K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

AY'IN YARILMASI B�R KIYAMET ALAMET�D�R

Kuran'�n 54. Suresi'nin ad� olan "Kamer"in T�rk�e kar��l��� "Ay"d�r. Bu surenin b�y�k bir b�l�m�nde, kendilerine g�nderilen peygamberlerin "uyar�lar�n� yalanlayan" Nuh, Ad, Semud ve Lut halk�n�n, Firavun ve �evresinin ba�lar�na gelen y�k�mlar anlat�l�r. Ayn� zamanda birinci ayette k�yamet vakti ile ilgili �ok �nemli bir mesaj verilir:

Saat (k�yamet saati) yak�nla�t� ve Ay yar�ld�. (Kamer Suresi, 1)

Ayette kullan�lan "yarmak" fiilinin Arap�a kar��l��� "�akka"d�r. Bu kelimenin Arap�ada farkl� anlamlar� bulunmaktad�r. Baz� Kuran tefsirlerinde "ikiye yar�lmak" manas� tercih edilmektedir. Bununla birlikte, "�akka" kelimesi Arap�ada "topra�� s�rme, topra�� kazma" anlamlar�nda kullan�lmaktad�r.

�kinci anlam�na �rnek olarak, Abese Suresi'nin 26. ayetinde ge�en kullan�m�n� verebiliriz:

Biz, ��phesiz, suyu ak�tt�k�a ak�tt�k. Sonra yeri yard�k�a yard�k. B�ylece onda taneler bitirdik, �z�mler, yoncalar, zeytinler, hurmalar. (Abese Suresi, 25-29)

A��k�a g�r�ld��� gibi, bu ayetteki "�akka" ifadesi "yerin ikiye yar�lmas�" manas�nda de�il, "�e�itli bitkilerin yeti�mesi i�in topra��n s�r�lerek yar�lmas�" anlam�nda kullan�lm��t�r.

��te tam bu noktada, 1969 y�l�na geri d�nd���m�zde Kuran'�n �ok b�y�k bir mucizesiyle kar��la�maktay�z. Kamer Suresi'nde on d�rt y�zy�l �ncesinden haber verilen ayet, 20 Temmuz 1969'da Ay y�zeyinde yap�lan �al��malar ile ger�ekle�mi�tir. Amerikal� astronotlar�n Ay'a ayak basarak, Ay topra�� �zerinde bilimsel ara�t�rmalar yapmalar�, ta� ve toprak �rnekleri toplamalar� ay�n yar�lmas� ayetindeki ifadelere tam olarak uymaktad�r.

Ay'�n ke�fi, "Bir insan i�in k���k bir ad�m, insanl�k i�in b�y�k bir at�l�m" slogan�yla �zde�le�mi�tir. Bu tarihi gezi uzay ara�t�rmalar�nda bir d�n�m noktas�d�r; kameralar arac�l���yla belgelenmi� ve o tarihten bu yana ya�ayan insanlar�n seyrettikleri bir olay olmu�tur. Kamer Suresi'nin ilk ayetinde bildirildi�i gibi, bu b�y�k olay ayn� zamanda bir k�yamet alametidir; d�nyan�n k�yamet �ncesi son zaman diliminde oldu�unun bir belirtisidir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Son olarak �unu da belirtelim ki, s�z� edilen alameti haber veren ayetlerin devam�nda �ok �nemli bir ihtar vard�r. Bu ayetlerde, Allah kat�ndan gelen i�aretlerin insanlar� gaflet ve hatalar�ndan d�nd�recek b�y�k f�rsatlar oldu�u, bu uyar�lar� g�rd�kleri halde yalanlayanlar�n "ne tan�nm��-ne g�r�lm��" bir g�n olarak tan�t�lan k�yamet g�n� diriltildiklerinde pi�man olacaklar� hat�rlat�lmaktad�r:

Saat (k�yamet saati) yak�nla�t� ve Ay yar�ld�.

Onlar bir ayet (mucize) g�rseler, s�rt �evirirler ve "(Bu) s�regelen bir b�y�d�r" derler.

Yalanlad�lar ve kendi hevalar�na (istek ve tutkular�na) uydular; oysa her i� 'sonunda kendi amac�na var�p karar k�lacakt�r.'

Andolsun, onlara (kendilerini �irkten ve bozulmalardan) cayd�r�p vazge�irtecek nice haberler geldi.

(Ki her biri) Doru�unda-olgunla�m�� hikmettir. Fakat uyarmalar bir yarar sa�lam�yor.

�yleyse sen onlardan y�z �evir. O �a�r�c�n�n 'ne tan�nm��, ne g�r�lm��' bir �eye �a��raca�� g�n�

G�zleri 'zillet ve deh�etten d��m�� olarak', sanki yay�lan �ekirgeler gibi kabirlerinden ��karlar.

Boyunlar�n� �a��rana do�ru uzatm�� olarak ko�arlarken, kafirler derler ki: "Bu, zorlu bir g�n". (Kamer Suresi, 1-8)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com