberimiz�in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki �hir zaman�n o b�y�k �ahs�, �l-i Beyt'ten (Peygamberimiz�in ailesinden) olacakt�r. (Emirda� L�hikas�-1, sf. 267)

6 O ileride gelecek acib bir �ahs�n (�a��lan ve hayret uyand�ran �ahs�n) bir hizmetkar� ve ona yer haz�r edecek bir d�mdar� (�nceden gelen takip�isi) ve o b�y�k kumandan�n pi�dar bir neferi (�nc� bir askeri) oldu�umu zannediyorum. (Barla Lahikas�, sf. 162)

Bedi�zzaman�n bu izahlar�, Mehdi�nin bir �ahs� manevi de�il, bir ki�i oldu�unun bir delilini olu�turmaktad�r. Bedi�zzaman buradaki �acib bir �ah�s� ifadesiyle Mehdi�nin bir �ah�s oldu�unu a��k�a belirtmektedir.

Ayr�ca �stad, Mehdi�nin �kumandanl�k vasf�na� da dikkat �ekmektedir. Bir �ahs� manevinin kumandanl�k s�fat� ta��mas� s�z konusu de�ildir.

Ayr�ca Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. Mehdi�nin �stlenece�i bu b�y�k g�revde kendisinin de �bu acib �ahs�n� hizmetkar� olabilece�ini ifade ederken Hz. Mehdi�nin bir �ah�s oldu�unu tekrar vurgulamaktad�r.

7 Ahir zaman�n en b�y�k fesad� zaman�nda; elbette en b�y�k bir m��tehid (i�tihad eden b�y�k �slam alimi), hem en b�y�k bir m�ceddid (her y�zy�l ba��nda dini hakikatleri devrin ihtiyac�na g�re ders vermek �zere g�nderilen b�y�k �slam alimi, yenileyen, yenileyici), hem h�kim, hem mehdi, hem m�r�id (do�ru yolu g�steren ki�i), hem kutb-u a'zam (M�sl�manlar�n kendisine ba�land�klar� b�y�k evliyalardan, zaman�n en b�y�k m�r�idi) olarak bir z�t-� nuran�yi g�nderecek ve o z�t da Ehl-i Beyt-i Nebev�den (Peygamberimizin soyundan) olacakt�r. (Mektubat, sf. 411, 412, 441)

� bir m��tehid
� bir m�ceddid
� h�kim
� mehdi
� m�r�id
� kutb-u a'zam
� bir z�t-� nuran�

-Bedi�zzaman�n bu s�z�nde kulland��� yukar�daki vas�flar, anlamlar�ndan da anla��laca�� gibi tek ki�iye ait olacak �zelliklerdir. Ayr�ca �stad Hz. Mehdi�nin bir zat-� nurani oldu�undan bahsetmektedir. E�er Bedi�zzaman Hz. Mehdi�nin bir �ahs� manevi oldu�unu vurgulamak isteseydi burada �bir zat-� nuraniden� de�il, ��ahs� manevi-i nuraniden� bahsederdi. Ayr�ca burada kullan�lan �bir� kelimesi bu konuyu a��klamaktad�r. �Zat� ise zaten yine birlik ifade eden bir kelimedir. A��k�a �bir zat� ifadesi kullan�lm��t�r; �iki� ya da �birileri� denmemi�tir.

Bedi�zzaman��n Hz. Mehdi ve cemaatinin �ahs� manevisinden �ve� ifadesini kullanarak iki ayr� kavram olarak bahsetmesi, bu konuya a��kl�k getiren bir ba�ka delildir.

8 T� �hir zamanda, hayat�n geni� dairesinde as�l sahibleri, y�ni Mehdi ve ��kirdleri (��rencileri), Cen�b-� Hakk�n izniyle gelir, o daireyi geni�lendirir ve o tohumlar s�nb�llenir. (Sikke-i Tasdik-i Gayb�, sf. 172) (Kastamonu Lahikas�, sf. 72)

Bedi�zzaman burada da Hz. Mehdi ve �ahs� manevinin ayr� kavramlar oldu�unu a��k�a ifade etmektedir. Hz. Mehdi ve �akirtleri olarak iki ayr� kavramdan bahsetmektedir; Hz. Mehdi�nin zat� ve �akirtleri. Buradaki �ve� kelimesi bu konuya a��kl�k getirmektedir. Bu ikisi birbirinden ayr�d�r ve ikisinin biraraya gelmesinden Hz. Mehdi�nin �ahs� manevisi olu�maktad�r.

9 Hem bu �� vezaifi (vazifeleri) birden bir �ah�sta, yahut cemaatte bu zamanda bulunmas� ve m�kemmel olmas� ve birbirini cerhetmemesi (��r�tmemesi) pek uzak, adeta kabil (m�mk�n) g�r�lm�yor. Ahir zamanda, Al-i Beyt-i Nebevi�nin (asm) (Peygamberimiz�in soyunun) cemaat-i nuraniyesini (nurani cemaatini) temsil eden Hazret-i Mehdi de ve cemaatindeki �ahs-� manevi de ancak i�tima edebilir (toplanabilir). (Kastamonu Lahikas�, sf. 139) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 186)

Bu s�zde de Hz. Mehdi ve cemaatinin �ahs� manevisi yine �ve� ifadesiyle birbirinden ayr�lm��t�r. Bu izahtan Hz. Mehdi ve �ahs� manevinin iki ayr� kavram� temsil etti�i anla��lmaktad�r. Demek ki Hz. Mehdi ve �ahs� mavnevisi iki ayr� konudur.

10 � Mehdi-i �l-i Resul'�n temsil etti�i kuds� cemaatinin �ahs� manev�sinin �� vazifesi var. (Emirda� L�hikas�-1 sf. 265)

Bedi�zzaman��n bu s�z�nde ise Hz. Mehdi�nin cemaatinin �ahs� manevisinin yerine getirece�i �� b�y�k vazifeden bahsedilmektedir. Bu cemaatin �ahs� manevisini temsil eden, ba�lar�ndaki ki�i de Hz. Mehdi�dir. Ama bu g�revi, bu kudsi cemaatin �ahs� manevisi yerine getirmektedir. Bedi�zzaman��n bu a��klamas� da yine Hz. Mehdi�nin ��ahs� manevisi�nin ve �zat�n�n� iki ayr� kavram olarak ele al�nd���n� g�stermektedir.

Sonu�

Bedi�zzaman'�n eserlerinde kulland��� ��ahs� manevi� kavram� konusundaki yanl�� anla��lmaya a��kl�k kazand�ran bu izahlara daha pek �ok �rnek vermek m�mk�nd�r. Ancak bunlardan sadece birka� tanesi bile, Hz. �sa�n�n ve Hz. Mehdi�nin ahir zamanda beraberlerindeki m�min topluluklar�n�n �ahs� manevisi ile birlikte, onlara �nderlik ederek zuhur edeceklerinin anla��lmas� i�in yeterlidir.

Bedi�zzaman t�m bu s�zlerinde �Hz. �sa ve cemaatinin �ahs� manevisi� ve �Hz. Mehdi ve onun cemaatinin �ahs� manevisi� olarak iki ayr� kavramdan bahsetmektedir. Bu �ikisinin biraraya gelmesinden �ahs� manevi kavram�n�n olu�tu�unu�, ancak bu m�barek ve kutlu �ah�slar�n �ahs� manevileriyle birlikte, bizzat beraberlerindeki m�minlere �nderlik edeceklerini a��klamaktad�r. �stad, Hz. Mehdi�nin, kendisinden �nce gelip ge�mi� halifeler, emirler, h�k�mdarlar gibi cismani bir �ah�s olaca��n� ve Resulullah (sav)�in soyundan gelecek bir zat olarak zuhur edece�ini s�zlerinde pek �ok defa a��k�a ifade etmi�tir.

Buraya kadar anlat�lanlardan anla��ld��� gibi, ��ahs� manevi� kavram�n�, onun �nderi olan, ba��ndaki �ah�stan ayr�, m�stakil ve ba��ms�z de�erlendirmek b�y�k bir hata olur. Kuran�da bahsi ge�en t�m m�min topluluklar�n�n ba��nda bir el�i ya da bir kumandan yer almaktad�r. Ahir zamanda da Kuran ahlak�n�n t�m yery�z�ne hakim olmas� gibi d�nya tarihinin �ok m�stesna bir d�neminde m�minlerin ba�s�z, kendi halinde bir topluluk olarak kalmalar� Kuran�da bildirilen adetullaha uygun de�ildir (en do�rusunu Allah bilir).

Hz. �sa ahir zamanda yery�z�ne gelecek, m�minlere �nderlik edecek ve Hz. Mehdi ile birlikte �slam��n nurunun t�m insanlar� ayd�nlatmas�na vesile olacaklard�r. Hz. Mehdi de bir �ahs� manevi olarak de�il, bizzat gelip ahir zamanda M�sl�manlar�n ba��na ge�ecek, onlar� Allah��n izniyle i�ine d��t�kleri s�k�nt� ve zorluklardan kurtar�p huzur adalet nimet ve bollu�a kavu�turacakt�r.

�... Hazret-i �sa Aleyhissel�m, �sev�lik �ahs-� manev�sini temsil ederek, dinsizli�in �ahs-� manev�sini temsil eden Deccal'� etkisiz hale getirir...� (Mektubat, sf. 6)

�...ancak h�rika ve mu'cizatl� (mucizeler sahibi) ve umumun makbul� (umumun kabul etti�i) bir z�t olabilir ki: O z�t, en ziyade al�kadar ve ekser (bir�ok) insanlar�n peygamberi olan Hazret-i �sa Aleyhissel�m'd�r...� (�ualar, sf. 463)

���hir zaman�n o b�y�k �ahs�, �l-i Beyt'ten (Peygamberimizin soyundan) olacak. (�ualar, sf. 442)

��Mehdi-i �l-i Resul'�n temsil etti�i kuds� cemaatinin �ahs-manev�sinin �� vazifesi var. (Emirda� L�hikas�-1 sf. 265)

�O ileride gelecek acib bir �ahs�n (�a��lan ve hayret uyand�ran �ahs�n) bir hizmetkar� ve ona yer haz�r edecek bir d�mdar� (�nceden gelen takip�isi) ve o b�y�k kumandan�n pi�dar bir neferi (�nc� bir askeri) oldu�umu zannediyorum.� (Barla Lahikas�, sf. 162)

HZ. �SA VE HZ. MEHDi KONUSUNDAK� �AHS� MANEV� YANILGISI -2

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com