K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

HZ. �SA'NIN YERY�Z�NE D�N��� KURAN'DA HABER VER�LM��T�R

Allah, inkarc�lar�n Hz. �sa'y� �ld�rmelerine izin vermemi�, onu Kendi kat�na y�kseltmi�tir. Ve tekrar k�yamet �ncesinde yery�z�ne d�nece�ini insanlara m�jdelemi�tir. Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� ile ilgili olarak Kuran'da verilen haberlerden baz�lar� ��yledir:

- Kuran'da Hz. �sa�n�n yery�z�ne d�n���n�n k�yamet i�in bir i�aret oldu�una dair ��yle bir bilgi verilmektedir:

��phesiz o (Hz. �sa) k�yamet-saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan (k�yametten) yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n ve bana uyun. Dosdo�ru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

Hz. �sa'n�n Kuran'�n indirili�inden alt� y�zy�l �nce ya�ad���n� biliyoruz. O halde yukar�daki ayette bildirilen, onun ilk hayat�n�n de�il ahir zamandaki d�n���n�n k�yamet i�in bir bilgi kayna�� olaca��d�r. Hz. �sa'n�n ikinci geli�i hem H�ristiyan hem de �slam d�nyas�nda sab�rs�zl�kla beklenmektedir. Bu kutlu misafirin yery�z�n� �ereflendirmesiyle de �ok �nemli bir k�yamet alameti daha tecelli etmi� olacakt�r.

- �sa Peygamberi �ld�rmek i�in tuzak kuran inkarc�lar�n onu kesinlikle �ld�remedikleri bir ayette ��yle vurgulan�r:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler. (Nisa Suresi, 157)

- Hz. �sa'n�n �lmedi�i insanlar�n ya�ad��� boyuttan al�narak, Allah kat�na y�kseltildi�i ayette ��yle bildirilir:

Hay�r; Allah onu kendine y�kseltti. Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)

- Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetinde, Hz. �sa'ya uyanlar�n k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irilece�i haber verilmektedir.

G�n�m�zden 2000 y�l kadar �nce Hz. �sa'ya tabi olan havarilerin hi�bir siyasi g�ce sahip olmad�klar� tarihi bir ger�ektir. Bu d�nem ile g�n�m�z aras�nda ya�ayan ve kendilerini H�ristiyan olarak adland�ranlar�n ise ba�ta teslis (��leme) olmak �zere pek �ok sapk�n inanc� savunduklar�, dolay�s�yla ger�ek anlamda �sevi olarak tabir edilemeyecekleri de a��kt�r. ��nk� Kuran'�n bir�ok ayetinde teslise inananlar�n inkara sapt�klar� ifade edilir. O halde k�yamet saati �ncesindeki bir d�nemde, inkarc�lara �st�n gelecek ger�ek �seviler ortaya ��kacak Al-i �mran Suresi'ndeki �lahi vaat de b�ylece tecelli edecektir. Ku�kusuz m�jdelenmi� bu topluluk, Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n���yle kendini g�sterecektir.

- Kuran'da verilen bir di�er bilgi de Hz. �sa'n�n �l�m�nden �nce t�m Ehli Kitap'�n kendisine iman edece�i �eklindedir:

Andolsun, Kitap Ehlinden, �lmeden �nce ona (Hz. �sa'ya) inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n�, o (Hz. �sa) da onlar�n aleyhine �ahit olacakt�r. (Nisa Suresi, 159)

Bu ayetten a��k�a anla��lmaktad�r ki, Hz. �sa ile ilgili olarak hen�z ger�ekle�memi� olan �� �lahi vaat vard�r. �lk olarak, �sa Peygamberin her insan gibi ya�ad�ktan sonra �lece�i bildirilmektedir. �kinci vaat, t�m Ehli Kitap'�n onu cismani olarak g�rece�i ve ona ya�arken itaat edece�idir. ��phesiz s�z konusu bu iki haber de Hz. �sa'n�n k�yamet �ncesindeki geli�inde ger�ekle�ecek olaylard�r. Ayetteki ���nc� haber olan Hz. �sa'n�n Ehli Kitap hakk�ndaki �ahitli�i de k�yamet g�n�nde ger�ekle�ecektir.

- Kuran'da Hz. �sa'n�n �l�m�n� a��klayan bir di�er ayet ise Meryem Suresi'nde ge�mektedir.

"Selam �zerimedir; do�du�um g�n, �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n de." (Meryem Suresi, 33)

Bu ayet Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelendi�inde �ok �nemli bir ger�e�e i�aret etmektedir. Al-i �mran Suresi'ndeki ayette Hz. �sa'n�n Allah kat�na y�kseltildi�i ifade edilmektedir. Bu ayette �lme ya da �ld�r�lme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. ayetinde Hz. �sa'n�n �lece�i g�nden bahsedilmektedir. Bu ikinci �l�m ise ancak Hz. �sa'n�n ikinci kez d�nyaya geli�i ve bir s�re ya�ad�ktan sonra, vefat etmesiyle m�mk�n olabilir. (En do�rusunu Allah bilir)

- Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n���ne i�aret eden bir di�er ayet ��yledir:

Ona (Hz. �sa'ya) kitab�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��retecek. (Al-i �mran Suresi, 48)

Bu ayette ge�en "kitap" kelimesinin neyi ifade etti�ini anlamak i�in konuyla ilgili di�er Kuran ayetlerine bakt���m�zda �unu g�r�r�z: Tevrat ve �ncil ile birlikte ayn� ayette kullan�lmas� halinde kitap, Kuran anlam�n� ifade etmektedir; Al-i �mran Suresi'nin 3. ayeti buna bir �rnek olarak verilebilir. Bu durumda, 48. ayetteki Hz. �sa'n�n ��renece�i bildirilen kitap da ancak Kuran olabilir. �sa Peygamberin bundan yakla��k 2000 sene �nceki ya�am�nda, Tevrat ve �ncil �zerine bilgi sahibi oldu�u bilinmektedir. Kuran'� ��renmesinin ise yery�z�ne yeniden geli�inde ger�ekle�ece�i a��kt�r.

- Al-i �mran Suresi'nin 59. ayetindeki "��phesiz, Allah kat�nda �sa'n�n durumu, Adem'in durumu gibidir" ifadesi de olduk�a dikkat �ekicidir. Bu ayette iki peygamber aras�ndaki baz� benzerliklere dikkat �ekilmi� olabilir. Bilindi�i gibi, hem Hz. Adem hem de Hz. �sa babas�zd�r. Ayr�ca yukar�daki ayette, Hz. Adem'in cennetten yery�z�ne indirilmesi Hz. �sa'n�n ahir zamanda Allah kat�ndan yery�z�ne indirilmesine de benzetilmi� olabilir.

- Hz. �sa'n�n tekrar d�nyaya gelece�i ile ilgili bir ba�ka delil ise Maide Suresi 110. ayette ve Al-i �mran Suresi 46. ayette ge�en "kehlen" kelimesidir. Ayetlerde �u �ekilde buyurulmaktad�r:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryemo�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin (kehlen) iken de insanlarla konu�uyordun�" (Maide Suresi, 110)

"Be�ikte de, yeti�kinli�inde (kehlen) de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir." (Al-i �mran Suresi, 46)

Bu kelime Kuran'da sadece yukar�daki iki ayette ve sadece Hz. �sa i�in kullan�lmaktad�r. Hz. �sa'n�n yeti�kin halini ifade etmek i�in kullan�lan "kehlen" kelimesinin anlam� "otuz ile elli ya�lar� aras�nda, gen�lik devresini bitirip ihtiyarl��a ayak basan, ya�� kemale ermi� kimse" �eklindedir. Bu kelime �slam alimleri aras�nda ittifakla "35 ya� sonras� d�neme i�aret ediyor" �eklinde �evrilmektedir.

Hz. �sa'n�n gen� bir ya� olan otuz ya��n�n ba�lar�nda g��e y�kseldi�ini, yery�z�ne indikten sonra k�rk y�l kalaca��n� ifade eden ve �bn Abbas'tan rivayet edilen hadise dayanan �slam alimleri, Hz. �sa'n�n ya�l�l�k d�neminin, tekrar d�nyaya geli�inden sonra olaca��n�, dolay�s�yla bu ayetin, Hz. �sa'n�n n�zul�ne (yeniden yery�z�ne geli�ine) dair bir delil oldu�unu s�ylemktedirler. (Faslu'l-Makal fi Ref'I �sa Hayyen ve N�zulihi ve Katlihi'd-Deccal, s. 20)

Burada �nemli bir konuyu daha hat�rlatmakta yarar vard�r: Hz. Muhammed Allah'�n insanlara g�nderdi�i son peygamberdir. Allah Peygamberimiz (sav)'e Kuran'� vahyetmi� ve k�yamete kadar t�m insanlar� Kuran'a uymaktan sorumlu tutmu�tur. Hz. �sa da ahir zamanda bir mucize olarak d�nyaya gelecek, ancak Peygamberimiz (sav)'in de bildirdi�i gibi, yeni bir din getirmeyecektir. Peygamberimiz (sav) taraf�ndan insanl��a ��retilen hak din Kuran'da bildirilen �slam dinidir ve Hz. �sa da yery�z�ne ikinci geli�inde Kuran'a tabi olacakt�r.

(Hz. �sa�n�n ahir zamanda yery�z�ne d�n��� ile ilgili Kuran�dan di�er deliller, Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ve �slam alimlerinin a��klamalar� i�in, sitemizde yer alan Hz. �sa Ahir Zamanda Yery�z�ne D�necektir b�l�m�ne bakabilirsiniz.)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com