D�nyay� Aya�a Kald�ran film ve Hz. �sa

Kuran'a G�re Hz. �sa'n�n Hayat�
�ncillerdeki �e�itli �arm�h �zahlar�
Hz. �sa D�nyaya D�necektir
H�ristiyanl�ktaki ��leme Yan�lg�s�

�NC�LLERDEK� �EL��K�L� �ARMIH �ZAHLARI

Harun Yahya

G�n�m�z H�ristiyanlar�, "Yeni Ahit" olarak bilinen Kutsal Kitaba inan�rlar. Bu kitapta Allah'a samimi bir bi�imde iman ve ibadet etmeye �a��ran, �ok g�zel ahlaki prensipler ���tleyen pek �ok k�s�m vard�r. Bu a��dan Yeni Ahit'in b�y�k bir b�l�m�, Kuran-� Kerim'e mutab�kt�r. Bu nedenle M�sl�manlar ve H�ristiyanlar pek �ok ortak inanc� payla�makta ve ayn� ahlaki de�erlere inanmaktad�rlar. Bu, M�sl�manl�k ve H�ristiyanl�k aras�nda diyalog ve i�birli�i kurulmas�na zemin olu�turan �ok �nemli bir ger�ektir.

Ancak Yeni Ahit'e yer alan iki temel ��retinin yanl�� oldu�unu, Allah bize Kuran'da bildirmektedir.

Bunlardan birincisi, Hz. �sa'n�n �arm�ha gerildi�i ve bunun t�m insanlar i�in bir t�r "kurban verme" anlam�na geldi�i inanc�d�r.

�kincisi ise, Hz. �sa'n�n "Allah'�n o�lu" oldu�u iddias�d�r. (Allah'� tenzih ederiz. Ger�ekte Allah, �ocuk sahibi olmaktan m�nezzehtir.)

�lgin� olan bir nokta ise, bu iki inan� konusunda �ncillerde yer alan a��klamalar�n da birbirleriyle son derece �eli�kili olmas�d�r.

D�rt �ncil

Yeni Ahit'te Hz. �sa'n�n ya�am�n� ve tebli�ini anlatan d�rt ayr� "incil" yer al�r. Bu D�rt �ncil'in ilk ���-yani Matta, Markos ve Luka-birbirlerine b�y�k �l��de paraleldir. Bu nedenle H�ristiyan gelene�inde "Snoptik �nciller" olarak tan�mlan�rlar. (Snoptik, "ayn� g�zden" demektir ve �� �ncil'in ortak bak�� a��s�n� ifade eder). Bunlar�n aras�nda tarihsel olarak en erken yaz�lan�, Yeni Ahit'te ikinci s�raya konmu� olmas�na ra�men, Markos'un �ncilidir. Matta ve Luka'n�n kendi �ncilleri'ni yazarken Markos'u kaynak olarak kulland�klar� ancak baz� eklemeler yapt�klar� kabul edilmektedir.

D�rd�nc� �ncil olan Yuhanna ise, Snoptiklerden �ok kesin baz� �izgilerle ayr�l�r. Yuhanna'da anlat�lan baz� olaylar Snoptiklerde yer almaz ya da bunun tersi s�zkonusudur. Dahas�, Yuhanna'n�n anlatt��� bir olay, Snoptiklerde tamamen farkl� bir bi�imde anlat�labilmektedir.

�arm�h Konusu �le �lgili �eli�kili �zahlar

Daha �nce de a��klad���m�z gibi, Kuran'� Kerim'de �arm�ha gerilen ki�inin asl�nda Hz. �sa olmad���, Allah'�n mucizesiyle onun bir benzerinin �arm�ha gerildi�i, Hz. �sa'n�n bu tuzaktan kurtudu�u bildirilmektedir.

Yeni Ahit'in �ncilleri ise �arm�ha gerilen ki�inin Hz. �sa oldu�u konusunda �srarc�d�rlar. Ancak, Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilmesi ile ilgili anlat�mlar�nda, ba�ka hi�bir konuda �eli�medikleri kadar birbirleriyle �eli�irler.

Bu konuda hem Snoptikler ile Yuhanna �ncili aras�nda hem de Snoptiklerin kendi i�lerinde b�y�k uzla�mazl�klar vard�r. Hz. �sa'n�n havarileri ile birlikte yedi�i s�ylenen Son Yemekle ba�layan, onun tutuklanmas�, yarg�lanmas� ile devam eden anlat�m ile ilgili �nciller aras�nda b�y�k bir anla�mazl�k konusudur. Bu anla�mazl�klar�n �nemli noktalar�n� s�ras�yla inceleyelim:

  • Snoptikler Hz. �sa ile ��rencilerinin son yeme�inde "ekmek-�arap ayini" ya�and���n� ileri s�rerler. Oysa Yuhanna'da bu olaya hi� de�inilmez. Bunun yerine bu incilde Hz. �sa'n�n son yemek s�ras�nda bir sayg� ve sevgi ifadesi olarak "��rencilerinin ayaklar�n� y�kad���" gibi apayr� bir iddia yer almaktad�r.
  • Hz. �sa'n�n Romal�lar taraf�ndan tutuklanmas� konusunda yine kesin bir anla�mazl�k vard�r. Snoptikler'in iddias�na g�re Yahuda �skaryot Hz. �sa'y� Romal�lara g�stererek ele vermi�, Yuhanna'ya g�re ise Hz. �sa kendisini tan�tarak teslim olmu�tur. Hz. �sa'n�n Yahuda'ya verdi�i cevaplar da �eli�kili �ekilde anlat�l�r: Matta'ya g�re Hz. �sa "arkada�, bunun i�in mi geldin?" demi�, Yuhanna'ya g�re ise Yahuda ile Hz. �sa aras�nda hi�bir konu�ma olmam��t�r.
  • Hz. �sa'n�n tutuklanmas�n�n ard�ndan ��rencilerinin ne yapt��� konusu da anla�mazl�k nedenidir. Matta'ya g�re ��rencilerin hepsi ka�m��, bir tek Petrus uzaktan Hz. �sa'y� izlemi�tir. Markos ise Hz. �sa'y� sadece "keten beze sar�nm�� bir gencin" izledi�i, bu gencin de yakaland��� ama keten bezin i�inden s�yr�l�p ka�t��� gibi garip bir detay anlat�r. Luka, Matta gibi Hz. �sa'y� sadece Petrus'un izledi�ini yazar. Yuhanna ise "Simon Petrus'la ba�ka bir ��renci �sa'n�n ard�ndan gidiyorlard�" diye yazmaktad�r.
  • Hz. �sa'n�n kimin taraf�ndan yarg�land��� sorusunun cevab� da farkl�d�r. Snoptik �nciller Hz. �sa'n�n Yahudi Y�ksek Kurulu (Sanhedrin) taraf�ndan yarg�land���n� anlat�rlar. Yuhanna'ya g�re ise Hz. �sa Sanhedrin taraf�ndan de�il, "o y�l ba�kahin olan Kayafa" ve onun kay�nbabas� Hanna taraf�ndan yarg�lanm��t�r.
  • Hz. �sa'n�n Roma valisi Pilatus taraf�ndan yarg�lanmas� da farkl� farkl� anlat�l�r. Snoptikler'e g�re Hz. �sa Pilatus'un kendisine y�neltti�i su�lamalara hi�bir cevap vermemi�, sadece onun sordu�u "sen Yahudilerin Kral� m�s�n?" sorusuna "s�yledi�in gibidir" �eklinde k�sa bir kar��l�k vermi�tir. Yuhanna ise Hz. �sa'n�n Pilatus'a uzun bir cevap verdi�i, "Krall���n�n" bu d�nyada de�il, �teki d�nyada oldu�u konusunda detayl� bir a��klama yapt��� gibi bir iddia i�erir.
  • �arm�h� kimin ta��d��� da tart��mal�d�r. Snoptikler, �arm�h� Kireneli Simon adl� bir adam�n ta��d���n� yazarlar, Yuhanna ise Hz. �sa'n�n �arm�h� kendisinin ta��d���n� ileri s�rer.
  • Hz. �sa'yla birlikte �arm�ha gerildi�i kabul edilen haydutlar�n tepkileri yine farkl� farkl� anlat�l�r. Hz. �sa'n�n son s�zleri olarak aktar�lan ifadeler de �eli�kilidir.
  • �nciller �arm�h olay�n�n zaman�nda da farkl� bilgiler verirler. Snoptiklere g�re olay F�s�h (Mayas�z Ekmek) bayram�n�n ikinci g�n�nde, Yuhanna'ya g�re ise F�s�h bayram�ndan bir g�n �nce ya�anm��t�r...

Bu �eli�kilerin ortaya olduk�a garip bir tablo ��kard�klar� ise a��kt�r.

��nk� Hz. �sa'n�n ya�am�n�n son g�n�n� olu�turdu�u s�ylenen ve Son Yemek'ten �arm�ha kadar uzanan bu olaylar, H�ristiyanlar�n kabul�ne g�re, y�zlerce g�rg� tan���n�n �n�nde ger�ekle�mi� olaylard�r. Sadece havarilerin kat�ld��� Son Yemek hari�, hepsi kalabal�k �n�nde ya�anm�� olmal�d�rlar. �ncillere g�re Hz. �sa'n�n tutuklanmas�, Yahudiler ve Romal�lardan olu�an y�zlerce ki�ilik bir grubun g�zleri �n�nde ger�ekle�mi�tir. Yine �ncillere g�re, �arm�h olay� da Kud�s'te, halk�n g�zleri �n�nde ya�anm�� olmal�d�r.

Peki bu denli �ok g�rg� tan���n�n �n�nde ya�and��� s�ylenen bu olaylar�n anlat�mlar�nda bu denli keskin �eli�kiler nas�l olabilir?...

Cevap a��kt�r: �nciller �arm�h anlat�mlar�nda bu denli belirgin bir bi�imde �eli�mektedirler, ��nk� anlatt�klar� hikaye, bir yan�lg� �zerine kuruludur. �arm�ha gerilen ki�i Hz. �sa de�ildir. Allah, bu m�barek peygamberi kurulan tuzaktan kurtarm��t�r.

Hz. �sa �lmemi�tir, Allah Kat�ndad�r

Kuran'da Hz. �sa'y� �ld�rmek amac�yla inkar edenlerin bir tuzak kurduklar� haber verilir. Ancak bu tuza��n sonu ��yle bildirilmi�tir:

Onlar (inanmayanlar) bir d�zen kurdular. Allah da (buna kar��l�k) bir d�zen kurdu. Allah, d�zen kurucular�n en hay�rl�s�d�r. (Al-i �mran Suresi, 54)

Ayetlerde de bildirildi�i gibi, inkarc�lar Hz. �sa'y� �ld�rmek i�in harekete ge�mi�, tuzak kurmu�lard�r. Ancak bu ki�iler Hz. �sa'y� �ld�rmeyi ba�aramam��lar, onun bir benzerini, Hz. �sa zannederek �ld�rm��lerdir. Allah, Hz. �sa'y� kendi Kat�na y�kselterek, haz�rlanan tuza�� bo�a ��karm��t�r:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler. (Nisa Suresi, 157)

Ayn� ayetin devam�nda Hz. �sa'n�n �l�m� i�in ��yle buyrulmaktad�r:

Hay�r; Allah onu kendine y�kseltti (refea). Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)

Ayette bildirilen ger�ek a��kt�r. Hz. �sa'y� �ld�rmeye kalk��anlar, bunda ba�ar�l� olamam��lard�r. Ayette ge�en "...Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi..." ifadesi bu durumu a��k�a haber vermektedir. Allah insanlara Hz. �sa'n�n bir benzerini g�stermi� ve Hz. �sa'y� da Kendi Kat�na y�kseltmi�tir. Ayr�ca Rabbimiz, bu iddiada bulunanlar�n ger�e�e dair bir bilgileri olmad���n� da bildirmektedir.

Hz. �sa, �ld�r�lmemi�tir.

Kuran'da i�aret edilen ve Peygamberimizin (s.a.v.) hadislerinde a��k�a haber verilen bir ger�ek ise, Hz. �sa'n�n hayatta oldu�u ve ahir zamanda d�nyaya geri d�nece�idir.

devam�>>>
HZ. �SA D�NYAYA D�NECEKT�R

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com