(Hz. �sa, Hz. Mehdi ve Deccal)

Ahir Zaman �ah�slar� Neden Tan�nm�yor ? -1

Harun Yahya

��inde bulundu�umuz as�r, Peygamber Efendimiz (sav)�in hadislerinde ve �slam alimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin ger�ekle�ti�i m�jdeli bir d�nemdir. Bu alametlerin birbiri ard�na ger�ekle�mesi ile �slam alemi �ok kutlu bir bekleyi� i�ine girmi�tir: Hz. �sa�n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i ve Hz. Mehdi ile birlikte �slam ahlak�n� t�m d�nya �zerinde hakim k�lmalar�.

Hz. �sa�n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i Kuran ayetlerinde, Peygamber Efendimiz (sav)�in hadislerinde ve k�ymetli �slam alimlerinin eserlerinde hi� ��pheye yer b�rakmayacak �ekilde haber verilmektedir. Yine hadislerde ve �slam alimlerinin a��klamalar�nda bildirildi�ine g�re, Hz. �sa ve Hz. Mehdi ortaya ��k��lar�n�n ilk y�llar�nda insanlar�n b�y�k bir b�l�m� taraf�ndan tan�nmayacaklard�r. Onlar�n tan�nmamalar�nda Deccal�in de b�y�k bir rol� olacakt�r. Deccal, ahir zamanda Hz. �sa�n�n ve Hz. Mehdi�nin kar��s�nda yer al�p, inkar�n insanlar aras�nda yay�lmas� i�in m�cadele eden, insanlar� k�t�l��e s�r�kleyen bir negatif g��t�r. Deccal de ilk ��kt���nda t�rl� aldatmacalar ve hilelerle kendisini insanlara farkl� �ekilde tan�tacak ve bu nedenle negatif bir g�� oldu�u da hemen anla��lamayacak ve hemen tan�namayacakt�r.

Deccal�in Hz. �sa ve Hz. Mehdi�ye kar�� kullanaca�� propaganda y�ntemleri

Kuran ayetlerinde bir�ok peygambere �ok az say�da ki�inin iman etti�i haber verilmi�tir. Hz. Musa�ya kavminin gen�lerinden ba�ka iman eden olmad��� bildirilmi�tir: �Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir z�rriyetinden (gen�lerinden) ba�ka -Firavun ve �nde gelen �evresinin kendilerini belalara �arpt�rmalar� korkusuyla- iman eden olmad�...� (Yunus Suresi, 83)

Hz. �sa�ya da az say�daki havarilerin iman ettikleri ve halktan da ona destek veren kimsenin olmad��� haber verilmi�tir: �Ey iman edenler, Allah'�n yard�mc�lar� olun: Meryem o�lu �sa'n�n havarilere: "Allah'a (y�nelirken) benim yard�mc�lar�m kimlerdir?" demesi gibi. Havariler de demi�lerdi ki: "Allah'�n yard�mc�lar� bizleriz." B�ylece �srailo�ullar�'ndan bir topluluk iman etmi�, bir topluluk da inkar etmi�ti. Sonunda Biz iman edenleri d��manlar�na kar�� destekledik, onlar da �st�n geldiler.� (Saff Suresi, 14)

G�nderilen el�ilere sadece az say�da ki�inin inanma sebeplerinden biri ise Kuran�da ��yle a��klanm��t�r:

�Vicdanlar� kabul etti�i halde, zul�m ve b�y�klenme dolay�s�yla bunlar� inkar ettiler. Art�k sen, bozguncular�n nas�l bir sona u�rat�ld�klar�na bir bak.� (Neml Suresi, 14)

Ayetin a��klamas�ndan da anla��laca�� gibi baz� insanlar kalben ve vicdanen do�ru olan� kavrad�klar� halde nefislerine uyduklar� i�in bu ger�e�i reddetmektedirler. Tarih boyunca tekrarlanm�� olan bu durum, hadislerde i�aret edildi�ine g�re, Hz. �sa�n�n ikinci geli�i ve Hz. Mehdi i�in de s�z konusu olacakt�r. �nsanlar bu m�barek �ah�slar�n �st�nl�klerini vicdanen kavrayacak ancak nefislerinin etkisinde kalarak onlar�n durumlar�n� anlamazl�ktan geleceklerdir. Hz. �sa�y� ve Hz. Mehdi�yi kabul etmemek, onlara destek olmamak ve onlardan uzak durabilmek i�in ise �e�itli bahanelerin ard�na s���nacaklard�r. Kuran�da, bu bahane y�ntemlerinin, tarih boyunca ya�am�� olan t�m m�naf�klar�n kulland��� y�ntemler oldu�u haber verilmektedir. Vicdanen, kalben ve aklen �ok iyi kavrad�klar� halde anlamazl�ktan gelmekte ve t�rl� bahaneler bulmaktad�rlar. Peygamberimiz (sav)�le birlikte m�cadeleye kat�lmaktan ka��nan kimseler, �g�� yetiremedikleri i�in� (Tevbe Suresi, 42); �evleri a��k oldu�u i�in� (Ahzab Suresi, 13); �mallar�n�n ve ailelerinin kendilerini me�gul etti�i� (Fetih Suresi, 11) gibi bahaneler �ne s�rm��lerdir.

Ahir zamanda Hz. �sa ve Hz. Mehdi�ye uymamak i�in bahane arayan bu gibi insanlar�n yard�mc�s� ise Deccal olacakt�r. Hadislerde i�aret edildi�ine g�re, arad�klar� bahaneleri Deccaliyet onlara haz�r olarak sunacak, onlar�n bu ihtiya�lar�n� kolayla�t�racakt�r. Onlar�n nefislerinin istek ve arzular�na hitap edecek, b�ylece onlar� etkisi alt�na alacakt�r.

Hadislerde i�aret edildi�ine g�re Deccal, insanlar�n Hz. Mehdi ve Hz. �sa'ya itaat etmelerini engellemek amac�yla �e�itli propaganda y�ntemleri kullanacakt�r. Deccal'in kullanaca�� propaganda taktikleri, tarih boyunca inkarc�lar�n ba�vurduklar� y�ntemler ile benzerlik g�sterecektir. Kuran'da inkarc�lar�n, m�minler aleyhinde komplolar kurmak, �e�itli yalanlarla toplumu m�minler aleyhinde k��k�rtmaya �al��mak, sahte deliller olu�turmak, insanlar� galeyana getirebilecek �sluplar kullanmak, olu�abilecek infial ortam�n� �iddetlendirmek i�in yaygarac� bir �slup kullanmak gibi y�ntemlere ba�vurduklar� haber verilmektedir.

Hadislerde Deccal�in nefislerine uyabilmek i�in bahane arayan insanlar�n bu ihtiya�lar�n� kar��lamak amac�yla bas�n ve yay�n ara�lar�n� kullanarak propaganda yapaca��na y�nelik i�aretler de yer almaktad�r (en do�rusunu Allah bilir).

Deccal ��kt���nda m�thi� bir �ekilde ba��r�r, nara atar ki, Do�u ve Bat�n�n b�t�n halk� onu duyar. (�bni Kesir, en-Nihaye, 1:96)

"Deccal, evlerinize girmi�, �ocuklar�n�z� esir alm��t�r" diye bir ses duyulacakt�r. (Muhyiddin Arabi, El F�t�hat�l Mekkiye, I-XII, 2:168; �aban D��en, Mehdi ve Deccal, Gen�lik Yay�nlar�, 2. Bask�)

Bu ifadelerde Deccal'in kitle ileti�im ara�lar�n� kullanarak t�m evlere girece�i haber verilmektedir. Hadislerdeki i�aretlere g�re, Deccal bu ara�lar� kullanarak ahlaks�zl���n propagandas�n� yap�p salih m�minleri karalamay� hedefleyecektir. Televizyon ve bas�n yolunu kullanarak Hz. Mehdi ve Hz. �sa�ya �uzak durun�, �sapk�n�, �b�y�lenmi��, �insanlar� delalete s�r�kl�yor�, �insanlar� kand�r�yor� gibi iftiralar atacakt�r. T�m bu olaylar� Kuran ahlak�na ve ehl-i s�nnet inanc�na g�re de�erlendirmeyen bir k�s�m cahil M�sl�manlar da fark�nda olmadan Deccal�e destek vererek bu propaganday� g��lendireceklerdir. Bir hadiste ���phesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem (diye isimlendirdi�i iki �rmak) bulunmas� da onun fitnesidir. Asl�nda cehennemi bir cennet olup, cenneti de bir cehennemdir. (�bn-i Mace, 4075, 4076; T�rmizi, Fiten: 59, no. 2240, 4/510) s�zleriyle bildirildi�i gibi, insanlara iyiyi k�t�, k�t�y� iyi gibi g�sterecektir. Onun bu propagandas�n�n bir sonucu olarak da Hz. �sa, Hz. Mehdi ve di�er salih m�minler insanlar taraf�ndan tan�namayacak ve hatta k�t� bilinecektir.

Deccal, halk�n istedi�i gibi ve onlar�n nefislerine uygun �ekilde davranaca�� i�in nefisler Deccal�i sevecek ve onun sundu�u bahanelere severek uyacaklard�r. �nsanlar�n b�y�k bir k�sm�, Deccal'in kendilerini iyili�e �a��rd���n� sanarak ona tabi olacak ve as�l tabi olmalar� gereken Hz. �sa ve Hz. Mehdi�den de y�z�evireceklerdir. Hatta onlara cephe alacaklard�r. Vicdanlar� yerine nefisleriyle hareket edecekleri i�in de i�erisine d��t�kleri bu durumu fark edemeyeceklerdir. Deccal�in onlara sundu�u sahte propagandalar nefislerine ve ��karlar�na daha uygun olaca�� i�in tercihlerini M�sl�manlar aleyhinde kullanacaklard�r. Deccal onlara maddi ve manevi kayba u�rayacaklar� y�n�nde telkinde bulunacakt�r. Aileler de mallar�, o�ullar�, ve ticaretlerine zarar gelece�ini d���nd�kleri i�in bundan korkacak ve Deccal�e destek vereceklerdir. Kuran�da bu kimselerin i�erisine d��t�kleri durum ��yle haber verilmektedir: �De ki: "E�er babalar�n�z, �ocuklar�n�z, karde�leriniz, e�leriniz, a�iretiniz, kazand���n�z mallar, az kar getirece�inden korktu�unuz ticaret ve ho�unuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Res�l��nden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, art�k Allah'�n emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fas�klar toplulu�una hidayet vermez.� (Tevbe Suresi, 24)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Deccal�in bu t�r propaganda y�ntemlerinden etkilenerek, Hz. Mehdi�nin bu kutlu cemaatinden ayr�lanlar�n da olaca�� haber verilmektedir:

Hz. �mer (R.A.)'den rivayet edilmi�tir: Mehdi ile birlikte m�cadele edeceklerdir. Sonra Medine (�ehir) sars�lacak, m�naf�klar�n� i�inden atacakt�r... Orada halis M�sl�manlar kalacak...

Hz. Muaviye (R.A.)den rivayet edilmi�tir: K�yamet kopmaz, �mmetimden bir taife herkes �zerinde hakim olmad�k�a. Onlar kendilerini terk edenlerin terk etmesine ald�rmazlar ve kendilerine yard�m edene de ald�rmazlar.

M�stedrek�ten rivayet edilmi�tir: �mmetimden bir taife k�yamet kopuncaya kadar yard�m g�rmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr�lmalar� da onlara bir zarar vermez. (Ramuz El-Ehadis, 472; Hakim�in M�stedrek�i)

Hz. Muaviye (R.A.)'den rivayet edilmi�tir: �mmetimden bir taife, Allah'�n emriyle hareket etmekte devam eder. Onlar hak �zerinde olduklar� halde, k�yamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zarar� dokunmaz. T� ki Allah'�n emri gelinceye kadar onlar insanlara galibdirler. Hz. Muaviye RA (B�y�k K�yamet Alametleri, 472/1) http://www.aitco.cmehom/sonuyari/public_html/kitap/kiyamet/buyuk.htm

Oysa Deccal�in t�m bu oyunlar�n�n ge�ersizli�i Kuran ayetlerinde ve Peygamberimiz (sav)'in hadisleriyle bizlere haber verilmi�tir. Kuran�da, Allah'�n el�ilerinin ve onlar gibi insanlar� din ahlak�na uymaya davet eden salih ki�ilerin t�m�ne menfaatperestlik, delilik, kendini be�enmi�lik, b�y�c�l�k gibi t�rl� iftiralar at�ld��� haber verilmektedir. Bu, Allah��n el�ilerinin toplum �zerindeki etkisini kendilerince yok etmek ve insanlar�n Allah'a iman etmesini engellemek amac�yla y�zy�llard�r uygulanan bir y�ntemdir. Peygamber Efendimiz (sav) de hadislerinde, kendisinden sonra gelecek t�m �enbiya (el�iler) ve evliyan�n (keramet sahibi olanlar, veliler)��Allah��n g�nderdi�i dini tebli� etmeleri ve yaymalar� nedeniyle- �e�itli zorluk ve iftiralara maruz kalacaklar�n� haber vermi�tir.

...Biz �yle bir ev halk�y�z ki; Allah bizim i�in ahireti d�nyaya tercih etmi�tir. Benim ehlibeytim muhakkak benden sonra bela, ka��r�lma ve s�rg�ne u�rayacakt�r. Benden sonra ehlibeytim bela ve mihnetlerle (eziyet, s�k�nt�) kar��la�acaklar ve darbe maruz kalacaklard�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

Ancak Peygamber Efendimiz (sav)�in hadislerinde bildirildi�i gibi, Hz. �sa�ya ve Hz. Mehdi�ye halk�n yard�mc� olmamas�na, beraberlerindeki inananlar�n say�lar�n�n �ok az olmas�na ve Deccal�in t�m bu propoganda y�ntemlerine ra�men, bu kutlu �ah�slar Allah��n izniyle Kuran ahlak�n� d�nyaya hakim k�lacaklard�r. (Harun Yahya, Mesih M�jdesi)

Hi� ��phesiz ki, Rabbimiz Hz. �sa ve Hz. Mehdi�nin bu gizlilik ve tan�nmama d�nemini �ok b�y�k hay�r ve hikmetlerle yaratm��t�r. Bu d�nem, bu iki kutlu �ahs�n, inkarc� ve m��rik sistemlerle �ok b�y�k bir fikri m�cadele y�r�tt�kleri, din ahlak�n�n yay�lmas� i�in d�nya �ap�nda �aba sarf ettikleri bir d�nem olacakt�r. �nsanlar taraf�ndan tan�nmamalar� faaliyetlerinin ilk y�llar�nda onlar i�in �ok b�y�k bir kolayl�k sa�layacak, �slam ahlak�n�n insanlar taraf�ndan kabul�n� de h�zland�racakt�r. Bu gizlilik, Allah��n izniyle, Hz. �sa ve Hz. Mehdi�yi inkar edenlerin tuzaklar�ndan, iftiralar�ndan, sald�r�lar�ndan koruyacakt�r. (En do�rusunu Allah bilir.)

Hz. �sa ve Hz. Mehdi�nin gizlilik ve tan�nmama d�nemleri �ok b�y�k hay�r ve hikmetlerle yarat�lm��t�r. Bu iki kutlu �ahs�n, insanlar taraf�ndan tan�nmamalar�, faaliyetlerinin ilk y�llar�nda onlar i�in �ok b�y�k bir kolayl�k sa�layacakt�r.

Bu gizlilik, Allah��n izniyle, Hz. �sa ve Hz. Mehdi�yi inkar edenlerin tuzaklar�ndan, iftiralar�ndan, sald�r�lar�ndan koruyacakt�r.

Ahir Zaman �ah�slar� Neden Tan�nm�yor ? -2

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com