KURAN�DA HR�ST�YANLIK VE MUSEV�L�K
PROPAGANDASI YOKTUR!

Harun Yahya

�Allah Kuran'da t�m peygamberleri �st�n ahlaklar� ile �vm��, bu m�barek kullar�n Kendi Kat�nda se�kin ve onurlu olduklar�n� haber vermi�tir.�

M�sl�manlar, "... Biz Allah'a; bize indirilene, �brahim, �smail, �shak, Yakub ve torunlar�na indirilene, Musa ve �sa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hi�birini di�erinden ay�rt etmeyiz ve biz O'na teslim olmu�lar�z." (Bakara Suresi, 136) ayetiyle buyuruldu�u gibi t�m peygamberlere birini di�erinden ay�rt etmeden iman eder, hepsini derin bir sevgiyle sever ve bu kutlu insanlar�n hayatlar�n� ve ahlaklar�n� �verek anarlar.

Ne var ki kimi zaman baz� kimseler, Hz. �sa'y� ya da Hz. Musa'y� �vmenin, �st�n ahlaklar�n� anman�n H�ristiyanl�k veya Yahudilik propagandas� olaca�� yan�lg�s�n� �ne s�rmektedirler. Oysa bu son derece yanl�� bir mant�k �rg�s� ve ��kar�md�r. Peygamberlerin hepsi kavimlerine Rabbimiz Kat�ndaki hak dini tebli� etmi�, onlar� bir ve tek olarak Allah'a iman etmeye �a��rm��, onlar� ahiret g�n�ne kar�� uyar�p korkutmu�lard�r. T�m peygamberler, M�sl�manlar i�in �rnek almalar� ve sayg�yla anmalar� gereken �st�n bir ahlaka, derin bir imana sahip m�barek insanlard�r. Allah'�n Kuran'da bu m�barek insanlar� �vmesi gibi, M�sl�manlar da Hz. Muhammed (sav)�in yan�s�ra Hz. �sa'n�n, Hz. Musa'n�n, Hz. Yakup'un, Hz. Nuh'un, Hz. Yusuf'un, Hz. �brahim'in, Hz. �lyas'�n, Hz. �uayb'�n, Hz. Lut'un ve di�er t�m peygamberlerin �rnek ahlaklar�n�, tav�rlar�n� ve imanlar�n� �evkle ve heyecanla, �verek anmal�d�rlar. Bu peygamberleri �vmek herhangi bir din propagandas� yapmak manas�na gelmez. Bu, Allah��n Kuran�da �vd��� bir ibadet �eklidir.

T�m peygamberler Hz. �brahim'in soyundan gelmi�tir. Musevi peygamberleri de H�ristiyan peygamberleri de ve Peygamber Efendimiz de Hz. �brahim soyundan gelmektedir. Hz. �brahim �v�ld���nde yanl�� inan�lara sahip Museviler veya H�ristiyanlar �v�lm�� olmaz. Hz. �brahim �v�ld���nde onun soyundan gelen ve samimi olan t�m ihlas sahipleri �v�lm�� olur. Allah Kuran'da Hz. �brahim'in �st�n ahlak�n� �vm�� ve insanlar� Hz. �brahim�in dinine uymaya davet etmi�tir:

Hz. Musa ve Hz. Harun da Kuran da �vg�yle an�lan peygamberlerdendir. Rabbimiz, bu m�barek kullar�n� Kendi Kat�nda hay�rl� ve �erefli insanlar k�lm��t�r:

�Andolsun, Biz Musa�ya ve Harun�a l�tufta bulunduk. Onlar� ve kavimlerini o b�y�k �z�nt�den kurtard�k. Onlara yard�m ettik, b�ylece �st�n gelenler oldular. Ve ikisine anlat�m�-a��k Kitab� verdik. Onlar� dosdo�ru yola y�neltip-ilettik. Sonra gelenler aras�nda da ikisine (hay�rl� ve �erefli bir isim) b�rakt�k. Musa�ya ve Harun�a selam olsun.� (Saffat Suresi, 114-120)

Hz. �sa ve m�barek annesi Hz. Meryem de ahlaklar� ve imanlar� ile m�minlere �rnek k�l�nm�� kutlu insanlard�r. Rabbimiz Hz. �sa'n�n Kendisi Kat�nda "se�kin ve onurlu" oldu�unu buyurmu�tur:

�Hani melekler, dediler ki: "Meryem, do�rusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana m�jdelemektedir. Onun ad� Meryem o�lu �sa Mesih'tir. O, d�nyada ve ahirette 'se�kin, onurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardand�r." (Al-i �mran Suresi, 45)

Hz. Meryem'i ise Allah ahlak�yla tarih boyunca t�m iman eden kad�nlara �rnek k�lm��t�r. Allah��n Kuran�da bu vas�flarla �vd��� Hz. Meryem�in, alemin kad�nlar�na �st�n k�l�nd���n� s�ylemek de H�ristiyanl�k propagandas� yapmak manas�na gelmez:

T�m bu ayetlerde bildirildi�i gibi, peygamberlerin an�lmas�, ahlaklar�n�n �v�lmesi Allah'�n bir h�km�d�r. Rabbimiz Kuran�da, �sevilerin ve Musevilerin kutsal kabul ettikleri peygamberlerin g�zel ahlaklar�n� �vg�yle haber vermektedir. Bu durumda s�z konusu kimselerin Hz. �sa'y� anmak "H�ristiyanl��a destek vermek olur", Hz. Musa'y� anmak "Yahudili�in propagandas�n� yapmak olur" gibi ak�l ve mant�k d��� mazeretler �ne s�rerek, bu m�barek peygamberleri anmaktan sak�nmalar� ise kesinlikle makul bir davran�� de�ildir. E�er bu ki�ilerin mant�klar� do�ruysa -ki hi�bir �ekilde do�ru de�ildir- o zaman burada yaln�zca bir k�sm�na yer verdi�imiz t�m bu ayetlerin de okunmamas� gerekir. Ayn� �ekilde, H�ristiyanl�k progandas� olur diye Hz. �sa'n�n ad�n� hi� anmamak, Siyonistlere destek olmak anlam� ta��r gerek�esiyle Hz. Musa'n�n g�zel ahlak� ve �rnek hayat�n� hi� anlatmamak gerekir. Bunlar�n kabul edilebilir gerek�eler olmad��� son derece a��kt�r. Elbette Kitap Ehli'nden baz� ki�ilerin hak dine uygun olmayan �e�itli sapk�n inan�lar� ve uygulamalar� vard�r ve bunlar Kuran'da bildirilmi�tir. Ayn� �ekilde, g�zel ve iyi y�nleri, ger�ek din ahlak�na uygun inan�� ve uygulamalar� da haber verilmi�tir. Bize d��en Kitap Ehli'nin Kuran'a ve s�nnete bakarak de�erlendirmek, bu hak kaynaklardan edindi�imiz bilgi ile do�ruyu yanl��tan ay�rt etmektir. (Harun Yahya, Gelin Birlik Olal�m)

Ayr�ca unutmamak gerekir ki t�m peygamberler, Allah Kat�nda ger�ek ve hak olan dine yani �slam'a tabidir. Allah Kat�nda hak dinin �slam oldu�u ve t�m peygamberlerin ayn� dine tabi olduklar� ayetlerde �u �ekilde haber verilmi�tir:

�O: "Dini dosdo�ru ayakta tutun ve onda ayr�l��a d��meyin" diye dinden Nuh'a vasiyet etti�ini ve sana vahyetti�imizi, �brahim'e, Musa'ya ve �sa'ya vasiyet etti�imizi sizin i�in de te�ri' etti. Senin kendilerini �a��rd���n �ey, m��riklere a��r geldi. Allah, diledi�ini buna se�er ve i�ten Kendisi'ne y�neleni hidayete erdirir.� (�ura Suresi, 13)

�yilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan �brahim'in dinine uyandan daha g�zel din'li kimdir? Allah, �brahim'i dost edinmi�tir. (Nisa Suresi, 125)

Hi� ��phesiz din, Allah Kat�nda �slam'd�r... (Al-i �mran Suresi, 19)

Hani melekler: "Meryem, ��phesiz Allah seni se�ti, seni ar�nd�rd� ve alemlerin kad�nlar�na �st�n k�ld�" demi�ti. (Al-i �mran Suresi, 42)

Bu durumda m�minlerin yapmas� gereken de, Rabbimiz'in ayetlerinde buyurdu�u gibi, derin bir sevgiyle, i�ten bir sayg� ve h�rmetle peygamberlerimizi anmak, t�m iman edenlere �rnekler ta��yan hayatlar�n� anlatmak ve bundan hi�bir �ekilde sak�nmamakt�r.

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com