D�nyay� Aya�a Kald�ran film ve Hz. �sa

Kuran'a G�re Hz. �sa'n�n Hayat�
�ncillerdeki �e�itli �arm�h �zahlar�
Hz. �sa D�nyaya D�necektir
H�ristiyanl�ktaki ��leme Yan�lg�s�

HZ. �SA D�NYAYA D�NECEKT�R

Harun Yahya

Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i konusu, son haftalarda T�rkiye'de �nemli bir g�ndem maddesi oldu. Bu konudaki ger�e�i ��renmek i�in, elbette Kuran'da anlat�lan hakikatleri incelemek gerekir.

Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�i konusunda Kuran'da �nemli deliller bulunmaktad�r. Bunlar� s�ras�yla �u �ekilde inceleyebiliriz:

1. Delil "... sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im..."

Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne gelece�ine dair i�aretler ta��yan ayetlerden ilki Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetidir:

"Hani Allah, �sa'ya demi�ti ki: "Ey �sa, do�rusu seni Ben vefat ettirece�im ve seni Kendime y�kseltece�im, seni inkar edenlerden temizleyece�im ve sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im. Sonra d�n���n�z yaln�zca Bana'd�r, hakk�nda anla�mazl��a d��t���n�z �eyde aran�zda Ben h�kmedece�im." (Al-i �mran Suresi, 55)

Allah k�yamete kadar inkar edenlere �st�n gelen ve Hz. �sa'ya ger�ekten tabi olan bir grubun varl���ndan s�z etmektedir. Hz. �sa hayatta iken ona uyanlar�n say�s� �ok azd�. Ve onun Allah Kat�na y�kseli�inin ard�ndan da h�zla dinde dejenerasyon ba�lad�. Sonraki iki y�zy�l boyunca da, Hz. �sa'ya iman edenler (�seviler) �iddetli bask�lara maruz kald�lar. �stelik �sevilerin hi�bir siyasi g�c� de bulunmamaktayd�. Bu durumda ge�mi�te ya�ayan H�ristiyanlar�n, inkar edenlere �st�n geldiklerini ve bu ayetin onlara bakt���n� s�yleyemeyiz.

G�n�m�zde ise H�ristiyanl���n �z�nden uzakla�t���n�, Hz. �sa'n�n anlatt��� hak dinden farkl� bir dine d�n��t���n� g�r�r�z. Bu durumda "sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im" ifadesi a��k bir i�aret ta��maktad�r. Hz. �sa'ya uyan ve k�yamete kadar ya�ayacak olan bir topluluk olmas� gerekmektedir. B�yle bir topluluk, ku�kusuz Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar geli�iyle ortaya ��kacakt�r. Ve tekrar d�nyaya geli�i s�ras�nda bu kutlu insana tabi olanlar, k�yamete kadar inkar edenlere �st�n k�l�nacakt�r.

2. Delil "... �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur..."

Nisa Suresi'nin 156-158. ayetlerinin arkas�ndan Allah, 159. ayette ��yle buyurmaktad�r:

Andolsun, Kitap Ehlinden, �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n�, o da onlar�n aleyhine �ahit olacakt�r. (Nisa Suresi, 159)

Yukar�daki ayette yer alan "�lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur" ifadesi olduk�a dikkat �ekicidir. Burada baz� tefsirciler "o" zamirinin Hz. �sa yerine Kuran'a bakt���n� d���nm��ler ve ayete Kitap Ehlinin �lmeden Kuran'a iman edece�i �eklinde bir yorumda bulunmu�lard�r. Oysa bu ayet �ncesindeki iki ayette de "o" zamiri tart��mas�z bir bi�imde Hz. �sa i�in kullan�lm��t�r. ��nk� �nceki ayetlerde hep Hz. �sa'dan s�z edilmektedir.

Ayetin manas� hakk�nda belirtece�imiz ikinci nokta ise "�l�m�nden �nce" ifadesinin yorumu ile ilgilidir. Baz�lar� bu ifadenin "Kitap Ehlinin kendi �l�mlerinden �nce" inanmas� anlam�nda oldu�unu d���nmektedirler. Bu yoruma g�re Kitap Ehlinden olan her ki�i kendisine �l�m gelmeden Hz. �sa'ya mutlaka iman edecektir. Oysa bug�ne kadar Hz. �sa'ya iman etmemi� milyonlarca Ehli Kitap Yahudi ya�am�� ve Hz. �sa'ya iman etmeden �lm��t�r. Dolay�s�yla ayette s�z konusu olan Kitap Ehlinin de�il, Hz. �sa'n�n �l�m�d�r. Sonu� olarak, ayetin bizlere g�sterdi�i ger�ek ise �udur: "Hz. �sa �lmeden �nce t�m Ehli Kitap ona iman edecektir".

Bu ise ancak Hz. �sa'n�n d�nyaya ikinci kez gelip ya�amas�, ve bu ikinci hayat�nda t�m Kitap Ehli'nin ona iman etmesi ile m�mk�n olabilir. Nitekim hadislerdeki vaad de budur. (Do�rusunu en iyi Allah bilir.)

3. Delil: "��phesiz o, k�yamet-saati i�in bir ilimdir..."

Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne d�nece�i ile ilgili bir ba�ka ayet de Zuhruf Suresi'nin 61. ayetidir. Bu ayette Hz. �sa'n�n k�yamet saati i�in bir ilim oldu�u belirtilmektedir:

"��phesiz o, k�yamet-saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n ve Bana uyun. Dosdo�ru yol budur." (Zuhruf Suresi, 61)

B�y�k �slam alimleri buradaki "o" zamirini gerek ayetlere gerekse sahih hadislere dayanarak Hz. �sa olarak a��klamaktad�rlar. Elmal�l� Hamdi Yaz�r'�n tefsirinde bu konu �u �ekilde a��klanmaktad�r:

"Muhakkak ki o saat i�in bir ilimdir de -saatin gelece�ini �l�lerin dirilip, k�yam edece�ini bildiren bir delil ve alamettir. ��nk� �sa gerek zuhuru ve gerek emvati ihya (�l�leri diriltme) mucizesi ve gerek emvat�n k�yam�n� (�l�lerin kalk���n�) haber vermesi itibar�yla k�yametin vaki olaca��na bir delil oldu�u gibi hadiste varid oldu�una g�re e�rat� saattendir (k�yamet alametidir)." (Elmal�l� Hamdi Yaz�r, http://www.kuranikerim.com/telmalili/zuhruf.htm)

Hz. �sa, Kuran'�n indirili�inden yakla��k alt� as�r �nce ya�am��t�r. Dolay�s�yla bu ilk hayat�n� "k�yamet saati i�in bir bilgi" yani bir k�yamet alameti olarak anlayamay�z. Ayetin i�aret etti�i anlam, Hz. �sa'n�n, ahir zamanda, yani k�yametten �nceki son zaman diliminde yeniden yery�z�ne d�nece�i ve bunun da bir k�yamet alameti olaca��d�r. (En do�rusunu Allah bilir.)

4. Delil: "... Ona Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��retecek..."

Al-i �mran Suresi, 45-48. ayetlerde Allah'�n Hz. �sa'ya, Tevrat'�, �ncil'i ve bir de "Kitab'�" ��retece�i haber verilmektedir. Bu kitab�n hangi kitap oldu�u ku�kusuz �nemlidir. Ayn� ifade Maide Suresi'nin 110. ayetinde de yer almaktad�r:

"Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim..." (Maide Suresi, 110)

Her iki ayette de ge�en "Kitap" ifadesini inceledi�imizde, bunun Kuran'a i�aret etti�ini g�r�r�z. Ayetlerde Tevrat ve �ncil d���nda g�nderilen son hak kitab�n Kuran oldu�u bildirilmektedir. (Hz. Davud'a verilen Zebur da Eski Ahit'in i�indedir) Bunun yan�nda, yine Kuran'�n bir ba�ka ayetinde, "Kitap" kelimesi, �ncil ve Tevrat'�n yan�nda Kuran'� ifade etmek i�in kullan�lm��t�r. (Al-i �mran Suresi, 2-3)

Bu durumda, Hz. �sa'ya ��retilecek olan ���nc� "Kitab"�n Kuran oldu�unu ve bunun da ancak Hz. �sa'n�n ahir zamanda d�nyaya d�n���nde m�mk�n olabilece�ini d���nebiliriz. ��nk� Hz. �sa Kuran'�n indirilmesinden yakla��k 600 sene �nce ya�am��t�. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde Hz. �sa'n�n d�nyaya ikinci kez geli�inde �ncil ile de�il Kuran'la h�kmedece�i bildirilmektedir. Bu da ayetteki manaya tam olarak uygun d��mektedir. (��phesiz en do�rusunu Allah bilir.)

5. Delil: "��phesiz, Allah Kat�nda �sa' n�n durumu, Adem'in durumu gibidir..."

"��phesiz, Allah Kat�nda �sa'n�n durumu, Adem'in durumu gibidir..." (Al-i �mran Suresi, 59) ayeti de Hz. �sa'n�n d�n���ne i�aret ediyor olabilir. Tefsir alimleri genellikle bu ayetin her iki peygamberin de babas�z olma �zelli�ine, Hz. Adem'in Allah'�n "Ol" emriyle topraktan yarat�lmas� ile Hz. �sa'n�n yine "Ol" emriyle babas�z do�mas�na i�aret etti�ine dikkat �ekmi�lerdir. Ancak ayetin bir ikinci i�areti daha olabilir. Hz. Adem cennetten nas�l yery�z�ne indirildiyse, Hz. �sa da ahir zamanda Allah'�n Kat�ndan yery�z�ne indirilecek olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.)

6. Delil: "...do�du�um g�n, �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n..."

Kuran'da Hz. �sa'n�n �l�m�n� ifade eden bir di�er ayet ise Meryem Suresi'nde ��yle haber verilmektedir:

"Selam �zerimedir; do�du�um g�n, �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n de." (Meryem Suresi, 33)

Bu ayet Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelendi�inde �ok �nemli bir ger�e�e i�aret etmektedir. Al-i �mran Suresi'ndeki ayette Hz. �sa'n�n Allah Kat�na y�kseltildi�i ifade edilmektedir. Bu ayette �lme ya da �ld�r�lme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. ayetinde Hz. �sa'n�n �lece�i g�nden bahsedilmektedir. Bu ikinci �l�m ise ancak Hz. �sa'n�n ikinci kez d�nyaya geli�i ve bir s�re ya�ad�ktan sonra vefat etmesiyle m�mk�n olabilir. (En do�rusunu Allah bilir)

7. Delil: "... be�ikte iken de, yeti�kin (kehlen) iken de insanlarla konu�uyordun..."

Hz. �sa'n�n tekrar d�nyaya gelece�i ile ilgili bir ba�ka delil ise Maide Suresi'nin 110. ayetinde ve Al-i �mran Suresi'nin 46. ayetinde ge�en "kehlen" kelimesidir:

"Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin (kehlen) iken de insanlarla konu�uyordun�" (Maide Suresi, 110)

"Be�ikte de, yeti�kinli�inde (kehlen) de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir." (Ali �mran Suresi, 46)

Bu kelime Kuran'da sadece yukar�daki iki ayette ve sadece Hz. �sa i�in kullan�lmaktad�r. Hz. �sa'n�n yeti�kin halini ifade etmek i�in kullan�lan "kehlen" kelimesinin anlam� "otuz ile elli ya�lar� aras�nda, gen�lik devresini bitirip ihtiyarl��a ayak basan, ya�� kemale ermi� kimse" �eklindedir. Bu kelime �slam alimleri aras�nda ittifakla "35 ya� sonras� d�neme i�aret ediyor" �eklinde �evrilmektedir.

Hz. �sa'n�n gen� bir ya� olan otuz ya��n�n ba�lar�nda Allah Kat�na y�kseldi�ini, yery�z�ne indikten sonra k�rk y�l kalaca��n� ifade eden ve �bni Abbas'tan rivayet edilen hadise dayanan �slam alimleri, Hz. �sa'n�n ya�l�l�k d�neminin, tekrar d�nyaya geli�inden sonra olaca��n�, dolay�s�yla bu ayetin, Hz. �sa'n�n n�zul�ne dair bir delil oldu�unu s�ylemektedirler. (Muhammed Halil Herras, Faslu'l-Makal fi Ref'I �sa Hayyen ve N�zulihi ve Katlihi'd-Deccal, Mektebet�'s S�nne, Kahire, 1990, s. 20)

K�sacas�, pek �ok hadiste a��k�a haber verilen Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i mucizesi, Kuran-� Kerim'de de haber verilmektedir.

Hz. �sa �lmemi�tir ve bir kez daha d�nyaya gelecektir.

devam� >>>
HIR�ST�YANLIKTAK� ��LEME YANILGISI

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com