�srail Askerlerinin Mescid-i Aksa Sald�r�s� Alt�nda Yatan Ger�ek: SON KEHANET
�srail H�k�metinden Yahudi �ete �yelerine AF!
Mescid-i Aksa�n�n Y�k�m� ve Tap�na��n �n�as� Yolunda �er �ttifak�

MESC�D-� AKSA SALDIRISI VE SON KEHANET

Harun Yahya

�srail Askerlerinin Mescid-i Aksa Sald�r�s� Alt�nda Yatan Ger�ek:
SON KEHANET

�srailli askerlerin 27 �ubat 2004 g�n� Cuma Namaz� ��k���nda Mescid-i Aksa'ya d�zenledikleri silahl� sald�r�da 24 Filistinli sivil yaraland�. Sald�r�da ya�l�, kad�n ve �ocuk ay�rt edilmedi, g�z ya�art�c� bombalar�n yan� s�ra plastik mermiler de kullan�larak kalabal���n �zerine rasgele ate� edildi.

Bu sald�r� bir ilk de�ildir. Yahudi gelene�i olan Kabalist felsefenin tarihi ve amac� incelendi�inde bu t�r sald�r�lar�n devam edece�i de a��kt�r. Zira Kabalist inanca g�re Mesih'in geli�i i�in gerekli olan t�m kehanetler birbiri ard�na ger�ekle�tirilmi�tir ve bug�n yerine getirilmesi gereken son bir kehanet vard�r; Hz. S�leyman Tap�na��'n�n yeniden in�a edilmesi. Siyasi Siyonizmi form�le eden Kabalac� Hirsch Kalischer'e g�re ve di�er Kabalac�lar�n da kabul etti�i gibi Yahudilerin Kud�s'� ele ge�irdikten sonra yerine getirmeleri gereken son kehanet budur ve bunun da yap�lmas�n�n ard�ndan Mesih'in geli�i an meselesi olacakt�r. ��te Mesih Plan�'n�n M�sl�manlar ile Yahudileri kar�� kar��ya getiren kehanetsel y�n� buradad�r, ��nk� Tap�nak'�n in�as� i�in, onun eski yerinde bug�n duran iki �slam mabedinin, Mescid-i Aksa ve Kubbet-�s Sahra'n�n y�k�lmas� gerekmektedir. Bu ise d�nya M�sl�manlar�n�n asla kabul etmeyece�i bir harekettir.

Peki �srailliler bu son kehanet hakk�nda ne d���nmektedir? Yahudiler, Tap�nak'� yapmak i�in �slam'�n ���nc� kutsal mekan�n� yerle bir etmeyi hedeflemekte midir?

Tap�nak'�n �n�as�na Do�ru?...

1984 y�l�n�n 27 Nisan�nda �srail'de olduk�a ilgin� bir �rg�t�n varl��� ortaya ��kt�. Machteret Yehudit (Yahudi �etesi) ad�ndaki �rg�t�n �yeleri, Arap yolcularla dolu olan be� yolcu otob�s�n� havaya u�urmaya y�nelik bir plan yapm�� ama son anda olay�n ortaya ��kmas� �zerine tutuklanm��lard�. Ancak daha �nce ger�ekle�tirdikleri �nemli eylemler vard�; 1980 y�l�nda Bat� �eria'daki iki Arap belediye ba�kan�n�n arabas�na bomba koyarak �ld�rm��ler, 1983 y�l�nda ise Hebron kentindeki �slam Koleji'ne silahl� bir sald�r� d�zenleyerek �� ��renciyi �ld�rm��, otuz �� tanesini de yaralam��lard�.

Ama k�sa bir s�re sonra, Machteret Yehudit'in t�m bunlardan �ok daha b�y�k bir eylemi ger�ekle�tirmek �zere oldu�u ��renildi. �rg�t, Do�u Kud�s'�n, M�sl�manlar�n Harem-i �erif, Yahudi ve H�ristiyanlar�n ise Tap�nak Tepesi (Temple Mount) ad�n� verdikleri mevkiinde yer alan iki �slam mabedini, Mescid-i Aksa ve Kubbet-�s Sahra'y� havaya u�urmak i�in �ok kapsaml� bir plan haz�rlam��t�. Mabetlerin mimar� yap�s� �zerinde profesyonel bir inceleme yap�lm��, Golan Tepeleri'ndeki bir askeri garnizondan bol miktarda patlay�c� �al�nm��t�. Kubbet-�s Sahra'y� etrafa zarar vermeden havaya u�urabilmek i�in, 28 ayr� patlay�c� Kubbe'nin belirlenmi� yerlerine yerle�tirilecekti. Gerekirse Mescid-i Aksa'y� korumakla g�revli silahs�z M�sl�man n�bet�ileri vurmak i�in ucuna susturucu tak�lm�� Uzi'ler ve g�z ya�art�c� bombalar edinmi�lerdi. Operasyon, yirminin �zerinde Machteret Yehudit militan�n�n kat�l�m�yla ger�ekle�ecekti.

Machteret Yehudit'in iki �nemli lideri vard�, Yeshua Ben-Shoshan ve Yehuda Etzion. �srailli yazar Ehud Sprinzak, "The Ascendance of Israel's Radical Right"(�srail'de Radikal Sa��n Y�kseli�i) adl� kitab�nda bu ikilinin kimliklerini incelerken, birer Kabalac� olu�lar�na, �zellikle de hareketin ruhani lideri say�labilecek olan Yeshua Ben-Shoshan'�n Kabala �zerindeki derin �al��malar�na dikkat �ekiyor. Bu iki Kabalac�'n�n bir di�er ortak �zellikleri ise �srail radikal sa��n�n en �nemli politik organizasyonu ve "Kabalac�lar�n partisi" olan Gush Emunim'e ba�l� olu�lar�yd�.

Ancak bu ikili, Ehud Sprinzak'�n yazd���na g�re, Gush Emunim'in as�l �izgisinden sapm�� olan gen� Kabalac�lard�. Gush Emunim'in b�y�kleri, d�nemin en b�y�k Kabalac�s� say�labilecek olan Haham Zvi Yehuda Hacohen Kook'un "itidal" �izgisine ba�l� kalm��lar ve Mescid-i Aksa'y� imha giri�imlerine kar�� hep "daha zaman� de�il" diyerek kar�� ��km��lard�. Bu iki gen� Kabalac� ise Gush Emunim i�indeki dini hiyerar�iyi bozarak, kendileri gibi d���nen radikallerle birlikte kendi ba�lar�na Tap�nak'� y�kmaya karar vermi�lerdi. Bu, tarihteki "sahte Mesih" hareketlerine benzeyen bir durumdu; Yahudi tarihinde s�k s�k boy g�steren "sahte Mesih"lerin �o�u, b�y�k Kabalac�lar�n y�r�tt��� uzun Mesih Plan�'n� beklemekten s�k�lm�� ve kendi ba�lar�na i�e soyunmu�lard�. Nitekim Gush liderleri de Machteret Yehudit olay�n� b�yle yorumlad�lar. Yeshua Ben-Shoshan'�n hocas� olan Kabalac� hahamba�� Yoel Ben-Nun, ��rencisini tarihteki sahte Mesihlerin en �nl�s� olan Sabetay Sevi'ye benzetmi�ti.

Zaten Yeshua Ben-Shoshan'�n daha �nce de Gush �izgisine g�re sivri ka�an baz� a��klamalar� olmu�tu. Ehud Sprinzak, Yeshua Ben-Shoshan'�n Gush liderlerinin inand�klar� ama a��k�a s�ylemeyi sak�ncal� bulduklar� baz� konular� f�tursuzca g�ndeme getirdi�ini s�yl�yor. Bunlar�n ba��nda yak�n gelecekte kurulacak olan "�deal �srail Devleti" projesi vard�: Yeshua Ben-Shoshan, Tap�nak'�n yeniden in�as�n�n ard�ndan, �srail'in, 70 bilge Kabalac�dan olu�an Sanhedrin kurulu taraf�ndan y�netilecek bir Yahudi teokrasisine d�n��ece�inden s�z etmi�ti. Bu, Gush liderlerinin de hesaplad�klar� �eydi, ama bunu a��k�a s�ylemeyi asla uygun bulmam��lard�.

K�sacas�, Machteret Yehudit'in �yeleri, herkesin yapmak istedi�i bir i�i, sab�rs�zl�klar� nedeniyle, uygun olmayan bir zamanda yapmaya kalkm��lard�. Bu nedenle, asl�nda, gerek Gush Emunim gerekse �srail h�k�meti, Machteret Yehudit'e ve eylemine gizli bir sempati ile bakm��lard�. �srail mahkemesi, kanunlara g�re su� olu�turan bu eylemi do�al olarak cezaland�rd�, ama mahkeme karar�ndan bir g�n sonra, Ba�bakan Yitzhak �amir, Machteret Yehudit �yeleri i�in ��yle diyebiliyordu: "Hepsi harika insanlar ama bir hata yapt�lar." Gush Emunim'in �nde gelen ismi Haham Mo�e Levinger de eylemin teorik olarak do�ru, ama zamanlama y�n�nden yanl�� oldu�u y�n�nde g�r�� bildirdi.

devam� >>>
�srail H�k�metinden Yahudi �ete �yelerine AF!

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com