(Hz. �sa, Hz. Mehdi ve Deccal)

Ahir Zaman �ah�slar� Neden Tan�nm�yor ? -2

Harun Yahya

Ahir zamanda ger�ekle�ece�i bildirilen, t�m inananlar�n b�y�k bir �evk ve heyacanla bekledikleri iki b�y�k ve �nemli olay vard�r. Bunlardan biri Hz. �sa�n�n yery�z�ne tekrar geli�i, ikincisi ise t�m M�sl�manlara rahmet ve bir hidayet �nderi olarak gelece�i bildirilen Hz. Mehdi�nin ortaya ��k���d�r. Hz. �sa ve Hz. Mehdi, Allah��n izniyle Kuran ahlak�n� yery�z�ne yerle�ik k�lacaklard�r.

Peygamberimiz (sav)'in s�zlerinde bu iki kutlu �ahs�n geli�i hakk�nda fiziksel �zellikleri, nerede ve hangi tarihlerde ortaya ��kacaklar�, ne gibi faaliyetlerde bulunacaklar� ve onlar� di�er insanlardan ay�rt eden ve tan�nmalar�n� sa�layacak �zellikleri gibi konularda �ok detayl� bilgiler verilmi�tir.

Hadislerde bu kadar detayl� bilgi ve i�aretler verilmesinin bir hikmeti de, ortaya ��kt�klar� zaman bu ki�ilerin kolayl�kla tan�nabilmelerine y�neliktir. Ancak on d�rt as�rd�r heyecanla beklenmelerine ve haklar�nda bu kadar �ok tan�t�c� bilgi olmas�na ra�men, hadislerin i�aretlerine g�re, bu m�barek �ah�slar ortaya ��k��lar�n�n ilk d�nemlerinde insanlar�n b�y�k bir k�sm� taraf�ndan fark edilemeyeceklerdir.

Kuran ayetlerinde ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu �nemli �ah�slar�n neden tan�namayacaklar�n� da a��klayan baz� bilgiler ve i�aretler yer almaktad�r:


Deccal ikna ve telkin g�c�n� kullanarak Hz. �sa ve Hz. Mehdi�nin tan�nmalar�n� engellemeye �al��acakt�r

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ahir zamanda ortaya ��kacak olan Deccal�in, �e�itli bat�l y�ntemler kullanarak insanlar�n Hz. �sa ve Hz. Mehdi'yi tan�malar�na ve onlara uymalar�na engel olmaya �al��aca�� bildirilmektedir. Hadislerdeki i�aretlere g�re, Deccal�in bu ama�la kullanaca�� y�ntemlerden biri insanlar�n nefislerine ve hevalar�na hitap ederek onlar� etkisi alt�na almas� ve b�ylece diledi�i gibi y�nlendirmesi olacakt�r. Bunun i�in insanlar�n nefislerine ho� gelebilecek her t�rl� ara� ve y�ntemi kullanarak kendisini sevdirmeye ve sempatik g�stermeye �al��acakt�r. Bu �abalar� sonucunda, insanlar onu nefsen sevecekleri i�in, ahlaken sevmeye gerek duymayacaklard�r.

Deccal insanlar� etkisi alt�na alabilmek i�in �e�itli ikna ve telkin metodlar� kullanacakt�r. Bedi�zzaman bir s�z�nde Deccal�in birtak�m hipnoz y�ntemleri kullanarak �evresindeki insanlar� etkisi alt�na alaca��n� belirtmi�tir:

... Onlar�n ba��na ge�en en b�y�kleri, ispritizma ve manyetizman�n hadisat� nev'inden (hipnoz ve ruhlarla ba�lant� tarz�ndaki olaylarla) m�thi� harikalara mazhar olan (sahip olan) Deccal ise, daha ileri gidip, cebbarane suri h�kumetini (zor ve bask�ya dayal�, asl� olmayan hakimiyetini) bir nevi rububiyet tasavvur edip (Rab gibi d���n�p) uluhiyetini (ilahl���n�) ilan eder... (Mektubat, sf. 55)

Deccal �e�itli ikna metodlar�yla ve s�rekli tekrarlayaca�� telkinlerle insanlar �zerinde adeta bir hipnoz etkisi olu�turacakt�r.

Bu hipnoz etkisini elde edebilmek i�in ise �ok �e�itli y�ntemlere ba�vuracak; farkl� hipnoz t�rlerini kullanacakt�r. �nsanlar�n nefislerine ho� gelen ortamlardan yararlanacak ve bu telkinleri insanlara kolayl�kla kabul ettirebilmek i�in her t�rl� arac� kullanacakt�r. Televizyon, film, resim, sanat, estetik ya da b�y�k konserlerdeki m�zik ve ritm g�c� gibi ara�lar� kullanarak insanlar �zerinde bu hipnoz etkisini olu�turmaya �al��acakt�r. Bu gibi ortamlar�n nefislerine ho� gelmesi, insanlar�n Deccal�in fitnesini g�rmelerini engelleyecek ve onun telkinlerini kolayl�kla kabullenmelerini sa�layacakt�r. �zerlerinde olu�an hipnoz etkisi nedeniyle, nefislerini memnun eden bu ortamlarda din aleyhinde yap�lan konu�malar� son derece makul kar��layacak, Deccal'in s�rekli tekrarlama yoluyla verdi�i teklinleri sorgusuzca kabulleneceklerdir.

Deccal ayr�ca insanlar� i�ki, fuhu�, cinsi sapk�nl�k gibi her t�rl� dejenerasyonu ya�amaya �zendirecek ve �a��rd��� bu sapk�nl�klara e�ilimli insanlar� birarada toplayarak �evresinde adeta geni� bir kitle kl�b� olu�turacakt�r. Deccal�in �a��rd��� sapk�nl�klara m�ptela olan insanlar�n biraraya gelmesi sonucunda ise mecburi bir ittifak olu�acak ve bu geni� ittifak� olu�turan ki�iler birbirlerini koruyup kollayan ve kendilerinden olmayana kar�� bir g�� birli�i ile kar�� koyan nefsani bir yap�ya d�n��ecektir. Deccal de nefsani ��karlar �zerine kurulan bu kitleyi kendi k�t� ama�lar� do�rultusunda istedi�i gibi kullan�p y�nlendirebilecektir.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin tan�nmamalar�nda ve geni� kitlelerin onlar�n kar��s�nda olmas�nda Deccal�in bu y�ntemlerinin b�y�k etkisi olacakt�r. Deccal�in etkisi alt�na giren bu insanlar, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin �st�n �zelliklerini a��k�a g�recekleri halde onlar� fark edemeyecek ya da Deccal�in kendilerine sundu�u ��kar ortam�na zarar gelmesinden korkarak, bilerek onlardan uzak duracaklard�r.

Hz. �sa ilk geldi�i zamanlarda �ok az say�da ki�i taraf�ndan tan�nabilecektir

Deccal'in bu olumsuz faaliyetleri ve propaganda taktikleri sonucunda, yery�z�ne d�nd��� ilk y�llarda Hz. �sa'y� tan�yabilecek insanlar�n say�s�n�n �ok az olaca��n� Bedi�zzaman da s�zlerinde haber vermi�tir:

Hazret-i �s� Aleyhissel�m geldi�i vakit, herkes onun hakik� �s� oldu�unu bilmek l�z�m de�ildir. Onun mukarreb ve havass� (derin imanl� yak�n talebeleri), nur-u iman (iman�n �����) ile onu tan�r. Yoksa bedahet derecesinde (birdenbire ve a��k�a) herkes onu tan�mayacakt�r. (Mektubat, sf. 60)

Said Nursi bir ba�ka s�z�nde ise Hz. �sa'n�n toplumun b�y�k kesimi taraf�ndan tan�namayaca��n� ��yle a��klam��t�r:

"Hatta Hazret-i �sa Aleyhisselam'�n nuzul� (ini�i) dahi ve kendisi �sa Aleyhisselam oldu�u, nur-u iman�n (iman �����n�n) dikkatiyle bilinir; herkes bilemez." (�ualar, s.487)

Bedi�zzaman��n bu s�z�ne g�re, Hz. Isa yery�z�ne ilk geldi�i zaman, kendisi de Hz. �sa oldu�unu bilmeyecek, ancak daha sonra fark�na varacakt�r. Talebeleri de onu ancak iman�n nuru ile tan�yabileceklerdir. Ancak toplumun geneli a��k�a O'nun Hz. �sa (a.s.) oldu�unu bilmeyecektir.

Hz. �sa�n�n cemaatinin say�s� �ok az olacakt�r

�lk zamanlarda Hz. �sa'ya inan�p destekleyenlerin say�s� da �ok az olacakt�r. Bedi�zzaman, Hz. �sa'n�n ahir zamanda yery�z�ne ikinci kez geli�inde ya�anacak bu durumu ��yle haber vermi�tir:

... "Deccal'�n fevkal�de b�y�k ve minareden daha y�ksek bir azamet-i heykelde ve Hazret-i �sa Aleyhissel�m ona nisbeten �ok k���k bulundu�unu" g�sterir.

Bunun bir tevili �u olmak gerektir ki: �sa Aleyhissel�m'� nur-u �man (iman�n �����) ile tan�yan ve t�bi' olan cemaat-� ruhaniye-i m�cahid�nin (ruhani m�cahidler cemaatinin) kemmiyeti (say�s�), Deccal'�n mektebce ve askerce ilm� ve madd� ordular�na nisbeten �ok az ve k���k olmas�na i�aret ve kinayedir (maksad�ndad�r). (5. �ua, sf. 464) (�ualar, sf. 495)

Bir ba�ka s�z�nde ise Bedi�zzaman Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde i�aret edilen bu durumu ��yle a��klam��t�r:

Hazret-i �sa (A.S.) Deccal ile m�cadelesi zaman�nda, on ar��n yukar�ya atlay�p sonra k�l�nc� onun dizine yeti�tirebilir derecesinde, v�cudca o derece Deccal'in heykeli Hazret-i �sa'dan b�y�kt�r, diye me�linde rivayet var. Demek Deccal, Hazret-i �sa Aleyhissel�m'dan on, belki yirmi misli y�ksek kametli (boylu) olmak l�z�m gelir...

Birinci Cihet: Din-i �sev�'nin hakik�sini (H�ristiyanl���n ger�e�ini) esas tutan �sev� ruhan�lerin cemaati ve onlara kar�� dinsizli�i tervice (kabul ettirip ge�erli k�lmaya) ba�layan cemaat tecess�m etseler (maddele�ip cisim haline gelseler), bir minare y�ksekli�inde bir insan?n yan?nda bir �ocuk kadar da olamaz. (Kastomonu Lahikas�, sf. 75)

Bedi�zzaman, bu s�zlerinde Deccal'in elinde bulunduraca�� maddi ve manevi g�� gibi, �evresindeki insanlar�n say�s�n�n da �ok fazla olaca��n�, Hz. �sa'n�n cemaatinin ise Deccal'inkine k�yasla �ok az say�da ki�iden olu�aca��n� belirtmi�tir. Hz. �sa'n�n toplumun b�y�k bir kesimi taraf�ndan tan�namamas�nda, Deccal'in elinde bulundurdu�u bu geni� kitle ve imkanlarla y�r�tece�i olumsuz propagandan�n b�y�k etkisi olacakt�r (en do�rusunu Allah bilir).

Hz. Mehdi'nin �st�n ahlak� ve faaliyetlerinin benzersizli�i �ok a��k olaca�� halde onu destekleyen �ok az ki�i olacakt�r

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin, Allah korkusu �ok g��l� olan, �ok �st�n ahlakl� bir kimse olaca�� bildirilmektedir:

Ahlak� benim ahlak�m olan bir evlad�m ��kacak. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Mehdi Allah'a kar�� son derece boyun e�icidir. Ahlak bak�m�ndan Peygambere benzer. (K�yamet Alametleri, sf.163)

Ben Mehdi'yi Peygamberlerin suhufunda (sahifelerinde) ��yle bulurum: "Mehdi'nin amelinde ne zul�m ne de ay�p yoktur." (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 21)

Hadislerde verilen bu bilgilerden Hz. Mehdi'nin, �evresinde Allah�a olan ba�l�l���, ihlas� ve �st�n ahlak�yla dikkat �eken bir kimse olaca�� anla��lmaktad�r. Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi�nin, dinin ve M�sl�manlar�n hayr�na y�nelik olarak �ok fazla hizmet eden, �ok �nemli faaliyetler y�r�ten bir kimse olaca��n� bildirmi�tir. Normal �artlarda ahlak� Peygamberimiz (sav)'e benzetilen, yaln�zca Allah��n r�zas�na uyan, t�m insanlar�n d�nyada ve ahiretteki kurtulu�u i�in samimi �aba harcayan, d�nyaya huzur, bar��, bolluk, bereket getirecek b�yle hay�rl� ve k�ymetli bir insan�n etraf�nda �ok say�da insan toplanm�� olmas� gerekir. Onun bu ahlak�n� ve yapt��� hay�rl� faaliyetleri a��k�a g�ren her M�sl�man�n bu kimsenin yan�nda olmay� ve Hz. Mehdi ile birlikte davranan hak toplulu�a destek vermeyi istemesi; ve onlara yard�mc� olabilmek i�in b�y�k bir �evk ve heyecan i�inde birbirleriyle yar��malar� gerekir. Ancak buna ra�men hadislerde, M�sl�manlar aras�nda da Hz. Mehdi'yi destekleyen insanlar�n say�lar�n�n son derece az olaca��na i�aret edilmi�tir. Bu durum son derece �a��rt�c� ve d���nd�r�c�d�r. Demek ki Hz. Mehdi�nin ya�ad��� toplumdaki insanlar onun sahip oldu�u �st�n �zellikleri, y�r�tt��� hay�rl� faaliyetleri a��k�a g�rd�kleri halde, yine de Hz. Mehdi ve cemaatini tam olarak fark edemeyeceklerdir.

Hz. Mehdi'nin bu durumu Hz. Yusuf�un hayat�yla b�y�k benzerlik g�stermektedir. Kuran��n �(Kurakl�k ba�lay�nca) Yusuf'un karde�leri gelip yan�na girdiler, onu tan�mad�klar� halde kendisi onlar� hemen tan�d�.� (Yusuf Suresi, 58) ayetiyle, Hz. Yusuf�un karde�lerinin onu tan�yamad���, ancak onun karde�lerini tan�d��� haber verilmi�tir. ��te hadislerin i�aretine g�re, Hz. Mehdi de, ayn� Hz. Yusuf gibi olacak; o insanlar� g�recek ama insanlar onu fark edemeyeceklerdir.

Hatta kimileri de tam tersi bir d���nceye kap�lacak, ona destek olmaktan ka��nacak, hatta garip g�r�p uzak duracak ve ona kar�� olumsuz bir faaliyet i�erisine gireceklerdir. Peygamberimiz (sav)�in hadislerinde �halk�n b�y�k k�sm�n�n Hz. Mehdi'ye yard�mc� olmaktan ka��naca��� ��yle haber verilmi�tir:

Benim �mmetimden, daima Allah taraf�ndan desteklenen ve onlara yard�mc� olmayan halk�n zarar veremeyece�i bir cemaat k�yamet kopuncaya kadar hi� eksik olmayacak. �mmetim i�inde daima b�yle bir taife (topluluk) bulunacakt�r. (S�nen-i �bni Mace, cilt 1, sf. 16)

K�yamet ancak, �mmetimden bir taife, insanlara galip oldu�u halde kopacakt�r. Bu taife ne kendilerine yard�mc� olmayanlara ne de yard�mc� olanlara bakmayacaklar. (onlar�n davran��lar�na, ehemmiyet vermeyeceklerdir.) (S�nen-i �bni Mace, cilt 1, sf. 19)

Ku�kusuz bu Allah��n bir mucizesidir. Peygamberimiz (sav)'in bundan on d�rt as�r �nce s�ylemi� oldu�u s�zlerinin tam olarak ger�ekle�mesi olduk�a �nemlidir. Hz. Mehdi ve cemaati, t�m d�nya insanlar�n�n gelece�i i�in �ok �nemli ve �ok faydal� olduklar� halde ilk d�nemlerde M�sl�manlar aras�nda bilinmeyecekler ve halktan onlara yard�mc� olan olmayacakt�r.

Ancak elbetteki bu insanlar�n bir k�sm� vicdanlar�yla bu m�barek �ah�slar�n �st�nl�klerini kavrayacaklard�r. Fakat haklar�ndaki t�m delilleri g�rmelerine ra�men, ki�isel ��kar kayg�lar�yla onlar� tan�mazl�ktan gelecek, destek olmayacak, uzak durmaya �al��acak ve di�er insanlardan da bu ger�ekleri saklayacaklard�r. Toplumun genelinin yard�mc� olmamas�, onlar�n da Hz. �sa ve Hz. Mehdi'yi desteklemekten ka��nmalar�na neden olacak, aksinde maddi manevi kayba u�ramaktan korkacaklard�r.

Hz. Mehdi'nin yard�mc�lar�n�n say�s� 300 civar�nda olacakt�r

Hz. Mehdi cemaatinin say�lar�n�n 300 ki�i civar�nda olmas� da yine toplumun b�y�k bir b�l�m� taraf�ndan tan�namad�klar�n� g�stermektedir. �nsanlar� Allah'a iman etmeye davet eden, dine �ok b�y�k hizmetler veren bu kadar de�erli bir insana inananlar�n say�s�n�n bu kadar az olmas� �ok �a��rt�c�d�r. Hadislerde Hz. Mehdi'ye �ok az ki�inin tabi olaca�� ��yle bildirilmektedir:

Muhammed b.Hanefi (r.a)'dan rivayet edildi ki:

Say�lar� Bedir Ashab� (313) kadard�r. Evvelkiler onlar� ge�medi�i gibi, sonrakiler de onlara yeti�emezler. Onlar�n say�lar� TALUD ile nehri ge�enler kadard�r. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 57)

Bedir sava��ndaki askerler gibi 313 ki�inin kumandas�n� elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. ��nk� bu 313 ki�i gece abid (�ok ibadet eden kimse) g�nd�z kahraman niteli�ini ta��maktad�rlar. (K�yamet Alametleri, sf. 169)

Aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�ilik bir grup olu�tururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onlar�n kalpleri demir gibidir ve onlar g�nd�z arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarl�kta onlara yeti�emez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 57-68)

Hz. Mehdi'ye aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�i biat edecektir. (El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 25)

Bedi�zzaman Said Nursi de s�zlerinde bu ger�e�i hat�rlatm��; ancak say�lar� ne kadar az olsa da, Hz. Mehdi cemaatindeki kimselerin her birinin manen �ok g��l� olacaklar�n� belirtmi�tir:

Bu vazifenin istinad etti�i (dayand���) kuvvet ve manevi ordusu yaln�z ihlas, sadakat ve tesan�d (dayan��ma) s�fatlar�na tam sahip olan bir k�s�m �akirdlerdir (talebelerdir). Ne kadar az olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k�ymetli say�l�rlar. (Emirda� Lahikas�, sf. 259)

Tarih boyunca peygamberlere iman edenlerin say�s� hep �ok az olmu�tur

Bu durum, tarih boyunca ya�am�� olan t�m m�min topluluklar�nda da hep ayn� olmu�tur. Kuran�da peygamberlerin de �evrelerinde samimi olarak iman eden ki�ilerin hep �ok az oldu�una dair bilgiler verilmi�tir. �rne�in Hz. Musa�ya yaln�zca ya�ad��� toplumun gen�lerinden olu�an �ok az say�da kimse iman etmi�tir:

Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir z�rriyetinden (gen�lerinden) ba�ka -Firavun ve �nde gelen �evresinin kendilerini belalara �arpt�rmalar� korkusuyla- iman eden olmad�... (Yunus Suresi, 83)

Bir ayette Hz. Musa�ya inananlar�n �ok az say�da olduklar�n�, d�nemin Firavun�unun ��yle dile getirdi�i haber verilmi�tir:

... "Ger�ek �u ki bunlar az�nl�k olan bir topluluktur" (�uara Suresi, 54)

Ayn� durum Hz. �sa�n�n ilk geldi�i d�nemdeki yard�mc�lar� i�in de ge�erlidir. Rivayetlerden Hz. �sa�ya da az say�daki havarilerin iman ettikleri ve bunun d���nda halktan ona inanan kimsenin olmad��� haber verilmi�tir. Kuran�da Hz. �sa'ya inananlar�n durumu ��yle bildirilmektedir:

Ey iman edenler, Allah'�n yard�mc�lar� olun: Meryem o�lu �sa'n�n havarilere: "Allah'a (y�nelirken) benim yard�mc�lar�m kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demi�lerdi ki: "Allah'�n yard�mc�lar� bizleriz." B�ylece �srailo�ullar�'ndan bir topluluk iman etmi�, bir topluluk da inkar etmi�ti... (Saff Suresi, 14)

Kuran�da, Ashab-� Kehf adl� toplulu�un da say�lar�n�n �ok az oldu�u bildirilmi�tir:

(Sonra gelen ku�aklar) Diyecekler ki: "��'t�ler, onlar�n d�rd�nc�s� k�pekleridir." Ve: "Be�tiler, onlar�n alt�nc�s� k�pekleridir" diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) ta� atmakt�r. "Yedidirler, onlar�n sekizincisi k�pekleridir" diyecekler. De ki: "Rabbim, onlar�n say�s�n� daha iyi bilir, onlar� pek az (insan) d���nda kimse bilemez." ... (Kehf Suresi, 22)

Bir ba�ka ayette ise Hz. Nuh�a uyan kimselerin say�s�n�n da �ok az oldu�u ��yle haber verilmi�tir:

... Zaten onunla birlikte �ok az�ndan ba�kas� iman etmemi�ti. (Hud Suresi, 40)

Hz. Mehdi'nin cemaatinden ayr�lanlar da olacakt�r

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, say�ca �ok az olacak olan Hz. Mehdi cemaatinden ayr�lanlar olaca�� da bildirilmi�tir. Bu da yine Allah��n b�y�k bir mucizesidir. Bu kimseler Hz. Mehdi'yi �ok yak�ndan tan�d�klar�, onun hadislerde bildirilen �zelliklere sahip oldu�una ve yaln�zca Hz. Mehdi'nin yapabilece�i bildirilen faaliyetleri ger�ekle�tirdi�ine yak�ndan �ahit olduklar� halde onun yan�ndan ayr�lacaklard�r. Demek ki halk�n b�y�k �o�unlu�u gibi, bu kadar yak�ndan tan�ma f�rsat� elde eden baz� insanlar da Hz. Mehdi'yi fark edemeyeceklerdir.

Hadislerde Hz. Mehdi�nin cemaatinden ayr�lanlar olaca�� ��yle bildirilmektedir:

Mehdi'nin ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o �etin g�revi �stlenememek rahatl?k meyli; can, mal, mevki korkusu gibi �e�itli sebeplerle kendisinden ayr�lanlar olacakt�r... (Ramuz�'l Ehadis, sf. 476) (�bni Mace'den)

"Ayr�lanlar da, muhalifler de ona zarar veremeyecek. O kendisinden ayr�lanlara ra�men muzaffer olarak yoluna devam edecektir." (Ramaz�'l-Ehadis, sf. 487) (Taberani'nin Kebir'inden)

Hz. Muaviye b. Kirra (r.a)'dan rivayet edilmistir:

�mmetimden bir taife (topluluk) k�yamet kopuncaya kadar yard�m g�rmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr�lmalar� da onlara bir zarar vermez. (Ramuz El-Ehadis, sf. 472) (Hz. Muaviye �bni K�rra r.a)

�mmetimden bir taife, Allah'�n emri ile hareket etmekte devam eder. Onlar hak �zerinde olduklar� halde, k�yamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zarar� dokunmaz... (Hz. Muaviye, Ramuz-el Ehadis, sf. 472)

Ancak Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde, bu ayr�lan ki�ilerin Hz. Mehdi cemaati i�in �ok b�y�k bir hay�r ve g�zellik oldu�u da bildirilmektedir. Bu hak topluluk aras�nda gizlenen samimiyetsiz ki�ilerin ortaya ��kmas�yla, Allah��n izniyle Hz. Mehdi cemaatinin birbirlerine ba�l�l��� daha da artacak, k�t�lerin ayr�lmas� onlar� daha da kuvvetlendirecektir.

Ahir zaman ortam�n�n zorlu�u, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin tan�nmalar�n� engelleyecektir

Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin tan�nmalar�na engel olan bir di�er konu da, ahir zamanda g�venilmez bir ortam olu�mas� ve toplumun bozulmas�d�r. B�yle bir ortam i�erisinde ya��yor olmalar�, insanlar�n bu m�barek �ah�slar� ve cemaatlerini tan�mada g��l�k �ekmelerine neden olacakt�r.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. Mehdi ve cemaatinin yo�un bir karalama ve iftira kampanyas� ile m�cadele etmek zorunda kalacaklar�na i�aret edilmektedir. Ve d�nem ahir zaman oldu�u i�in, insanlar�n b�y�k k�sm�nda hakim olan derin ��phecilik, g�vensizlik, sab�rs�zl�k ve sadakatsizlik, �o�u kimsenin bu iftiralara kulak vermelerine, samimi M�sl�manlara ise itimat etmemelerine neden olacakt�r.

Bedi�zzaman Said Nursi, bu d�nemi bir s�z�nde ��yle tarif etmektedir:

... Hem yirmi seneden beri tahribkarane (y�k�c� �ekilde) �ok deh�etli zul�m alt�nda o derece ahlak bozulmu� ve sab�r ve sadakat kaybolmu� ki, ondan belki de yirmiden birisine itimad edilmez (g�venilmez)� (Kastamonu Lahikas�, sf. 86)

Said Nursi�nin de belirtti�i gibi, ahir zamandaki ahlaki bozulma nedeniyle insanlar Hz. �sa ve Hz. Mehdi�ye ��pheyle yakla�acaklar, onlar�n din ahlak�n� yaymak amac�yla yapt�klar� faaliyetlerin de�erini anlamayacak, hatta bu k�ymetli insanlar�n hizmetlerini engellemeye �al��acaklard�r. Bedi�zzaman'a g�re, bu nedenle t�m �slam d�nyas�n�n heyecanla bekledi�i B�y�k M�ceddid (her y�zy�l ba��nda g�nderilen b�y�k �slam alimi) uzun y�llar boyunca insanlar aras�nda Hz. Mehdi s�fat�yla tan�nmayacakt�r. Tam aksine toplumun �nemli bir kesimi onu �tarihteki t�m M�sl�manlara kar�� oldu�u gibi- dinlerini dejenere etmekle, sapk�nl�kla, yalanc�l�kla ve daha bir�ok as�ls�z iftiralarla su�layacaklard�r. Ancak, hadislerde i�aret edildi�i �zere, Hz. Mehdi ve cemaati t�m bu karalama ve iftiralara �ok �st�n bir sab�r ve tevekk�lle kar��l�k verecek, Allah'�n dinini ya�amadaki kararl�l�klar�ndan taviz vermeyeceklerdir.

Hz. �sa ve Hz. Mehdi, geli�lerinden �midin kesildi�i bir d�nemde ortaya ��kacaklard�r

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zaman alametlerinden birinin de, insanlar�n "Mehdi'nin gelmeyece�i y�n�nde bir �mitsizli�e kap�lmalar�� oldu�u bildirilmi�tir. Hadislerdeki i�aretlere g�re, ahir zamanda sava�larla, yoklukla, a�l�kla, adaletsizliklerle, ahlaki ��k��le ve �e�itli salg�n hastal�klarla i� i�e ya�ayan kimi insanlar, t�m bu olumsuzluklar�n ortadan kalkabilece�ine dair inan�lar�n� yitireceklerdir. M�sl�manlar aras�nda da pek �ok ki�i, Alt�n�a�'�n ba�lay�p, Kuran ahlak�n�n d�nya �zerinde hakim olaca�� y�n�ndeki beklentilerini kaybedecek ve fitnelerin artarak devam edece�ine inanacakt�r. Hadislerde, insanlar�n bu bak�� a��s�yla Hz. Mehdi'nin gelmeyece�ini �ne s�recekleri ��yle haber verilmi�tir:

�nsanlar�n �mitsiz oldu�u ve "Hi� Mehdi falan yokmu�" dedi�i bir s�rada Allah Mehdi'yi g�nderir... (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 55)

...Mehdi, Resulullah'�n bayra�� ile, insanlar�n ba�lar�na bela �zerine bela ya�d��� ve ��k���ndan �mit kesildi�i bir s�rada ��kar... (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 55)

Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi ��kmayacak ve katliamlara yerde ve g�ktekiler, art�k tahamm�l edemez bir hale geldi�inde zuhur edecektir... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 37)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde i�aret edildi�i gibi, g�n�m�zde de bir�ok ki�i Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin gelmeyece�ini d���nmektedirler. Oysa bu d���nce de ahir zaman alametlerinden biridir. Nitekim bunun tam tersine, her iki kutlu �ah�s da Allah��n izniyle bu olumsuz ruh halinin insanlar aras�nda yayg�nla�t��� ve geli�lerinden �mitlerin kesildi�i bir zamanda ortaya ��kacaklard�r.

Ancak t�m bunlar�n yan�nda �unu da belirtmek gerekir ki, bu hay�rl� insanlar�n ortaya ��k��lar�n�n ilk d�nemlerinde tan�nmamalar�nda elbetteki pek �ok hay�r ve hikmet vard�r. Bu gizlilik, Allah��n izniyle, Hz. �sa ve Hz. Mehdi�ye pek �ok konuda kolayl�k sa�layacak ve ayn� �ekilde onlar�n pek �ok k�t�l�kten korunmalar�na da vesile olacak olabilir (en do�rusunu Allah bilir). Fakat �u unutulmamal�d�r ki ya�ad�klar� t�m zorluklara; say�lar�n�n �ok az olmas�na, kendilerine yard�mc� olunmamas�na ve hatta onlara kar�� olumsuz faaliyetler y�r�t�lmesine ra�men, Allah��n izniyle Hz. �sa ve Hz. Mehdi Kuran ahlak�n� d�nyaya hakim k�lacaklard�r.

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com