D�nyay� Aya�a Kald�ran film ve Hz. �sa

Kuran'a G�re Hz. �sa'n�n Hayat�
�ncillerdeki �e�itli �arm�h �zahlar�
Hz. �sa D�nyaya D�necektir
H�ristiyanl�ktaki ��leme Yan�lg�s�

HIR�ST�YANLIKTAK� ��LEME YANILGISI

Harun Yahya

Kuran'da H�ristiyanlar�n olumlu inan�lar�na ve ahlaki �zelliklerine �zelli�ine dikkat �ekilir. Allah H�ristiyanlar�n M�sl�manlar i�in "insanlar i�inde sevgi bak�m�ndan en yak�n" olduklar�n� ve "b�y�kl�k taslamad�klar�n�" bildirir. (Maide Suresi, 82) �slam'a g�re H�ristiyanlar inkarc� de�il, Yahudilerle birlikte, "Kitap Ehli"dirler. Yani Allah'�n �nceki vahiylerine iman eden inan�l� insanlard�r.

Ancak Kuran'da H�ristiyanlar�n �ok b�y�k bir yan�lg�s�na dikkat �ekilir. Bu, Hz. �sa'ya ilahl�k atfetme hatas� olan "��leme" ifadesidir. Allah Kuran'da H�ristiyanlar� bu konuda ��yle uyarmaktad�r.

"Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda ta�k�nl�k etmeyin, Allah'a kar�� ger�ek olandan ba�kas�n� s�ylemeyin. Meryem o�lu Mesih �sa, ancak Allah'�n el�isi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e y�neltmi�tir ve O'ndan bir ruhtur. �yleyse Allah'a ve el�isine inan�n�z; "��t�r" demeyiniz. (Bundan) ka��n�n, sizin i�in hay�rl�d�r. Allah, ancak bir tek ilaht�r. O, �ocuk sahibi olmaktan y�cedir. G�klerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. (Nisa Suresi, 171)

Nitekim tarihi bilgilere bakt���m�zda da, ��leme'nin H�ristiyanl��a sonradan girmi� bir hurafe oldu�u ortaya ��kmaktad�r.

H�ristiyanl���n �z�: Tevhid

H�ristiyanl�k, ilk ba�ta, Filistin'de ya�ayan Yahudiler aras�nda do�du. Hz. �sa'n�n �evresinde bulunan ve ona inanan insanlar�n tamam�na yak�n� Yahudiydi ve Hz. Musa'n�n �eriat�na g�re ya��yorlard�. Yahudili�in en temel �zelli�i ise tevhid inanc�yd�, Allah'a bir ve tek olana iman etmekti.

Ancak H�ristiyanl�k Hz. �sa'n�n Allah Kat�na al�n���n�n ve Yahudilerin d�nyas�ndan ��k�p pagan d�nyaya do�ru yay�l���n�n ard�ndan farkl�la�maya ba�lad�. Hz. Musa'n�n �eriat�n�n temeli olan tevhid inanc� b�y�k bir de�i�ikli�e u�rad� ve H�ristiyanlar Hz. �sa'y� kendilerince bir ilah olarak kabul etmeye ba�lad�lar.

"��leme" inanc� bu s�recin sonunda ortaya ��kt�. Bu kavram, H�ristiyanlar i�in, "Baba, O�ul ve Kutsal Ruh"tan meydana gelmi� ��l� bir Allah inanc� anlam�na gelmektedir. ��leme, geleneksel H�ristiyanlar�n en �nemli iman �artlar�ndand�r. ��leme inanc� sonsuz g�� ve kudret sahibi olan Rabbimiz'e bat�l bir anlay��la bakan, Allah'�n insanlara peygamber olarak g�nderdi�i Hz. �sa'ya uluhiyet veren yanl�� bir inan��t�r. Ancak, kendi i�inde bir�ok �eli�kiler bar�nd�rmas�na ve tevhid inanc�n�n tamamen kar��s�nda yer almas�na ra�men, H�ristiyanlar�n tahrif edilmi� inan� sistemlerinde �ok �nemli bir yere sahiptir. ��lemeye, dolay�s�yla Hz. �sa'n�n Allah'�n o�lu oldu�una, inanmayan bir ki�i geleneksel H�ristiyanl���n savunucular� taraf�ndan ger�ek bir H�ristiyan olarak kabul edilmez.

��leme'yi Kabul Etmeyenlere Bask�

�lgin� olan bir nokta, H�ristiyanl�k tarihi boyunca ��leme inanc�na kar�� ��k�p, Hz. �sa'n�n sadece Allah'�n peygamberi olan bir be�er oldu�unu savunan �e�itli ki�i ve ak�mlar�n �iddetli bask�lara maruz kalm�� olmas�d�r. Bu ki�ilerin �ncil'den ve Hz. �sa'n�n hayat�ndan getirdikleri deliller her zaman g�z ard� edilmi�, insanlar bu konularda konu�maktan menedilmi�lerdir. Bu tevhid inanc� sahipleri, Hz. �sa'n�n Allah'�n o�lu oldu�unu s�yleyenlere �iddetle kar�� ��km��, bunun a��k�a "Allah'a �irk ko�mak" oldu�unu s�ylemi�lerdir. Bu nedenle de as�rlar boyunca "kafir", "sapk�n" (heretik) ve hatta "H�ristiyanl�k d��man�" olarak tan�t�lm��, onlara destek verenler de ayn� tepkilerle kar��la�m��lard�r. Kimi yurtlar�ndan s�r�lm��, kimi de engizisyon mahkemelerince yak�larak �ld�r�lm�� veya as�lm��lard�r. Bu tepkiler ��leme kar��tlar�n�n say�ca artmalar�n�, fikirlerini yaymalar�n� engellememi�tir. Ancak H�ristiyan d�nyas�nda Allah'�n birli�ine iman edenler, her zaman i�in ��leme savunucular�n�n yan�nda az�nl�k konumunda olmu�lard�r.

Ancak konuyu tarafs�z g�zle ara�t�ranlar bile, ger�ek H�ristiyanl���n, tarih boyunca bask� alt�na al�nan s�zkonusu muvahhid (tevhide inanan) H�ristiyanl�k oldu�unu tespit etmektedirler. �zellikle de 18. y�zy�lda ba�layan ba��ms�z Kitab-� Mukaddes ara�t�rmalar�n�n b�y�k bir b�l�m�nde, ��leme, kefaret ve benzeri H�ristiyan dogmalar�n�n ger�ek H�ristiyanl�kta yer almad��� sonucuna var�lm��t�r. Ara�t�rmalar� yapan uzmanlar, Tevrat, �ncil ve di�er H�ristiyan kaynaklar� �zerinde yapt�klar� incelemelerle, d�nya �zerinde hakim olan geleneksel H�ristiyanl���n Hz. �sa d�neminde ya�anan dinden �nemli farkl�l�klar ta��d���n�, Hz. �sa'dan as�rlar sonra �ekillendirildi�ini ortaya koymu�lard�r.

��leme �nanc�n� Reddeden H�ristiyanlar

Bu tarihsel kan�tlar�n da etkisiyledir ki, g�n�m�zde baz� H�ristiyan mehzepler ��lemeyi reddetmektedirler. �rne�in d�nyan�n d�rt bir yan�nda kiliseleri bulunan �niteryen Kilisesi, ��leme inanc�n� kabul etmeyen �ok b�y�k bir H�ristiyan toplulu�udur. Bu cemaatin �yeleri -aralar�nda �e�itli g�r�� farkl�l�klar� bulunsa da- Hz. �sa'n�n Allah'�n o�lu oldu�unu kabul etmemekte, H�ristiyanl���n bir ve tek olarak Allah'a iman etmeyi emretti�ini s�ylemektedirler. B�y�k bir b�l�m� de Hz. �sa'n�n t�m insanlar�n g�nahlar�na kefaret olarak �arm�ha gerildi�i y�n�ndeki iddian�n yanl��l���n� vurgulamaktad�rlar. G�n�m�zde ��leme kar��t� H�ristiyanlarla, farkl� isimler alt�nda ve farkl� Kilise olu�umlar� �eklinde kar��la�mak m�mk�nd�r. �zellikle de Amerika'da "��leme kar��tlar�" her ge�en g�n daha da g��lenmekte ve H�ristiyan d�nyas�nda ger�ekleri a��k�a dile getirenlerin say�s� b�y�k bir art�� g�stermektedir. Bunlar aras�nda "The Worldwide Church Of God" �zellikle dikkat �ekicidir. Bu kilisenin kurucusu Herbert W. Armstrong, ��leme doktrininin pagan k�lt�rlerden H�ristiyanl��a giren bir bat�l inan� oldu�unu savunmaktad�r.

Bu konuda en �ok dikkat edilmesi gereken nokta, geleneksel H�ristiyanl��� savunanlar taraf�ndan H�ristiyanl���n temeli olarak g�sterilen "��leme" inanc�na Kitab-� Mukaddes'in hi�bir b�l�m�nde rastlanamamas�d�r. Ne Yahudilerin Kutsal Kitaplar� olan Eski Ahit'te ne de H�ristiyanlar�n kutsal metni olan �ncil'de bu inan� yer almamaktad�r. ��leme inanc� �ncil'de yer alan baz� ifadelerin yorumlar�na dayanmaktad�r ve bu kelime ilk kez 2. y�zy�l�n sonlar�nda Antakyal� Theophilus taraf�ndan kullan�lm��t�r. Bu inanc�n H�ristiyan inan�lar�na tam anlam�yla dahil olmas� ise �ok daha sonralar� ger�ekle�mi�tir. Bu nedenle de Kitab-� Mukaddes ara�t�rmac�lar� ve ��leme kar��tlar� �zellikle "H�ristiyanl�k dininin temeli olarak tan�t�lan ��leme inanc�n�n Kutsal Kitap'ta a��k ifadelerle yer almas� gerekmez miydi? E�er bu inan� ger�ekten do�ru olsayd�, Hz. �sa'n�n bu konuyu t�m a��kl���yla insanlara anlatm�� olmas� gerekmez miydi?" sorular� �zerinde yo�unla�maktad�rlar. Bu sorulara kendilerinin verdikleri cevap ise a��kt�r: �ncil'de t�m a��kl���yla yer almayan, dolay�s�yla ilk H�ristiyanlar taraf�ndan bilinmeyen bir inan�, asla H�ristiyanl���n temeli olamaz. Bu, Hz. �sa'n�n ard�ndan ve yerle�ik Yunan k�lt�r�n�n etkisiyle olu�turulan mitolojik bir efsaneden ba�ka bir �ey de�ildir, H�ristiyanl���n �z�yle de hi�bir ilgisi yoktur.

Asl�nda bu ger�ek, �ncil dikkatli bir bi�imde okundu�unda da g�r�lebilir.

�ncil'de de "Allah'a Bir ve Tek Olarak �man Etmek" Esast�r

Kuran'da Hz. �sa'n�n Yahudilere �u �ekilde tebli�de bulundu�u bildirilmektedir:

"Ey �srailo�ullar�, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin" (Maide Suresi, 72)

Hz. �sa'n�n insanlar� tevhide �a��ran ifadeleri, aksi y�nden �arp�tma ve tahriflere maruz kalm�� olan Yeni Ahit'in �ncillerinde bile bug�n hala bulunabilir. �rne�in Hz. �sa, Markos �ncili'ne g�re, kendisine gelerek "t�m buyruklar�n en �nemlisi hangisidir?" diye soran bir Yahudi din bilginine ��yle cevap vermi�tir: "En �nemlisi �udur: 'Dinle, ey �srail! Allah�m�z olan Rab tek Rab'dir. Allah�n olan Rab'bi b�t�n y�re�inle, b�t�n can�nla, b�t�n akl�nla ve b�t�n g�c�nle sev'." (Markos, 12/28-30)

Yine Markos �ncili'nde yer alan a�a��daki pasaj ise, Hz. �sa'n�n kendisinin ilahla�t�r�lmas� bir yana, �v�lmesine bile engel oldu�unu g�stermektedir:

"�sa yola ��karken, biri ko�arak yan�na geldi. �n�nde diz ��k�p O'na, "�yi ��retmenim, sonsuz ya�ama kavu�mak i�in ne yapmal�y�m?" diye sordu. �sa ona, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi, "iyi olan tek biri var, O da Tanr�'d�r." (Markos, 10/17-18)

Asl�nda tek ba��na bu pasaj bile ��lemenin Yehi Ahit'e ayk�r� bir inan� oldu�unu g�stermeye yeterlidir. Hz. �sa �vg� kabul etmeyip �v�lmeye lay�k olan�n sadece Allah oldu�unu vurgulayarak, kendisinin Allah'�n bir kulu oldu�unu �ok a��k bir bi�imde ifade etmektedir.

Ger�ekte Hz. �sa Allah'�n bir peygamberidir Hz. Musa'n�n getirdi�i vahyin tahrif edilmesinin ard�ndan, insanlar� Allah'�n birli�ine �a��rmak, O'ndan ba�ka ilah olmad���n� insanlara tebli� etmek i�in g�nderilmi�tir. O, Hz. Musa'n�n getirdi�i hak dini dejenere edip bozan �srailo�ullar�n� ba�naz geleneklerinden uzakla��p, bat�l inan��lar�n� terk etmeye, sadece Allah'a teslim olmaya �a��rm��t�r. Ayetlerde Hz. �sa'n�n �srailo�ullar�na tebli�i �u �ekilde bildirilir:

�sa, a��k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan sak�n�n ve bana itaat edin. ��phesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; �u halde O'na kulluk edin. Dosdo�ru yol budur." (Zuhruf Suresi, 63-64)

"Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin. Ger�ekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. �yleyse O'na ibadet edin. Dosdo�ru olan yol i�te budur." (A-li �mran Suresi, 50-51)

M�sl�manlara, H�ristiyanlara, Yahudilere ve t�m d�nya insanlar�na d��en de, bu �lahi �a�r�ya uymakt�r.

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com