K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

KIYAMET�N ALAMETLER� OLDU�U KURAN'DA B�LD�R�LM��T�R

Kainat�n, mikroorganizmalardan insanlara kadar i�indeki t�m canl�lar, y�ld�zlar ve galaksilerle birlikte ortadan kald�r�laca�� zaman ayetlerde "saat" olarak ifade edilir. Bu "saat" herhangi bir saat de�ildir; Kuran'da "k�yamet vakti" anlam�nda kullan�lan belirli ve �zel bir saattir.

�ncelikle �unu belirtmeliyiz ki kainat� bekleyen ka��n�lmaz sonun, her d�nemde merak uyand�ran bir konu oldu�u ayetlerden anla��lmaktad�r. Ayetlerde, insanlar�n Peygamberimiz (sav)'e k�yamet saatinin ne zaman gelece�ini sordu�u ��yle bildirilmektedir:

Saatin (k�yametin) ne zaman demir ataca��n� (ger�ekle�ece�ini) sorarlar. (Araf Suresi, 187)

"O ne zaman demir atacak?" diye sana k�yamet-saatini soruyorlar. (Naziat Suresi, 42)

Peygamberimiz (sav)'e bu soruya "Onun ilmi yaln�zca Rabbimin kat�ndad�r." (Araf Suresi, 187) �eklinde cevap vermesi emredilmi�, b�ylece k�yametin zaman�n� sadece Allah'�n bildi�i ifade edilmi�tir. Bu ayetten, k�yametin ne zaman ger�ekle�ece�inin bilgisinin insanlardan sakland��� anla��lmaktad�r.

Ku�kusuz sonsuz ilim sahibi olan Rabbimizin k�yamet saatini gizli tutmas�n�n hikmetleri vard�r. �rne�in b�ylece her y�zy�lda ya�ayan insanlar�n "k�yamet-saatinden i�leri titremekte olanlar" (Enbiya Suresi, 49) gibi hareket etmeleri istenmektedir. Yine insanlar�n, k�yamet g�n�n�n azab� ve deh�eti apans�z gelmeden �nce, Allah'�n azametini ve s�n�rs�z kudretini d���nmeleri ve O'nun d���nda s���n�lacak bir yer olmad���n� anlamalar� istenmektedir. E�er kainat�n �l�m vakti tam olarak bilinseydi, bu d�nemden �nce ya�ayanlar k�yameti derin bir �ekilde d���nme gere�i hissetmeyecekler, ayetlerde tasvir edilen k�yamet olaylar�na duyars�z yakla�acaklard�.

Ancak belirtmek gerekir ki, k�yamet saati hakk�nda bilgi veren bir�ok ayet bulunmaktad�r. Konuyla ilgili di�er ayetleri inceledi�imizde �nemli bir ger�ekle kar��la��r�z. Kuran'da k�yamet i�in bir tarih a��klanmaz, fakat k�yamet �ncesinde ortaya ��kacak alametler haber verilir. Bir ayette k�yametin bir�ok i�aretinin bulundu�u ��yle bildirilir:

Art�k onlar, k�yamet-saatinin kendilerine apans�z gelmesinden ba�kas�n� m� g�zl�yorlar? ��te onun i�aretleri gelmi�tir. Fakat kendilerine geldikten sonra ���t al�p-d���nmeleri onlara neyi sa�lar? (Muhammed Suresi, 18)

Bu ayette, �ncelikle, gelece�i bildirilen k�yametin alametlerinin Kuran'da yer ald����anla��lmaktad�r. Bu "b�y�k haber"in i�aretlerini anlamak i�in yapmam�z gereken ayetler �zerinde d���nmektir. Aksi takdirde, ayette bildirildi�i gibi, k�yamet an� geldikten sonra d���nmenin bir faydas� olmayacakt�r.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com