�srail Askerlerinin Mescid-i Aksa Sald�r�s� Alt�nda Yatan Ger�ek: SON KEHANET
�srail H�k�metinden Yahudi �ete �yelerine AF!
Mescid-i Aksa�n�n Y�k�m� ve Tap�na��n �n�as� Yolunda �er �ttifak�

MESC�D-� AKSA SALDIRISI VE SON KEHANET

Harun Yahya

Mescid-i Aksa�n�n Y�k�m� ve Tap�na��n �n�as� Yolunda �er �ttifak�

Tap�nak'�n in�a edilmesi i�in �slam mabetlerinin y�k�lmas� konusunda, Yahudiler yaln�z de�iller. Tarihsel m�ttefikleri de bu konuda onlarla ayn� d���nceleri payla��yor. Amerikal� Evanjelikler, Tap�nak'�n in�as� konusunda her zamanki gibi "kraldan �ok kralc�" tavr�n� g�steriyor ve bunun i�in �srail'e her t�rl� deste�i veriyorlar.

Amerikal� gazeteci Grace Halsell, "Prophecy and Politics"(Kehanet ve Politika) adl� kitab�nda Evanjeliklerin Tap�nak'�n yeniden in�a konusunda �srailliler'e verdikleri �rg�tl� destekten ayr�nt�l� olarak s�z ediyor. Kitab�n "Provoking a Holy War" (Kutsal Sava�� K��k�rtmak) ba�l�kl� b�l�m�nde, b�y�k olas�l�kla M�sl�manlar ve Yahudiler aras�nda b�y�k bir sava� ba�latacak olan Mescid-i Aksa'y� y�kma ve yerine Tap�nak'� in�a etme �abalar�ndan bahsediliyor. Halsell, Amerika'daki ilgin� bir kurumdan bahsediyor: Kud�s Tap�na�� Vakf�. Terry Reisenhoover adl� petrol zengini bir Evanjelik taraf�ndan y�netilen vakf�n di�er �yelerini de, az say�da Yahudi d���nda, Evanjelikler olu�turuyorlar. Vakf�n amac� ise M�sl�man mabetlerini y�kmaya �al��an radikal �sraillilere yard�m etmek. Reisenhoover kendisini "yeni Nehemya" olarak tan�ml�yor. Nehemya, ilk y�k�l���n�n ard�ndan Kud�s'� in�a eden tarihsel Yahudi kahraman�...

Kud�s Tap�na�� Vakf�'n�n ikinci adam� ise genel sekreter olan Stanley Goldfoot adl� eski bir Stern ter�risti. 1940'l� y�llarda Siyonist ter�r �rg�t� Stern'in saflar�nda King David Oteli'nin bombalanmas� gibi kanl� eylemler ger�ekle�tiren Goldfoot, Tap�nak'�n in�as� i�in b�y�k �aba harcayan Yahudilerden biri. Ancak ilgin� bir durum var: Goldfoot bir ateist. Ancak buna ra�men Eski Ahit'ten pasajlar delil g�stererek Kud�s'�n Yahudilere ait oldu�unu ve burada M�sl�man mabetlerinin bulunmas�n�n kabul edilemez oldu�unu s�yl�yor. Goldfoot'un yard�mc�s� Yisrael Meida, ��yle diyor:

"Bu bir egemenlik sorunu. Tap�nak Tepesi'ni kontrol eden, Kud�s'� de kontrol eder. Ve Kud�s'� kontrol eden, t�m �srail diyar�n� kontrol eder... Buras� �srail'in diyar�, �smail'in de�il. Yahudiler M�sl�manlar� mutlaka Tap�nak Tepesi'nden (Harem-i �erif) s�receklerdir. �imdiki nesil yapamazsa, bir sonraki nesil bunu yapar."


�srailliler, S�leyman Tap�na��'n� in�a etmek i�in Harem- i �erif'teki �slam mabetlerini y�kman�n �art oldu�unu biliyorlar. �slam mabetlerini y�kt�klar�nda yerine in�a edecekleri Tap�na��n plan� bile haz�rlanm�� durumda. Yanda, Harem-i �erif'in bug�nk� durumu, altta ise Tap�na��n rekonstr�ksiyonu...

Kud�s Tap�na�� Vakf�, Tap�nak'� in�a i�in fiili olarak u�ra�an �sraillilere b�y�k destek veriyor. Vergiden muaf olan vak�f, bu konu i�in y�ll�k yakla��k 100 milyon dolar ba��� topluyor. Para, �srail'e, Tap�nak'�n yeniden in�as� i�in y�r�t�len projelere aktar�l�yor. Vakf�n finansal y�nden destekledi�i gruplar�n ba��nda, �srail'deki Ateret Cohanim adl� yeshiva (tekke) geliyor. Ateret Cohanim, 1970'lerin ba��nda, Kabalac� ekol�n en b�y��� say�lan Zvi Yehuda Hacohen Kook'un Merkaz Harav adl� yeshivas�n�n bir uzant�s� olarak Kud�s'te kuruldu. Gush Emunim'in �nemli kalelerinden biri olan Ateret Cohanim'in en �nemli �zelli�i ise Tap�nak'�n yeniden in�as�yla birlikte yeniden ba�lat�lacak olan eski Tap�nak rit�elleri �zerine yo�unla�m�� olmas�. Merkaz Harav'daki Kabalac�lar, Tap�nak'�n in�as�n�n �ok yak�n oldu�unu d���n�yorlar ve bu nedenle de Hz. S�leyman d�neminde Tap�nak'ta yap�ld���na inand�klar� ayinleri hayvan kurban edilmesi, �e�itli t�ts�ler vs yeniden eksiksiz bi�imde uygulamak i�in ��rencilerini Ateret Cohanim'de haz�rl�yorlar. Ateret Cohanim'in y�neticilerinden Kabalac� Haham Shlomo Chaim Hacohen Aviner Tap�nak'�n �nemini ��yle belirtiyor: "Unutmamal�y�z ki, s�rg�nlerin toplanmas� (diaspora Yahudilerinin �srail'e getirilmesi) ve devletimizin kurulu�unun tek bir kutsal amac� vard�r: Tap�nak'�n yeniden in�as�. Piramidin tepesinde, Tap�nak bulunmaktad�r."

Kud�s Tap�na�� Vakf�, Amerikal� Evanjeliklerden toplad��� ba���lar� i�te bu Kabala merkezine yolluyor. Vak�f, 1984 y�l�nda Mescid-i Aksa'y� havaya u�urmak �zereyken tutuklanan Machteret Yehudit'le yak�n ili�ki i�indeydi. Hatta daha sonra mahkemeye ��kart�lan Machteret Yehudit �yelerinin avukatlar�n�n bir k�sm�n�n paralar� da vakf�n fonundan �denmi�ti.

K�sacas�, �sraillilerin Mescid-i Aksa'y� y�kmaya y�nelik herhangi bir giri�iminin, say�lar� 50 milyon civar�nda olan Amerikal� Evanjelikler taraf�ndan g��l� bir bi�imde desteklenece�ine ku�ku yok.

Yahudilerin �teki tarihsel m�ttefi�i olan masonlu�un bu konuda da Yahudilerin yan�nda yer al�yor olmas�, olay�n bir ba�ka �nemli boyutudur. T�m ideolojisini, sembollerini ve rit�ellerini S�leyman Tap�na��'na dayand�rm�� olan masonluk a��s�ndan, Tap�nak'�n yeniden in�as�, yery�z�ndeki en b�y�k hedeflerden biridir. Bu konu �zerinde masonik kaynaklarda da zaman zaman durulur ve Tap�nak'�n yeniden in�as�n�n �rg�t�n temel ama�lar�ndan biri oldu�u vurgulan�r.

Ger�ekte Tap�nak ��valyeleri'nin devam�ndan ba�ka bir �ey olmayan masonlu�un daha farkl� bir yakla��m i�inde olmas� d���n�lemez zaten. Bilindi�i gibi Tap�nak��lar bir d�nya egemenli�i hesab� yapmakta ve bunun i�in de 2000 y�l�n� belirlemektedirler. �nl� �talyan yazar Umberto Eco ��yle diyordu: "Tap�nak��lar, iki bin y�l�n�n, onlar�n Kud�s'�n�n ba�lang�c�n� belirleyece�ini d���n�yorlar: Bir yery�z� Kud�s'�." Eco, ayr�ca, konunun uzmanlar�ndan Gauthier Walther'in de, "La Chevalerie et les Aspects Secrets de I'Histoire" (��valyelik ve Tarihin Gizli Y�nleri) adl� kitab�nda, "Tap�nak��lar'�n erki ele ge�irme plan�n�n 2000 y�l�nda ger�ekle�tirilmesinin �ng�r�ld���n�" s�yledi�ine dikkat �ekiyordu.

Ku�kusuz Tap�nak��lar'�n s�z konusu "yery�z� Kud�s'�" plan�, Kabalac�lar'�n y�r�tt��� Mesih Plan�'ndan ba�ka bir �ey de�ildir. Ve e�er Tap�nak��lar ve de onlar�n modern versiyonlar� olan masonlar bu "yery�z� Kud�s'�"n�n 2000 y�l�nda ba�layaca��n� hesapl�yorlarsa, �srail'in Mescid-i Aksa'y� y�kmas�na da canla-ba�la destek olacaklard�r. ��nk� "yery�z� Kud�s'�"n�n, yani Kud�s'ten yery�z�ne yay�lacak Mesihi Yahudi egemenli�inin anahtar�, Kud�s'teki Tap�na��n yeniden in�as�d�r.

Evanjeliklerin ve �zellikle de masonlu�un Tap�nak'�n yeniden in�as� i�in Yahudilere verece�i destek ise bu i�i ba�armak i�in teknik y�nden olduk�a yeterlidir. Evanjelik ya da mason �evrelerinin d���nda, �slam'la bir "medeniyetler �at��mas�" i�ine girecek olan Bat� d�nyas�, genel olarak, bu olaya s�cak bakacakt�r. Sonu�ta, g�r�nen odur ki, �srailliler iyi bir zamanlama ve "biz istemeden oldu" gibi bir a��klama ile Mescid-i Aksa'y� ortadan kald�racaklar ve yerine k�sa s�rede eski Tap�nak'�n bir kopyas�n� in�a edeceklerdir. Kud�s'teki Kabala tekkesi Ateret Cohanim'de Hz. S�leyman zaman�nda Tap�nak'ta yap�ld��� �ne s�r�len t�ren ve rit�ellerin provalar�n�n yap�l�yor olu�u bo�una de�ildir.

�srail'in gerek Ortado�u'da gerekse d�nya �l�e�inde �slami g��leri zay�flatmak, m�mk�nse yok etmek i�in giri�ti�i sava��n arkas�ndaki mant�klardan birisi de Tap�nak'�n yeniden in�as� olabilir. Ku�kusuz Yahudi Devleti Mescid-i Aksa'y� y�kt���nda M�sl�manlarla kar�� kar��ya gelece�ini bilmektedir ve �u an y�r�tt��� anti-�slami program�n bir amac� da, ka��n�lmaz olarak sava�aca�� bu g�c� �nceden m�mk�n oldu�unca zay�flatmak olarak yorumlanabilir.

Uzun y�llar Kud�s'te �al��an Amerikal� arkeolog Gordon Franz, bu konudaki g�zlemlerine dayanak ��yle diyor:

"Emin oldu�um bir �ey varsa, Tap�nak'� yeniden in�a etmeyi hedefleyen Yahudilerin o iki camiyi mutlaka y�kmak istiyor olu�lar�d�r. Bu y�k�m�n nas�l olaca�� konusunda kesin bir fikrim yok ama olacakt�r. Y�kacaklar ve burada onun yerine bir Tap�nak in�a edecekler. Ne zaman, nas�l yap�lacak bilmiyorum, ama yap�lacak."

Houston �kinci Baptist Kilisesi'nden rahip James E. DeLoach ise t�m Yahudilerin camileri y�k�p Tap�nak'� in�a etmek istediklerini, ancak bunu Machteret Yehudit gibi radikal y�ntemlerle de�il, Aksiyon'un haberinde yer alan �ekilde yapacaklar�n� s�yl�yor: "�u bir ger�ek; tan�d���m b�t�n Yahudiler o camilerin y�k�ld���n� g�rmek istiyorlar. Ama bana s�ylediklerine g�re, bu y�k�m, Tanr�'dan gelecek bir hareketle, �rne�in bir depremle ya da ona benzer bir �ekilde ger�ekle�ecek."

�srail'in bir �ekilde Harem-i �erif'teki �slam mabetlerini y�kt���n� ve Tap�nak'� in�a etti�ini varsayal�m. Bu durumda Mesih i�in gerekli t�m kehanetler yerine getirilmi� ve 500 y�ll�k Plan sona ermi� olacakt�r.

A��k�a anla��lmaktad�r ki, bu son kehanet ger�ekle�medi�i s�rece �srailli radikallerin Harem-i �erif'e kar�� sald�r�lar� bir son bulmayacakt�r.  

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com