K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

KURAN'DA DABBET�'L-ARZ

Dabbe: Hayvan, canl�. "Debbe" k�k�nden t�remi� bir isimdir. "Debbe" hafif y�r�me, debelenme demektir. Hayvanlar ve ha�ereler i�in kullan�l�r. Bunun yan� s�ra i�kinin bedene yay�lmas� ve bir ��r�kl���n etraf�na sirayeti gibi hareketi g�zle fark edilemeyen �eyler i�in de kullan�l�r.

Kuran'da "Dabbe" kelimesinin ge�ti�i pek �ok ayet vard�r, ancak ahir zamanda ger�ekle�en bu �zel olay� anlatan tek ayet Neml Suresi'nin 82. ayetidir. "Dabbe"nin bu ayette ifade edilen �zelliklerini tahlil etti�imizde �unlar� g�r�r�z:�

1. Dabbe, "debb" eden; yani hareketli, canl�, bir varl�kt�r.�

2. Dabbe, yerden, topraktan (minelard) mamuld�r.

3. Dabbe, "konu�an" ve belli bir mesaj veren bir �ey ya da varl�kt�r ve bu konu�mas� t�m insanlara ve insanl��a (nasa) y�neliktir.

�nl� m�fessirlerden Elmal�l� Hamdi Yaz�r'�n ifade etti�ine g�re, dabbe kelimesinin yayg�n kullan�m� canl� hayvanlar i�in olsa da; "Dabbe" kelimesi as�l l�gatte "m�yed�bb�", yani debbeden, hafif y�r�yen, debelenen olarak a��klan�r. Ve �u halde tren, araba, bisiklet gibi otomatik �eyler i�in de kullan�labilir.

Dabbe hakk�ndaki bu bilgileri bir b�t�n olarak de�erlendirdi�imizde, bahsi ge�en "Dabbet�'l-Arz"�n, g�n�m�z teknolojisinin bir �r�n� olan televizyon olabilece�ini s�yleyebiliriz. Ayr�ca, "dabbe" kelimesinin Arap�ada "nekire" denilen, yani belirsiz kelime �eklinde kullan�lm�� olmas�, bunun bilinmeyen, tan�nmayan bir varl�k oldu�unu ifade etmektedir.

Elmal�l� Hamdi Yaz�r bu noktaya ��yle i�aret etmektedir:

"Bu �yette "d�bbe" diye nekre (belirsiz isim) olarak geldi�inden bunun bildi�imiz d�bbelerden bamba�ka bir d�bbe olmas� akla gelir..."

Elmal�l� Hamdi Yaz�r gibi m�fessirlerin d���nda baz� s�zl�k yazarlar� da, kelime anlam� olarak "dabbe"nin debelenen hareket eden her t�rl� teknik aleti de ifade edebilece�ini s�ylemi�lerdir. Nitekim televizyon da, hareketleri ve hareketli g�r�nt�leri aktaran, frekanslarla bilgi ak��� sa�layan bir teknik alettir.

Ancak daha �nemli olan, ahir zaman�n i�aretlerinden olan bu yerden mamul "dabbe"nin "insanlarla konu�mas�"d�r. Televizyon her �eyden �ok bu y�n�yle, ayetteki tarifi tecelli ettirmektedir. D�nyada televizyonun ula�mad��� bir �lke, bir millet, bir toplum neredeyse yoktur. �leri teknolojinin �r�n� olan televizyon her topluma kendi dili ile hitap etmektedir.

Son olarak "dabbe"nin ayette belirtilen temel bir �zelli�i de bunun yerden ��kart�ld��� veya "yerden mamul" oldu�udur. Televizyonun da, t�m par�alar�, (cam ekran�, metal aksam�, vs) yerden, yery�z�ndeki elementlerden meydana gelmektedir.

Belirtilen "dabbe"nin televizyon oldu�u y�n�ndeki g�r���m�z� teyit eden bir ba�ka nokta da, "dabbe"nin "ila en-nas" yani "insanl��a" seslendi�i �eklindeki ifadedir. Televizyon, yap�s� itibar�yla, ayn� anda t�m insanl��a mesaj veren bir ayg�tt�r.

Yine son d�nemlerde, "dabbeten minel'ard"�n mahiyeti �ok tart���lm��, baz� M�sl�man bilim adamlar�, "dabbe"nin, uyar�c� �zelli�i nedeniyle bir insan olabilece�ini s�ylemi�lerdir. Ancak �unu hat�rlatmal�y�z ki, ayette belirtilen "insanlar� uyarma" g�revi insanlar taraf�ndan yap�l�yor olsa da, bu insanlar�n t�m d�nyaya mesajlar�n� iletmeleri yine televizyon arac�l���yla ger�ekle�mektedir. Bu durum da -insan ya da ki�i kelimesinin de�il de "dabbe" kelimesinin kullan�lm�� oldu�unu g�z �n�ne al�rsak- ayette s�z konusu olan�n bir ki�i de�il, televizyon gibi bir teknik alet olabilece�i fikrini desteklemektedir.

Burada "dabbe" ile bir insan�n kast edilmi� olmad���n� ortaya koyan bir ba�ka nokta da �udur: Ayette bahsi ge�en "dabbe"nin yapt���, insanlara "Allah'�n ayetlerine inanmad�klar�n� s�ylemek"tir. Halbuki bu, neredeyse t�m M�sl�manlar�n, �artlar olu�tu�unda yapt�klar� bir uyar�d�r. Bunun �zellikle zikredilmi� olmas�, s�z konusu "dabbe"nin s�radan bir insan ya da "canl�" olmad���n� g�stermektedir. (En do�rusunu Allah bilir)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com