K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

�SLAM AHLAKI YERY�Z�NDE HAK�M OLACAKTIR

Allah, �irk ko�madan kat�ks�z olarak Kendisine kulluk eden, O'nun r�zas�n� kazanmaya y�nelik hay�rl� i�ler yapan m�minleri "g�� ve iktidar sahibi" yapaca��n� m�jdelemektedir:

Allah i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmi�tir. Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak; kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar yaln�zca bana ibadet ederler ve bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

Hak dini i�tenlikle ya�ayan salih kullar�n yery�z�ne miras�� k�l�nmas�n�n �lahi bir kanun oldu�u da ayetlerde ��yle bildirilir:

Andolsun, Biz Zikir'den sonra Zebur'da da "��phesiz Arz'a salih kullar�m varis olacakt�r" diye yazd�k. (Enbiya Suresi, 105)

"Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerle�tirece�iz. ��te bu, makam�mdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayr�cal�kt�r)." (�brahim Suresi, 14)

Andolsun, sizden �nceki nesilleri, resulleri kendilerine apa��k deliller getirdi�i halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek olduklar� i�in y�k�ma u�ratt�k. ��te Biz, su�lu-g�nahkar olan bir toplulu�u b�yle cezaland�r�r�z. Sonra, nas�l yap�p-davranacaks�n�z diye g�zlemek i�in, onlar�n ard�ndan sizi yery�z�nde halifeler k�ld�k. (Yunus Suresi, 13-14)

Musa kavmine: "Allah'tan yard�m dileyin ve sabredin. Ger�ek �u ki arz Allah'�nd�r; ona kullar�ndan diledi�ini miras�� k�lar. En g�zel sonu� muttakiler i�indir." dedi. Dediler ki: "Sen bize gelmeden �nce de geldikten sonra da eziyete u�rat�ld�k." (Musa) "Umulur ki Rabbiniz d��man�n�z� helak edecek ve sizleri yery�z�nde halifeler (egemenler) k�lacak, b�ylece nas�l davranaca��n�z� g�zleyecek." dedi. (Araf Suresi, 128-129)

Allah yazm��t�r: "Andolsun, Ben galip gelece�im ve el�ilerim de." Ger�ekten Allah, en b�y�k kuvvet sahibidir, g��l� ve �st�n oland�r. (M�cadele Suresi, 21)

Yukar�daki ayetlerde verilen m�jde ile birlikte Allah, m�minlere �ok �nemli bir vaatte daha bulunmaktad�r. �slam dininin b�t�n dinlere �st�n k�l�nmak i�in insanl��a g�nderildi�i Kuran'da ��yle bildirilir:

A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor. M��rikler istemese de O dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi, 32-33)

Onlar, Allah'�n nurunu a��zlar�yla s�nd�rmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlay�c�d�r; kafirler ho� g�rmese bile. El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. (Saf Suresi, 8-9)

Hi� ku�kusuz Allah, vaadinin ger�ekle�ece�inde ��phe olmayan ve vaadinden d�nmeyendir. Sapk�n felsefeleri, �arp�k ideolojileri ve bat�l din anlay��lar�n� ortadan kald�racak, insanlar� karanl�klardan ayd�nl��a ��karacak olan g�zel ahlak �slam ahlak�d�r. Yukar�daki ayetlerde vurguland��� gibi, inkarc�lar�n ve m��riklerin bu b�y�k olay� engelleyebilmesi ise s�z konusu de�ildir.

�slam ahlak�n�n tam anlam�yla ya�anaca�� bu d�nem sevginin, fedakarl���n, yard�mla�man�n, d�r�stl���n, sosyal adaletin, g�ven ve huzurun hakim olaca�� bir zaman olacakt�r. Cennet benzeri �zellikleri nedeniyle Alt�n�a� olarak adland�r�lan b�yle bir d�nem bug�ne kadar ya�anmam��t�r. Bu kutlu d�nem k�yamet �ncesinde ya�anacakt�r; �u an Allah'�n takdir etti�i zaman� beklemektedir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com