D�nyay� Aya�a Kald�ran film ve Hz. �sa

Kuran'a G�re Hz. �sa'n�n Hayat�
�ncillerdeki �e�itli �arm�h �zahlar�
Hz. �sa D�nyaya D�necektir
H�ristiyanl�ktaki ��leme Yan�lg�s�

D�NYAYI AYA�A KALDIRAN F�LM
VE
HZ. �SA

Harun Yahya

�nl� akt�r Mel Gibson'�n "Mesih'in Ac�s�" adl� filmi, aylard�r s�ren tart��malardan sonra sonunda g�sterime girdi. ABD'de b�y�k bir ilgiyle izlenen film, baz� sinemalar�n adeta bir kilise havas�na b�r�nmesine neden oldu. Milyonlarca H�ristiyan, inan�lar�n�n merkezinde olan Hz. �sa hakk�ndaki bu �nemli yap�m� izlemek i�in s�raya girmi� durumda.

Filmin yorumcular taraf�ndan en �ok dikkat �ekilen y�nlerinden biri, klasik Hollywood filmlerinin aksine, bir "e�lence" unsuru olmay���. Aksine, filmin pek �ok sahnesinde b�y�k bir ac�, s�k�nt� ve hatta i�kence var. H�ristiyanlar Hz. �sa'n�n Romal�lar taraf�ndan �arm�ha gerilerek �ld�r�ld���ne inan�yorlar ve Mel Gibson, �arm�h�n ve ondan �nceki zul�mlerin ne kadar ac� verici bir i�kence oldu�unu g�steriyor. Filmin d�nya �ap�ndaki H�ristiyan topluluklar �zerinde nas�l bir etki uyand�raca�� merakla bekleniyor.

Baz� Yahudiler'in Tepkisi

Mel Gibson'�n filmine en b�y�k tepki ise baz� Yahudilerden geldi ve gelmeye de devam ediyor. Peki neden?

Bu sorunun cevab�, H�ristiyanl���n �ncil'de anlat�lan tarihinde gizlidir.

�ncil'e g�re Hz. �sa Yahudilerin as�rlard�r bekledi�i kurtar�c�, yani Mesih'tir. Ama tebli�ine ba�lad���nda, Yahudi halk�n� Allah'a iman etmeye davet ederken, bir yandan da Yahudiler aras�nda itibarl� olan baz� din adamlar�n�n ikiy�zl�l�klerini ele�tirir. Bu nedenle Yahudi halk�n �nemli bir b�l�m� Hz. �sa'y� severken, s�z konusu din adamlar�n�n �o�u ona d��man kesilirler. Onu �ld�rebilmek i�in tuzak kurmaya karar verirler. Sonunda, Hz. �sa'y�, o s�ralarda Filistin'i y�netmekte olan Romal�lara �ikayet etmeye karar verirler. Roma Valisi Pilatus'a ��karak, Hz. �sa i�in "kral oldu�unu iddia ediyor, siyasi kar���kl�k ��kar�yor, oysa bizim kral�m�z Sezar'd�r" derler. Roma Valisi Pilatus Hz. �sa'y� sorgular ve hi� bir su� i�lemedi�ini g�rerek onu serbest b�rakmak ister. Ama Yahudi din adamlar� �srar ederler; Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilerek idam edilmesini isterler. Pilatus da bu iste�i kabul eder. Yani �ncil'e g�re, Hz. �sa'n�n idam edilmesi karar�n�n as�l sorumlular�, Yahudilerdir.

Bu ise, tarih boyunca baz� H�ristiyanlar�n Yahudilere d��manl�k beslemesine neden olmu�tur. Yahudi d��manl��� anlam�na gelen "antisemitizm"in ��k�� nedenlerinden biri, H�ristiyanlar�n Yahudileri "Hz. �sa'n�n katilleri" olarak g�rmeleridir.

��te son aylarda baz� Yahudi liderlerin Mel Gibson'�n filmine kar�� g�sterdikleri tepki, filmin, 2000 y�ld�r s�regelen bu anlay��� yeniden g�ndeme getirmesi. Filmin pek �ok sahnesinde, d�nemin baz� Yahudi din adamlar�n�n Hz. �sa'ya olan kin ve �fkesi tasvir ediliyor. Ve bu, pek �ok ortak noktaya sahip olan Yahudilik ve H�ristiyanl��� birbirinden ay�ran, hatta kimi zaman birbirine kar�� hale getiren �ok �nemli bir �at��ma noktas�.

Kuran-� Kerim'de Bildirilen Ger�ek

Ancak Yahudiler ve H�ristiyanlar aras�nda s�r�p giden Hz. �sa tart��mas�n�n ard�nda, asl�nda �ok �nemli bir ger�ek yatmaktad�r.

Bu ger�ek, Kuran-� Kerim'de haber verilir. Y�ce Allah'�n ayetlerinde bildirdi�ine g�re, Hz. �sa ger�ekte �arm�ha gerilerek �ld�r�lm�� de�ildir. Baz� Yahudiler bu y�nde bir tuzak kurmu�lard�r; ama Allah bu tuza�� bir mucize ile bozarak Hz. �sa'y� kurtarm��, �arm�ha onun yerine bir ba�kas� gerilmi�tir. Bu ger�ek, Nisa Suresi'nde ��yle a��klan�r:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi� bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler. (Nisa Suresi, 157)

Bu ayette ge�en "onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar" ifadesi, Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilmedi�ini ve �ld�r�lmedi�ini a��k�a bildirir. Ayette ge�en Arap�a "salebe" kelimesinin T�rk�e'de tam kar��l��� "ha�lamak"t�r. Yani ayetin tam terc�mesinin "onu �ld�rmediler ve onu ha�lamad�lar" �eklinde oldu�unu s�yleyebiliriz. Bundan sonra gelen ifade ise yine �ok �nemli bir bilgi vermektedir: �arm�ha gerilen ki�i asl�nda Hz. �sa de�il bir ba�kas�d�r, ancak �arm�ha gerenler bu i�i, o ki�iyi Hz. �sa sanarak yapm��lard�r. ��nk� bu ki�i Hz. �sa'ya benzerdir ya da benzetilmi�tir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Kuran'da yer alan bu bilgi, H�ristiyanlarla M�sl�manlar aras�nda as�rlard�r tart��ma konusu olmu�tur. H�ristiyanlar, Hz. �sa'n�n y�zlerce �ahidin g�zleri �n�nde �arm�ha gerildi�ini, �ncillerin ve di�er H�ristiyan yaz�lar�n�n bu konuda ittifak i�inde olduklar�n�, bunun as�rlard�r milyonlarca inanan taraf�ndan tasdik edilen kesin bir ger�ek oldu�unu s�ylerler.

Oysa Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilmedi�i ger�e�i, baz� H�ristiyanlar taraf�ndan da kabul g�rm��t�r.

�arm�ha �nanmayan H�ristiyanlar

�arm�ha gerilen ki�inin kim oldu�u sorusuna H�ristiyanlar aras�nda da farkl� cevap getirenler olmu�tur. Bunlar, Katolik doktrininde "sap�k" (heretik) bir ak�m say�lan bir inanca sahiptirler. Ak�m�n ad� "Dosetizm"dir (Docetism).

Dosetizm hakk�ndaki en �nemli bilgiler, Katolik Kilisesi'nin �nl� kurucular�ndan Rahip Irenaeus'un ikinci y�zy�l�n sonlar�nda yazd��� Adversus Haereses (Sapk�nlara Cevaplar) adl� bildiride verilir. Irenaeus, bu ak�m�n temsilcilerinden biri olan Basilides'ten s�z eder. Buna g�re, �skenderiyeli H�ristiyan bir tarih�i olan Basilides, 130-150 y�llar� aras�nda yazd��� yaz�larda Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilmedi�ini �srarla vurgulam��t�r. �arm�ha gerilen ki�inin ger�ekte Hz. �sa olmad���n�, onun yerine Kireneli Simon adl� bir ba�ka ki�inin ha�a gerildi�ini, Allah'�n Simon'un y�z�n� mucizevi bir bi�imde de�i�tirerek onu Hz. �sa'ya benzetti�ini ve b�ylece Yahudilerin ve Romal�lar�n onu Hz. �sa sand���n� savunmu�tur. Hatta Basilides, Kireneli Simon �arm�ha gerilirken Hz. �sa'n�n da bu olay� seyretti�ini, sonra da oradan uzakla�t���n� ve g��e canl� olarak y�kselerek Allah'�n Kat�na ��kt���n� yazm��t�r. (William Smith, D. A Dictionary of Christian Biography. Cilt I. s. 768)

Acaba Basilides bu bilgiye nereden ula�m��t�r? ���nc� y�zy�lda ya�am�� bir H�ristiyan teolog olan �skenderiyeli Clement'in yaz�lar�na g�re, Basilides kendisine gizli bir bilginin ula�t��� iddias�ndad�r. Anlatt���na g�re Hz. �sa'n�n havarilerinden Simon Petrus'un terc�manl���n� yapan Glaucias adl� bir ki�i, bu s�rr� Petrus'dan ��renmi� ve Basilides de ondan duymu�tur. Basilides, Glaucias'tan ��rendi�i bilgilerle, muharref �ncillerin yanl��lar�n� kendisine g�re d�zelterek yeni bir "�ncil" de yazm��t�r.

Dosetikler aras�nda bu iddiay� savunan tek ki�i Basilides de de�ildir. Ondan ba�ka Kilise taraf�ndan "sapk�n" say�lan baz� isimler ya da tarikatlar da Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilmedi�ini, onun yerine, ona benzetilen bir ba�kas�n�n ha�land���n� savunmu�lard�r. H�ristiyan yazar Faris Al-Qayrawani Mesih Ger�ekten Ha�land� m�? adl� kitab�nda bu konuda ��yle yazar:

"H�ristiyanl��� kabul etmi� olan Thebes Rahiplerinin soyundan bir... mezhep 185 y�l�nda 'Tanr� Mesih'in ha�lanmas�n� yasaklar, o rahat�a g�klere y�kseltilmi�tir' diye iddia etmi�lerdir. 370 y�l�nda da bir Gnostik mezhep 'Mesih'in ha�lanmad���n�, ancak onu ha�layan seyircilere b�yle g�r�nd���n�' d���nerek ha�lanmay� reddetmi�lerdir. Yeniden 520 y�l�nda, Suriye Episkoposu Severus, ka�t��� �skenderiye'de, �sa Mesih'in ha�lanmad���n� ancak O'nu �arm�ha �ivileyen insanlara b�yle g�r�nd���n� ��reten bir filozof grubuna rastlam��t�r... Yakla��k 610 y�llar�nda da K�br�s valisinin o�lu episkopos John, Mesih'in ha�lanmad���n� fakat yaln�zca onu ha�layan seyircilere �yle g�r�nd���n� ilan etmeye ba�lam��t�r." (Faris Al-Qayrawani. Mesih Ger�ekten Ha�land� m�? �ev. Kemal Kaya. Sevgi Yay�nlar�, Ankara. s. 23)

Ancak Katolik Kilisesi'nin mutlak egemenli�inin kuruldu�u d�rd�nc� y�zy�ldan itibaren, "sapk�n" say�lan di�er ak�mlar gibi Dosetikler de a�amal� bi�imde yok oldular. Hz. �sa'n�n �arm�ha gerildi�i ��retisi, Kilise'nin zoruyla, H�ristiyan d�nyas�nda temel bir dogma olarak yerini sa�lamla�t�rd�.

�nsanl���n bu konudaki ger�e�i ��renmesi, ancak Kuran'�n Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) vahyedilmesi ile olmu�tur. Kuran'da Allah Hz. �sa hakk�ndaki ger�e�i bildirmi�tir:

"Onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi..." (Nisa Suresi, 157)

devam� >>>
KURAN'A G�RE HZ. �SA'NIN HAYATI

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com