D�nyay� Aya�a Kald�ran film ve Hz. �sa

Kuran'a G�re Hz. �sa'n�n Hayat�
�ncillerdeki �e�itli �arm�h �zahlar�
Hz. �sa D�nyaya D�necektir
H�ristiyanl�ktaki ��leme Yan�lg�s�

KURAN'A G�RE HZ. �SA'NIN HAYATI

Harun Yahya

Hz. �sa, tarihi kaynaklara g�re, bundan yakla��k 2000 y�l �nce ya�am��, Allah'�n d�nyada ve ahirette se�kin k�ld��� bir el�isidir. Matta �ncili'nde Hz. �sa'n�n I. Herod ve rejim de�i�ikli�i d�neminde (M� 4), Luka �ncili'nde ise �mparator Augustus d�neminde (MS 6), Yahudiye'deki n�fus say�m� s�ras�nda do�du�u bildirilir. Bu bilgileri do�rulamak m�mk�n de�ildir. Ancak �e�itli kaynaklar� inceleyen uzmanlar, Hz. �sa'n�n M� 7-6 y�llar� aras�nda do�du�unu tahmin etmektedirler.

Allah'�n �st�n �zelliklerle l�tufta bulundu�u, sonsuz cennet yurduyla m�jdeledi�i bu de�erli el�isinin getirmi� oldu�u hak din bug�n ismen yery�z�nde bulunsa da, ger�ekte dejenerasyona u�ram�� ve asl�ndan sapt�r�lm��t�r. Allah'�n Hz. �sa'ya vahyetti�i �ncil de ayn� �ekilde ismen mevcuttur, ancak asl� ortada yoktur. H�ristiyan kaynaklar� zaman i�inde �e�itli bozulmalara u�ram�� ve tahrif edilmi�tir. Dolay�s�yla bug�n Hz. �sa ile ilgili ger�ek bilgileri bu kaynaklardan temin etmemiz m�mk�n de�ildir. Hz. �sa hakk�nda do�rulu�u kesin bilgiye ula�abilece�imiz yegane kaynak, Allah'�n k�yamete kadar koruyaca��n� vaat etti�i Kuran'd�r. Kuran'da, Hz. �sa'n�n do�umu, hayat�, bu s�re i�inde kar��la�t��� olaylardan �rnekler, �evresindeki insanlar�n durumu ve daha bir�ok konudan bahsedilmi�tir. Hz. �sa'n�n Yahudilere nas�l tebli� yapt��� da bir�ok �rnekle haber verilmi�tir. Al-i �mran Suresi'nde Rabbimiz ��yle buyurmaktad�r:

"Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin. Ger�ekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz'dir. �yleyse O'na ibadet edin. Dosdo�ru olan yol i�te budur." (Al-i �mran Suresi, 50-51)

Hz. �sa'n�n bu davetine �o�u Yahudi icabet etmemi�, ancak az say�daki havari ona uymu�tur. Kuran'da bu samimi inananlar�n varl��� ��yle bildirilmektedir:

Nitekim �sa, onlarda inkar� sezince, dedi ki: "Allah i�in bana yard�m edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'�n yard�mc�lar� biziz; biz Allah'a inand�k, bizim ger�ekten M�sl�manlar oldu�umuza �ahit ol" dediler. "Rabbimiz, biz indirdi�ine inand�k ve el�iye uyduk. B�ylece bizi �ahitlerle beraber yaz." (Al-i �mran Suresi, 52-53)

Yeni Ahit'e g�re Hz. �sa, yan�nda bu 12 ��rencisi oldu�u halde Filistin'in d�rt bir taraf�n� dola�m��t�r. �nsanlar� Allah'a iman etmeye davet etmek i�in yapt��� bu yolculuklar� s�ras�nda Allah'�n dilemesiyle �e�itli mucizeler ger�ekle�tirmi�tir. Hasta ve sakat insanlar�, alaca hastal���na tutulanlar� iyile�tirmi�, do�u�tan k�r olanlar�n g�zlerini a�m�� ve �l�leri diriltmi�tir. Bu mucizeler Kuran ayetlerinde �u �ekilde haber verilmektedir:

..."Ger�ek �u, ben size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Ben size �amurdan ku� bi�iminde bir �ey olu�turur, i�ine �f�r�r�m, o da hemencecik Allah'�n izniyle ku� oluverir. Ve Allah'�n izniyle do�u�tan k�r olan�, alaca hastal���na tutulan� iyile�tirir ve �l�y� diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. ��phesiz, e�er inanm��san�z bunda sizin i�in kesin bir ayet vard�r." (Al-i �mran Suresi, 49)

"Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim. �znimle �amurdan ku� bi�iminde (bir �eyi) olu�turuyordun da (yine) iznimle ona �f�rd���nde bir ku� oluveriyordu. Do�u�tan k�r olan�, alacal�y� iznimle iyile�tiriyordun, (yine) Benim iznimle �l�leri (hayata) ��kar�yordun. �srailo�ullar�na apa��k belgelerle geldi�inde onlardan inkara sapanlar, "��phesiz bu apa��k bir sihirdir" demi�lerdi (de) �srailo�ullar�n� senden geri p�sk�rtm��t�m." (Maide Suresi, 110)

Hz. �sa b�y�k mucizeler g�stermi�, insanlar onun g�sterdi�i bu mucizelerden �ok etkilenmi�lerdir. Ancak Hz. �sa daima, bu mucizelerin Allah'�n izniyle ger�ekle�ti�ini belirtmi�, �ncil a��klamalar�nda ise iyile�tirdi�i insanlara s�k s�k "iman�n seni kurtard�" demi�tir. Nitekim halk da, Matta �ncili'ne g�re, Hz. �sa'n�n mucizeleri kar��s�nda Allah'� y�celtmi�lerdir:

�sa o b�lgeden ayr�l�p Galile g�l�n�n k�y�s�ndan ge�erek da�a ��k�p oturdu. Yan�na b�y�k bir kalabal�k geldi. Beraberlerinde k�t�r�m, k�r, �olak, dilsiz ve daha bir�ok hasta vard�. Hastalar� O'nun ayaklar�n�n dibine b�rakt�lar. O da onlar� iyile�tirdi. Halk, dilsizlerin konu�tu�unu, �olaklar�n sa�lam oluverdi�ini, k�rlerin g�rd���n�, k�t�r�mlerin y�r�d���n� g�r�nce �a�t� ve �srail'in Tanr�'s�n� y�celtti. (Matta, 15: 29-31)

Artan engellere ra�men, �zellikle de, bask� ve zul�m alt�nda ya�ayan halk�n aras�nda, Hz. �sa'ya inananlar�n say�s� artmaya ba�lam��t�r. Bu d�nemde Hz. �sa ve havarileri b�t�n �evre kasabalar� ve �ehirleri dola�m��lard�r. Bu arada rahipler ve yaz�c�lar, y�llard�r s�rd�rd�kleri geleneklerinin bat�l y�nlerini kendilerine anlatan, kurduklar� d�zendeki sapmalar� hat�rlatan, kendilerini sadece Allah'a iman edip, Allah i�in ya�amaya �a��ran Hz. �sa'ya kar�� tuzaklar haz�rlamaya ba�lam��lard�r. (Luka, 22: 1-2; Yuhanna, 11: 48).

Kuran'da Hz. �sa'n�n Allah Kat�na al�nd��� ve bir benzerinin, o zannedilerek �ld�r�ld��� haber verilmi�tir. Hz. �sa, b�t�n peygamberlerin yapt��� gibi, kavmini, Allah'a iman etmeye, g�n�lden teslim olup Allah'�n ho�nutlu�unu kazanmak i�in ya�amaya, g�nahlardan ve k�t�l�klerden sak�nmaya, salih amellerde bulunmaya davet etmi�tir. Onlara d�nya hayat�n�n ge�icili�ini ve �l�m�n yak�nl���n� hat�rlatm��, ahiret g�n�nde her insan�n t�m yapt�klar�yla hesaba �ekilece�ini bildirmi�tir. �nsanlar� yaln�zca Allah'a ibadet etmeye ve sadece Allah'tan korkup sak�nmaya �a��rm��t�r. �ncil'de de bu konularla ilgili �ok say�da ���de ve mesel ad� verilen e�itici hikayelere rastlamak m�mk�nd�r. Hz. �sa, �ncil'de yer alan ifadeyle, "iman� k�t olanlar"a kar�� ���tler vermekte, insanlara "Allah'�n Egemenli�i"nin yak�n oldu�unu m�jdelemekte ve onlar� Allah'tan ba���lanma dilemeye davet etmektedir. Bu hakimiyet, Yahudilerin Mesih'in geli�iyle birlikte kurulaca��n� umduklar� ve �srailo�ullar�n�n iman�na ve kurtulu�una vesile olmas�n� bekledikleri hakimiyettir.

Hz. �sa, Hz. Musa �eriat�'na; yani ger�ek Tevrat'�n h�k�mlerine ba�l� kalm�� ve Yahudileri de, bu h�k�mlerden uzakla�t�klar� ya da bu h�k�mleri samimiyetsiz bir bi�imde, g�steri� amac�yla uygulad�klar� i�in uyarm��t�r. Yeni Ahit'e g�re, kendisine kar�� ��kan Yahudilere "Musa'ya iman etmi� olsayd�n�z, bana da iman ederdiniz, ��nk� o benim hakk�mda yazm��t�r" (Yuhanna, 5: 46) demi�tir. Hz. �sa insanlar� Tevrat'a d�nmeye davet etmi�tir. Matta �ncili'nde Hz. �sa'n�n "Kutsal Yasa"ya yani Hz. Musa'n�n �eriat�'na uyulmas� i�in verdi�i bir emir ��yle aktar�l�r:

... Ben ge�ersiz k�lmaya de�il, tamamlamaya geldim... (Matta, 5: 17)

Bu nedenle, bu buyruklar�n en k���klerinden birini kim �i�ner ve ba�kalar�na �yle yapmay� ��retirse, G�klerin Egemenli�i'nde en k���k say�lacak. Ama bu buyruklar� kim yerine getirir ve ba�kalar�na ��retirse, G�klerin Egemenli�i'nde b�y�k say�lacak. (Matta, 5: 19)

Kuran'da da Hz. �sa i�in �u �ekilde haber verilmektedir:

"Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbiniz'den bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin". (Al-i �mran Suresi, 50)

devam�>>>
�NC�LLERDEK� �EL��K�L� �ARMIH �ZAHLARI

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com