K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

TOPLUMLARIN HELAK ED�LMEDEN �NCE KUTSAL B�R K�TAP G�NDER�LEREK UYARILMASI "ALLAH'IN S�NNET�"D�R

Biz, kendisi i�in bilinen (takdir edilmi�) bir Kitap olmaks�z�n hi�bir �lkeyi y�k�ma u�ratmad�k. (Hicr Suresi, 4)

Tarih boyunca Allah, y�k�ma u�rayan her topluma �nce, onlar� do�ru yola davet eden bir kitap indirmi�tir. Buna ra�men isyan ve azg�nl��a devam edenler, kendileri i�in belirlenmi� s�releri doldu�unda helak edilmi�, gelecek nesiller i�in ibret konusu olmu�lard�r. Allah'�n bu kanununu d���nd���m�zde baz� �nemli s�rlar ortaya ��kmaktad�r.

K�yamet, d�nya �zerindeki t�m toplumlar�n ba��na gelecek son felakettir. Kuran insanlar�n ���t al�p d���nmesi i�in indirilen �lahi kitaplar�n sonuncusudur ve k�yamete kadar tek yol g�sterici olarak kalacakt�r. Ayetlerdeki ifadeyle; "... O (Kuran) alemlere bir ���t ve hat�rlatmadan ba�kas� de�ildir." (Enam Suresi, 90) Kuran'�n sadece belirli bir zamana ve mekana hitap etti�ini zanneden insanlar ise derin bir gaflet i�indedir, ��nk� Kuran, t�m "alemler" i�in ortak bir �a�r�d�r.

Peygamberimiz (sav) d�neminden beri Kuran hakikatleri t�m d�nyaya tebli� edilmektedir. �zellikle i�inde ya�ad���m�z �a� tarihte benzeri g�r�lmedik teknolojik geli�meler sayesinde, Kuran'�n emirlerinin t�m insanl��a duyurulabildi�i bir d�nemdir. Bug�n bilim, e�itim, ula��m ve ileti�im alanlar�ndaki geli�meler en u� noktaya varmak �zeredir. �zellikle bilgisayar ve internet teknolojileri sayesinde d�nyan�n d�rt bir yan�ndaki insanlar saniyeler i�inde birbirleriyle konu�abilmekte, bilgilerini payla�abilmekte ve ileti�im kurabilmektedir. Bilim ve teknoloji devrimi t�m d�nya �lkelerini birle�tirmekte; "k�reselle�me", "d�nya vatanda�l���" gibi ifadeleri s�z da�arc���m�za kazand�rmaktad�r. K�sacas� t�m d�nyadaki insanlar� birbirinden ay�ran b�t�n engeller h�zla ortadan kalkmaktad�r.

Bu ger�ekler �����nda rahatl�kla �unu s�ylemek m�mk�nd�r: Ya�ad���m�z "Bilgi �a��"nda Allah, her t�rl� teknolojik geli�meyi hizmetimize vermi�tir. M�sl�manlar�n �zerine d��en sorumluluk da, Allah'�n sundu�u bu imkanlar� en g�zel ve faydal� �ekilde kullanmak, d�nyan�n ayak bas�lan her noktas�nda insanlar� Kuran ahlak�na davet etmektir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com