K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

KURAN'DA B�LD�R�LEN "DABBE"N�N �IKI�I KIYAMET
ALAMETLER�NDEN B�R�D�R

O s�z, ba�lar�na geldi�i zaman, onlara yerden bir Dabbe ��kar�r�z; o da, insanlar�n bizim ayetlerimize kesin bir bilgiyle inanmad�klar�n� onlara s�yler. (Neml Suresi, 82)

Kuran'da "dabbe"den bahsedilen Neml Suresi'nin 82. ayetinde "o s�z�n insanlar�n ba��na geldi�i" bir d�neme i�aret edilmektedir. Bu ayeti ve dabbe kelimesi ile neyin kastedildi�ini tam olarak anlayabilmek i�in "o s�z" kelimesinin Kuran'da ne �ekilde kullan�ld���n�n �zerinde d���nmek gerekmektedir.

"O s�z" kelimesinin Arap�adaki kar��l��� "kavl"dir ve Kuran'da "anla�ma ve s�z" anlamlar�nda kullan�lmaktad�r. Bu iki anlam�n d���nda ayn� kelimenin "g�r��, inan�, d���nce ve akide" gibi anlamlar� da�bulunmaktad�r.

Kavl kelimesi baz� ayetlerde m�minlerin g�zel ve maruf s�zleri, insanlara yapt�klar� tebli� ve konu�malar anlam�nda kullan�lmaktad�r. �rne�in Allah m�minlere "G�zel bir s�z ve ba���lama, pe�inden eziyet gelen bir sadakadan daha hay�rl�d�r..." (Bakara Suresi, 263) �eklinde buyurmaktad�r. Bir di�er ayette ise yetimlere ve yoksullara "...g�zel (maruf) s�z..." (Nisa Suresi, 8) s�ylenilmesini emretmektedir.

Bu anlam�n�n yan� s�ra, "kavl" kelimesi ayetlerde do�rudan Kuran anlam�nda da kullan�lmaktad�r. Allah'�n Hz. Muhammed arac�l���yla insanlara indirdi�i hikmetli s�zleri bir�ok ayette "s�z" kelimesiyle ifade edilmektedir. Bu ayetlerden baz�lar� �u �ekildedir:

��phesiz o (Kur'an), ay�rdeden bir s�zd�r. (Tar�k Suresi, 13)

��phesiz o (Kur'an), �st�n onur sahibi bir el�inin ger�ekten (Allah'tan getirdi�i) s�z�d�r. (Tekvir Suresi, 19)

O (Kur'an) da kovulmu� �eytan�n s�z� de�ildir. (Tekvir Suresi, 25)

Onlar, yine de o s�z� (Kur'an'�) gere�i gibi d���nmediler mi, yoksa onlara, ge�mi�teki atalar�na gelmeyen bir �ey mi geldi? (M�minun Suresi, 68)

Hi� ��phesiz o (Kur'an), �erefli bir el�inin kesin s�z�d�r. O, bir �airin s�z� de�ildir. Ne az inan�yorsunuz? Bir kahinin de s�z� de�ildir. Ne az ���t al�p-d���n�yorsunuz? (Hakka Suresi, 40-42)

Yukar�daki ayetlerde de g�r�ld��� gibi "kavl" kelimesi baz� ayetlerde Kuran'� -Allah'�n s�z�n�- tan�mlamak i�in kullan�lmaktad�r.

"Kavl" kelimesi Secde Suresi'nin 13. ayetinde Allah'�n s�z�n�n -vaadinin- ger�ekle�mesi olarak kullan�lmaktad�r:

E�er biz dilemi� olsayd�k, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Fakat Benden ��kan �u s�z ger�ekle�ecektir: "Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan (�nkar edenlerle) tamam�yla dolduraca��m." (Secde Suresi, 13)

Saffat Suresi'nin 31. ayetinde ise s�z kelimesi Allah'�n y�k�m� ve azab� olarak ifade edilmi�tir:

�B�ylece Rabbimizin s�z� (y�k�m ve azab va'di) �zerimize hak oldu. ��phesiz, (azab�) tad�c�lar�z.� (Saffat Suresi, 31)

Yukar�daki ayetlerde de g�r�ld��� gibi Allah'�n vaat etti�i s�z�, cehennemin inkar eden insan ve cinlerle tamamen doldurulmas�, azab�n insanlar �zerine hak olmas�d�r. "O s�z" ger�ekle�ti�inde inkar edenler sonsuz cehennem azab�yla kar��la�acaklard�r. "S�z" kelimesinin vaat anlam�nda kullan�ld��� di�er ayetler ise �u �ekildedir:

Biz, bir �lkeyi helak etmek istedi�imiz zaman, onun 'varl�k ve g�� sahibi �nde gelenlerine' emrederiz, b�ylelikle onlar onda bozgunculuk ��kar�rlar. Art�k onun �zerine s�z hak olur da, onu k�k�nden darmada��n ederiz. (�sra Suresi, 16)

B�ylelikle biz ona: "G�zetimimiz alt�nda ve vahyimizle gemi yap. Nitekim bizim emrimiz gelip de tand�r k�z���nca, onun i�ine her (t�r hayvandan) iki�er �ift ile, i�lerinden aleyhlerine s�z ge�mi� (azab gerekmi�) onlar d���nda olan aileni de al�p koy; zulmedenler konusunda Bana muhatap olma, ��nk� onlar bo�ulacaklard�r" diye vahyettik. (M�minun Suresi, 27)

�zerlerine (azab) s�z� hak olanlar derler ki: "Rabbimiz, i�te bizim azd�r�p-sapt�rd�klar�m�z bunlar; kendimiz az�p sapt���m�z gibi, onlar� da azd�r�p sapt�rd�k... (Kasas Suresi, 63)

Andolsun, onlar�n �o�u �zerine o s�z hak olmu�tur; art�k inanmazlar. (Yasin Suresi, 7)

(Kur'an,) Diri olanlar� uyar�p korkutmak ve kafirlerin �zerine s�z�n hak olmas� i�in (indirilmi�tir). (Yasin Suresi, 70)

... Cinlerden ve insanlardan kendilerinden �nce gelip-ge�mi� �mmetlerde (y�r�rl�kte tutulan azab) s�z� onlar�n �zerine hak oldu. ��nk� onlar, h�srana u�rayan kimselerdi. (Fussilet Suresi, 25)

��te bunlar, cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip-ge�mi� �mmetler i�inde (azab) s�z� �zerlerine hak olmu� kimselerdir. Ger�ekten onlar, ziyana u�rayanlard�r. (Ahkaf Suresi, 18)

Zulmetmelerine kar��l�k, s�z, kendi aleyhlerine gelmi� bulunmaktad�r, art�k konu�mazlar. (Neml Suresi, 85)

Ayetlerde de g�r�ld��� Allah'�n s�z� t�m inkar edenler i�in "b�y�k bir helak ve sonsuz bir azap"t�r. �zerine "s�z hak olmu�" olan kimseler i�in bir kurtulu�, ��k�� ya da ka��� yolu yoktur. Onlar hem d�nyada hem de ahirette b�y�k bir azaba u�rayacak, bu azaptan hi�bir �ekilde uzakla�amayacaklard�r. ��nk� bu, Allah'�n vaadidir ve Allah vaadinden d�nmez.

Buraya kadar incelediklerimizden Allah'�n s�z�n�n sonsuz azab�n ba�lay���na, dolay�s�yla k�yamet g�n�ne bakt��� anla��lmaktad�r. O g�n Allah'�n s�z� inkar edenler �zerine hak olacak ve onlar b�y�k bir helak ile azaba u�rayacaklard�r.

K�yametin geli�i ise pek �ok alametle anla��lacakt�r. ��te ahir zamanda meydana gelecek olan bu alametlerden biri de Neml Suresi'nde bildirilen "dabbe"nin ��k���d�.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com