K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

ALLAH, EL�� G�NDERMED��� TOPLUMU YIKIMA U�RATMAYACA�INI VAAT ETM��T�R

Senin Rabbin, 'ana yerle�im merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan bir el�i g�ndermedik�e �ehirleri y�k�ma u�rat�c� de�ildir. Ve Biz, halk� zulmeden �ehirlerden ba�kas�n� da y�k�ma u�rat�c� de�iliz. (Kasas Suresi, 59)

... Biz bir el�i g�nderinceye kadar (hi�bir topluma) azap edecek de�iliz. (�sra Suresi, 15)

Kendisi i�in bir uyar�c� olmaks�z�n, Biz hi�bir �lkeyi y�k�ma u�ratm�� de�iliz. (Onlara) Hat�rlatma (yap�lm��t�r). Biz zulmedici de�iliz. (�uara Suresi, 208-209)

Ayetlerde bildirildi�i gibi, Allah toplumlar�n merkezi yerle�im birimlerine uyar�c�-korkutucu olarak el�ilerini g�nderir. Bu el�iler de insanlara Allah'�n emirlerini bildirirler. Ancak inkarc� toplumlar her d�nemde kendilerini uyaran el�ileri alayla kar��lar, yalanc�l�k, ��karc�l�k, delilik gibi �e�itli iftiralarla onlar� su�larlar. Ahlaks�zl�k ve azg�nl�klar�na devam eden bu toplumlar� Allah hi� beklemedikleri bir anda b�y�k bir felaket ile helak etmektedir. Nuh, Lut, Ad, Semud halklar�n�n ve Kuran'da bahsi ge�en di�er kavimlerin ibret verici y�k�mlar� s�z konusu helaka birer �rnektir.

Ahzab Suresi'nin 40. ayetinde haber verildi�i gibi, Peygamberimiz (sav) son peygamberdir. Hz. Muhammed, "... Allah'�n Resul� (el�isi) ve peygamberlerin (nebilerin) sonuncusudur." (Ahzap Suresi, 40) Ba�ka bir ifadeyle, Hz. Muhammed ile Allah'�n insanl��a g�nderdi�i vahiyler tamamlanm��t�r. Buna kar��n Peygamberimiz (sav)'in tebli� etti�i Kuran'�n anlat�lmas� ve hat�rlat�lmas� anlam�ndaki sorumluluk, k�yamete kadar t�m M�sl�manlar i�in s�rmektedir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com