�srail Askerlerinin Mescid-i Aksa Sald�r�s� Alt�nda Yatan Ger�ek: SON KEHANET
�srail H�k�metinden Yahudi �ete �yelerine AF!
Mescid-i Aksa�n�n Y�k�m� ve Tap�na��n �n�as� Yolunda �er �ttifak�

MESC�D-� AKSA SALDIRISI VE SON KEHANET

Harun Yahya

�srail H�k�metinden Yahudi �ete �yelerine AF!

Amerikal� Yahudi gazeteci Robert Friedman, Machteret Yehudit (Yahudi �etesi) olay�n�n derinleme bir incelemesini yapm��t�. Verdi�i ilgin� bilgiler vard�: O d�nemde �srail bas�n�ndaki yayg�n bir iddiaya g�re �srail'in i� g�venlik servisi Shin Bet, Machteret Yehudit'in daha �nceki eylemlerini Arap belediye ba�kanlar�n�n �ld�r�lmesi, �slam Koleji'nin taranmas� gibi biliyorlard� ve buna ra�men de �rg�te hi�bir m�dahalede bulunmam��lard�. Friedman'�n yorumuna g�re, �srail otoriteleri asl�nda �rg�t�n Mescid-i Aksa'y� y�kma plan�ndan da haberdar olduklar� halde bir s�re onlara engel olmam��lar, ancak olay�n bas�na s�zmas� ve sonu�lar�n�n da �ok tehlikeli olaca��n� fark etmeleri �zerine Machteret Yehudit'i durdurarak �yelerini tutuklam��lard�. Yitzhak �amir'in �rg�t�n �yeleri i�in "harika insanlar" deyi�i ya da onlar� hapse mahkum eden yarg�c�n karar� a��klarken "bu insanlara yurtseverlikleri nedeniyle sayg� ile bak�lmas� gerekti�i" �eklindeki garip s�zleri, hep bu isteksiz engel olu�un g�stergeleriydi. �st r�tbeli �srail subay� Avi Yitzhak, �srail y�netiminin Machteret Yehudit'e uzun s�re engel olmad���n�, ��nk� "�st d�zey politik ve askeri y�neticilerin, �rg�t�, demokratik bir devletin yapamayaca�� eylemleri yapabilmesi i�in muhafaza etti�ini" s�ylemi�ti. Friedman, "Machteret Yehudit olay� i�inde �srail h�k�metinin parma�� vard�, ama bunun oran� hi�bir zaman bilinemeyecek" diyordu.

1985 y�l�nda, hapisteki Machteret Yehudit �yelerinin serbest b�rak�lmas� i�in etkili bir kampanya ba�lat�ld�. Kampanyan�n en ate�li destek�ileri Knesset �yesi politikac�lard�. Her partiden, hatta "solcu ve laik" ve s�zde bar�� yanl�s� ���i Partisi'nden bile �ok say�da Knesset �yesi bu "harika insanlar�" hapisten ��karmak i�in �al��t�lar. Sonu�ta birbiri ard�na gelen aflarla hepsi serbest b�rak�ld�.

Sonu� olarak, Harem-i �erif'teki �slam mabetlerini y�karak, yerine Mesih Plan�'n�n son kehaneti olan Tap�nak'� in�a etmeye �al��an Machteret Yehudit'in ger�ekte Kabalac�lar (Gush Emunim) ve �srail h�k�metinin izniyle olu�turulmu� bir �rg�t oldu�unu, ancak �rg�t�n biraz aceleci davrand��� i�in durduruldu�unu s�yleyebiliriz.

Dolay�s�yla, Machteret Yehudit'in �slam mabetlerini y�kma plan�n�n engellenmi� olmas�, �srail y�netiminin bu mabetlerin varl���ndan memnun oldu�u anlam�na gelmemektedir. Nitekim bug�n �srail y�netimi, daha dolayl� bir yoldan Mescid-i Aksa ve Kubbet-�s Sahra'y� y�kma yolundad�r. Bunun i�in, bu iki kutsal mabedin alt�n�n oyulmas� yoluna gidilmi�tir; ufak bir sars�nt� sonucunda "kendili�inden" y�k�lmalar� beklenmektedir. Haftal�k Aksiyon dergisi, "�srail Mescid-i Aksa'y� y�k�yor!" ba�l���yla verdi�i bir haberde bu konuya de�inmi�ti. Aksiyon'un 13 May�s 1995 tarihli haberi ��yleydi:

"... Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya giremiyor olmas�, Mescid-i Aksa'n�n g�venlikte oldu�u anlam�na gelmiyor. Yahudiler, M�sl�manlar i�in mukaddes olan bu mekan�n alt�n� kaz� �al��malar� ad� alt�nda oyarak, bir �ekilde ��kertmeye ve kendilerince eskiden orada mevcut olan Tap�naklar�n� yeniden in�a etmeye �al���yorlar. Bunun i�in plan ve projeler bile haz�rlam��lar.

Yahudilerin bu konudaki �al��malar�n�, Mescid-i Aksa'n�n mihrap y�n�ndeki penceresinden a�a�� bak�nca rahatl�kla g�rebiliyorsunuz... Bu b�lgede �ok say�da buldozer ve hafriyat ara�lar� �al���yor... Bu kaz� alan�n�n g�r�nt�lerini �ekmeye �al���rken, �ok say�da �srail askerinin, ba�lar�nda beyaz g�mlekli bir arkeologla beraber Mescid-i Aksa'ya do�ru ilerlediklerini g�rd�k... Bir kap�dan Mescid-i Aksa'n�n alt�na giriverdiler. Aksa'n�n i�inde namaz k�lan M�sl�manlar�n bizlere s�yledikleri 'bunlar bir g�n bizi Aksa ile birlikte g���recekler' s�zleriyle neyi kastettiklerini �imdi anl�yorduk... Kaz� �al��malar�n�n yap�ld��� mahale inip bilgi almak istiyoruz, ancak M�sl�man oldu�umuzu anlay�nca yakla�mam�za bile izin verilmiyor. Filistinli M�sl�manlar da bu mahale giremedikleri i�in onlar da kaz�n�n hangi boyuta ula�t��� ve Mescid-i Aksa'n�n alt�n�n ne kadarl�k k�sm�n�n oyuldu�unu bilmiyorlar.

�srail, Mescid-i Aksa'ya kar�� do�rudan bir sald�r�da bulundu�u takdirde... �slam �lkelerinin topyek�n cephe almas�ndan �ekiniyor... (Bu nedenle) tarihi kaz� yap�yor gibi g�stererek, kendili�inden ��kecek bir hale gelmesi i�in u�ra��yor. B�ylece �lke olarak kendisini geri �ekecek ve �zerine bir sorumluluk almadan hedefine ula�m�� olacak."

devam� >>>
Mescid-i Aksa�n�n Y�k�m� ve Tap�na��n �n�as� Yolunda �er �ttifak�

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com