K�yamet saati yak�nd�r
K�yametin alametleri oldu�u Kuran'da bildirilmi�tir
K�yametin yak�n oldu�u Kuran'da a��k�a haber verilmi�tir
Toplumlar�n helak edilmeden �nce kutsal bir kitap g�nderilerek uyar�lmas� "Allah'�n s�nneti"dir
Allah, el�i g�ndermedi�i toplumu y�k�ma u�ratmayaca��n� vaat etmi�tir
�slam ahlak� yery�z�nde hakim olacakt�r
Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� Kuran'da haber verilmi�tir
Ay'�n yar�lmas� bir k�yamet alametidir
Kuran'da bildirilen "Dabbe"nin ��k��� k�yamet alametlerinden biridir
Kuran'da Dabbet�'l-Arz

KIYAMET SAAT� YAKINDIR

�nsanlar�n b�y�k bir b�l�m� k�yamet g�n� hakk�nda bilgi sahibidir. Hemen hemen herkes k�yamet saatinin deh�etinden az veya �ok haberdard�r. Buna ra�men, insanlar�n b�ylesine hayati bir konuda g�sterdikleri ortak bir tepki vard�r; k�yamet �zerine d���nmek veya konu�mak istemezler. K�yamet saati geldi�inde ya�anacak korkuyu ak�llar�na getirmemek i�in yo�un bir �aba sarf ederler. Gazetede okuduklar� bir afet haberinin veya bir felaketi g�steren bir filmin kendilerine k�yameti hat�rlatmas�na dahi tahamm�l edemezler. Bu g�n�n mutlaka kar��la��lacak olan b�y�k bir ger�ek oldu�unu d���nmekten ka��n�rlar. Bu konudan bahseden ki�ileri dinlemek, bu b�y�k g�n� anlatan yaz�lar� okumak istemezler. Bunlar, k�yamet d���ncesinin neden oldu�u korkudan ka�mak amac�yla geli�tirdikleri y�ntemlerden baz�lar�d�r.

�o�u insan da k�yamet saatinin ger�ekle�ece�ine ciddi anlamda ihtimal vermez. Bunun bir �rne�ini Kehf Suresi'nde anlat�lan zengin ba� sahibinin ifadelerinde de g�rmekteyiz:

K�yamet-saatinin kopaca��n� da sanm�yorum. Buna ra�men Rabbime d�nd�r�lecek olursam, ��phesiz bundan daha hay�rl� bir sonu� bulaca��m. (Kehf Suresi, 36)

Bu ifadelerde Allah'a inand���n� s�yleyen, fakat k�yamet ger�e�ini d���nmeyen, �stelik ayetlere z�t iddialar ileri s�renlerin ger�ek zihniyetleri g�zler �n�ne serilmektedir.

Ba�ka bir ayette de k�yamet saati ile ilgili olarak ku�kuya kap�lan, ��pheye d��en inkarc�lardan ��yle s�z edilmi�tir:

"Ger�ekten Allah'�n vaadi hakt�r, k�yamet-saatinde hi�bir ku�ku yoktur." denildi�i zaman siz: "k�yamet-saati de neymi�, biz bilmiyoruz; biz yaln�zca bir zanda (ve tahmin) bulunup zannediyoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar de�iliz." demi�tiniz. (Casiye Suresi, 32)

Bir k�s�m insanlar da k�yamet saatini b�t�n�yle inkar ederler. B�yle bir tav�r g�sterenler ise Kuran'da ��yle bildirilmi�tir:

Hay�r, onlar k�yamet-saatini yalanlad�lar; Biz k�yamet-saatini yalan sayanlara ��lg�nca yanan bir ate� haz�rlad�k. (Furkan Suresi, 11)

Ger�e�i ��renmek amac�yla, bizlere yol g�sterecek tek kaynak olan Kuran'a bakt���m�zda apa��k bir ger�ekle kar��la��r�z. K�yamet hakk�nda kendini kand�ran insanlar b�y�k bir hata yapmaktad�rlar. ��nk� Allah ayetlerinde, k�yamet saatinin yak�n oldu�unu ve bu konuda hi�bir ��pheye yer olmad���n� haber vermektedir:

Ger�ek �u ki k�yamet-saati yakla�arak gelmektedir, onda ��phe yoktur... (Hac Suresi, 7)

Biz g�kleri, yeri ve her ikisinin aras�ndakileri hakk�n d���nda (herhangi bir ama�la) yaratmad�k. Hi� ��phesiz o k�yamet-saati de yakla�arak-gelmektedir... (Hicr Suresi, 85)

��phesiz k�yamet-saati yakla�arak gelmektedir, bunda hi�bir ku�ku yok... (M�min Suresi, 59)

Kuran'�n k�yamet ile ilgili mesaj�n�n �zerinden 1400 sene kadar uzun s�re ge�ti�ini, bu s�renin de bir insan�n hayat�na k�yasla uzun oldu�unu d���nenler olabilir. Ancak burada s�z konusu olan, D�nya'n�n, G�ne�'in, y�ld�zlar�n, k�sacas� t�m kainat�n sonudur. Evrenin milyarlarca senelik ge�mi�i g�z �n�ne al�nd���nda, on d�rt y�zy�ll�k bir zaman diliminin �ok k�sa oldu�u kesindir.

Yak�n tarihimizin b�y�k �slam alimi Bedi�zzaman Said Nursi de benzer bir soruya hikmetli bir te�bih ile ��yle cevap vermi�tir:

Kuran, "k�yamet yak�nd�r" ferman ediyor. Bu kadar sene ge�tikten sonra gelmemesi, yak�nl���na zarar vermez. Zira k�yamet d�nyan�n ecelidir. D�nyan�n �mr�ne nispeten bin veya iki bin sene, bir seneye nispetle bir iki g�n veya bir iki dakika gibidir. K�yamet saati yaln�z insaniyetin eceli de�il ki onun �mr�ne nispet edilip uzak g�r�ls�n. (Bedi�zzaman Said Nursi, S�zler, Yeni Asya Ne�riyat, 1990, s.318, �smail Mutlu, K�yamet Alametleri, Mutlu Yay�nc�l�k, �stanbul, 1996, s.214)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com