K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

KIYAMET�N YAKIN OLDU�U KURAN'DA A�IK�A HABER VER�LM��T�R

Allah ayetlerinde, k�yamet saatinin yak�n oldu�unu ve bu konuda hi�bir ��pheye yer olmad���n� haber vermektedir:

Ger�ek �u ki k�yamet-saati yakla�arak gelmektedir, onda ��phe yoktur... (Hac Suresi, 7)

Biz g�kleri, yeri ve her ikisinin aras�ndakileri hakk�n d���nda (herhangi bir ama�la) yaratmad�k. Hi� ��phesiz o k�yamet-saati de yakla�arak-gelmektedir... (Hicr Suresi, 85)

Kuran'�n k�yamet ile ilgili mesaj�n�n �zerinden 1400 sene kadar uzun s�re ge�ti�ini, bu s�renin de bir insan�n hayat�na k�yasla uzun oldu�unu d���nenler olabilir. Ancak burada s�z konusu olan, D�nya'n�n, G�ne�'in, y�ld�zlar�n, k�sacas� t�m kainat�n sonudur. Evrenin milyarlarca senelik ge�mi�i g�z �n�ne al�nd���nda, on d�rt y�zy�ll�k bir zaman diliminin �ok k�sa oldu�u kesindir.

Yak�n tarihimizin b�y�k �slam alimi Bedi�zzaman Said Nursi de benzer bir soruya hikmetli bir te�bih ile ��yle cevap vermi�tir:

�Kuran, "k�yamet yak�nd�r" ferman ediyor. Bu kadar sene ge�tikten sonra gelmemesi, yak�nl���na zarar vermez. Zira k�yamet d�nyan�n ecelidir. D�nyan�n �mr�ne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki g�n veya bir iki dakika gibidir. K�yamet saati yaln�z insaniyetin eceli de�il ki onun �mr�ne nispet edilip uzak g�r�ls�n.� 2. Bedi�zzaman Said Nursi, S�zler, Yeni Asya Ne�riyat, 1990, s.318, �smail Mutlu, K�yamet Alametleri, Mutlu Yay�nc�l�k, �stanbul, 1996, s.214

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com